Jump to content
sinisa1972

osobna imovina u nužnom dijelu

Preporučene objave

Imam pitanje vezano uz određivanje nužnog dijela.

Ukratko,moja pokojna majka je 1994 g. došla u vlasništvo stana koji je prepisala sa moje pokojne bake.

1997 g. se udala za moga sada očuha (sa kojim sam sada ja na sudu).

1999 g. je prodala taj stan (prodala je svoju osobnu imovinu) i darovala taj novac meni za kupnju kuće u kojoj su živjeli i moja majka i očuh i baka (napravljen je ugovor o doživotnom plodouživanju u toj nekretnini).

2008 g. moja je majka umrla i za njom se vodi ostavinska rasprava.

Pitanje:Da li osobna imovina koju je ona darovala ulazi u ostavinsku masu?

Da li moj očuh ima pravo na nužni dio od toga darovanog novca? (nema nikakvog darovnog ugovora)

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nasljednik (muž) ima pravo na nužni dio iz imovine ostaviteljice koju je posjedovala (bila vlasnik) u trenutku smrti.

nužni dio nemože tražiti iz imovine koja je kupljena novcem (koji je dar) koji je stečen prodajom osobne imovine.

dar je bio 1999.godine i tada nije osporavan.

za osporavanje dara je nastupila zastara. na sudu se treba pozvati i na zastaru.

sud nepazi na zastaru po službenoj dužnosti.

ako očuh nije upisan kao korisnik plodouživanja

poslat mu pismeni (preporučeni sa povratnicom ) prijedlog za sklapanje ugovora o najmu.

ako odbije primiti pismeno ili sklopiti ugovor

možeš tužbom tražiti njegovo iseljenje.

 

ako je upisan kao korisnik plodouživanja tada on može tražiti napuštanje kuće .

kuću dati u najam i zadržati sredstva najma a vlasnik kuće ima obvezu kuću održavati i plaćati režije.

 

plodouživanje se briše voljom korisnika ili smrću.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Znači po tome moj očuh nema pravo na nužni dio od toga darovanog novca?

šta mi možete reći koji je vremenski rok zastare za osporavanje dara?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nasljednik (muž) ima pravo na nužni dio iz imovine ostaviteljice koju je posjedovala (bila vlasnik) u trenutku smrti.

nužni dio nemože tražiti iz imovine koja je kupljena novcem (koji je dar) koji je stečen prodajom osobne imovine.

dar je bio 1999.godine i tada nije osporavan.

za osporavanje dara je nastupila zastara. na sudu se treba pozvati i na zastaru.

sud nepazi na zastaru po službenoj dužnosti.

ako očuh nije upisan kao korisnik plodouživanja

poslat mu pismeni (preporučeni sa povratnicom ) prijedlog za sklapanje ugovora o najmu.

ako odbije primiti pismeno ili sklopiti ugovor

možeš tužbom tražiti njegovo iseljenje.

 

ako je upisan kao korisnik plodouživanja tada on može tražiti napuštanje kuće .

kuću dati u najam i zadržati sredstva najma a vlasnik kuće ima obvezu kuću održavati i plaćati režije.

 

plodouživanje se briše voljom korisnika ili smrću.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Gospodine bovu šta mi možete odgovoriti koliki je vremenski rok za zastaru

darovanja (kada nastupa zastara)?

i da li po vašem odgovoru znači da moj očuh nema pravo na nužni dio od darovanog

novca?

 

 

Znači po tome moj očuh nema pravo na nužni dio od toga darovanog novca?

šta mi možete reći koji je vremenski rok zastare za osporavanje dara?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

...

nužni dio nemože tražiti iz imovine koja je kupljena novcem (koji je dar) koji je stečen prodajom osobne imovine

...

 

Netočno. To se odnosi na bračnu stečevinu.

 

Nužni dio izračunava se prema ukupnoj ostaviteljevoj imovini u trenutku smrti, bez obzira na porijeklo, uvećanoj za darovanja drugim sunasljednicima, osim ako ne postoje neki drugi razlozi da se darovanja ne uračunavaju.

 

Iz Zakona o nasljeđivanju:

 

Utvrđivanje vrijednosti ostavine

 

Članak 71.

 

(1) Vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava vrijednost nužnog dijela utvrđuje se na sljedeći način:

 

1. Najprije treba popisati i procijeniti sva dobra koja je ostavitelj imao u času smrti, računajući tu i sve ono čime je raspolagao oporukom, kao i sve njegove tražbine, pa i one koje ima prema nekom nasljedniku, osim tražbina koje su očito nenaplative.

