Jump to content

Stečaj potrošača


Mrljavac

 

<p>S prvim danom 2016. godine u pravni poredak Republike Hrvatske uvodi se institut stečaja potrošača s ciljem razvijanja sustava koji će rezultirati stvaranjem uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a vjerovnicima omogućiti ravnomjerno namirenje njihovih tražbina. Potrošač u smislu instituta stečaja potrošača definiran je u Zakonu o stečaju potrošača.</p>

<p>Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje. Potrošač je nesposoban za plaćanje ako:</p>

<p> je u nemogućnosti ispuniti dospjele novčane obveze (insolventnost) ili</p>

<p> najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000,00 kuna (pretpostavke insolventnosti).[PRBREAK][/PRBREAK]Stečaj potrošača može završiti:</p>

<p>1. izvansudskim postupkom (posredovanjem) ili</p>

<p>2. sudskim postupkom:</p>

<p> sudskom nagodbom ili</p>

<p> stečajem potrošača i razdobljem provjere ponašanja</p>

<p>Izvansudski postupak (posredovanje)</p>

<p>Pokreće ga potrošač ili svaki njegov vjerovnik uz izričit pristanak potrošača zahtjevom (na propisanom obrascu), a provodi ga posrednik u savjetovalištu (poslovnice Financijske agencije (FINA) ili druge osobe koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta).</p>

<p>Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka (pdf)</p>

<p>Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka (word)</p>

<p> </p>

<p>​Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka (pdf)</p>

<p>​Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka (word)</p>

<p>Poslovnice Financijske agencije koje obavljaju poslove savjetovališta:</p>

<p> </p>

<p> Podružnica Bjelovar, 43000 Bjelovar, Frana Supila 4,</p>

<p> Podružnica Čakovec, 40000 Čakovec, O. Keršovanija 7,</p>

<p> Podružnica Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Vukovarska 2,</p>

<p> Podružnica Gospić, 53000 Gospić, Kaniška 4,</p>

<p> Podružnica Karlovac, 47000 Karlovac, Pavla Vitezovića 1,</p>

<p> Podružnica Koprivnica, 48000 Koprivnica, Opatička 1</p>

<p> Podružnica Osijek, 31000 Osijek, L. Jagera 1-3,</p>

<p> Podružnica Požega, 34000 Požega, Trg Sv. Trojstva 19,</p>

<p> Poslovnica Pula, 52100 Pula, Giardini 5,</p>

<p> Podružnica Rijeka, 51000 Rijeka, F. Kurelca 3,</p>

<p> Podružnica Sisak, 44000 Sisak, I. K. Sakcinskog 1,</p>

<p> Podružnica Slavonski Brod, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 20,</p>

<p> Podružnica Split, 21000 Split, Mažuranićevo šetalište 24 b,</p>

<p> Podružnica Šibenik, 22000 Šibenik, Perivoj L. Maruna 1,</p>

<p> Podružnica Varaždin, 42000 Varaždin, Augusta Cesarca 2,</p>

<p> Poslovnica Velika Gorica, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 33,</p>

<p> Poslovnica Virovitica, 33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3,</p>

<p> Podružnica Vukovar, 32000 Vukovar, Olajnica 19,</p>

<p> Podružnica Zadar, 23000 Zadar, Ivana Danila 4,</p>

<p> Podružnica Zagreb, 10000 Zagreb, Ul. Grada Vukovara 70,</p>

<p> Poslovnica Zlatar, 49250 Zlatar, Gajeva 7.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Potrošač, odnosno vjerovnik koji pokreće postupak može izabrati poslovnicu Financijske agencije u kojoj će podnijeti zahtjev za pokretanje izvansudskog postupka stečaja potrošača neovisno o prebivalištu.</p>

<p> </p>

<p>Uz zahtjev se prilaže:</p>

<p> </p>

<p> popis imovine i obveza - na propisanom obrascu (pdf, word),</p>

<p> dokaz o postojanju stečajnog razloga,</p>

<p> isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja tražbine (prilaže vjerovnik ako pokreće postupak),</p>

<p> izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka (prilaže vjerovnik ako pokreće postupak).</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Troškovi izvansudskog postupka namiruju se iz položenog predujma.</p>

<p> </p>

<p>Položeni predujam uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 300,00 kuna. Ako je podnositelj zahtjeva potrošač može ga se osloboditi obveza uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i drugim podzakonskim propisima kojima se uređuje besplatna pravna pomoć (više o besplatnoj pravnoj pomoći možete pronaći pod Istaknute teme – Besplatna pravna pomoć).</p>

<p> </p>

<p>Plan ispunjenja obveza -na propisanom obrascu (pdf, word) sadržava:</p>

<p> </p>

<p> iznos potrošačevih obveza,</p>

<p> postotak umanjenja obveza,</p>

<p> iznos za isplatu,</p>

<p> rokove isplata i</p>

<p> način ispunjenja obveza prema svakom vjerovniku</p>

<p> dokaz o plaćenom predujmu u iznosu od 300,00 kn za troškove izvansudskog postupka, odnosno rješenje o odobrenoj besplatnoj pravnoj pomoći.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Nakon uplate predujma i sastavljenog plana ispunjenja, savjetovalište bez odgode objavljuje poziv za sudjelovanjem na web stranici FINA-e, čime se dostava smatra obavljenom.</p>

<p> </p>

<p>Poziv za sudjelovanje savjetovalište ne dostavlja osobno vjerovnicima te je na to dužno upozoriti potrošača, kao i na činjenicu da potrošač ima mogućnost samostalnog obavještavanja vjerovnika o vremenu i mjestu kada su pozvani pristupiti u savjetovalište.</p>

<p> </p>

<p>Svi obrasci bit će dostupni u prostorijama savjetovališta i na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.</p>

<p> </p>

<p>Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenog u pozivu za sudjelovanje.</p>

<p> </p>

<p>U iznimnim slučajevima savjetovalište može produljiti rok za dodatnih 30 dana ako:</p>

<p> </p>

<p> ocjeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili</p>

<p> su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Sklopljeni izvansudski sporazum - na propisanom obrascu (pdf, word) između potrošača i vjerovnika</p>

<p> </p>

<p> ima učinak izvansudske nagodbe,</p>

<p> predstavlja ovršnu ispravu,</p>

<p> nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Sklapanje izvansudskog sporazuma nije uspjelo ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje:</p>

<p> </p>

<p> izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili</p>

<p> pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Savjetovalište će potrošaču bez odgode izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.</p>

<p>Sudski postupak</p>

<p>Pokreće se na prijedlog potrošača u roku od tri mjeseca od dana izdavanja potvrde da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio, pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.</p>

<p> </p>

<p>Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača prilaže se:</p>

<p> </p>

<p> potvrda savjetovališta o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio,</p>

<p> popis imovine i obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta),</p>

<p> plan ispunjenja obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta).</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Troškove postupka stečaja potrošača predujmljuje potrošač u paušalnom iznosu koji odredi sud (ne može biti manji od 1.000,00 kuna), dok svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka.</p>

<p> </p>

<p>Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a:</p>

<p> </p>

<p> ima imovine, sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava koji će se potom nadoknaditi prioritetnom iz unovčene imovine potrošača</p>

<p> nema imovine, može se osloboditi obveze uplate predujma.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova.</p>

<p>Dostava pismena obavljena je istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.</p>

<p> </p>

<p>Sudski postupak može se podijeliti u tri faze:</p>

<p> </p>

<p> pripremno ročište - počinje razmatranjem plana ispunjenja obveza, a prihvaćeni plan ima učinak sudske nagodbe</p>

<p> </p>

<p> otvaranje stečaja potrošača (ako sud utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza):</p>

<p> postoji imovina potrošača te sud donosi rješenje o otvaranju stečaja potrošača i imenuje povjerenika,</p>

<p> ne postoji imovina potrošača te sud donosi odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju postupka, imenuje povjerenika i određuje razdoblje provjere ponašanja u trajanju od pet godina</p>

<p> </p>

<p> provjera ponašanja</p>

<p> </p>

<p>Razdoblje provjere ponašanja</p>

<p>Razdoblje provjere ponašanja ne može biti kraće od godinu dana, ni duže od pet godina.</p>

<p>U razdoblju provjere ponašanja povjerenik unovčava i raspodjeljuje potrošačevu imovinu u skladu sa završnim diobnim popisom te raspolaže imovinskim pravima u ime i za račun potrošača.</p>

<p>Potrošač je, u razdoblju provjere ponašanja, dužan sudu i povjereniku davati obavijesti o svom poslu ili svojim nastojanjima da nađe posao, predati povjereniku imovinu koju stekne nasljeđivanjem te bez odgode prijaviti povjereniku svaku promjenu mjesta stanovanja ili mjesta zaposlenja.</p>

<p>Potrošač može predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja ne prodaje nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje ako u vlasništvu nema drugu nekretninu i nema na raspolaganju drugi smještaj, niti ga je u mogućnosti osigurati.</p>

<p>Nakon isteka razdoblja provjere ponašanja potrošača, nadležan sud može donijeti:</p>

<p> </p>

<p>Rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza ako je potrošač:</p>

<p> </p>

<p> pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv imovine, gospodarstva ili drugog kaznenog djela koje bi upućivalo na njegovu nesavjesnost i nepoštenje pri ispunjavanju obveza i dužnosti</p>

<p> u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje dao netočne ili nepotpune podatke o svojim imovinskim prilikama kako bi dobio kredit, primio plaćanja iz javnih sredstava ili izbjegao plaćanje poreza ili drugih javnih obveza</p>

<p> u posljednje tri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje onemogućio namirenje vjerovnika time što je preuzimao neprimjerene obveze, nesavjesno i nepošteno umanjivao vrijednost svoje imovine ili bez izgleda za poboljšanje financijskog položaja odgađao otvaranje postupka stečaja</p>

<p> tijekom postupka namjerno ili iz krajnje nepažnje povrijedio svoje dužnosti izvješćivanja i suradnje prema Zakonu o stečaju potrošača</p>

<p> namjerno ili krajnjom nepažnjom naveo nepotpune i netočne podatke u popisu imovine i obveza.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Rješenje o oslobođenju od preostalih obveza ako nisu ispunjene pretpostavke za donošenje rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza.</p>

<p> </p>

<p>Rješenjem o oslobođenju od preostalih obveza potrošač se ne može osloboditi:</p>

<p> </p>

<p> zakonske obveze na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati,</p>

<p> vraćanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem,</p>

<p> naknade štete nastale kaznenim djelom ili prekršajem,</p>

<p> naknade štete zbog smrti ili teže tjelesne ozljede.</p>

<p> </p>

<p>Oslobođenje od preostalih obveza ima pravni učinak u odnosu na sve vjerovnike, uključujući i vjerovnike koji tražbinu nisu prijavili u postupku stečaja potrošača.</p>

<p>Nakon proteka razdoblja provjere ponašanja savjesni potrošač oslobodit će se obveza prema vjerovnicima.</p>

<p>Na prijedlog vjerovnika sud može donijeti i Rješenje o opozivu oslobođenja potrošača od preostalih obveza ako:</p>

<p> </p>

<p> naknadno ustanovi da je potrošač koju od svojih dužnosti povrijedio ili</p>

<p> time znatno onemogućio namirenje vjerovnika.</p>

<p> </p>

<p>Prijedlog za opoziv može se podnijeti u roku godine dana od pravomoćnosti odluke o oslobođenju potrošača od preostalih obveza.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Izvor: Ministarstvo pravosuđa RH</p>

 


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija