Jump to content
Sign in to follow this  

Izvori za polaganje pravosudnog ispita


IusInfo

U srpnju ove godine Ministarstvo pravosuđa objavilo je novi popis izvora za polaganje pravosudnog ispita koji se primjenjuju za polaganje ispita od 1. rujna 2010. godine. Stoga donosimo neke podatke vezane uz samu prijavu pravosudnog ispita te mogućnost brzog i jednostavnog načina pribavljanja potrebne ispitne literature.[PRBREAK][/PRBREAK]Polaganje pravosudnog ispita regulirano je odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu i odredbama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita.

 

Dok Zakon uređuje uvjete za prijam vježbenika u sudove i državna odvjetništva, trajanje vježbeničke prakse te ulazak u vježbenički i stručni program, Pravilnik propisuje sam način prijave za polaganje pravosudnog ispita, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva, način pisanja pisane radnje i provođenje usmenog dijela ispita te sadržaj svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.

 

Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa, neposredno ili putem pošte, najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita (članak 4. Pravilnika), a isto ministarstvo rasporedom određuje vrijeme i mjesto polaganja pisanog i usmenog dijela pravosudnog ispita.

 

Kandidat koji prvi puta prijavljuje polaganje pravosudnog ispita, prijavi je dužan priložiti isprave kojima dokazuje da ispunjava uvjete za polaganje ispita. U slučaju ponovnog prijavljivanja polaganja ispita, navedene isprave nije potrebno prilagati prijavi. Isprave se podnose u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Ministarstvo pravosuđa rješenjem utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje pravosudnog ispita. Navedeno rješenje i poziv za polaganje pisanog dijela ispita kandidatu se dostavlja najmanje petnaest dana prije održavanja pisanog dijela ispita, a kandidat koji na pisanom dijelu ispita ostvari pravo na pristupanje usmenom dijelu, pisanim će se putem izvijestiti o vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela ispita najkasnije petnaest dana prije dana određenog za polaganje.

 

Troškovi polaganja pravosudnog ispita iznose 1450,00 kuna koje je kandidat dužan uplatiti nakon primitka pisanog poziva za polaganje ispita te uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati predati prvog dana pisanog dijela ispita.

 

Bitno je napomenuti da sukladno članku 33. stavak 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, sve osobe koje su započele s radom prije njegovog stupanja na snagu (do 31. prosinca 2008.), uvjete za polaganje pravosudnog ispita stječu prema odredbama članka 13. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu, ako su nakon diplomiranja na pravnom fakultetu radile na pravnim poslovima i to:

 

1. 18 mjeseci u sudu, odvjetničkoj kancelariji ili kod javnog bilježnika (članak 127. Zakona o javnom bilježništvu)

2. 18 mjeseci u državnom odvjetništvu, u kojem su vremenu obavile praksu u sudu od najmanje 9 mjeseci

3. 2 godine na pravnim poslovima u državnim tijelima ili drugim pravnim osobama u kojem su vremenu obavile praksu u sudu u trajanju od jedne godine ili više

4. 4 godine na pravnim poslovima u državnim tijelima ili drugim pravnim osobama.

 

Vrijeme koje je osoba radila kao sudački vježbenik ili volonter, državnoodvjetnički vježbenik, odvjetnički vježbenik ili javnobilježnički vježbenik, jednako se računa u ukupnom potrebnom vremenu za polaganje pravosudnog ispita.

 

Osobe koje su s radom započele nakon stupanja na snagu Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (od 1. siječnja 2009.), uvjete za polaganje pravosudnog ispita stječu prema odredbama članka 21. stavak 1. te članka 22. stavak 1. Zakona i to:

 

1. 18 mjeseci vježbeništva u sudu i državnom odvjetništvu uz izvršen program sukladno Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

2. 18 mjeseci odvjetničke vježbe i sudjelovanja u stručnom obrazovanju sukladno Zakonu o odvjetništvu

3. 18 mjeseci javnobilježničke vježbe i sudjelovanja u stručnom obrazovanju sukladno Zakonu o javnom bilježništvu

4. 36 mjeseci obavljanja pravnih poslova za pravnike zaposlene u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama te osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetu i sudjelovanje u stručnom obrazovanju sukladno odredbi članka 19. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.

 

Ovisno o navedenim uvjetima prema kojima su kandidati stekli pravo na polaganje ispita, razlikuju se i isprave koje su kandidati dužni priložiti prijavi ispita, o čemu detaljnije na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa (www.pravosudje.hr).

 

Na istoj stranici tijekom srpnja objavljeni su i izvori iz pet grupa predmeta (građanskog i trgovačkog prava, građanskog postupovnog i obiteljskog prava, kaznenog i kaznenog postupovnog prava, radnog i upravnog prava te ustavnog uređenja, osnova sustava Europske unije i organizacije pravosuđa), koji se primjenjuju za polaganje pravosudnog ispita od 1. rujna 2010.

 

Stoga se i na portalu IUS-INFO nalazi popis izvora s poveznicama na pouzdane redakcijski pročišćene tekstove svih zakona i podzakonskih propisa potrebnih za polaganje pravosudnog ispita.

 

Također, u svrhu lakšeg i dostupnijeg pribavljanja potrebne ispitne literature, za sve osobe koje pristupaju polaganju pravosudnog ispita imamo i poseban pretplatnički paket naših usluga.

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ovaj tekst objavljen je i prenesen s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...