 

2. Od utvrđene vrijednosti dobara koja je ostavitelj imao u času smrti odbija se iznos ostaviteljevih dugova, iznos troškova popisa i procjene ostavine i troškova pokopa ostavitelja.

 

3. Tako dobivenom ostatku pribraja se vrijednost svih darova koje je ostavitelj učinio na bilo koji način nekom zakonskom nasljedniku bez obzira nasljeđuje li ostavitelja, pa i darova učinjenih nasljednicima koji se odriču nasljedstva, kao i onih darova za koje je ostavitelj naredio da se ne uračunaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

 

4. Tome se pribraja i vrijednost darova koje je ostavitelj u zadnjoj godini svoga života učinio drugim osobama koje nisu zakonski nasljednici, osim manjih uobičajenih darova.

 

(2) Neće se uzimati u ovaj račun te se neće pribrajati vrijednost darova učinjenih za postignuće općekorisnih svrha, kao ni darova koji se na temelju samoga zakona ne uračunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

 

 

Uračunavanje darova zakonskom nasljedniku

 

Članak 89.

 

(1) Svakom se zakonskom nasljedniku prigodom diobe na zahtjev uračunava u nasljedni dio vrijednost svega što je dobio na dar od ostavitelja na bilo koji način.

 

(2) Vrijednost plodova i drugih koristi koje je nasljednik imao od darovane stvari sve do smrti ostaviteljeve ne uračunava se.

 

(3) Vrijednost dara ne uračunava se ako je ostavitelj izjavio u vrijeme darovanja ili kasnije, ili u oporuci, da se dar ne uračuna u nasljedni dio, ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostaviteljeva.

 

(4) Pri uračunavanju vrijede odredbe o nužnom dijelu, s time da se nužnom nasljedniku uvijek u vrijednost njegova nužnog dijela uračunavaju darovi koje je dobio.

 

Pri zahtjevu za uračunavanje darovanja u ostavinu pri određivanju nužnog dijela koji se podnese u toku ostavinskog postupka ne osporava se darovanje kao takvo. Naprotiv!

 

(Druga je situacija ako sunasljednik tvrdi da darovanja nikada nije niti bilo tj. da je darovano zapravo ostalo u vlasništvu ostavitelja, a u tom slučaju dolazi do spora o sastavu same ostavine. No, sa stajališta izračunavanja nužnog dijela zapravo nema razlike.)

 

Koliko je meni poznato, u Zakonu o nasljeđivanju nije propisan rok od darovanja do smrti ostavitelja koji bi isključio uključivanje dara pri izračunu nužnog dijela. Da li se može primijeniti neki drugi propis za to, ne znam.

 

Ako je ostavinski postupak u toku, sunasljednik može (ali ne mora) tražiti uračunavanje dara drugom sunasljedniku pri određivanju njegovog nužnog dijela u svakom trenutku. Ako sunasljednik to ne učini, sud ne mora znati za darovanje, pa ga neće ni uračunati. Za takav zahtjev nema roka, sve dok postupak traje.

 

Međutim, ako sam dobro shvatio, ne postoji dokaz da je vama majka nešto darovala jer nema darovnog ugovora. Dakle, ako vi osporite postojanje dara, očuh će morati u parnici dokazati da je majka vama darovala određeni iznos da bi mogao tražiti uračunavanje toga dara. Da li bi uspio ili ne, to ovisi o tome kakvim dokazima raspolaže.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

a zbog čega onda zastara??

 

 

nasljednik (muž) ima pravo na nužni dio iz imovine ostaviteljice koju je posjedovala (bila vlasnik) u trenutku smrti.

nužni dio nemože tražiti iz imovine koja je kupljena novcem (koji je dar) koji je stečen prodajom osobne imovine.

dar je bio 1999.godine i tada nije osporavan.

za osporavanje dara je nastupila zastara. na sudu se treba pozvati i na zastaru.

sud nepazi na zastaru po službenoj dužnosti.

ako očuh nije upisan kao korisnik plodouživanja

poslat mu pismeni (preporučeni sa povratnicom ) prijedlog za sklapanje ugovora o najmu.

ako odbije primiti pismeno ili sklopiti ugovor

možeš tužbom tražiti njegovo iseljenje.

 

ako je upisan kao korisnik plodouživanja tada on može tražiti napuštanje kuće .

kuću dati u najam i zadržati sredstva najma a vlasnik kuće ima obvezu kuću održavati i plaćati režije.

 

plodouživanje se briše voljom korisnika ili smrću.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ako sam dobri razumio

darovani novac je stečen prodajom osobne imovine .

darovani novac je osobna imovina.

svaki bračni partner slobodno raspolaže osobnom imovinom .

u trenutku smrti ostaviteljica nije imala imovine osim osobne garedrobe ,i možda pokretnine stečene u braku.

dakle nasljednk (muž) nemogu tražiti poništenje darovnog ugovora zbog povrede bračne stečevine .

darovani novac ,kojim je kupljena kuća (darovanje tada nije osporavano )nije bračna stečevina.

od darovanja novca za kupovinu kuće prošlo je 10 godina .

nastupila je i zastara za osporavanje dara.

bitno je pitanje zašto darovni ugovor nije osporavan dok je darovateljica bila živa.

i mož darovateljice se tada slagao sa darovanjem

nemože isti darovni ugovor osporavati i to nakon smrti darovateljice.

 

ZOO

II. DAROVANJE S NAMETOM

Sadržaj nameta

Članak 484.

Uglavkom o nametu može se obvezati obdarenika da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje uzdrži.

- doživotno uživanje (ili plodouživanje ) je takođe dar.

 

Prestanak prava na opoziv darovanja

Članak 497.

Pravo na opoziv darovanja prestaje istekom godine dana od dana kad je osoba koja ima pravo na opoziv saznala za razlog opoziva, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

 

dali muž darovateljice ima pravo tražiti opoziv dara ?

ako i ima prošao je rok.

 

Zakon o nasljeđivanju

Uračunavanje darova zakonskom nasljedniku

 

Članak 89.

 

(1) Svakom se zakonskom nasljedniku prigodom diobe na zahtjev uračunava u nasljedni dio vrijednost svega što je dobio na dar od ostavitelja na bilo koji način.

 

(2) Vrijednost plodova i drugih koristi koje je nasljednik imao od darovane stvari sve do smrti ostaviteljeve ne uračunava se.

 

(3) Vrijednost dara ne uračunava se ako je ostavitelj izjavio u vrijeme darovanja ili kasnije, ili u oporuci, da se dar ne uračuna u nasljedni dio, ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostaviteljeva.

 

bilo bi dobro da se informiraš prije rasprave

i pričitaš navedene zakone.

 

-darovateljica je uvjetovala dar doživotnim uživanjem (ili plodouživanjem ) što je njena očita volja

da njenu osobnu imovinu nasljedi njeno djete.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Sve je točno šta ste naveli samo šta darovnog ugovora nije bilo

a u ugovoru o služnosti su me korisnici plodouživanja potvrdili kao neospornog

vlasnika ( jedini korisnik je još moj očuh)

 

 

 

ako sam dobri razumio

darovani novac je stečen prodajom osobne imovine .

darovani novac je osobna imovina.

svaki bračni partner slobodno raspolaže osobnom imovinom .

u trenutku smrti ostaviteljica nije imala imovine osim osobne garedrobe ,i možda pokretnine stečene u braku.

dakle nasljednk (muž) nemogu tražiti poništenje darovnog ugovora zbog povrede bračne stečevine .

darovani novac ,kojim je kupljena kuća (darovanje tada nije osporavano )nije bračna stečevina.

od darovanja novca za kupovinu kuće prošlo je 10 godina .

nastupila je i zastara za osporavanje dara.

bitno je pitanje zašto darovni ugovor nije osporavan dok je darovateljica bila živa.

i mož darovateljice se tada slagao sa darovanjem

nemože isti darovni ugovor osporavati i to nakon smrti darovateljice.

 

ZOO

II. DAROVANJE S NAMETOM

Sadržaj nameta

Članak 484.

Uglavkom o nametu može se obvezati obdarenika da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje uzdrži.

- doživotno uživanje (ili plodouživanje ) je takođe dar.

 

Prestanak prava na opoziv darovanja

Članak 497.

Pravo na opoziv darovanja prestaje istekom godine dana od dana kad je osoba koja ima pravo na opoziv saznala za razlog opoziva, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

 

dali muž darovateljice ima pravo tražiti opoziv dara ?

ako i ima prošao je rok.

 

Zakon o nasljeđivanju

Uračunavanje darova zakonskom nasljedniku

 

Članak 89.

 

(1) Svakom se zakonskom nasljedniku prigodom diobe na zahtjev uračunava u nasljedni dio vrijednost svega što je dobio na dar od ostavitelja na bilo koji način.

 

(2) Vrijednost plodova i drugih koristi koje je nasljednik imao od darovane stvari sve do smrti ostaviteljeve ne uračunava se.

 

(3) Vrijednost dara ne uračunava se ako je ostavitelj izjavio u vrijeme darovanja ili kasnije, ili u oporuci, da se dar ne uračuna u nasljedni dio, ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostaviteljeva.

 

bilo bi dobro da se informiraš prije rasprave

i pričitaš navedene zakone.

 

-darovateljica je uvjetovala dar doživotnim uživanjem (ili plodouživanjem ) što je njena očita volja

da njenu osobnu imovinu nasljedi njeno djete.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

@Bovu

 

Ponovno pročitati čl. 71 Zakona o nasljeđivanju. Traženjem da se uračuna dar u ostavinu pri određivanju nužnog dijela ne osporava se darovanje.

 

Uočiti da se izračunavanje ostavine radi određivanja nužnog dijela i uračunavanje dara u dio ostavine koja pripada pojedinom nasljedniku ne izvodi na isti način.

 

Ovdje bi se samo moglo postaviti pitanje da li je darovanja uopće bilo, tj. da li očuh može dokazati da je Siniša1972 dobio dar od ostaviteljice koji treba uračunati budući da nema ugovora. Dar se može dokazivati i bez ugovora, ali treba imati dokaze da bi sud to prihvatio. Ako se stranke oko toga ne slože u ostavinskom postupku, bit će upućene u parnicu. U ovom slučaju meni se čini da bi očuh darovanje mogao dokazati, ali trebalo bi znati sve detalje da bi se bolje procijenilo. Osim toga, što je najvažnije, Siniša1972 kao daroprimatelj ne osporava postojanje dara.

 

Kad bi darovanje i bilo osporeno, to bi značilo da nije valjano, dakle da je darovana imovina ostala u vlasništvu ostaviteljice, pa bi ušla u ostavinu kao njezina imovina (svejedno da li kao osobna imovina ili njezin dio bračne stečevine, budući da oboje ulazi u ostavinu). Sa stajališta izračunavanja nužnog dijela nema razlike.

 

Meni osobno nije baš samorazumljivo da se i davni dar od prije npr. 50 godina uračunava u ostavinu pri određivanju nužnog dijela, ali u Zakonu o nasljeđivanju nisam našao neki rok u tom smislu. Druge zakone nisam gledao, jer mislim (ali ne tvrdim) da je ovdje isključivo mjerodavan Zakon o nasljeđivanju .

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ponovo pročitati čl.89.st.3.(3) Vrijednost dara ne uračunava se ako je ostavitelj izjavio u vrijeme darovanja ili kasnije, ili u oporuci, da se dar ne uračuna u nasljedni dio, ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostaviteljeva.

 

ponavljam i smatram da se postupak ostaviteljice može protumačiti samo na navedeni način

-darovateljica je uvjetovala dar doživotnim uživanjem (ili plodouživanjem ) što je njena očita volja

da njenu osobnu imovinu nasljedi njeno djete.

(a ne i muž koji bi svoj dio ostavio svojoj djeci ili rodbini,te na taj način kći ostaje bez djela majčine osobne imovine)

 

sinisa1972

nebi ti preporučio odlazak na raspravu bez odvjetnika

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Gospodine Bovu imam zakazano ročište 16.10. i tjedan dana prije idem na dogovor sa odvjetnikom.

puno hvala na strpljenju i iscrpnim odgovorima

 

 

 

ponovo pročitati čl.89.st.3.(3) Vrijednost dara ne uračunava se ako je ostavitelj izjavio u vrijeme darovanja ili kasnije, ili u oporuci, da se dar ne uračuna u nasljedni dio, ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostaviteljeva.

 

ponavljam i smatram da se postupak ostaviteljice može protumačiti samo na navedeni način

-darovateljica je uvjetovala dar doživotnim uživanjem (ili plodouživanjem ) što je njena očita volja

da njenu osobnu imovinu nasljedi njeno djete.

(a ne i muž koji bi svoj dio ostavio svojoj djeci ili rodbini,te na taj način kći ostaje bez djela majčine osobne imovine)

 

sinisa1972

nebi ti preporučio odlazak na raspravu bez odvjetnika

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...