Jump to content

Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina


Spitfire
 Dijeli

 

<p>Kako je i najavljivano, donesene su Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina 02. prosinca 2016. a stupa na snagu od 01.01.2017.</p>

<p> </p>

<p>Najznačajnije izmjene su, smanjivanje porezne stope sa 5 na 4% te ukidanje poreznog oslobođenja na prvu nekretninu (čl.11a i 11b)</p>

<p> </p>

<p>Također, mjenja se i način prijave porezne obveze pri prometu nekretnina odredbama u čl.18 i 19 zakona.</p>

<p>Čl.18</p>

<p>(1) Javni bilježnik po ovjeri potpisa na ispravama o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine ili po sastavljanju javnobilježničkog akta, a najkasnije u roku od 30 dana, obvezan je jedan primjerak isprave, kao i svake druge isprave na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine (ugovor o ortaštvu, ugovor o osnivanju prava građenja i sl.), uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka, dostaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nekretnina nalazi, elektroničkim putem.</p>

<p> </p>

<p>(2) Sudovi i druga javnopravna tijela obvezni su ispostavi Porezne uprave na području na kojem se nalazi nekretnina dostavljati svoje odluke uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka kojima se stječe ili mijenja vlasništvo nekretnina u zemljišnim knjigama, odnosno u službenim evidencijama u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna, prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.</p>

<p> </p>

<p>Čl.19</p>

<p>(1) Dostavom isprava i odluka iz članka 18. ovoga Zakona smatra se da je izvršena prijava prometa nekretnina.</p>

<p> </p>

<p>(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ispravu o stjecanju nekretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, porezni obveznik je obvezan prijaviti promet nekretnina ispostavi Porezne uprave na području na kojem se nalazi nekretnina, dostavom Prijave prometa nekretnina i isprave o stjecanju nekretnine u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.</p>

<p> </p>

<p>(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ispravu o stjecanju nekretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, isporučitelj koji na isporuku nekretnine obračunava porez na dodanu vrijednost, kao i kod prijenosa porezne obveze, obvezan je u roku od 30 dana od dana isporuke prijaviti isporuku te nekretnine dostavom Prijave prometa nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu isporučitelja.</p>

<p> </p>

<p>(4) Oblik i sadržaj Prijave prometa nekretnina iz stavaka 2. i 3. ovoga članka te način podnošenja Prijave prometa nekretnina pravilnikom propisuje ministar financija.</p>

<p> </p>

<p>Porezna oslobođenja koja se i dalje mogu koristiti pri prometu nekretnina su, </p>

<p>pri unosu nekretnine u trgovačko društvo, te pri darovanju, nasljeđivanju i drugom stjecanju bez naknade. Također ostaje smanjivanje poreza na promet nekretnina pri stjecanju na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju gdje se porez umanjuje za 5% za svaku godinu uzdržavanja od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju.</p>

 

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari


×
×
  • Napravi novi...