Jump to content

Poseban porez na samostalne djelatnosti dobio svoj pravilnik


IusInfo
 Dijeli

Nepunih mjesec dana od donošenja Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, Ministarstvo financija donijelo je i Pravilnik za njegovu provedbu koji je stupio na snagu 31. listopada 2009.[PRBREAK][/PRBREAK]Pravilnikom o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke također se propisuje sadržaj i oblik izvješća o isplaćenim odnosno naplaćenim primicima i obračunanom i uplaćenom posebnom porezu.

 

Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se na:

 

1. primitke od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te od djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, odnosno na način propisan za samostalnu djelatnost prema članku 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak

 

2. primitke po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova iz članka 27. Zakona o porezu na dohodak, od kojih se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju prema rješenju Porezne uprave

 

3. primitke od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava iz članka 27. Zakona o porezu na dohodak

 

4. primitke od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz članka 27. Zakona o porezu na dohodak

 

5. primitke po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjela u dobiti ostvarenih dodjelom ili kupnjom vlastitih dionica, a koji čine izvor oporezivog dohotka iz članka 30. Zakona o porezu na dohodak

 

6. primitke u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz članka 31. Zakona o porezu na dohodak.

 

Poseban porez također se plaća i na primitke navedene pod točkom 1. i 2. po osnovi kojih se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu prema članku 44. Zakona o porezu na dohodak.

 

Kako bi se određeni primitak smatrao primitkom utvrđenim u točki 1. na koji se odnosi ovaj porez, treba se raditi o ostvarenom ukupnom dohotku od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, utvrđenom Zakonom o porezu na dohodak, za koji je podnesena godišnja prijava poreza na dohodak, umanjenom za propisana umanjenja, preneseni porezni gubitak i konačnu godišnju obvezu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od samostalne djelatnosti, a sve prema Zakonu o porezu na dohodak (članak 3. stavak 1. Pravilnika).

 

Poseban porez za djelatnosti navedene u točki 1., obračunava se i plaća na iznos prosječnog primitka. Taj se primitak određuje tako da se ukupan primitak podijeli s brojem mjeseci u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

 

Ukoliko se temeljem konačnog obračuna posebnog poreza utvrdi razlika, više plaćeni porez vraća se na zahtjev poreznog obveznika ili mu se uračunava u obvezu posebnog poreza za naredna razdoblja. Više plaćeni porez vraća se poreznom obvezniku pod uvjetima propisanim Općim poreznim zakonom o čemu se, kao i o načinu na koji želi ostvariti povrat tog poreza, izjašnjava u Obrascu IPP-SD, koji je sastavni dio Pravilnika.

 

Primici po osnovi kojih se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu, utvrđuju se iz naplaćenih primitaka na temelju evidencije o prometu koju je dužan voditi sam porezni obveznik. Poseban porez obračunava se prema prosječnom mjesečnom primitku za tromjesečje, koji se utvrđuje tako da se primitak utvrđen za jedno tromjesečje podijeli na tri mjeseca, odnosno na razmjeran broj mjeseci tog tromjesečja u tijeku važenja Zakona. Tako obračunani poseban porez plaća se za svaki mjesec tog tromjesečja za koji se utvrđuje prosječni mjesečni primitak u ukupnom iznosu.

 

Predujam posebnog poreza i sam taj porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale djelatnosti utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom, obračunava i plaća sam porezni obveznik na temelju podnesene prijave poreza na dohodak, evidencija o prometu za primitke po osnovi kojih se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, odnosno prema predviđenom iznosu dohotka ako porezni obveznik u tijeku razdoblja važenja Zakona počne obavljati samostalnu djelatnost od koje se dohodak utvrđuje prema propisanim poslovnim knjigama.

 

Člankom 5. Pravilnika detaljnije je propisan način plaćanja posebnog poreza na primitak od osiguranja utvrđen u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja prema članku 31. Zakona o porezu na dohodak, umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

 

Poseban porez plaća se po stopi od 2%, odnosno 4%, sukladno članku 11. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke.

 

Porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke utvrđuje na temelju konačnog obračuna, obvezan je uz godišnju prijavu poreza na dohodak priložiti i godišnje «Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostane djelatnosti u o određenoj godini».

 

Takvo Izvješće podnosi se u obliku popunjenog jednog od Obrazaca koji su dio ovog Pravilnika i to Obrazac IPP-1 za primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke i Obrazac IPP-SD za primitke od samostalne djelatnosti.

 

Pripremila: Karla Štingl, dipl. iur.

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ovaj tekst objavljen je i prenesen s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija