Jump to content

Gradnja i spomenička renta


Ane
 Dijeli

Nakladnik Novi Informator d.O.o. objavio je priručnik "Gradnja i spomenička renta" koji obrađuje teme vezane uz izdavanje građevinske i lokacijske dozvole u upravnosudskoj praksi, naplatu spomeničke rente, potvrde glavnog projekta, upravne pristojbe, priključenje na komunalnu infrastrukturu, te redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu. Autori izdanja su Josip Bienenfeld, dipl. iur., Božo Gagro, dipl. iur., Boris Gospodnetić, dipl. iur., Dunja Jurić Knežević, dipl. iur., Štefanija Kasabašić, dipl. iur., Davor Mrduljaš, dipl. iur., Desa Sarvan, dipl. iur.[PRBREAK][/PRBREAK]PREDGOVOR

 

Gradnja, prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i zaštita okoliša, pod­ručja su kojima se tradicionalno bavimo na našim savjetovanjima i u našim knjigama. Ustavno određenje (čl. 134. Ustava Republike Hrvatske - Nar. nov., br. 41/01 i 55/01 - isp.) tog područja, kao poslova kojima se osobito bave jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te državna tijela i drugi subjekti usmjerava naše težnje na harmoniziranje tog dijela prava s pravnom stečevinom EU-a. U ovoj smo knjizi, upravo stoga, obratili pozornost na pravne institute koji su zakonskim propisima sadržajno uređeni na novi način. Riječ je o postupku izdavanja građevinske dozvole prema odredbama Za­kona o gradnji (Nar. nov., br. 173/03 i 100/04) te o potvrdi glavnog pro­jekta, za što su nadležna tijela graditeljstva. Nadalje, pišemo o naplati spomeničke rente, kao relativno novog instituta, prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99, 151/03 i 157/03 - isp.), Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00, 86/00 i 150/02) te Zakona o komunal­nom gospodarstvu. Dajemo i ogledne primjere vezane uz provođenje ovrhe. Zatim, objavljujemo rad o aktualnoj upravnosudskoj praksi u području izda­vanja građevinske i lokacijske dozvole, koja razrješava mnoge dvojbe i uka­zuje na mogući smjer razvoja tih važnih instituta.

 

U knjizi objavljujemo i aktualna priopćenja vezana uz temu građenja i ko­munalnog gospodarstva, i to: primjenu propisa o upravnim pristojbama u up­ravnom postupku izdavanja građevinske dozvole i rješenja o komunalnom doprinosu, te o povredi materijalnog prava u upravnom postupku i pravnim lijekovima, kao i o dvojbama i pojašnjenjima glede obveze priključenja na ob­jekte i uređaje komunalne infrastrukture. U priručniku smo objavili i redakcij­ski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 26/ 03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) što upotpunjava ovaj važni dio nepri­jeporno značajnog područja gradnje, prostornog uređenja, komunalnog gos­podarstva i zaštite okoliša u pravnom i gospodarskom sustavu Republike Hrvatske.

Uredništvo

 

SADRŽAJ:

- Postupak izdavanja građevinske dozvole

- Potvrda glavnog projekta

- Naplata spomeničke rente

- Građevinska i lokacijska dozvola u upravnosudskoj praksi

- Upravne pristojbe

- Priključenje na komunalnu infrastrukturu

- Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

Autori:

Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

 

Božo Gagro, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske

 

Boris Gospodnetić, dipl. iur., načelnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Upravi za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

 

Dunja Jurić Knežević, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

 

Štefanija Kasabašić, dipl. iur., načelnica Odjela za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave Središnjeg državnog ureda za upravu

 

Davor Mrduljaš, dipl. iur., državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

 

Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije

 

 

opseg 202 str., meki uvez, format 17 x 24 cm

Cijena jednog primjerka 220 kn (s PDV-om)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija