Jump to content

Kako osporiti upis u zk.knjige na temelju laganja ....


jeja71
 Dijeli

Preporučene objave

Molila bi savjet

Naime prilikom pregleda naših zk.knjiž.uložaka , uočili smo da su se u njih upisale dvije osobe koje nemaju nikakva prava biti upisane. Kako smo u postupku sređivanja zemljišnog stanja , šokirali smo se da se je netko samo tako upisao ( u 11.mj.2011). Istragom smo otkrili da su se te osobe na osnovu rješenja o nasljeđivanju uknjižili na dio od 1/3 tvrdeći da se radi o njihovoj baki odnosno prabaki.

Oni su javnom bilježniku na ostavinskoj predočili SAMO smrtni list svoje prababe i netočno je predstavili kao osobu upisana u našem ulošku. Ime i prezime su isti ali treće ime je različito jer se radi o dvije različite žene. Kako piše u ostavinskoj da pod krivičnom odgovornošću potvrđuju DA JE TO ISTA OSOBA.

Kontaktirali smo ih i u prvom kontaktu su priznali grešku i bili su spremni da to riješe, ali ih je nakon toga sigurno netko savjetovao da ne moraju ništa priznavati dok mi ne dokažemo našu povezanost sa tom našom prednicom.To smo učinili.Imamo sve podatke. Sad ćemo najvjerojatnije ići na tužbu, iako smo im dali priliku da to mirno riješe.

 

Da li je moguće da se ostavinska provede samo tako , na osnovu jednog dokumenta, i na osnovu priče tj na riječ? Kako zakon to dozvoljava?

Kako svu tu laž osporiti ?

 

Unaprijed hvala

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Postovana,ko se osjeca povrijedjen u svom zemljisno-knjiznom pravu,zbog nevaljalog ili neistinitog upisa,on to svoje pravo moze stitii po pravilima zemljisno knjiznog prava

Da bi se izvrsila uknjizba odredjenog prava(vlasnistvo,sluznost,zabiljezba ,zalog itd)mora postojati pravni temelj upisa,u ovom slucaju kod vas je to"ostavinsko rjesenje".U tuzbi ce te dokazati da je takva uknjizba zasnovana na neistinitom pravnom osnovu,te zahtijevati uspostavljanje zemljisno knjiznog stanja kakvo je bilo prije sporne uknjizbe.Pozdrav.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kako se u ovom slucaju radi o Brisovnoj tuzbi,malo cu vam detaljnije pojasniti.Brisovna tužba je zemljišno-knjižna tužba predviđena čl. 129 Zakona o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96). Po tom propisu nositelj knjižnog prava (vlasnik) koje je povrijeđeno u korist neke osobe, ovlašten je radi zaštite toga svog prava zahtijevati brisanje svake uknjižbe koja ga vrijeđa i uspostavu prijašnjeg zemljišno- knjižnog prava ( brisovna tužba)sve dok ne nastupe činjenica natemelju kojih bi mu to pravo trebalo prestati. Brisovna tužbaneće biti moguća protiv osobe koja je postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige, a u dobroj vjeri, pošteno, uknjižila svoje pravo izvodeći gaiz uknjiženog, ali neistinitog prava (nevaljanog) prednika, osim slučaja:- ako je nositelj knjižnog prava kojem je bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika te osobeu roku za žalbu na taj upis zatražio zabilježbu daje sporan te podnio brisovnu tužbu u roku od 60 danaod isteka roka za žalbu;- ako je nositelj knjižnog prava koje je povrijeđeno,kojem nije dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika te osobe, podnio brisovnu tužbu u roku od tri godine otkad je ta uknjižba bila zatražena..Podnositelj brisovne tužbe je osoba koja je povrijeđena u svom zemljišno- knjižnom pravu.Upis mora biti materijalno-pravno nevaljan da bi se mogla podići brisovna tužba. Povreda mora biti u tome da je nečije pravo preneseno na drugog, brisano, ograničeno ili opterećeno. Podnositelj brisovne tužbe mora bitineposredno povrijeđen u svom pravu, ali to pravo pripada i njegovom univerzalnom nasljedniku. Brisovnom tužbom mogu biti kao tuženici obuhvaćeni neposredni stjecatelj, tj. osoba koja je stekla sporno pravo, na koju jeneko pravo preneseno, pa je tako u neposrednom odnosu satužiteljem (recimo bivši zakonskivlasnik). Tako i nasljednici (univerzalni i singularni sukcesor), tj. treća osoba koja svoje pravo zasniva na prednikovu upisu, tj. osobe kojesu nasljednici osobe koja je neovlašteno i nezakonito steklaneko sporno pravo. Pravna osnova tužbe je materijalnopravna povreda nekog prava koje je upisano. Pravo koje nije upisano ne može se pobijati brisovnom tužbom, pa tako i druga prava koja nisu upisana.Tužbeni zahtjev je uperen na utvrđivanje nevaljanosti sporneuknjižbe i povraćaj u pređašnjestanje, kakvo je bilo u zemljišnim knjigama, te upis toga prava brisanjem nevaljaneuknjižbe. U takvoj parnici utvrđuje se da li sporno pravo postoji ili ne postoji. Može se tražiti i zabilježba tužbe u zemljišne knjige dok traje spor, kao i svaka druga zabilježba.Važno je pitanje zastare podnošenja ove tužbe. Prema čl.129 str. 1 Zakona o zemljišnim knjigama ustanovljen je opći zastarni rok (za nekretnine deset odnosno 20 godina) "sve dok ne nastupe činjenice na temelju kojih bi mu povrijeđeno knjižno pravo i tako trebalo prestati..." U ostalim slučajevimazastara nastupa kako je ranije navedeno u ovom tekstu (60 dana odnosno tri godine). Brisovna tužba je efikasno pravno sredstvo protiv nasilja u zemljišnim knjigama, korupcije,prijevara i drugih zlouporaba koje se odvijaju iza leđa i bez znanja vlasnika nekretnine, i njegovih prava koja su upisana u zemljišne knjige..Postovanje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ipak još uvijek ne mogu vjerovat da se ostavinska može napraviti na osnovu jednog dokumenta i izjave sudionika, kako sam napisala, bez ikakve provjere.

Moram spomenut , da smo bili kod javnog bilježnika koji je proveo tu ostavinsku, pokazali sve dokumente sa kojima raspolažemo i on se uvjerio da se radi o krivoj izjavi tih ljudi , tj laganju. I nije mu bilo svejedno. Kakava je njegova odgovornost?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Postovana,u konkretnom slucaju nemozete svoj pravni interes stititi preko odgovornosti javnog biljeznika,ali isti ako postoji neregularnost podlijeze odgovornosti. Nadzor nad radom javnobilježničke službe obavlja Ministarstvo. Ono može po službenoj dužnosti ili u povodu pritužbi zainteresiranih osoba odrediti pregled poslovanja Komore, pojedinih javnih bilježnika, vršitelja dužnosti, javnobilježničkih zamjenika prisjednika i vježbenika te poduzeti potrebne mjere da se utvrđene nepravilnosti otklone i sankcioniraju.. Osobe ovlaštene za obavljanje nadzornih radnji mogu izreći ukor javnom bilježniku i drugim osobama zbog lakših povreda službene dužnosti i neprimjerenog ponašanja. Protiv ukora te osobe mogu izjaviti žalbu prvostupanjskom disciplinskonz vijeću, protiv odluke kojega nijedopušten pravni lijek. Izricanje ukora ne utječe na pravo nadzornog tijela da pokrene disciplinski postupak. Ako disciplinski postupak bude pokrenut, izrečeni ukor je bez pravnog učinka.. Nadzor nad radom i ponašanjem javnih bilježnika, vršitelja dužnosti te javnobilježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika obavljaju i Upravni odbor i predsjednik Komore. Ako se utvrde nepravilnosti u radu javnog bilježnika, protiv njega će se poduzeti mjere utvrđene ovim Zakonom i statutom Komore.. Ako javni bilježnik svojim ponašanjem u zvanju ili privatnom životu vrijeđa čast i ugled svog staleža ili dovede u pitanje povjerenje u javnobilježničku službu, ako povrijedi službenu dužnost, osobito ako nepropisno obavlja službene radnje ili ako ih svojomkrivnjom odugovlači, kaznit će se zbog neurednosti ili disciplinskog prijestupa. Neurednost je svaka lakša povreda službene dužnosti kojanije disciplinski prijestup. Javni bilježnik čini disciplinski prijestup:Ako je postigao svoje postavljenje svjesno prikrivajućipostojanje zakonskih zapreka za to, ako povredi dužnost utvrđenu Zakonom i time ozbiljno ugrozi povjerenje u svoju nepristranost i u isprave koje sastavlja, osobito ako poduzme službenu radnju u stvari u kojoj je po zakonu isključen, ili ako povredi dužnostčuvanja tajne, ako se ne pridržava zakonskih odredbi o kojima ovisivaljanost javnobilježničke isprave, ako potvrdi da se dogodila činjenica koja se nije dogodila u njegovoj nazočnosti, ako protivno javnobilježničkoj tarifi zaračunava i traži veću nagradu, ili ako kao sudski povjerenik vrši pritisak na stranke da ga postave za svogzastupnika, ako uz obećanje da će snizitinagradu, preko posrednika ili na drugi nedoličan način traži stranke, ako zastupa stranku ili sastavlja isprave u slučajevima u kojima mu je to zakonom zabranjeno, ako grubo povrijedi dužno poštivanje prema sudovima i nadzornim tijelima, ako se ne pokorava pravomoćnim odlukama sudova inadzornih tijela; ako neuredno vodi knjige, osobito ako ostavlja prazne rubrike, ili nemarno upravlja svojim uredom, ako pomaže nadripisare potpisivanjem njihovih podnesaka, davanjem savjeta i mišljena ili prikrivanjem njihove djelatnosti, ako sastavlja, protivno zakonu, javnobilježničke ispravena jeziku koji nije službeni, ako na javnoj dražbi, ili tijekom kojeg drugog postupka koji vodi kao javni bilježnik, ili kao povjerenik suda, ili kao zastupnik stranaka, kupi za sebe ili za svoje srodnike stvar koja se prodaje ili kupi tražbine,nasljedna ili druga prava,ako obavlja za plaću državnu ili koju drugu stalnu javnu ili privatnu službu, ako sebavi trgovinom ili posredničkim poslovima, ili zanimanjem koje nije u skladu s ugledom, čašću ilinezavisnošću javnog bilježnika, ako sklapa poslove pod svojim imenom za druge ili pod tuđim imenom za sebe ili ako je sudionik u poslovima u kojima podužirna službene radnje kao javni bilježnik ili sudski povjerenik, ako novac koji mu je povjeren na čuvanje, uloži nasvoje ime protivno odredbama Zakona, ako preuzime obvezu jamstva ili odgovornostiu poslovima koji se sklapaju uz njegovo sudjelovanje u svojstvu javnog bilježnika, ako prigodom prijema javnobilježničkih prisjednika ili vježbenika povredi pravila o izboru javnobilježničkih prisjednika i vježbenika,Ako za vrijeme za koje mu je privremeno oduzeto pravo na obavljanje službe obavlja javnobilježničke poslove ili na drugi način izigrava tu kaznu.Statutom Komore mogu se utvrditi i drugi disciplinski prijestupi.Odredbe Zakona o disciplinskoj odgovornosti javnog bilježnika i o disciplinskom postupku protiv javnih bilježnika na odgovarajućise način primjenjuju i na vršitelje dužnosti te javnobilježničke zamjenike, prisjednika i vježbenika..POZDRAV..

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kad je riječ o ostavinskim postupcima koje javni bilježnik provodi kao povjerenik suda, onda nadzor nad njegovim radom provodi i sud koji mu je povjerio posao (čl. 249 Zakona o nasljeđivanju).

 

Iz osobnog iskustva znam da je obraćanja Javnobilježničkoj komori pritužbom na nemaran rad javnog bilježnika jalov posao jer vrana vrani oči ne vadi. U konkretnom slučaju dobio sam odbijenicu od Komore (što nije problem) bez ikakvog obrazloženja (što je veliki nedostatak koji ukazuje na način na koji se oni prema pritužbama odnose).

 

Pogreške kakvu ste opisali uopće nisu posebno rijetke jer su u starim zapisima zemljišnim knjigama osobe često identificirane manjkavo i na različite međusobno neusporedive načine (npr. imenom oca, za žene imenom supruga itd.), ili čak niti tako već samo imenom i prezimenom. Ranije nisu postojala izričita pravila kako na jednoznačan način upisati identitet osobe. Ako se tome doda da su se neka imena zbog raznih običaja i tradicije često ponavljala te da se nije vodilo računa o oblicima pa je npr. ista osoba negdje upisana kao Ana, negdje kao Anka, a negdje kao Anica, nije čudo da dolazi do zabuna. Budući da JMBG u zemljišnim knjigama nije primjenjivan, tek će se obaveznom upotrebom OIB takve stvari (nakon puno godina) moći izbjeći.

 

Međutim, u konkretnom slučaju javni bilježnik nije pogriješio jer je postupao na temelju valjanog dokumenta (smrtni list) i izjave stranaka dane pod kaznenom odgovornošću (!). U takvu izjavu javni bilježnik ne bi trebao sumnjati. Dakle, osim što možete poduzeti sve radnje koje su vam prethodno opisane, možete podnijeti i kaznenu prijavu protiv onih koji su dali neistinitu izjavu. Nije sigurno da će odvjetništvo takvu prijavu prihvatiti, a ako je i prihvati, da će ih sud osuditi jer će trebati dokazati da su oni znali da daju lažnu izjavu, što nije baš jednostavno.

 

Neovisno o tome, podsjetite ih na taj dio zapisnika i dajte im rok nakon kojega ćete podnijeti kaznenu prijavu ako vam do tada ne omoguće ispravak podataka u zemljišnim knjigama. Možda će to biti dovoljno.

 

Uočavam još jedan detalj. Niste napisala što je vama osoba protiv koje je upis u z.k. izvršen. O tome ovisi hoćete li uopće moći dokazati pravni interes da išta poduzmete.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pokušat ću objasnit, ali malo je konfuzno.

Radi se o tome da je to zemlja koja je u mojoj obitelji više od sto godina, dijeljena na trećine, a katastarski je također naša. Radi se o zemlji koja je početkom prošlog stoljeća dijeljena na tri djela, jedan dio moja prababa (tu sam upisana direktno nakon smrti moga oca) , jedan dio njena teta koja se nikad nije udavala, a na jedan dio majka od mog pradjeda upisana na temelju ugovora o uzdržavanju druge tete, koja također nije imala djece.

Da skratim moj otac je bio jedinac, njegov otac je bio jedinac, tako da je sve bilo jednostavno. Zanimljiv je put do saznanja tko je ta osoba na koju su se oni upisali. I to smo do u detalja istražili i po našim starim dokumentima , i po matičnim uredima, arhivama. Tako se zvala mama od moga pradjeda i to smo smatrali završenom pričom. To je ona.

 

Njeno treće ime je također bilo drugačije od upisanog u zk. uložak, ali nije nam bilo ni na kraj pameti da će se neko drugi upisati i zasvojatati, kad znamo da u obitelji moj pradjed nije imao nikoga od braće. Ali zahvaljujući ovoj situaciju saznali smo neke detalje o svojoj obitelji koje nikad ne bismo. Naime moj pradjed je imao brata s kojim je vjerojatno planirao dijeliti kućanstvo, te kad se oženio, taj njegov brat je kao i moj pradjed, trbuhom za kruhom otišao u Ameriku. Bratova žena je upravo ta sporna osoba koja je upisana u tu trećinu. I to sve s namjerom da će svi zajedno živjeti i vjerojatno ulagati. Ali dogodilo se to da je brat od mog pradjeda za dvije god. umro i sve je palo u vodu. Moj pradjed je ostao u Americi i nikad se nije vratio, žena od pokojnog brata se za godinu dana preudala,za jednog puno starijeg udovca , u zaselak blizu nas, živjela je do 196-i neke i nikada se nije govorilo o tome, niti se ona pokušavala izboriti za svoj dio Sa tim drugim mužem imala je dijete, i da je smatrala da ima ikakvo pravo na tu trećinu pa vjerojatno bi se i borila za nju. Prije bi taj njen sin imao pravo, nego ovi kradljivci. Nije bila upisana u katasar niti je koristila tu zemlju.

 

Šlag na kraju je, da smo istražujući po arhivi i matičnom uredu povezali i to, da je ta žena ipak bila u rodu sa ovim ljudima koji su se upisali , i to ne kao baba, tj prababa, nego kao njihova teta, tj prateta, jer je bila sestra od njihovog oca odnosno djeda. Kako su mogli lagati ? Pa jedan od te dvojice ju je morao i poznavat jer mu je to teta, ovaj drugi je mlađi, sin od pok brata. Oni su se pokušavali upisati već i ranije, na jednu drugu česticu, ali je sud to odbacio. Tada su pak svojatali i tu ženu, i našu pravu pratetu ,s kojom pak nemaju nikakve veze. Najsmješnije je to da je tada ta njihova teta tj prateta bila još uvijek ŽIVA i mirno živjela sa svojom obitelji, naravno drugim prezimenom.

 

Stvarno, bez JMBG-a, OIB-a , stvarno je teško, jer su mnogi imali ista imena i prezimena , u ovom slučaju tri različite žene, ali ipak to treće ime PUNO znači kada se ide pregledavati arhiva. Sve se može pronaći i dokazati.

Što reć. Ne tražim tuđe, ali ne mogu dozvolit da se netko samo tako upisuje na zemlju koja je u mojoj obitelji. Koju su moji preci kupovali, živuć odvojeno, teško radeći u dalekim zemljama , e ne može !!!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Iskreno, ne mogu pohvatati slijed rodbinskih odnosa i nasljeđivanja koji ste opisali. Osim toga je nejasno je li to treće ime (ime oca?) bilo upisano u zemljišnim knjigama ili ne, ili samo u drugim dokumentima.

 

Neovisno o tome, ako niste vi bili upisani kao vlasnik spornih čestica, nego ste samo nasljednik, morat ćete dokazati svoje nasljedno pravo da bi vam se priznao pravni interes za tužbu.

 

To više ne možete u ostavinskom postupku ili postupku raspoređivanja naknadno pronađene imovine jer čestice više ne glase na ostaviteljicu kojoj ste vi nasljednik. U tom slučaju možda ne možete podnijeti brisovnu tužbu (jer to može samo ranije upisana osoba ili njezin nasljednik) nego tužbu radi utvrđenja (ili možda neku drugu) pa ćete u parnici dokazivati i to da ste nasljednik i to da imate pravo na vlasništvo.

 

Tu treba biti oprezan jer biste podnošenjem brisovne tužbe koja bi bila odbačena ili odbijena zbog nepostojanja formalnih pretpostavki mogli izgubiti dragocjeno vrijeme.

 

Dakle, svakako trebate odvjetnika koji će odlučiti koji je pravni pristup najbolji.

 

Predlažem da ih prvo ipak podsjetite kakvu su izjavu dali u ostavinskom postupku pod kaznenom odgovornošću!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala na brzom odgovoru,

svjesna sam da je komplicirano, imamo odvjetnika,ali sam pokušala i ovako možda dobiti koju korisnu informaciju i smjernicu, jednostavno nemam mira. Uglavnom ste nas savjetovali kao i naš odvjetnik koji je odmah od nas tražio da dobro istražimo cijelu našu obitelj.Sreća je da su mnogi stari dokumenti sačuvani.

Trebalo je vremena i našem odvjetniku da poveže sve činjenice, osobe, ali je brzo shvatio i ustanovio njihovu laž, isto tako i javni bilježnik kojemu smo isto sve pokazali.

Žao mi je da sve ovo nisu riješili moji prednici, tako da meni bude lakše , ali ako treba, a trebat će , morat ćemo svoje dokazat gdje god bude trebalo. Mislili smo mimo tužbe ali kako druga strana nije spremna na mirno, morat ćemo tužit.

 

napomena: da to treće ime (ime muža) , upisano je i u dokumentima koje imamo originalima doma i bilo je upisano u zemljišnim knjigama

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija