Jump to content

Obrt i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću


Ane

Nakladnik Poslovni zbornik d.O.o. izdao je knjigu pod nazivom "Obrt i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću", autora Zdravka Momčinovića i Marijana Sušnja. Priručnik je namijenjen svim poduzetnicima u obrtu i društvima s ograničenom odgovornošću, ali i odvjetnicima i svim drugima koji poduzetnicima pružaju pravnu pomoć.[PRBREAK][/PRBREAK]Obrt i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću (knjiga)

 

Autor: Momčinović, Zdravko; Sušanj, Marijan

 

Nakladnik: Poslovni zbornik d.O.o., Zagreb

ISBN: 9537009157

Godina izdanja: 2004.

Broj stranica: 864

Dimenzije: 140 × 210 mm

Uvez: TVRDI

Cijena kod izdavača: 820,00kn

 

Riječ izdavača o knjizi:

Mali poduzetnici u obrtu i trgovačkim društvima s ograničenom odgovorošću u svom poslovanju nailaze na niz pravnih problema u međusobnim odnosima, u odnosima s upravnim i sudbenim vlastima te partnerima. Za sve ovakve probleme nudimo načine za rješenja praktičnom primjenom propisa vezanih uz obrt i drugo malo poduzetništvo

 

Obrtnicima i svima koji to kane biti!

Jesu li vam poznati pravni problemi osnivanja i poslovanja obrta u odnosu na:

- stručno osposobljavanje,

- uvjete za obavljanje obrta,

- upis u obrtni registar,

- poslovni prostor,

- poslovanje kao samostalan ili zajednički obrt,

- odgovornost obrtnika,

- privremeno obustavljanje obrta,

- prestanak obrta,

- prijenos obrtnice,

- udruživanja obrtnika

 

Poduzetnicima u trgovačkim društvima s ograničenom odgovornošću!

Jesu li vam poznati pravni problemi osnivanja i poslovanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću u odnosu na:

- osnivanje d.O.o. izjavom o osnivanju ili društvenim ugovorom,

- upis u sudski registar,

- temeljni ulog,

- poslovni udjel i njegovo raspolaganje,

- istupanje i isključenje iz društva,

- upravu društva, nadzorni odbor, skupštinu društva (imenovanje, opoziv),

- zastupanje društva,

- zaštitu društva po članu koji je nadglasan,

- ništavnost odluka skupštine društva,

- odštetni zahtjev člana u korist društva,

- prestanak društva

 

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja naći ćete u priručniku "Obrt i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću"

 

Priručnik se temelji na primjeni dijela Zakona o trgovačkim društvima koji se odnosi na osnivanje i poslovanje, te međusobnim odnosima članova trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću, te Zakonu o obrtu i drugim propisima koji su s njima u vezi. Priručnik sadrži primjere podnesaka upravnim vlastima i sudovima s objašnjenjem, te sudsku i upravnu praksu. Prilog knjizi sadrži izvode iz Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o obrtu, Zakon o sudskom registru, Zakona o javnom bilježništvu i druge propise vezane uz poslovanje u malom poduzetništvu

 

Priručnik je namijenjen svim poduzetnicima u obrtu i društvima s ograničenom odgovornošću, ali i odvjetnicima i svim drugima koji poduzetnicima pružaju pravnu pomoć

 

Autori priručnika su mr. Zdravko Momčinović, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, iskusan pravnik s višegodišnjom praksom u gospodarstvu i sudovima, te dipl. pravnik Marijan Sušanj, također iskusan pravnik s višegodišnjom praksom u sudovima, državnom pravobraniteljstvu i Ustavnom sudu Republike Hrvatske

 

Sadržaj:

Predgovor

I. - OBRT (Zdravko Momčinovič)

Uvod

Osobe koje mogu obavljati obrt

Uvjeti za obavljanje obrta

Prostor za obavljanje obrta

Primjer ugovora o najmu poslovnog prostora

Dokazi o ispunjenosti uvjeta za otvaranje obrta

Obrtni registar

Vrste obrta

Poslovanje obrta i zajedničko obavljanje obrta

a) Tvrtka i sjedište obrta

b) Vođenje obrta putem poslovođe

c) Obavljanje obrta u izdvojenom pogonu

Zajedničko obavljanje obrta

a) Uloga i sustav imovine ortakluka

b) Vođenje poslova ortakluka

c) Istup iz ortakluka i prestanak ortakluka

d) Primjer ugovora o ortakluku

Izdavanje obrtnice i povlastice

Stručno osposobljavanje za obavljanje obrta

a) Naukovanje - opće obrazovanje

b) Stručni ispiti

Obavljanje obrta

Radni odnosi kod obrtnika

Privremena obustava obrta

Prestanak obrta

Obrtnička zadruga i obrtnička komora

Poslovanje i odgovornost obrtnika

Trgovačko društvo

Trgovac pojedinac

Poslovanje trgovca pojedinca i trgovačkog društva

Prestanak trgovca i trgovačkog društva

Javno trgovačko društvo

Komanditno društvo

Tajno društvo

Sudska praksa

 

II. - TRGOVAČKA DRUŠTVA (Marijan Sušanj)

Uvod

ZAJEDNIČKE ZNAČAJKE SVIH OBLIKA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Preddruštvo

Pravna osobnost trgovačkog društva

Podružnica trgovačkog društva

ODGOVORNOST ZA OBVEZE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Odgovornost za obveze trgovačkog društva

Odgovornost članova trgovačkog društva

TVRTKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Značajke tvrtke

Zaštita tvrtke

PREDMET POSLOVANJA

SJEDIŠTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zastupanje po punomoći

Punomoćnik po zaposlenju

Trgovačka punomoć

Prokura

Punomoć trgovačkom putniku

SUDSKI REGISTAR

 

III. - TRGOVAČKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (.Marijan Sušanj)

Pojam trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću

TEMELJNI KAPITAL - TEMELJNI ULOZI U TRGOVAČKOM

DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Načini osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

Sadržaj društvenog ugovora o osnivanju i izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću

Temeljni ulog

Dodatne činidbe prema društvu s ograničenom odgovornošću

Posebne pogodnosti članova društva s ograničenom odgovornošću

Troškovi osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

UPIS DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U SUDSKI REGISTAR

Prijava za upis u sudski registar

Uvjeti za podnošenje prijave za upis društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

Oblik prijave

Sadržaj prijave

Prilozi prijavi

Ispitivanje prijave po registarskom sudu

Upis u sudski registar, objava upisa, izvaci iz sudskog registra

Troškovi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

Odgovornost članova društva i članova uprave društva pri osnivanju društva i podnošenju prijave za upis

PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I ČLANOVA DRUŠTVA

Uplata temeljnih uloga

MJERE KOJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODUZIMA PROTIV ČLANA DRUŠTVA KOJI JE U DOCNJI

Zatezne kamate

Isključenje člana društva koji je u zakašnjenju

Odgovornost prednika člana društva koji nije u potpunosti uplatio preuzeti temeljni ulog

Prodaja udjela

Odgovornost članova društva za neplaćeni dio temeljnog uloga isključenog člana

Odgovornost člana društva s ograničenom odgovornošću u stečaju

Obveznost primjene načina i postupak naplate neuplaćenog dijela preuzetog temeljnog uloga

ZNAČAJKE TEMELJNOG ULOGA

Nepovratnost temeljnog uloga

Isplata dobiti

Nedopuštena primanja

Zajam kojim se nadomješta temeljni kapital

POSLOVNI UDJELI

Poslovni udjeli

Knjiga poslovnih udjela

Raspolaganje poslovnim udjelom

ISTUPANJE I ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA S

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ORGANI DRUŠTVA

Uprava društva s ograničenom odgovornošću

Opoziv člana uprave

Ostavka člana uprave

Zastupanje društva s ograničenom odgovornošću po upravi društva

ZABRANA KONKURENCIJE

NADZORNI ODBOR

Nadležnost nadzornog odbora

Članovi nadzornog odbora

Izbor i imenovanje članova nadzornog odbora

Odlučivanje u nadzornom odboru

Opoziv članova nadzornog odbora

SKUPŠTINA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Nadležnost skupštine društva s ograničenom odgovornošću

Sazivanje skupštine

Odlučivanje na skupštini

Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću

Posljedice ništavosti

Pobojnost odluka skupštine

Zaštita prava manjine

Zaštita društva s ograničenom odgovornošću od nastale štete postavljanjem odštetnog zahtjeva u korist društva

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Izmjena društvenog ugovora radi povećanja temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću

Izmjena društvenog ugovora radi smanjenja temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću

PRESTANAK DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Razlozi za prestanak društva s ograničenom odgovornošću

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću

STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Pripajanje društva s ograničenom odgovornošću

Spajanje društva s ograničenom odgovornošću

Priključenje društva s ograničenom odgovornošću drugom trgovačkom društvu

Podjela društva s ograničenom odgovornošću

Ništavost osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU-PREOBLIKOVANJE DRUŠTVA

Opća objašnjenja

Preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću

Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo

KAZNENE ODREDBE ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

KAZNENA ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA - UKLJUČUJUĆI I DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 

IV. - PRIMJERI ODLUKA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PODNESAKA, PRIJEDLOGA I TUŽBI ČLANOVA DRUŠTVA SA SVRHOM OSTVARIVANJA PRAVA I

NJIHOVE ZAŠTITE (Marijan Sušanj}

Društveni ugovor o osnivanju

Izjava o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću

Društveni ugovor - prošireni sadržaj

Odluka o osnivanju podružnice u društvu s ograničenom odgovornošću

Tužba za brisanje osobnog imena iz tvrtke

Tužba radi zaštite tvrtke koja se jasno ne razlikuje od tvrtke koja je ranije upisana

Odluka o davanju prokure

Izvješće o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

Zahtjev za plaćanje dodatne činidbe

Obavijest o stavljanju na raspolaganje poslovnog udjela društvu

Obavijest o vraćanju dijela kupovne cijene za prodani poslovni udio

Odluka o naknadi troškova osnivanja osnivačima društva s ograničenom odgovornošću

Poziv na uplatu neuplaćenog dijela temeljnog uloga

Tužba radi uplate neuplaćenog dijela preuzetog temeljnog uloga

Odluka skupštine društva o isključenju člana društva zbog neplaćenog dijela temeljnog uloga

Izjava društva o izgubljenom poslovnom udjelu člana društva i izgubljenoj djelomičnoj uplati preuzetog temeljnog uloga

Poziv predniku isključenog člana društva da uplati temeljni ulog isključenog člana

Odluka skupštine društva o isključenju isplate dobiti

Tužba za naknadu štete društvu koju podnosi član društva u ime društva

Tužba radi pobijanja odluke skupštine društva

Tužba radi utvrđenja ništavosti odluke skupštine društva

Tužba radi ishođenja suglasnosti za glasovanje za opoziv člana uprave s prijedlogom za određivanje privremene mjere

Prijedlog za opoziv člana uprave društva

Prijedlog za imenovanje privremenog upravitelja društva

Zahtjev društvu za prijenos poslovnog udjela

Prijedlog sudu da dozvoli prijenos poslovnog udjela

Tužba radi istupanja iz društva s ograničenom odgovornošću

Tužba radi isključenja člana društva

Prijedlog društvu da se imenuju revizori radi pregleda godišnjih financijskih izvješća

Prijedlog da sud imenuje revizora za pregled financijskih izvješća društva

 

V. - PRILOZI

Zakon o obrtu

Zakon o zadrugama

Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra

Pravilnik o vezanim i povlaštanim obrtima i načinu izdavanja povlastica

Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

Izabrane odredbe Zakona o trgovačkim društvima

Izabrane odredbe Zakona o sudskom registru

Izabrane odredbe Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

Izabrane odredbe Zakona o javnom bilježništvu

Izabrane odredbe Zakona o parničnom postupku

Izabrane odredbe Zakona o područjima i sjedištima sudova

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija