Jump to content

Pravosudni ispit


Detalji o uvjetima, prijavljivanju, slušanju, polaganju, popravnima, troškovima i drugim detaljima vezanim uz polaganje pravosudnog ispita.[PRBREAK][/PRBREAK]Preuzeto sa web stranice Ministarstva pravosuđa

 

Prijava i polaganje pravosudnog ispita regulirani su Zakonom o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu, u daljnjem tekstu Zakon, (“Narodne novine”, broj 54/74, 27/78 i 13/90) i Pravilnikom o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita.

 

 

 

1) UVJETI ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

 

 

 

Sukladno čl. 13. Zakona uvjete za polaganje pravosudnog ispita stje ču osobe koje su nakon diplomiranja na pravnom fakultetu radile na pravnim poslovima i to :

 

18 mjeseci u sudu, odvjetničkoj kancelariji ili kod javnog bilježnika (čl. 127. Zakona o javnom bilježništvu), 18 mjeseci u državnom odvjetništvu, u kojem su vremenu obavile praksu u sudu od najmanje 9 mjeseci, 2 godine na pravnim poslovima u državnim tijelima ili drugim pravnim osobama u kojem su vremenu obavile praksu u sudu u trajanju od jedne godine ili više,

4 godine na pravnim poslovima u državnim tijelima ili drugim pravnim osobama.

Vrijeme koje je osoba radila kao sudački vježbenik ili volonter, državnoodvjetnički vježbenik, odvjetnički vježbenik ili javnobilježnički vježbenik jednako se računa u ukupnom potrebnom vremenu za polaganje pravosudnog ispita.

 

 

 

2) SLUŠANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

 

Za slušanje pravosudnog ispita prijavljuje se isključivo telefonskim putem na broj: 01/ 3710-666 prvog radnog dana u mjesecu kako bi mogli slušati ispit najviše dva puta tijekom ispitnog roka u tom mjesecu.

 

 

 

3) POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

 

Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa, Zagreb, Republike Austrije 14, neposredno ili putem pošte.

 

Ispit se polaže u prostorijama Ministarstva.

 

Rok podnošenja prijave

 

Prijava se podnosi najkasnije 45 dana prije početka ispitnog roka. Ispitni rok počinje sredinom mjeseca. Dakle, ako kandidat želi prijaviti ispit za npr. travanj mora podnijeti prijavu do kraja veljače, za svibanj do kraja ožujka, za lipanj do kraja travnja itd.

 

Ispiti se održavaju svaki mjesec osim u srpnju i kolovozu.

 

 

Sadržaj prijave

 

Prijava je neformalna te je bitno da u istoj kandidat navede mjesec u kojem želi pristupiti polaganju pravosudnog ispita.

 

Svaki kandidat koji pravovremeno podnese prijavu i priloži cjelokupnu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za polaganje pravosudnog ispita biti će uvršten u raspored za onaj mjesec za koji je prijavio ispit.

 

U prijavi kandidat može navesti vrijeme odnosno datum kada želi polagati ispit unutar određenog roka odnosno mjeseca, ali navedena zamolba ne obvezuje Ministarstvo pri izradi rasporeda pravosudnog ispita.

 

 

Kandidat je dužan prijavi priložiti isprave kojima dokazuje da ispunjava uvjete za polaganje pravosudnog ispita iz čl. 13. Zakona i to:

 

I. kandidati koji su ispunili uvjete za polaganje pravosudnog ispita sukladno čl. 13. st. 1 podst. 1. i podst. 2. Zakona

 

SUDAČKI VJEŽBENIK:

 

ovjerenu presliku diplome,

presliku rješenja suda kojim se prima u radni odnos u svojstvu vježbenika

original ili ovjerenu presliku potvrde predsjednika suda o obavljenoj vježbi u trajanju od 18 mjeseci

 

SUDAČKI VOLONTER:

 

ovjerenu presliku diplome,

presliku rješenja suda kojim se prima radi obavljanja volonterske prakse

original ili ovjerenu presliku potvrde suda o obavljenoj praksi u trajanju od 18 mjeseci i plaćenim obveznim doprinosima od strane suda.

 

ODVJETNIČKI I JAVNOBILJEŽNIČKI VJEŽBENICI

 

ovjerenu presliku diplome,

original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatske odvjetničke komore odnosno Hrvatske javnobilježničke komore o obavljenoj vježbi u trajanju od 18 mjeseci

DRŽAVNOOVJETNIČKI VJEŽBENICI

 

ovjerenu presliku diplome,

original ili ovjerenu presliku potvrde državnog odvjetništva o obavljenoj vježbi u trajanju od 18 mjeseci

original ili ovjerenu presliku potvrde suda o obavljenoj praksi u trajanju od najmanje 9 mjesecu u okviru obavljanja državnoodvjetničke vježbe.

 

II . za kandidate koji su ispunili uvjete za polaganje pravosudnog ispita sukladno čl. 13. st. 1. podst. 3. Zakona radeći dvije godine na pravnim poslovima u kojem vremenu su obavili praksu u sudu u trajanju od najmanje 1 godine navodimo sljedeće:

 

Sukladno čl. 8. st. 1. Zakona sud može primiti na praksu diplomiranog pravnika ako isti radi na pravnim poslovima u državnom tijelu ili drugoj pravnoj osobi i ako mu je ta praksa potrebna radi stručnog osposobljavanja i stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita.

 

Pogrešno se za navedene osobe koristi termin «volonter iz radnog odnosa».

 

Na navedene osobe u pogledu radnih dužnosti i praćenja rada za vrijeme prakse primjenjuju s odredbe koje važe za vježbenike. Dakle, dužne su praksu u sudu vršiti svakodnevno s punim radnim vremenom.

 

 

Navedeni kandidati uz prijavu su dužni priložiti:

 

ovjerenu presliku diplome,

original ili ovjerenu presliku potvrde poslodavca o vremenu provedenom na radu uz opis pravnih poslova koje obavljaju,

original ili ovjerenu presliku odluke poslodavca kojom se kandidat upućuje na praksu u sud,

original ili ovjerenu presliku rješenja suda kojim se navedeni kandidat prima na praksu,

original ili ovjerenu presliku potvrde predsjednika suda o obavljenoj praksi u trajanju od najmanje jedne godine.

 

III . kandidati koji su ispunili uvjete za polaganje pravosudnog ispita radeći četiri godine na pravnim poslovima trebaju priložiti:

 

ovjerenu presliku diplome,

original ili ovjerenu presliku potvrde poslodavca o vremenu provedenom na radu uz opis pravnih poslova koje obavljaju.

Osobe koje su nakon diplomiranja promijenile prezime prijavi trebaju priložiti presliku izvoda iz matice vjenčanih ili vjenčani list.

 

NAPOMENA : Spomenute potvrde mogu se izdati tek nakon proteka vremenskog roka potrebnog za ispunjavanje uvjeta, dakle nakon 18 mjeseci vježbe itd. U protivnom se iste potvrde neće uvažiti.

 

 

 

4) PROGRAM I NAČIN POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA

 

 

 

Pravosudni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

 

Pismeni dio pravosudnog ispita polaže se iz kaznenog, građanskog ili trgovačkog prava, a sastoji se od pisanja prvostupanjske presude.

 

 

 

Usmeni dio pravosudnog ispita polaže se iz

 

ustavnog sustava,

organizacije pravosuđa,

kaznenog materijalnog prava,

kaznenog procesnog prava,

građanskog materijalnog prava,

građanskog procesnog prava,

trgovačkog prava,

obiteljskog prava,

upravnog prava,

radnog prava.

 

Prvi dan ispitnog roka piše se presuda iz kaznenog prava, a drugi dan iz građanskog ili trgovačkog prava. Treći dan se održava usmeni dio ispita.

 

Skraćeni program, čl. 26. Zakona

 

Kandidati koji su položili državni stručni ispit za radno mjesto samostalnog upravnog referenta, stručnog suradnika ili pristava I. vrste zvanja te stručni ispit za suca za prekršaje prilikom polaganja pravosudnog ispita nisu dužni polagati ustavni sustav, radno pravo i upravno pravo.

 

Navedeni kandidati prilikom podnošenja prijave dužni su istoj priložiti presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu.

 

Rješenje

 

Ministarstvo pravosuđa utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete iz čl. 13. i 26. Zakona i o tome donosi rješenje.

 

Poziv kojim se kandidat, između ostalog, obavještava o vremenu polaganja pravosudnog ispita i rješenje dostavit će mu se najmanje deset dana prije polaganja pismenog dijela ispita.

 

Ispitna komisija

 

Ispitna komisija za polaganje pravosudnog ispita sastoji se od predsjednika i četiri člana.

 

Sastav komisije je tajan!

 

 

 

 

 

5.POPRAVNI ISPIT, ODUSTANAK OD ISPITA, ODGODA ISPITA

 

 

 

Popravni ispit, čl. 19. Zakona

 

Pravo polagati popravni ispit ima kandidat koji ne položi ispit iz najviše dva predmeta. Ako kandidat ne pokaže zadovoljavajuće rezultate iz predmeta iz kojeg se polaže i pismeni i usmeni ispit, ispitna komisija će ocijeniti treba li kandidat polagati popravni ispit i iz pismenog dijela.

 

Kandidat može polagati popravni ispit nakon proteka dva mjeseca od dana održavanja usmenog dijela ispita, a ispit mora položiti prije proteka četiri mjeseca od navedenog dana.

 

Ako kandidat ne položi popravni ispit u navedenom roku smatra se da ispit nije položio.

 

Pad ispita, čl. 20. Zakona

 

Kandidat koji ne položi ispit može ga ponovno polagati nakon šest mjeseci od dana kada je pristupio usmenom dijelu ispita.

 

Ne postoji zakonsko ograničenje koliko puta kandidat može izaći na ispit.

 

 

Prijava ispita

 

Osoba koja prijavljuje polaganje popravnog ispita odnosno polaganje pravosudnog ispita nakon pada, treba dostaviti prijavu u kojoj je potrebno navesti dane polaganja pravosudnog ispita, koje predmete nije položila odnosno da nije položila cijeli ispit i kada želi ispit polagati. Nije potrebno dostavljati ostalu dokumentaciju.

 

Odustanak od ispita, čl. 21. Zakona

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju pravosudnog ispita ili prije ispita pisanim putem izjavi da odustaje od polaganja ispita, smatrat će se da ispit nije polagao.

 

Ako kandidat odustane od započetog ispita smatrat će se da ispit nije položio.

 

Odgoda ispita, čl. 22 Zakona

 

Započeti ispit može se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga spriječen nastaviti ispit.

 

Rješenje o nastavku ispita donosi Ispitna komisija.

 

Molba se podnosi u roku od 8 dana po prestanku razloga za odlaganje ispita, ali najkasnije u roku od 3 mjeseca računajući od dana odluke o odlaganju. Ako kandidat ne podnese molbu u navedenom roku ili mu molba bude odbijena, smatrat će se da ispit nije položio.

 

 

 

 

 

6) TROŠKOVI POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA

 

Polaganje Pravosudnog ispita (cijeli i skraćeni program) iznosi 1400,00 kuna

 

Polaganje popravka iz jednog predmeta bez pisane zadaće iznosi 420, 00 kuna

 

Polaganje popravka iz jednog predmeta sa zadaćom iznosi 500,00 kuna

 

Polaganje popravka iz dva predmeta bez zadaće iznos 640,00 kuna

 

Polaganje popravka iz dva predmeta sa jednom zadaćom iznosi 720,00 kuna

 

Polaganje popravka iz dva predmeta sa dvije zadaće iznosi 800,00 kuna.

 

NAPOMENA: Prilikom prijave pravosudnog ispita kandidat ne plaća troškove polaganja ispita već nakon primitka pisanog poziva za polaganje ispita te uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati predaje prvog dana ispita.

 

 

 

 

 

M I N I S T R I C A

 

Vesna Škare Ožbolt


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...