Jump to content

Sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Ane
 Dijeli

Novi informator d.O.o. objavio je zbornik radova grupe autora pod nazivom "Sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" koji obrađuje sporna pitanja vezana uz razrez poreza, naplatu poreza, zastaru i ovrhu, raspodjelu zajedničkih poreza, neke računovodstvene specifičnosti u sustavu proračuna i proračunskih korisnika, te redakcijski pročišćeni tekst Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s pojmovnim kazalom i sudskom praksom.[PRBREAK][/PRBREAK]Opseg: 238 str.

Format: 17 x 24 cm cm

Uvez: meki

 

Cijena: 220.00 kn

 

 

PREDGOVOR

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značenja kojima neposredno ostvaruju potrebe građana. Sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zasniva se na Ustavu Republike Hrvatske, sistemskim i posebnim zakonskim propisima kojima se uređuju pravno-financijski instituti u javnom sektoru i odnosi glede pripadnosti i raspodjele javnih prihoda.

Financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga tih jedinica (županije, općine i gradovi) uređeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93, 92/94 i 69/97 - čl. 28. st. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 127/00 - čl. 172. t. 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01 i 117/01 - isp., 150/02 i 147/03). Prema odredbama toga Zakona, jedinice lokalne i područne regionalne samouprave stječu prihode iz vlastitih izvora, od zajedničkih poreza i od dotacija iz državnog i županijskog proračuna. Uz to, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju prihode i iz drugih izvora i prema drugim posebnim propisima, kao što su naknade, doprinosi i pristojbe.

S ostvarenim prihodima one samostalno raspolažu, a ti prihodi moraju, u osnovi, biti razmjerni rashodima nužnim za obavljanje poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga.

Uzevši u obzir primjenu niza zakonskih propisa, kao i to da županije, općine i gradovi svojim odlukama samostalne uvode, razrezuju i naplaćuju javne prihode koji im pripadaju, nameće se zaključak da je taj cjelokupni posao iznimno složen. Stoga se, nerijetko, u praksi pojavljuju dvojbe koje se ponajprije odnose na razrez lokalnih poreza, njihovo ubiranje odnosno naplatu, kao vlastitog izvora prihoda jedinica lokalne samouprave. Iako su o tome održane brojne rasprave i savjetovanja, problemi oko utvrđivanja, nadzora i naplate lokalnih poreza i drugih javnih davanja i dalje su prisutni u praksi.

U ovoj smo knjizi istaknuli uočene probleme, pokušali dati odgovore na brojna praktična pitanja i ponuditi rješenja vezana uz razrez lokalnih poreza, zastaru i naplatu u ovršnom postupku. Prikazan je i institut fiskalnog izravnanja kao sustav pomoći iz državnog i županijskog proračuna te proces decentralizacije.

Uz autorske stručne radove, knjiga sadržava i redakcijski pročišćeni tekst Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s pojmovnim kazalom i sudskom praksom.

 

Uredništvo

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

SADRŽAJ:

 

Desa Sarvan, dipl. iur.

DVOJBE U POSTUPKU RAZREZA I NAPLATE LOKALNIH POREZA I NAKNADA KOJE SU PRIHOD PRORAČUNA JLS I JP®S

 

