Jump to content

Natječaj za upis na doktorski studij na Pravnom fakultetu u Rijeci


Zex

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisao je natječaj za upis III. generacije studenata Poslijediplomskoga doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo čijim se završavanjem stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv doktor pravnih znanosti (dr. sc.). [PRBREAK][/PRBREAK]

 

Dva su vremenska trajanja studija, tj. redoviti studij, s punim radnim vremenom, u trajanju tri godine, s mogućnošću produženja od jedne godine, te izvanredni studij, s dijelom radnog vremena u trajanju od šest godina, s mogućnošću produženja do dvije godine, uključujući poseban režim za studente/studentice koji su istraživački suradnici ili nastavni suradnici.

 

Dva su oblika izvedbe pripremnog dijela Studija. Opći oblik, koji se sastoji od nastavnih predmeta seminarskih radova s pripremnim seminarima te studijskog boravka u inozemstvu. Poseban oblik, za strane studente koji ne vladaju hrvatskim jezikom i/ili za studente koji nemaju psihofizičke sposobnosti za pohađanje nastave, a koji se sastoji od ispita iz metodologije pravne znanosti i doktorskog ispita s pripremnim seminarom te seminarskih radova s pripremnim seminarima;

 

1.Opći uvjeti za upis

 

Na Studij se može upisati osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

1. Završila je odgovarajući studij:

a) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava i stekla zvanje magistra prava (mag. iur.) ili

b) dodiplomski pravni studij i stekla zvanje diplomiranog pravnika (dipl. iur.).

2. Posjeduje znanja i/ili sposobnosti nužne za znanstveno djelovanje u polju prava, tj. ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

a) postigla je na integriranom preddiplomskom i diplomskom ili dodiplomskom studiju prava prosječan uspjeh 3,5 ili viši;

b) završila je poslijediplomski magistarski znanstveni studij pravne znanosti i na njemu postigla prosječni uspjeh 3,5 ili viši;

c) ispunila je sve studijske obveze jedne godine poslijediplomskoga znanstvenog studija pravne znanosti i na njemu postigla prosječni uspjeh 3,5 ili viši;

d) završila je poslijediplomski specijalistički studij prava i na njemu postigla prosječni uspjeh 3,5 ili viši;

e) objavila je kao jedini autor ili kao jedan od tri autora, tri znanstvena ili stručna rada, od kojih se najmanje jedan znanstveni rad priznaje za izbor u znanstveno zvanje iz polja prava.

3. Služi se stranim jezicima u mjeri u kojoj je to nužno za znanstvena istraživanja u pravu, i to jednim dopunskim jezikom studija, tj. engleskim, njemačkim, talijanskim ili francuskim aktivno (čita, razumije, govori i piše) te pasivno (čita) još jednim svjetskim jezikom, tj. dopunskim jezikom ili drugim službenim jezikom UN-a, s tim da se engleskim jezikom služi barem pasivno.

4. Podnijela je prijedlog osobnog plana doktorskog studija koji pokazuje njezinu sposobnost uočavanja bitne praznine u znanju o pravu i pronalaženja načina popunjavanja te praznine vlastitim istraživanjem čiji će ishod vjerojatno biti izvoran znanstveni rad opsega monografije.

5. Pronašla je mentora ili dva sumentora iz reda nastavnika Studija koji imaju objavljene znanstvene radove bliske predloženoj temi doktorske disertacije (prijavi se podnosi suglasnost nastavnika da bude mentor, koja uključuje suglasnost za osobni plan studija, a kao prilog suglasnosti popis znanstvenih radova nastavnika s naznakom onih koji su bliski predloženoj temi doktorske disertacije).

6. Preporuka dva sveučilišna nastavnika prava ili dva istaknuta pravnika.

7. Sposobna je obraniti svoj osobni plan doktorskog studija.

2. Posebni uvjeti za upis:

 

Fakultetsko vijeće može u iznimnim slučajevima dopustiti upis pristupniku koji nije završio sveučilišni studij prava. Upis mu se može uvjetovati pohađanjem nastave i polaganjem ispita iz nastavnih predmeta sveučilišnoga integriranog (diplomskog i preddiplomskog) studija prava do vrijednosti 60 ECTS bodova u trajanju do jedne godine redovitog studija s punim radnim vremenom i uz plaćanje školarine za taj studij.

Fakultetsko vijeće može priznati pristupniku, koji je završio poslijediplomski studij ili njegov dio, ispunjenje određenih obveza u tom studiju kao ispunjenje obveza u ovom studiju te mu odgovarajuće skratiti trajanje i smanjiti školarinu ovog studija.

 

3. Broj upisnih mjesta:

 

Broj upisnih mjesta je do 20. Pojedini nastavnik Studija može u isto vrijeme biti mentor ili su-mentor najviše dva studenta doktorskog Studija.

 

4. Početak nastave:

 

Zimski semestar akademske godine 2013./14., tj. započinje početkom listopada 2013.

 

5. Školarina

 

5.1.UKUPNI IZNOSI

 

a) Ukupna školarina, tj. za sve tri godine studija s punim radnim vremenom ili šest godina studija s dijelom radnog vremena, iznosi 99.000,00 kn.

b) Fakultet je spreman osloboditi plaćanja cijele školarine ili do dvije trećine školarine u obliku stipendija. Stipendirati se može do pet studenata iste generacije doktorskog studija. Stipendija se može dodijeliti studentima koji svojim iznimnim postignućima u ranijem školovanju i/ili pravnoj znanosti i/ili pravnoj praksi te svojim osobnim planom doktorskog studija ili već postignutim rezultatima u doktorskom studiju pokazuju da će taj studij, uključujući godinu studija u koju su upisani, završiti u propisano vrijeme s najvišim uspjehom te izraditi doktorsku disertaciju. Fakultet odobrava stipendiju studentu pri upisu u prvi semestar ili neki od kasnijih semestara. Student koji dobije stipendiju obvezan je u svakom semestru studija u kojemu prima stipendiju ispuniti sve obveze u tom semestru propisane Programom studija s prosječnom ocjenom obveza koje se ocjenjuju (nastavni predmeti, seminarski radovi) 4,5 ili višom. Studentu kojemu je odobrena stipendija i koji je ispunio sve obveze u prethodnom semestru s prosječnom ocjenom 4,5 ili višom, pravo na stipendiju, u iznosu u kojemu je dodijeljena, produžuje se u sljedećem semestru. Fakultet će pitanja vezana uz stipendiranje studenata urediti posebnim pravilnikom.

 

5.2 IZNOSI ŠKOLARINE ZA POJEDINE SEMESTRE STUDIJA

 

Student koji studira s punim radnim vremenom plaća studij u šest jednakih obroka od kojih svaki iznosi jednu šestinu ukupnog iznosa školarine te se uplaćuje pri upisu u pojedini semestar studija.

Student koji studira s dijelom radnog vremena plaća studij u dvanaest jednakih obroka od kojih svaki iznosi jednu dvanaestinu ukupnog iznosa školarine te se uplaćuje pri upisu u pojedini semestar studija.

U slučaju produžetka studija, student koji studira s punim radnim vremenom plaća po semestru jednu šestinu, a student koji studira s dijelom radnog vremena jednu dvanaestinu ukupnog iznosa školarine.

 

 

 

 

6. Rokovi za prijave na Natječaj

 

Prijava za upis podnosi se Uredu za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka do 31. kolovoza 2013.

Ukoliko se na Natječaj do navedenoga roka ne prijavi dostatan broj pristupnika, rok prijave produžuje se do početka nastave za III. generaciju studenata.

Obrazac prijavnog lista dostupan je na web stranici:

http://www.pravri.hr/hr/studij/poslijediplomski/doktorski

Uz prijavu obvezatno priložiti:

1.izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju;

2.ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija;

3.potvrdu o zaposlenju (ako je pristupnik zaposlen) i

4.ostale priloge navedene u uvjetima upisa, posebno osobni plan doktorskog studija.

 

7. Upis

 

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja nakon isteka roka natječaja.

 

8. Informacije o studiju

 

Program studija dostupan je na web stranici Fakulteta:

http://www.pravri.hr/hr/studij/poslijediplomski/doktorski

Informacije o sadržaju prijedloga osobnog plana studija mogu se dobiti od voditelja studija prof.dr.sc. Ivana Padjena,uz prethodnu najavu na e-mail adresu ivan.padjen@zg.t-com.hr.

Sve ostale informacije o studiju mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta, na telefon broj (051)359-505.


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija