Jump to content
čudo

Porez ispravni postupak

Preporučene objave

Poštovanje.

Pokrenuo sam Zemljišno knjižni ispravni postupak za dvije čestice zemlje, i Rješenjem suda usvojena je prijava prava vlasništva i određen je ispravak na nekretninama te sam temelem tog rješenja uknjižen u z.k. na predmetnim česticama.

U obrazloženju suda stoji:

 

Prijedlogom navedenih isprava, kao nedvojbeno je utvrđeno da su opisane nekretnine predstavljale vlasništvo xxxxx xxxx pok. xxxx iz xxxx, kojeg je nakon smrti naslijedioxxx xxxx pok. xxxx iz xxxx a u to spadaju i predmetne nekretnine. Rješenjem o nasljeđivanju xxxxx nasljednikom pok. xxxx xxxx pok. xxx proglašen je predlagatelj. Predmetne nekretnine temeljem citiranog rješenja o nasljeđivanju pripale su upravo prelagatelju u isključivo vlasništvo. U katastarskom operatu kao isključivi posjednik od revizije koja je bila 1960. godinebio je evidentiran sada pok. xxxx xxxx pok. xxxx iz xxxx a nakon kojeg se kao isključivi posjednik temeljem rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda u xxxx br. xxxx upisuje se xxxx xxxx pok. xxxx iz xxxx otac predlagatelja. Slijedom svega navedenog sud je na pouzdan način utvrdio da je predlagatelj vlasništvo opisane nekretnine stekao nasljeđivanjem¸nakon smrti pok. oca pa i nesmetanim korištenjem putem prednika kroz vremenski period duži od 50 godina, a koji posjed im nitko nije osporavao. Na temelju rezultata raspravljanja pri čemu ovaj sud utvrđuje da katastarsko stanje odgovara i stvarnom stanju, zaključuje se da , dakle, da su ispunjene sve pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću jer je posjed samog predlagatelja a i njegovih prednika zakoniti posjed koji se temelji na rješenju o nasljeđivanjuslijedom čega je predlagatelj ovlašten zahtjevati upis prava vlasništva u zemljišnoj knjizi k.o. xxxx.

 

 

Interesira me, da li na temelju iznijetog trebam platiti porez na promet nekretninama.

 

Hvala na odgovoru

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Rješenje o nasljeđivanju je prošlo poreznu proceduru,neovisno što ste nekretnine naslijedili po stanju P.L. a ne ZK,glede čega u zemljišno knjižnom ispravku vama nije konstituirano nikakvo novo niti veće pravo od onog od kojeg ste ranije imali, stoga navedeno Rješenje ne može predstavljati temelj za utvrđivanje poreza na promet nekretnina.

 

 

U takvim slučajevima nije propisana obveza plačanja poreza na promet nekretnina. Ako su, primjerice, nekretnine stečene nasljeđivanjem kao što je to vaš slučaj, a nasljednik nekretnine je u svrhu dobivanja podobne isprave za upis prava vlasništva pokrenuo postupak na sudu, te je zbog sudskog utvrđivanja prava vlasništva odnosno u sređivanju ranije neriješenih zemljišno-knjižnih odnosa donesena deklaratorna sudska odluka, nema pravne osnove da se ponovno utvrđuje porez na promet nekretnina,

budući da u postupku koji je prethodio nije konstituirano nikakvo novo niti veće pravo za poreznog obveznika od onog od kojeg je ranije imao.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala Matrix.

Međutim, stanje je takvo, da je prilikom prijave poreznoj službenik pročitao rješenje i njegovo je mišljenje da se plaća porez, to je još u postupku. Što sad??

Ima još jedna situacija. Naslijedio sam česticu zemlje koja je kao vanknjižno u Rješenju o nasljkeđivanju pripala meni. Čovjek se greškom uknjižio na nju daje mi tabularnu, kod prijave poreza prilažem i Rješenje o nasljeđivanju i imam rješenje u kojem sam oslobođen plaćanja poreza.

Po istom uzorku radim to isto na drugoj čestici jer je situacija ista, mjenja se službenik na poreznoj i on kaže da ću i tu morati platiti porez iako je kao i gore čestica u rješenju o nasljeđivanju. Čekam rješenje.

Kako je to moguće, ista situacija, jedan oslobađa, drugi porezno opterećuje?!

 

Također pitanje, što učiniti.

Hvala.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Mišljenje službenika PU nije bogom dato,sama činjenica da ste u sličnoj pravnoj situaciji bili oslobođeni od plaćanja poreza,upućuje na sumnju u njegovo mišljenje.Sačekaj te rješenje.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ima još jedna situacija. Naslijedio sam česticu zemlje koja je kao vanknjižno u Rješenju o nasljkeđivanju pripala meni. Čovjek se greškom uknjižio na nju daje mi tabularnu, kod prijave poreza prilažem i Rješenje o nasljeđivanju i imam rješenje u kojem sam oslobođen plaćanja poreza.

Po istom uzorku radim to isto na drugoj čestici jer je situacija ista, mjenja se službenik na poreznoj i on kaže da ću i tu morati platiti porez iako je kao i gore čestica u rješenju o nasljeđivanju. Čekam rješenje.

 

Ko da sam znao!

Danas dobivam porezno rješenje, u kojem me na ovu drugu situaciju iz gornjeg citiranog posta PU tereti za plaćanje 5% poreza, nakon što sam u poreznoj prijavi uz tabularnu izjavu priložio rješenje o nasljeđivanju u kojem je vidljivo da je predmetna čestica iz tabularne izjave pripala meni kao vanknjižno vlasništvo.

 

U obrazloženju odluke stoji:

"Promet nekretnine/a smatra se predmetom oporezivanja u smislu članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14)"

 

Da li imam osnove za žalbu na rješenje, (obzirom da sam po Rješenju o nasljeđivanju iza smrti svog pok. oca, a rješenje sam priložio prilikom prijave porezne obveze), i tražiti oslobađanje o plaćanja poreza?

 

Hvala.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala matrix, to bi mi mnogo pomoglo.

 

U međuvremenu, kako sam rekao, poslao sam mail u središnji ured PU, sa skeniranim rješenjem o nasljeđivanju, tabularnom, i rješenju porezne.

 

Njihov odgovor je:

 

Zaprimili smo vaš upit na koji ćemo vam službeno odgovoriti.

 

U međuvremenu ako niste zadovoljni dobivenim rješenjem, upućujemo vas na ulaganje žalbe na isti.

 

Pa ti drž....?

Nisu ni rekli u kojem će roku odgovoriti...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Broj klase:410-20/03-01/12

Urudžbeni broj:513-07/03-2

Zagreb, 08.04.2003.

 

Iz dostavljenog Rješenja, donesenog u zemljišnom knjižnom ispravnom postupku, vidljivo je da je porezni obveznik predmetne nekretnine stekao dosjelošću.

Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina(Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to da li se vlasništvo nekretnine stječe uz naplatu ili bez naplate.

Prema tom, stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Člankom 159. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 73/00 i 114/01) propisano je da se dosjelošću stječe vlasništvo samostalnim posjedom te stvari ako taj posjed ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari.

U slučaju kada je osnova stjecanja vlasništva dosjelost, pravo vlasništva se ne stječe pravomoćnošću deklaratorne odluke nadležnog tijela, već se stječe samom činjenicom nastanka pravne osnove stjecanja.

Stoga Rješenjem o stjecanju vlasništva dosjelošću, nije konstituirano nikakvo novo niti veće pravo za poreznog obveznika od onog od kojeg je ranije imao, stoga navedeno Rješenje ne može predstavljati temelj za utvrđivanje poreza na promet nekretnina.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala obojici.

 

Je li važno za cijeli slučaj što u mojem Rješenju piše:

 

Slijedom svega navedenog sud je na pouzdan način utvrdio da je predlagatelj vlasništvo opisane nekretnine stekao nasljeđivanjem¸nakon smrti pok. oca pa i nesmetanim korištenjem putem prednika kroz vremenski period duži od 50 godina, a koji posjed im nitko nije osporavao.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Je li važno za cijeli slučaj što u mojem Rješenju piše:

 

Slijedom svega navedenog sud je na pouzdan način utvrdio da je predlagatelj vlasništvo opisane nekretnine stekao nasljeđivanjem¸nakon smrti pok. oca

.

upravo u toj činjenici vidim uporište za žalbu.

Što pisac želi da kaže,ponavljam ono što sam napisao na početku,konkretnu imovinu ste naslijedili što je utvrđeno pravomočnim rješenjem o nasljeđivanju,koje je prošlo poreznu proceduru,pri čemu je vrijedilo porezno oslobođenje u smislu čl.13.Zakona o porezu na promet nekretnina.

Što se događa poslije,treba vam upis u z.k.,spora nema,ali rješenje o nasljeđivanju nije podobno za provedbu upisa zbog čega kroz pojedinačni ispravni postupak ste ishodili ispravu i izvanknjižno pretvorili u knjižno vlasništvo.

Znači ispravnim postupkom vi niste dobili ništa više od onog što ste imali,nije nastalo novo stjecanje nekretnine.

 

Iz obrazloženja Županijskog suda u Varaždinu, Gž-511/09-2, od 29. IV.2009.

 

""No u pogledu nekretnina koje su u rješenju o nasljeđivanju utvrđene kao izvanknjižno vlasništvo treba upozoriti žalitelja da niti njegova prednica nije bila upisana u zemljišnoj knjizi kao vlasnica, a što znači da se na tim nekretninama, a na temelju predmetnog rješenja o nasljeđivanju, ne može upisatiniti on kao nasljednik, jer nije udovoljeno materijalnoj pretpostavci knjižnog prednika iz čl. 40. Zakona o zemljišnim knjigama.

To ne znači da nasljednik nije također izvanknjižni vlasnik tih nekretnina,budući da je on vlasništvo tih nekretnina stekao nasljeđivanjem, kao jednim od zakonom dopuštenih načina stjecanja prava vlasništva na nekretninama u smislu odredbe čl. 114. Zakona o vlasništvu idrugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06i141/06).

Međutim, nasljednik se ne može upisati uzemljišnoj knjizi kao vlasnik na temelju rješenja onasljeđivanju, već isti može pokrenuti pojedinačni ispravni postupak ili postupak pred parničnim sudom,radi sređivanja vlasništva ili utvrđivanja prava vlasništva na predmetnim nekretninama.”

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uz navedeno, treba se samo pozvati na ovu presudu Upravnog suda RH, koja se nalazi u linku koji sam dao u prethodnom postu.

 

Nažalost, i tamo se PU "inatila" i tjerala svoje, ali ih je US "poklopio". Obzirom se pravila igre nisu mijenjala (barem koliko je meni poznato) - poreza ne smije biti. Uostalom, bilo bi apsurdno. Međutim, žeđ države za novcem je neutaživa, pa ne bi isključio mogućnost da će naš Čudo morati u upravni spor. Nadam se da neće morati.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da, ponekad mi se čini da nemam sreća, toliko, da kad bi otvorio obrt za izradu kapa i šešira, siguran sam da bi se od tog momenta ljudi rađali bez glava...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Žalbu na rješenje porezne na tabularnu trebam svakako napisati jer je rješenje već doneseno.

 

Ovo što dalje pišem čisto je radi rasprave.

 

Jutros, sa svim saznanjima po pitanju u vezi ispravnog, bio ponovo na poreznoj. Čovjeku sve ponovo pojasnio, dao mu da pročita kopirane tekstove odluka Upravnog suda i od matrixa i G-mana, on to pročita, i kaže da će ipak donijeti odluku o plaćanju poreza po dosjelosti, a ja da se žalim. Napominje da ima već dosta žalbi na njegova rješenja po istim situacijama i ispravni i tabularna, pa da će se vidjeti što će reći drugostupanjsko tijelo, a da će pak to njemu biti i putokaz kako dalje postupati u takvim situacijama. To me navodi na zaključak da ni sam nije dovoljno educiran o toj problematici, jer je na njoj počeo raditi s 1. siječnja 2015. godine. Za ispravni dalje kaže, da ga ne interesira nasljeđivanje po posjedu, samo stanje u z.k., i da je stoga odluka suda svakako takva da sam to u svoje vlasništvo stekao dosjelošću, a tabularnu smatra darovnim ugovorom. Na moju primjedbu da su sve te čestice u mom vanknjižnom vlasništvu pravomoćnim Rješenjem o nasljeđivanju samo sam tražio pogodnu ispravu za uknjižbu u z.k. je odmahnuo rukom i rekao..."ništa"?!

 

Nema dvojbe, u borbu pa i do upravnog suda, jer smatram da nije u redu da kao zakonski nasljednik prvog reda iza smrti mog oca moram plaćati porez na nasljeđenu imovinu

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da li se može platiti porez po dobivenom rješenju, žaliti se i ako žalba bude usvojene, tražiti povrat novca od PU?

 

Naime, iako u rješenju PU piše da žalba odgađa rješenje, nisam siguran je li idu zatezne kamate dok žalba ne bude riješena?

Znači, plašim se da u slučaju da ne platim iznos po Rješenju, podnesem žalbu, žalba bude odbijena, sve to skupa traje mjesecima, a ako u tom periodu idu kamate, nafkao sam!!!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Članak 19.

(Zakona o porezu na promet nekretnina)

""Porezni obveznik mora platiti utvrđeni iznos poreza u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.""

Članak 21.

""Osoba koja plati porez na promet nekretnina, kamate, troškove prisilne naplate ili novčanu kaznu koju nije bila obvezna platiti ima pravo na povrat plaćenih, odnosno više plaćenih iznosa.""

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Aleluja!!!

 

Da se javim povratnom informacijom o porezu na isprvni, koji je i tema ovdje.

 

Došlo je do velikog obrata. Gore citirani službenik, koji je uporno zagovarao tezu da zbog (navodnog) stjecanja dosjelošću trebam platiti porez, potpisuje Privremeno porezno rješenje, u kojem se po članku 13. točci 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, oslobađam plaćanja poreza na promet nekretnina.

 

Eto, ovo je rješeno, vidimo što će biti s tabularnom gdje sam uputio žalbu.

 

Zahvaljujem matrix, i G-man, što ste pomogli da se ne strašim pred raljama birokracije, i svojim savjetima ojačali u meni spremnost da idem sve do Upravnog suda.

 

Ova mi situacija umnogome pomaže, jer čekam za koji dan još jedno rješenje za ispravni, a pored toga u još jednom prijedlogu za ispravak imam još dosta čestica zemlje, tako da sam zbog stava Porezne mislio odustati od postupka zbog financija, ali sad idem dalje do kraja.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Zahvaljujem matrix, i G-man, što ste pomogli da se ne strašim pred raljama birokracije, i svojim savjetima ojačali u meni spremnost da idem sve do Upravnog suda.

ipak je vrijedilo,super

:mase2::mase2::mase2:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

:palac::pljesce: :pljesce:

 

Definitivno mislim, da su kopirani postovi matrixa i linka G-mana koje sam dao službeniku da pročita, stvorili u njemu razmišljanje da on to mora provjeriti...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Čudo,

 

drago mi je da ste uspjeli i da ste nam povratno javili ishod. Jedan ste od rijetkih naših korisnika, koji povratno javi informaciju i to iznimno cijenim.

 

A ekipa u PU mora shvatiti da ne može zakone tumačiti "financijski" pokrivajući se čistom formom, jer je to pogrešan put.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Čudo,

 

drago mi je da ste uspjeli i da ste nam povratno javili ishod.

 

Idem pretpostavkom, da kako je meni drago da mi netko savjetom pomogne, tako isto mislim da i onaj koji mi je dao savjet, želi znati je li nekom pomogao, i kad zna da je pomogao, mislim da je to velika nagrada, "gubljenju" njegovog slobodnog vremena i poklonu nekom nepoznatom, u vidu pravnog savjeta :palac:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo mene ponovo...

 

Sada imamo situaciju pisanu u temi:

http://www.legalis.hr/forum/showthread.php/68722-Opisna-dioba

 

a u svezi ovog:

Ovako, čestica ima 2067 metara četvornih, poljoprivredno je zemljište i diobenim spisom je podjeljena između dvoje braće, jedan od njih je moj djed. Podjeljena je na idealnih 1134,5 metara odnosno za 1/2 i u posjedovnim listovima, ali i u naravi, tako se koristila i posjedovno nasljeđivala sve do mog pokojnog oca i njene rodice. Dan danas, točno se znaju međaši među nasljednicima, ali usmena podjela nije provedena u ZK.

 

Svak od nasljednika, posadio je na svom djelu trajne nasade, u periodu odmah po završetku Drugog svjetskog rata i u tom ih knjižni vlasnik nije ometao, niti je itko u nizu nasljeđivanja ikome osporavao posjed. Tako je i danas.

 

Osporava se vlasništvo jedne osobe, jer je ona u ZK i upisana agrarom iz 1939. godine.

 

Ovo pitam, jer u slučaju da rodica mog pok. oca ne bi htjela sa mnom ići u tužbu uknjižbe, mogu li ja u tom slučaju, svoj naslijeđeni dio sam pokušati uknjižiti.

 

Na kraju sam zajedno s suvlasnikom podnio Prijedlog za ispravni postupak, koji je usvojen, i dobio sam Rješenje suda u kojem se usvaja prijava vlasništva i određuje ispravak na nekretnini i to za svakog od nas predlagatelja za 1/2, već provedeno u z.k.

 

Sada slijedi prijava Poreznoj, i iako mislim da je situacija identična onoj iz gore već izborenog oslobađanja, želim mišljenje na osnovu obrazloženja suda, da se ponovo ako treba, "borim" s poreznom.

 

Ovako stoji u obrazloženju, nakon navođenja pravnog slijeda preko Rješenja o nasljeđivanju itd. :

 

"Slijedom svega navedenog, sud je na pouzdan način utvrdio da su predlagatelji suvlasništvo predmetne nekretnine stekli nasljedstvom u obitelji, pa i nesmetanim korištenjem nekretnine putem prednika kroz vremenski period duži od 50 godina, a koji posjed im nitko nije osporavao.

Na temelju rezultata raspravljanja, pri čemu ovaj sud ocjenjuje da katastarsko stanje odgovara i stvarnom stanju, zaključuje se, dakle, da su ispunjene sve pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću jer je posjed samih predlagatelja a i njihovih prednika, zakoniti posjed koji se temelji na rješenju o nasljeđivanju slijedom čega su predlagatelji ovlašteni zahtjevati upis stečenog prava u zemljišnoj knjizi k.o. xxxxx"

 

To je to, imamo li znači osnov za oslobađanje plaćanja poreza, mislim da da, ali eto, neka bude u jednu ruku i povratna informacija, ali i savjet meni...!

 

Hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Čudo,

u ovoj temi ste imali istovjetnu pravnu situaciju koju ste s uspjehom riješili,glede čega nevidim zapreku da porezna na istu pravnu stvar zauzme isti stav,odnosno donese rješenje kojim vas oslobađa od plaćanja poreza.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitanje.

 

Osoba x daje osobi y Tabularnu izjavu da se može uknjižiti na dio čestice zemlje. Osoba y ne provodi tabularnu izjavu u zemljišne knjige.

 

Pitanje, da li u tom slučaju osoba y podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
da li u tom slučaju osoba y podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina?

da bi odgovorili na ovo pitanje,nužno je razgraničiti neke stvari;

tabularna isprava je suglasnost upisanog vlasnika(intambulacija) da se upis provede protiv njega,no takva isprava je obično uglavak pravnog temelja stjecanja ili zasebna isprava koja mora imati pozadinu u određenom temelju stjecanja,glede čega vas pitam Čudo,koji je to pravni temelj stjecanja!!!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Po provedenoj ostavinskoj raspravi, temeljem međusobnog sporazuma i diobe, između mog brata i mene, kao jedinih nasljednika našeg pok. oca, jedna je čestica po našem dogovoru pripala meni, ali je u pravomoćnom Rješenju o nasljeđivanju došlo do greške u pisanju,(to se primjetilo tek po pravomoćnosti Rješenja) a tabularnom izjavom moj brat ispravlja tu situaciju i dozvoljava meni da se uknjižim na njegov dio, koji u z.k. iznosi 13/192 dijela čestice, a sve u svrhu da bih u ispravnom postupku, dalje ja tražio uknjižbu na moje ime u cijelosti.

Prijedlog za ispravni sam podnio, i priložio spomenutu tabularnu, zato je i nisam proveo u z.k..

Javni bilježnik po službenoj dužnosti šalje tabularnu Poreznoj, koja mi šalje Rješenje da platim porez i to na cijelu česticu, kao da mi je moj brat tabularnom prepustio česticu u cijelosti, a ne 13/192 dijela.

 

Napominjem da sam nisam podnosio poreznu prijavu, jer jednostavno nisam znao da to u takvom slučaju trebam.

 

Usput da pitam, imam li iz svega iznijetog i osnov za žalbu na Rješenje PU, ako već moram platiti porez (ako moram) samo na 13/192 dijela čestice, a ne za česticu u cijelosti, kako je to navedeno u Rješenju PU.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hajd da malo posložimo;

-u ostavinskom postupku brat i vi kao jedini nasljednici sporazumno vršite diobu,što se unosi u rješenje o nasljeđivanju.

-u rješenju postoji greška……glede čega isto nije provedivo kroz zemljišne knjige.

Brat vam izdaje tabularnu ispravu,koja u biti predstavlja darovanje,budući da je prenos nasljednog dijela na sunasljednika izvršen nakon diobe.

Mišljenja sam da je u ovoj pravnoj situaciji nastala obveza plaćanja poreza za dio koji vam je dao brat,dok je vaš nasljedni dio utvrđen pravomočnim rjesenjem o nasljeđivanju već prošao kroz porezni postupak,odnosno oslobađanje od plaćanja temeljem odredbi čl.13.Zakona o porezu na promet nekretnina(pretpostavljam da se radi o nasljeđivanju umrlog roditelja).

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Razumio sam matrix, hvala, ali nismo riješili, imam li pravo na žalbu na Rješenje PU, obzirom da me oporezuje na česticu u cijelosti, a ne samo za 13/192 dijela, koje mi je prepustio brat tabularnom izjavom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
imam li pravo na žalbu na Rješenje PU, obzirom da me oporezuje na česticu u cijelosti, a ne samo za 13/192 dijela, koje mi je prepustio brat tabularnom izjavom.

ima osnova za žalbu Čudo,na tako nešto sam upućivao u drugom dijelu prednog posta.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Iz iskustva, je li normalno da središnji ured PU službeno ne odgovara na upit evo već jedanaest mjeseci, i je li normalno da deset mjeseci od kad je poslana žalba na porezno rješenje, još nema nikakvog odgovora od strane Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Idemo sad malo razmotriti poreznu stranu iz ove moje teme

 

http://www.legalis.hr/forum/showthread.php/75175-Prekid-dosjelosti

 

Interesira me, ako sud donese pozitivno rješenje po mom podnošenju PIP-a i usvoji prijavu vlasništva i odredi ispravak na nekretninama iz rasprave u linku, to znači da stanje u z.k. nije točno, već da sam ja u cijelosti vlasnik tih čestica, što bi PIP-om i bilo utvrđeno.

 

Pitam zato što u z.k. iz gore navedenih razloga ja stojim kao vlasnik 1/2 čestica, a ima još vlasnika u određenim omjerima, i sad me interesira kako će to tretirati PU.

 

Hoće li to za njih biti promet nekretnina (i je li to promet nekretnina) i porezno me opteretiti, ili će provedeni PIP tretirati kao sudski ispravak u stvarno stanje, i osloboditi me plaćanja poreza.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
A ja ću dodati još samo ovo.

 

Čudo, obratite pozornost na odluku Upravnog suda RH (u biti ovo o čemu Matrix piše).

 

Evo, ako nekom treba cjelovito obrazloženje iz (anonimizirane) presude Upravnog suda Broj: Us-8999/2008-4, Zagreb 8. prosinca 2010.

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave R., klasa: UP/I-410-20/2007-01/2611, ur. broj: 513-07-08-08/2007-03, od 19. prosinca 2007., kojim je tužitelju na poreznu osnovicu od 12.075,00 kn utvrđena obveza poreza na promet nekretnina u iznosu od 603,75 kn.

 

Tužitelj u tužbi u bitnom navodi da je u predmetu koji se vodio pred Općinskim sudom u R. osnova za stjecanje prava vlasništva dosjelost podnositelja tužbe. Napominje da temeljem ugovora kojega je sklopila baka tužitelja U. C., nije mogla biti izvršena uknjižba u zemljišne knjige jer ugovor nije imao sve potrebne elemente, kao i zbog toga što je prodaja vršena sa vanknjižnim vlasnicima nekretnina. Neovisno o tome, temeljem zaključenog kupoprodajnog ugovora izvršena je prijava poreza na promet, a koji je i plaćen. Postupak pred Općinskim sudom u R. pokrenut je kako bi se dokazalo da je osim ugovora, obitelj tužitelja tj. njegova baka, pa zatim majka, a onda tužitelj, posjedovala nekretninu kroz zakonom predviđeno vrijeme, slijedom čega osnova stjecanja vlasništva u ovom slučaju nije presuda već dosjelost.

 

Tužitelj predlaže da Sud tužbu uvaži i osporeno rješenje poništi, uz nadoknadu troškova upravnog spora.

 

Tuženo tijelo u odgovoru na tužbu ostaje kod razloga navedenih u obrazloženju osporenog rješenja i predlaže da Sud tužbu odbije.

 

Tužba je osnovana.

 

Iz podataka spisa predmeta razvidno je da je prvostupanjsko tijelo osporenim rješenjem utvrdilo tužitelju obvezu poreza na promet nekretnina po presudi Općinskog suda u R., broj: P-1684/04 od 31. svibnja 2006., pravomoćnoj 26. lipnja 2006., kojom je utvrđeno da je tužitelj Romano Srića, i ovdje tužitelj, vlasnik nekretnina označenih u zemljišnim knjigama kao k.č.br. 1307/1 oranica L. u S. površine 16 čhv i k.č.br. 1307/2 oranica L. u S. površine 16 čhv, obje upisane u zk.ul.br. 1579 k.o. K., što su tuženi dužni priznati i izdati tužitelju valjanu tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva na navedenim nekretninama na njegovo ime jer će u protivnom takvu ispravu zamijenit ova presuda. Sud je u obrazloženju predmetne presude naveo da je tužitelj u tužbi istaknuo da od 1960. neprekidno posjeduje utužene nekretnine, da ih i gospodarski iskorištava, a da je posjed istih stekao nasljeđivanjem od svoje pokojne majke Š. S.. Nadalje, Sud je naveo da je I-tuženik pismenim podneskom priznao tužbu i zahtjev u cijelosti, pa je Sud bez daljnjeg raspravljanja donio presudu na temelju priznanja u odnosu na istog tuženika, dok II do VI-tuženi iako su bili uredno pozvani, nisu došli na prvo ročište za glavnu raspravu, niti su podneskom osporili tužbeni zahtjev, pa je u odnosu na njih Sud donio predloženu presudu zbog izostanka.

 

Prvostupanjsko tijelo je u obrazloženju osporenog rješenja navelo da je predmetnom sudskom odlukom tužitelj stekao vlasništvo nekretnina, a tuženo tijelo je odbijajući žalbu tužitelja ocijenilo da predmetna presuda predstavlja osnovu za razrez poreza sukladno odredbama članka 4. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine», broj 69/97, 26/00-Odluka Ustavnog suda RH, 153/02).

 

Razmatrajući spis predmeta, osporavane odluke, te navode i razloge tužbe, a imajući na umu i dosadašnju pravnu praksu ovoga Suda i pravnu praksu Ustavnog suda u sličnim predmetima, Sud nalazi da se u ovom slučaju ne radi o stjecanju vlasništva nekretnina i o prometu nekretnina, u smislu članka 4. stavka 1. i 2. citiranog Zakona o porezu na promet nekretnina.

 

Naime, navedenim člankom 4. stavkom 1. Zakona, propisano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina. Prometom nekretnina u smislu ovoga Zakona smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, a prema stavku 2. stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

 

Zakon ovom odredbom ne propisuje plaćanje poreza kod originarnih načina stjecanja prava vlasništva, dakle onih kod kojih se pravo slijednika ne izvodi iz prava prednika. Kod dosjelosti pravo vlasništva se ne stječe tek pravomoćnošću deklaratorne odluke suda, već se stječe samom činjenicom nastanka pravne osnove stjecanja. U ovom slučaju pravomoćnom odlukom suda nije konstituirano nikakvo novo niti veće pravo koje tužitelj od ranije ne bi imao, jer je u pitanju tužba odnosno presuda na utvrđenje, te stoga ta odluka ne može predstavljati temelj za razrezivanje poreza na promet nekretnina.

 

Glede zahtjeva za nadoknadu troškova sastava tužbe, ukazuje se na odredbu članka 61. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 53/91, 9/92 i 77/92), kojom je propisano da u upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove.

 

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 39. stavka 2. navedenog Zakona o upravnim sporovima, tužbu uvažiti i osporeno rješenje poništiti, s tim da tuženo tijelo donese novo rješenje, pridržavajući se po odredbi članka 62. istog Zakona pravnog shvaćanja Suda i njegovih primjedaba glede postupka.

 

U Zagrebu 8. prosinca 2010.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hoće li to za njih biti promet nekretnina (i je li to promet nekretnina) i porezno me opteretiti, ili će provedeni PIP tretirati kao sudski ispravak u stvarno stanje, i osloboditi me plaćanja poreza.

u slučaju da bi porezna utvrdila porez,mišljenja sam da bi se mogli izvući ukoliko dokažete da je vaš prednik za istu nekretninu riješio porez a da ste vi samo njegov potomak utvrđenim rješenjem o nasljeđivanju.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ne posjedujem, odnosno ne mogu pronaći nikakve pisane dokaze da su moji pretci platili porez na spomenutim česticama, već samo posjedujem agrarnu presudu iz 1931. po kojoj je moj djed dobio te čestice i u njoj stoji da na ime odštete za oduzetu zemlju država i moj djed moraju platiti određen iznos, te da na ime odštete za uskraćene dohotke također država i moj djed dužni su platiti određen iznos. Nadalje stoji, da je uplaćen neki iznos, a da još nešto ostaje za platiti. Je li to moj djed platio, ne znam i nemam dokaza, a agrarna je provedena koroz z.k..

Mislim da mi sve ovo ne znači puno kod porezne, ili možda da...?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Površina čestice je primjera u katastru i z.k. ulošku 100m2, a u naravi je 46m2.

Pretpostavljam da PU pri određivanju poreza na promet nekretnina, ne interesira stanje u naravi već ono u katastru i z.k. ulošku?

 

Pretpostavljam li dobro?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ponovo ja...eto, volim sto puta ovako neuk pitati, nego pogriješiti.

Uskoro me čeka ročište za ispravni.

Htio bi da budem na sigurno da znam što me čeka s porezom.

Znači situacija je takva da sam pokrenuo PIP, odobren je i čekam ročište. U PIP-u su među ostalim čestice koje su u rješenju o nasljeđivanju nakon smrti mog oca pripale meni ali su primjera u vlasničkom omjeru 30/65, 6/128, 7/16 itd. Temelj po kojem sam išao na PIP je taj što u povjesti promjena na katastarskim česticama svaka od prijavljenih čestica je od katastarske revizije 1960. godine posjedovno u cijelosti bila na mog djeda, oca a sada mene.

Sada me interesira, da li ukoliko sud utvrdi da katastarsko stanje odgovara i stvarnom stanju, i da su ispunjene sve pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću jer je moj posjed a i mojih prednika zakoniti posjed, da li u tom slučaju važi presuda Upravnog suda Broj: Us-8999/2008-4 u kojoj stoji da kod dosjelosti pravo vlasništva se ne stječe tek pravomoćnošću deklaratorne odluke suda, već se stječe samom činjenicom nastanka pravne osnove stjecanja, i tako mogu očekivati i tražiti oslobađanje plaćanja poreza, i da li će to uspjeti, ili pošto su čestice u vlasničkim omjerima kakve sam naveo, porezna donijeti rješenje o plaćanju poreza?

Ovo sve pitam, jer čestice koje sam do sada uknjižavao, bile su vanknjižno vlasništvo, i naravno također od revizije 1960. linija djed-otac-ja bile posjedovno naše u cijelosti, a ovo je po meni malo drukčija situacija, ili nije...?

 

Malo sam naporan, ali molim da me razumijete, ne radi se o malim ciframa, i moram biti na "čisto".

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
U PIP-u su među ostalim čestice koje su u rješenju o nasljeđivanju nakon smrti mog oca pripale meni
to znaći da ste i Vi čudo izvanknjižni vlasnik tih nekretnina,

budući da ste vlasništvo tih nekretnina stekli upravo nasljeđivanjem, kao jednim od zakonom dopuštenih načina stjecanja prava vlasništva na nekretninama u smislu odredbe čl. 114. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,no nedostaje vam intambulacija u zemljišne knjige,budući nisu ispunjene pretpostavke knjižnog prednika iz čl.40.ZZK.

Što vam hoću reći,Vi ste već za iste nekretnine bili u poreznoj obvezi,tj.tenutkom pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju,no u tom slučaju je došlo do nasljeđivanja u odnosu otac-sin slijedom čega ste bili oslobođeni od plaćanja poreza,pa kako to niste tad platili nebi trebali ni po okončanju ispravnog postupka,jer u suprotnom se postavlja pitanje,što bi se desilo da ste kojim slučajem bili u obvezi platiti porez po rješenju o nasljeđivanju,to bi onda značilo ponovno oporezivanje i po rješenju o ispravnom postupku,odnosno došlo bi do dvostrukog oporezivanja,a što je nedopušteno.

Na ovakav stav analogno upućuje općepoznata činjenica da će porezna obveza nastupiti kad izvanknjižni vlasnik određenim pravnim poslom prenosi vlasništvo,no pri tome ih neinteresira uopće činjenica dali će stjecatelj nekretnine moći ishoditi upis u zemljišne knjige,što je i ispravno budući da je porezni postupak odvojen od zemljišno-knjižnog,i upravo zbog takve činjenice je između ostalog Ustavni sud ukinuo odredbe zakona koje su upis prava vlasništva uvjetovale rješenjem porezne uprave o reguliranoj poreznoj obvezi.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

budući da ste vlasništvo tih nekretnina stekli upravo nasljeđivanjem,

 

Da, ali u rješenju o nasljeđivanju sam naslijedio samo dio čestica, pa me strah da porezna jednostavno ne protumači tu razliku kao stjecanje.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Da, ali u rješenju o nasljeđivanju sam naslijedio samo dio čestica, pa me strah da porezna jednostavno ne protumači tu razliku kao stjecanje.
zašto ostatak imovine koji nije obuhvaćen rješenjem o nasljeđivanju niste prijavili kao naknadno pronađenu imovinu i tako ishodili dopunsko rješenje.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
U rješenju o nasljeđivanju je obuhvaćena sva imovina, ali spomenuo sam, mnogo čestica u z.k. u malim djelovima a posjedovno u cijelosti,
malo si me sad izbio iz kolosijeka...,ček ajde da utvrdimo neke stvari;

-suvlasničke dijelove koje navodite u različitim omjerima,jel samo na njima tražite ispravni postupak,ili upored toga još na nekim suvlasničkim dijelovima koji nepostoje u rješenju o nasljeđivanju.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Matrix, koliko sam Vam sinoć dao muke, a sad pogledao detaljno Rješenje o nasljeđivanju...i u njemu, pored vlasničkih udjela također su sve čestice koje sam podnio u PIP navedene pod "Pravo na posjed", i čini mi se da je ovim saznanjem definitivno i potvrđeno Vaše mišljenje o oslobađanju od poreza.

 

Pouka za naprijed, dobro pročitati, pripremiti i onda pitanja.

 

Ispričavam se.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Još jedno porezno pitanje.

Sklopljen je ugovor o doživotnom uzdržavanju u svibnju 1994., davatelj uzdržavanja umire u travnju 2013.. Njegovi nasljednici, dvoje sinova, sa primaocem uzdržavanja u veljači 2014. rade dopunu ugovora, po kojoj oni nastavljaju izvršavati obveze iz ugovora a imovina iz ugovora po njihovu dogovoru s primateljem uzdržavanja raspoređuje se na njih dvoje.

 

Da li je u trenutku sastavljanja dopune ugovora bila obveza porezne prijave.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Da li je u trenutku sastavljanja dopune ugovora bila obveza porezne prijave.
ne,porezna obveza će nastati u trenutku smrti primatelja uzdržavanja,a u konkretnom slučaju se radi samo o preuzimanju obveza od strane nasljednika umrlog davatelja uzdržavanja.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Razumio sam, pitam da se znam postaviti na poreznoj, jer je primatelj uzdržavanja umro prije nekoliko dana, i pretpostavljam da pošto je prošlo više od 20 godina od sastavljanja ugovora, da će mo biti oslobođeni plaćanja poreza?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
primatelj uzdržavanja umro prije nekoliko dana,

et pazite na rok od 30 dana
pretpostavljam da pošto je prošlo više od 20 godina od sastavljanja ugovora, da će mo biti oslobođeni plaćanja poreza?
utemeljeno u Zakonu o porezu na promet nekretnina(umanjenje 5%za svaku godinu uzdržavanja)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
et pazite na rok od 30 dana

 

Znam da s njima nema zezanja...iskopiran ugovor, dopuna i rješenje iza smrti mog oca, popunjeni obrasci za prijavu poreza na promet nekretnina...malo sam tužan, jer sam u tuzi za umrlim primateljem uzdržavanja...ali sve je to život i to se mora odraditi.

 

Hvala Matrix i G-man.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Možda sam dosadan s mojim učestalim upitima. ali za desetak dana mi je ročište za ispravni, i molio bih završno mišljenje.

 

Vlasnik sam u z.k. više čestica za 1/2 dijela. Sud je prihvatio moj prijedlog za ispravni postupak kako smo gore već raspravljali. Ako sud donese Rješenje po kojem sam dosjelošću stekao vlasništvo na cijeloj čestici, da li u poreznoj prijavi mogu tražiti oslobađanje od plaćanja poreza koje ću temeljiti na presudi Upravnog suda Broj: Us-8999/2008-4, Zagreb 8. prosinca 2010.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

A što ako je pravna osnova stjecanja vlasništva bio kupoprodajni ugovor na koji je već plaćen porez na promet, a kupac je pravo vlasništva tek kasnije u nedostatku tabularne izjave ostvario dosjelošću. Kako onda porezna uprava tretira sudsku presudu o stjecanju vlasništva dosjelošću?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Kako onda porezna uprava tretira sudsku presudu o stjecanju vlasništva dosjelošću?
sama činjenica sklapanja kupoprodaje je bila osnova za utvrđivanje poreza,glede čega u konkretnom slučaju dosjedanjem nije nastupio učinak novog prometa nekretninom.

Naime,Zakon o porezu na promet nekretnina određuje da pri stjecanju prava vlasništva dosjelošću obveza poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku pravomoćnosti odluke o stjecanju dosjelošću,međutim sam mišljenja da bi se pri utvrđivanju poreza na promet nekretnina moralo sukladno sadržaju odluke, utvrditi stvarni način stjecanja,pa npr u konkretnom slučaju uzeti u obzir da se dosjedanje temeljilo na kupoprodaji za koju je već utvrđen i plaćen porez,te da su kupac i tužitelj u presudi jedna te ista osoba.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Zvuči logično, ali da poreska uprava pokušava na svoj formalistički način tumačiti zakon o porezu na promet nekretnina, a dokaz za to je i  presuda Ustavnog suda U-III-4295/2012 od 23. rujna 2015. vezano za nasljeđivanje nekretnine i oslobađanje od poreske obveze, a što ne znači da se takav formalizam ne bi ponovio i kod dosjelosti i već plaćenog poreza na promet nekretnina kod sklapanja ugovora.

 

Uređeno od dari10

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, čudo je napisao:

 

Ko da sam znao!

Danas dobivam porezno rješenje, u kojem me na ovu drugu situaciju iz gornjeg citiranog posta PU tereti za plaćanje 5% poreza, nakon što sam u poreznoj prijavi uz tabularnu izjavu priložio rješenje o nasljeđivanju u kojem je vidljivo da je predmetna čestica iz tabularne izjave pripala meni kao vanknjižno vlasništvo.

 

U obrazloženju odluke stoji:

"Promet nekretnine/a smatra se predmetom oporezivanja u smislu članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14)"

 

Da li imam osnove za žalbu na rješenje, (obzirom da sam po Rješenju o nasljeđivanju iza smrti svog pok. oca, a rješenje sam priložio prilikom prijave porezne obveze), i tražiti oslobađanje o plaćanja poreza?

 

Hvala.

Poštovanje.

Evo, da javim, na ovu citiranu situaciju, podnio sam žalbu Ministarstvu financija, Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, i danas dobio Rješenje u kojem glasi:

Žalba se odbija.

Meni i dalje nije jasno, naslijediti dio čestice zemlje kao vanknjižno vlasništvo, od uknjiženog vlasnika dobiti tabularnu izjavu u kojoj on priznaje krivi upis i pravo da se mogu uknjižiti (i knjižim se), na spomenuti dio čestice, a Ministarstvo sve to ignorira, odbija moje navode da se radi o naslijeđenoj zemlji od mog pok. oca, te u obrazloženju navodi da se "... porez na promet nekretnina plaća na svaki promet nekretnina koji je kvalificiran u članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, a budući je iz stanja stvari vidljivo da je u ovom predmetu na temelju tabularne isprave od xxxxxx godine došlo do stjecanja prava vlasništva predmetne nekretnine od strane žalitelja, odnosno, došlo je do oporezivog prometa nekretninom, to je porezno tijelo pravilno donijelo pobijano rješenje kojim poreznogobveznika zadužilo obvezom plaćanja poreza."

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani Čudo, hvala Vam na povratnoj informaciji.

Žao mi je da je odgovor negativan, ali mogao bih samo ponoviti ono što je već ranije izneseno (posebice od našeg Matrixa). Ministarstvo vrlo često znade pribjegavati ovakvom formalnom načinu razmišljanja, što zbog nedostatka vremena, što nedostatka kvalitetnih kadrova, što političkih dekreta, sa sudom je ipak drugačija situacija, no daljnji koraci su isključivo vaša dispozicija, jer ne bih volio da vas "nagovaramo" na nešto što bi vam moglo donijeti isti epilog uz dodatne troškove.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

G-man, upravo takvo ponašanje "vlasti", stvara                  nezadovoljstvo kod nas (bar mene) građana, to saznanje, da se radi povšno, neodgovrno, da se tumači zakon kako odgovara njima...neću govoriti da sam bijesan, to se podrazumijeva, i nije toliko pitanje novca, cca 4300kn, ali platiti porez na naslijđeno od mog p. oca, je šok.

Hrvatska je mala, i doći ću ja do potpisnika Rješenja, načelnika Samostalnog sektora, čut će on na lijep i kultran način moje mišljenje o njegovom radu, to sigurno.

Kada bi znao okvirno troškove upravnog spora,upustio bi se možda u upravni spor, samo da dobijem u ruke  sudsko  rješeje u kojem će pisati da trebam platiti  porez na naslijeđno kao naslijednik prvog naslijednog reda.  

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Može li "Lealis", na temelju iznijetih saznanja u ovom problemu, napraviti procjenu mogućeg upjeha-neuspjeha ishoda upravnog spora protiv odbijene žalbe Ministarstva financija?

Prije poduzimanja daljnjih pravnh koraka, želim čuti , naravno, mišljenje.

 

 

I da, što je najsmješnije, posjedujem privremeno porezno rješenje od 23. Siječnja 2013.u kojoj me ista ona PU, koja me za isti slučaj kao ovaj o kome raspravljamo, oslobodila porezne obveze po članku 13. točci 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, samo su referenti različiti.

To je naš porezni sustav...?!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani Čudo, teško se upuštati u anticipiranje ishoda upravnog spora, jer kako i sami ističete, jedna te ista PU za identičnu stvar donosi dijametralno suprotna rješenja (jedino što ova druga odluka ima konfirmaciju više instance u vidu Ministarstva).

Osobno se apsolutno slažem s Vama i ovom prvom odlukom, ali tvrditi Vam da će Upravni sud 100% biti na Vašoj strani bilo bi neozbiljno i neodgovorno s naše strane. Nadam se da razumijete.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani G-man, svijestan sam i sam svih činjenica o kojima govorite, a posebno o činjenici da mi nitko ne može tvrditi s 100%-tnom sigurnošću da bi presuda Upravnog suda bila u moju korist.

Novac je već zaboravljen, i on nikako nije razlog razmišljanja o pokretanju tužbe, moram platiti iznos bez obzira na sve, ali ostaje mi ono puno bitnije, i mučiti će me uvijek, je li Ministarstvo financija upravo iz razloga navedenih u vašem postu od četvrtka u 19:40, moju žalbu odbilo.

Ono što je meni bitno, jako me interesira kako bi se Upravni sud postavio pred ovakvim problemom, i to me "muči", jer opet kažem, naslijeđeno-tabularna-porez...nikako se tim ne mogu pomiriti, toliko, da sam na rubu racionalnog rasuđivanja, a dovoljno sam star i svijestan da to ne smijem sebi dopustiti, ali ne mogu si pomoći.

Mislim, konačno, da je uzrok tome i ovolika količine boravka na Legalisu, jer da ništa ne znam, ali ono ništa, onda plati i miran, mislio bi da to tako mora biti, kako mnogi i misle, i svašta PU, Ministarstvima i inim prolazi, a s ovih pozicija mi ipak ostaje nemir, nemir izazova, onog osobnog.

Vama G-man veliko hvala, što me vraćate u racionalnost.

To mi je doista potrebno.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...