1. UVOD

1.1. Načela financiranja lokalnih jedinica

1.2. Prihodi JLS i JP®S

1.3. Samoupravni djelokrug jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave

2. ORGANIZACIJA POSLOVA U SVEZI S UTVRĐIVANJEM I NAPLATOM PRIHODA JLS I JP®S

2.1. Porezna uprava

2.2. Upravni odjel JLS

2.3. Zajednički upravni odjel JLS

2.4. Prijenos pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga JLS na županiju

2.5. Nadležnost tijela uprave u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo

2.6. Nadležnost tijela uprave JP®S za rješavanje u drugom stupnju po žalbama na rješenja JLS

3. UPRAVNI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE LOKALNIH POREZA

4. ŽUPANIJSKI POREZI

4.1. Porez na nasljedstva i darove

4.2. Porez na cestovna motorna vozila

4.3. Porez na plovila

4.4. Porez na automate za zabavne igre

5. OPĆINSKI I GRADSKI POREZI

5.1.Odluka o općinskim odnosno gradskim porezima

5.2. Prirez porezu na dohodak

5.3. Porez na potrošnju

5.4. Porez na kuće za odmor

5.5. Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

5.6. Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

5.7. Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište

5.8. Porez na korištenje javnih površina

6. OVRHA LOKALNIH POREZA KADA JE PROVODE UPRAVNA TIJELA JLS, ODNOSNO JP®S

6.1. Oblici ovrhe

6.2. Ovrha pljenidbom pokretnina

6.3. Ovrha nad nekretninama

6.4. Sadržaj rješenja o ovrsi

6.5. Otpis poreznog duga

7. UTVRĐIVANJE I NAPLATA NAKNADA KOJE SU PRIHOD PRORAČUNA JLS ODNOSNO JP®S

7.1. Posebni upravni postupak utvrđivanja i naplate naknada koje su prihod proračuna JLS odnosno JP®S

7.2. Opći upravni postupak utvrđivanja i naplate naknada koje su prihod proračuna JLS odnosno JP®S

7.3. Ovrha naknada iz ugovornih odnosa JLS odnosno JP®S

8. UMJESTO ZAKLJUČKA

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Maja Lukeš Petrović, dipl. iur.

ZAJEDNIČKI PRIHODI, FISKALNO IZRAVNANJE I DECENTRALIZACIJA

 

1. UVOD

2. ZAKONODAVNI OKVIR SUSTAVA FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

3. IZVORI PRIHODA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

3.1. Prihodi iz vlastitih izvora

3.2. Zajednički prihodi

4. USTUPANJE DRŽAVNIH PRIHODA

5. POMOĆI I FISKALNO IZRAVNANJE

5.1. Pomoći područjima posebne državne skrbi i drugim područjima

5.2. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

6. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

7. RASHODI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PO FUNKCIJAMA

8. DECENTRALIZACIJA - PROŠIRENJE SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA

8.1. Prva faza decentralizacije

8.2. Druga faza decentralizacije – u pripremi

9. ZAKLJUČCI I PRIJEDLOZI

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Dinka Salmić, dipl. oec.

NAPLATA ŽUPANIJSKIH I OPĆINSKIH ILI GRADSKIH POREZA U OVRŠNOM POSTUPKU

 

1. UVODNE NAPOMENE

2. OPĆE ODREDBE OVRŠNOG POSTUPKA

2.1. Pojam ovršnog postupka i načela ovrhe

2.2. Ovrhovoditelj i ovršenik kao sudionici ovrhe

2.3. Ovršna i vjerodostojna isprava

2.4. Sadržaj rješenja o ovrsi

2.5. Provedba ovrhe

2.6. Obustava ovrhe

2.7. Odgoda ovrhe

2.8. Prestanak prava i obveze iz porezno-dužničkog odnosa

2.9. Primjena Zakona o obveznim odnosima

3. OVRHA NA IMOVINI DUŽNIKA

3.1. Pljenidba novčanih sredstava na žiroračunima i drugim računima ovršenika

3.2. Pljenidba tražbina ovršenika

3.3. Provođenje ovršnih radnji pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu

3.4. Provođenje ovršnih radnji pljenidbom pokretnina

3.5. Provođenje ovršnih radnji na drugim imovinskim pravima

3.6. Provođenje ovrhe na nekretnini

3.7. Mjere osiguranja

3.8. Troškovi postupka

4. ZAKLJUČAK

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA TE EVIDENTIRANJE POPISNIH RAZLIKA

 

1. UVOD

2. PREDMET POPISA

3. ORGANIZIRANJE I PROVEDBA POPISA

4. IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOM POPISU

5. USKLAĐIVANJE STANJA UTVRĐENOG POPISOM SA STANJEM U KNJIGOVODSTVU

5.1. Evidentiranje popisnih razlika

6. OTPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ivana Maletić, dipl. oec.

USKLAĐIVANJE EVIDENCIJA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA KAO PRETPOSTAVKA KVALITETNE KONSOLIDACIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

1. UVOD

2. ZAKONSKI OKVIR

3. OBUHVAT

4. PROPISANA METODOLOGIJA

5. USKLAĐIVANJE EVIDENCIJA KOD PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

5.1. Povezivanje procesa planiranja, izvršavanja, računovodstva i izvještavanja te usklađivanje praćenja

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Autorice: Ivana Jakir - Bajo, dipl. iur., načelnica Odjela za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata Ministarstva financija; Maja Lukeš - Petrović, dipl. iur., načelnica Odjela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija; Ivana Maletić, dipl. oec., pomoćnica ministra financija Republike Hrvatske; Dinka Salmić, dipl. oec., načelnica Odjela za ovrhu u Središnjem uredu Porezne uprave Ministarstva financija; Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Istarske županije;

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija