Jump to content

Zbirka propisa iz cestovnog prometnog prava


Ane

Izdavačka kuća Vizura d.O.o. objavila je u svojoj nakladi zbirku propisa iz cestovnog prometnog prava i to Zakon o prekršajima, Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Zakon o prijevozu o cestovnom prometu autora Davorke Ivić i Marina Vulić[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon o prekršajima, Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Zakon o prijevozu u cestonom prometu

 

Autori: Vulić, Marin; Ivić, Davorka

 

Nakladnik: Vizura d.O.o.

ISBN: 953695723X

Godina izdanja: 2005.

Broj stranica: 479

Dimenzije: 120 × 170 mm

Uvez: TVRDI

Cijena: 150,00kn

 

SADRŽAJ

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

II. OVLAŠTENJA ZA NADZOR I UREĐENJE PROMETA

III. CESTE

1. OPĆE ODREDBE

2. OBILJEŽAVANJE RADOVA I ZAPREKA NA CESTI

IV. PROMETNI ZNAKOVI

1. OPĆE ODREDBE

2. ZNAKOVI OPASNOSTI, IZRIČITIH NAREDBI I OBAVIJESTI

3. PROMETNA SVJETLA I SVJETLOSNE OZNAKE

4. OZNAKE NA KOLNIKU

5. OBILJEŽAVANJE PRIJELAZA CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE

6. ZNACI KOJE DAJU OVLAŠTENE OSOBE

V. PROMETNA PRAVILA

1. OPĆE ODREDBE

2. RADNJE VOZILOM U PROMETU

3. UKLJUČI VAN JE U PROMET

4. KRETANJE VOZILA

5. BRZINA

6. SKRETANJE

7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

8. PROMETNA RASKRIŽJU

9. MIMOILAŽENJE

10. PRETJECANJE I OBILAŽENJE

11. ZVUČNI I SVJETLOSNI ZNACI UPOZORENJA

12. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

13. PRESIJECANJE KOLONE PJEŠAKA

14. VUČA PRIKLJUČNIH I ZAPREŽNIH VOZILA

15. VUČANEISPRAVNIH VOZILA

16. UPOTREBA SVJETALA U PROMETU

17. RAZMAK IZMEĐU VOZILA U VOŽNJI

18. PROMET TRAMVAJA I DRUGIH VOZILA NA TRAČNICAMA

19. PROMET BICIKALA, MOPEDA I MOTOCIKALA

20. PROMET ZAPREŽNIH VOZILAI KRETANJE STOK

21. KRETANJE PJEŠAKA

22. OBVEZE VOZAČA PREMA PJEŠACIMA

23. PROMETNA PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE

24. PROMET NA AUTOCESTI, BRZOJ CESTI I CESTI NAMIJENJENOJ ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA

25. PROMET U TUNELU

26. VOZILA POD PRATNJOM

27. VOZ1LASPRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

28. TERET NA VOZILU

29. PRIJEVOZ OSOBA VOZILIMA

30. POKUSNE VOŽNJE

VI. DUŽNOSTI U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE

VII. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI

AKTIVNOSTI NA CESTAMA

VIII. OGRANIČENJE PROMETA

IX. VOZAČI

1. UVJETI ZAUPRAVLJANJE VOZILIMA

2. OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE

3. VOZAČKI ISPITI I PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI

4. STJECANJE PRAVAN A UPRAVLJAN JE VOZILIMA

5. ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZAČA

6. TRAJANJE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

X. VOZILA

1. OPĆE ODREDBE

2. REGISTRACIJA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

3. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA

4. ISPITIVANJE IHOMOLOGACIJ A VOZILA

XI. POSEBNE MJERE ZA SIGURNOST PROMETA N A CESTAMA

1. OPĆE ODREDBE

2. POSEBNE ODREDBE O PREKRŠAJIMA

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ZAKON O PREKRŠAJIMA

Prvi dio

MATERI JALNOPRAVNE ODREDBE I. TEMELJNE ODREDBE

ODREĐENJE PREKRŠAJA

NAČELO ZAKONITOSTI

OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA

NAČELO KRIVNJE

NEMOGUĆNOST PRIMJENE PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA PREMA DJECI

NEMOGUĆNOST KAŽNJAVANJA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

PROPISIVANJE PREKRŠAJA I PREKRŠAJNIH SANKCIJA

PROSTORNO VAŽENJE ZAKONA

II. PREKRŠAJ

NAČIN POČINJENJA PREKRŠAJA

VRIJEME POČINJENJA PREKRŠAJA

MJESTO POČINJENJA PREKRŠAJA

NUŽNA OBRANA

KRAJNJA NUŽDA

SILA ILI PRIJETNJA

POKUŠAJ

SUDIONIŠTVO

ODGOVORNOST I KAŽNJAVANJE SUDIONIKA

POTICANJE I POMAGANJE

III. KRIVNJA

SADRŽAJ KRIVNJE

NEUBROJIVOST

SAMOSKRFVLJENANEUBROJIVOST

NEHAJ I NAMJERA

ZABLUDA O PROTUPRAVNOSTI

ZABLUDA O OBILJEŽJU PREKRŠAJA I ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KOJE ISKLJUČUJU PROTUPRAVNOST

IV. PREKRŠAJNE SANKCIJE

VRSTE PREKRŠAJNIH SANKCIJA

OPĆA SVRHA PREKRŠAJNIH SANKCIJA

OGRANIČENJA U PROPISIVANJU SADRŽAJA PREKRŠAJNIH SANKCIJA I NJIHOVOJ PRIMJENI

VRSTE KAZNI

SVRHA KAŽNJAVANJA

NOVČANA KAZNA

KAZNA ZATVORA

GLOBA

SVRHA GLOBE

VRSTE MJERA UPOZORENJA

SVRHE MJERA UPOZORENJA

VRSTE ZAŠTITNIH MJERA

SVRHA ZAŠTITNIH MJERA

ZABRANA OBAVLJANJA ZVANJA, DJELATNOSTI ILI DUŽNOSTI FIZIČKOJ OSOBI

ZABRANA OBAVLJANJA DJELATNOSTI PRAVNOJ OSOBI

PROTJERIVANJE STRANCA IZ ZEMLJE

ODUZIMANJE PREDMETA

ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

V. PRIMJENA PREKRŠAJNIH SANKCIJA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE I GLOBE

MJERE OSIGURANJA NAPLATE NOVČANE KAZNE

ZAMJENA I PRISILNO IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE I GLOBE

KAZNA ZATVORA

POSEBNO OGRANIČENJE IZRICANJA KAZNE ZATVORA, PRIMJENE MJERE ZATVORA KAO ZAMJENE ZA NEPLAĆENU NOVČANU KAZNU ILI GLOBU I RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI

OPĆE PRAVILO O IZBORU VRSTE I MJERE KAZNE

ODMJERAVANJE KAZNE KOD STJECAJA PREKRŠAJA

OBUSTAVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZBOG IZVRŠENJA OBVEZE

OBVEZE UVJETNO OSUĐENE OSOBE I OPOZIV UVJETNE OSUDE

VI. KAŽNJAVANJE PRAVNIH OSOBA

ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA ZA PREKRŠAJE

STRANE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

ODGOVORNA OSOBA

ODGOVORNOST PRAVNE OSOBE

PRIMJENA PREKRŠAJNIH SANKCIJA PREMA PRAVNOJ OSOBI KOJA SE NALAZI POD STEČAJEM

KRIVNJA ODGOVORNE OSOBE U PRAVNOJ OSOBI

RAZLOG ISKLJUČENJA KRIVNJE ODGOVORNE OSOBE U PRAVNOJ OSOBI

VII. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE PREKRŠAJEM

VIII. PRIMJENA PREKRŠAJNIH SANKCIJA PREMA MALOLJETNICIMA

PRIMJENA OPĆEG DIJELA OVOGA ZAKONA

DOB POČINITELJA

POJAM MALOLJETNIKA

VRSTE PREKRŠAJNIH SANKCIJA ZA MALOLJETNIKE

SVRHA PREKRŠAJNIH SANKCIJA ZA MALOLJETNIKE

VRSTE ODGOJNIH MJERA

SUDSKI UKOR

POSEBNE OBVEZE

UPUĆIVANJE U CENTAR ZA ODGOJ

NOVČANA KAZNA

KAZNA MALOLJETNIČKOG ZATVORA

ZAŠTITNE MJERE

PRIMJENA ODGOJNIH MJERA ZA STJECAJ PREKRŠAJA

IZRICANJE KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA ZA STJECAJ PREKRŠAJA

IZRICANJE NOVČANE KAZNE ZA STJECAJ PREKRŠAJA

IX. ZASTARA ZASTARA PREKRŠAJNOG PROGONA

ZASTARA IZVRŠENJA PREKRŠAJNIH SANKCIJA

Drugi dio

POSTUPOVNEODREDBE X. TEMELJNE ODREDBE

NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O PREKRŠAJIMA

PRETPOSTAVKA OKRIVLJENIKOVENEDUŽNOSTI

DUŽNOST UTVRĐIVANJA SVIH VAŽNIH ČINJENICA

PRETHODNA PITANJA

PRAVO OKRIVLJENIKA NA OBRANU

VOĐENJE POSTUPKA PROTIV PRAVNE I ODGOVORNE OSOBE

NAČELO EKONOMIČNOSTI POSTUPKA

PRIOPĆAVANJA ODLUKA

PRAVO NA ŽALBU I PRAVOMOĆNOST ODLUKE O PREKRŠAJU

JEZIK I PISMO U POSTUPKU

PRAVNA POMOĆ I IZVRŠAVAN JE NALOG A PREKRŠAJNOG TIJELA

XI. NADLEŽNOST SUDOVA I UPRAVNIH TIJELA

1. Stvarna nadležnost suda i upravnih tijela koja vode prekršajni postupak

NADLEŽNOST SUDA

NADLEŽNOST VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA

NADLEŽNOST UPRAVNIH TIJELA KOJA VODE PREKRŠAJNI POSTUPAK

2. Sastav suda i upravnih tijela koja vode prekršajni postupak

SASTAV SUDA

SASTAV VIJEĆA VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA

SASTAV UPRAVNOG TIJELA KOJE VODI PREKRŠAJNI POSTUPAK

3. Mjesna nadležnost

OPĆE ODREDBE O MJESNOJ NADLEŽNOSTI

NADLEŽNOST ZA SUDIONIKE, SPAJANJE I RAZDVAJANJE POSTUPKA

PRIJENOS NADLEŽNOSTI

4. Nenadležnost i sukob nadležnosti

NENADLEŽNOST

SUKOB NADLEŽNOSTI

XII. IZUZEĆE

RAZLOZI ZA IZUZEĆE I POSTUPANJE U TIM SLUČAJEVIMA

ZAHTJEV STRANAKA ZA IZUZEĆEM

ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU ZA IZUZEĆE

IZUZEĆE OSTALIH SUDIONIKA U POSTUPKU

XIII. STRANKE U POSTUPKU, OŠTEĆENIK, I NJIHOVO

ZASTUPANJE

1. Okrivljenik i njegov branitelj

OKRIVLJENIK I NJEGO VA PRAVA

PREDSTAVNIK OKRIVLJENIKAPRAVNE OSOBE

ODREĐIVANJE I ZAMJENA PREDSTAVNIKA

BRANITELJ

2. Državni odvjetnik i drugo tijelo nadležno za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kao stranke u postupku

NADLEŽNOST DRŽAVNOG ODVJETNIKA ZA POSTUPANJE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

DRUGO TIJELO NADLEŽNO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

3. Oštećenih

OŠTEĆENIKI NJEGOVO ZASTUPANJE

PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV OŠTEĆENIKA

XIV. PODNESCI, ZAPISNICI, RAZGLEDANJE SPISA I DOSTAVA

1. Podnesci

PODNESCI I NAČIN NJIHOVA PODNOŠENJA

SADRŽAJ PODNESAKA

2. Zapisnici

ZAPISNIK O RADNJAMA U POSTUPKU116. 305 ZAPISNIK O VIJEĆANJU I GLASOVANJU

IZDVAJANJE ODREĐENIH ZAPISNIKA I DRUGIH PISANIH AKATA IZ SPISA PREDMETA

3. Razgledanje i prepisivanje spisa

PRAVO RAZGLEDANJA I PREPISIVANJA SPISA

4. Dostava odluka, podnesaka i dopisa

OPĆENITO O DOSTAVI

PRAVO VALJANOST DOSTAVE

POSEBNA DOSTAVA I OGLAŠAVANJE

XV. ROKOVI I POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

1. Rokovi

OPĆENITO O ROKOVIMA

RAČUNANJE ROKOVA

2. Povrat u prijašnje stanje

UVJETI ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

ODLUČIVANJE O MOLBI ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

NESUSPENZIVNOST ZAHTJEVA ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

XVI. MJERE ZA OSIGURANJE PROVEDBE POSTUPKA I IZVRŠENJA KAZNI ZA PREKRŠAJE

1. Zajedničke odredbe

SVRHA MJERA I OGRANIČENJA NJIHOVE PRIMJENE

2. Poziv

SVRHA POZIVA I NJEGOV SADRŽAJ

POZIV OKRIVLJENIKU

POZIV SVJEDOCIMA, VJEŠTACIMA I DRUGIM OSOBAMA

3. Dovođenje

SVRHA DOVOĐENJA I NJEGOVO IZVRŠENJE

4. Potraga, tjeralica i objava

POTRAGA

TJERALICA

OBJAVA

OPOZIV POTRAGE, TJERALICE I OBJAVE

5. Mjere opreza

VRSTE MJERA OPREZA

ODREĐIVANJE MJERA OPREZA

PRIVREMENO OGRANIČENJE I ZABRANA DJELATNOSTI, ODNOSNO ZABRANA OKRIVLJENIKU DA PODUZIMA POJEDINE RADNJE

POSTUPANJE ZA SLUČAJ NEPOŠTIVANJA NALOŽENIH MJERA OPREZA

6. Jamstvo

UVJETI ZA ODREĐIVANJE JAMSTVA l NJEGOV SADRŽAJ

VISINA JAMSTVA

JAMSTVO ZA SLUČAJ ODLASKA U INOZEMSTVO

POSTUPANJE S JAMSTVOM

7. Uhićenje

RAZLOZI UHIĆENJA I POSTUPANJE S UHIĆENIKOM

8. Zadržavanje

RAZLOZI I TRAJANJE ZADRŽAVANJA

ZADRŽAVANJE OSOBE POD UTJECAJEM OPOJNIH SREDSTAVA

ZADRŽAVANJE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU PRED UPRAVNIM TIJELOM

9. Upućivanje

UPUĆIVANJE U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU

XVII. TROŠKOVI POSTUPKA SADRŽAJ TROŠKOVA POSTUPKA

TERET TROŠKOVA POSTUPKA

ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA

POSEBNE ODREDBE O TROŠKOVIMA SUDIONIKA U POSTUPKU

XVIII. IZVIDI UPRAVNIH TIJELA I POLICIJE

OPĆI UVJETI ZA PODUZIMANJE IZVIDNIH RADNJI

POJEDINE IZVIDNE RADNJE

IZVIDNE RADNJE KOJIMA SE OGRANIČAVAJU TEMELJNA PRAVA GRAĐANA

IZVIDNE RADNJE POLICIJE

ISPITIVANJE OSUMNJIČENIKA I SVJEDOKA

OČEVID I VJEŠTAČENJA

XIX. PREKRŠAJNI NALOG

TIJELA OVLAŠTENA ZA IZDAVANJE PREKRŠAJNOG NALOGA

PREKRŠAJNI NALOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

PREKRŠAJNI NALOG SUDA I UPRAVNOG TIJELA KOJE VODI PREKRŠAJNI POSTUPAK

SADRŽAJ PREKRŠAJNOG NALOGA SUDA I UPRAVNOG TI JELA KOJE VODI PREKRŠAJNI POSTUPAK

PREKRŠAJNI NALOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA, POLICIJE, INSPEKCIJSKIH SLUŽBI, DRUGIH UPRAVNIH TIJELA I PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

SADRŽAJ PREKRŠAJNOG NALOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA, UPRAVNIH TIJELA I PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

NAPLATA GLOBE, NOVČANE KAZNE, ŠTETE ILI TROŠKOVA NA MJESTU IZVRŠENJA PREKRŠAJA, ODNOSNO TIJEKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG ILI DRUGOG NADZORA

PRIGOVOR PROTIV PREKRŠAJNOG NALOGA

POSTUPAK PO PRIGOVORU PROTIV PREKRŠAJNOG NALOGA

PRIGOVOR NA KAZNU ILI DRUGU MJERU

XX. PREKRŠAJNI POSTUPAK U PRVOM STUPNJU PRED PREKRŠAJNIM SUDOM

1. Pokretanje, započinjanje i prekid postupka

ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

PREKID POSTUPKA

2. Radnje u postupku a) Ispitivanje okrivljenika

ISPITIVAN JE OKRIVLJENIKA b) Ispitivanje svjedoka

POZIVANJE SVJEDOKA

ZABRANA ISPITIVANJA ODREĐENIH SVJEDOKA I PRAVO NA USKRATU ISKAZA

NEVALJANOSTSVJEDOČKOG ISKAZA

NAČIN ISPITIVANJA SVJEDOKA c) Vještačenje

ODREĐIVAN JE VJEŠTAČENJA

DUŽNOSTI VJEŠTAKA

TIJEK VJEŠTAČENJA

NALAZ I MIŠLJENJE d) Očevid

UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA OČEVIDA e) Pretraga

RAZLOZI ZA PRETRAGU f) Privremeno oduzimanje predmeta

OSNOVE ZA PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA I TIJELA KOJA GA ODREĐUJU

POSTUPANJE S ODUZETIM PREDMETIMA

POLOG UMJESTO ODUZIMANJA PREDMETA

PRIVREMENO ODUZIMANJE NOVCA I ZADRŽAVANJE FINANCIJSKIH TRANSAKCIJA g) Privremena zabrana ili ograničenje djelatnosti

OSNOVE I NAČIN PRIVREMENE ZABRANE ILI OGRANIČENJA DJELATNOSTI

3. Tijek postupka

ODREĐIVANJE GLAVNE RASPRAVE

JAVNOST GLAVNE RASPRAVE

STEGOVNA ODGOVORNOST

POČETAK GLAVNE RASPRAVE I RED IZVOĐENJA DOKAZA

PRAVO PREDLAGANJA DOKAZA I ZAVRŠNI PRIJEDLOG

4. Rješenje o prekršaju

IZRICANJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU

VRSTE RJEŠENJA O PREKRŠAJU

RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

RJEŠENJE KOJIM SE OKRIVLJENIK PROGLAŠAVA KRIVIM

OBLIK RJEŠENJA O PREKRŠAJU

DOSTAVA I ISPRAVAK RJEŠENJA O PREKRŠAJU

XXI. PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED UPRAVNIM TIJELIMA

PRIMJENA PROPISA O POSTUPKU PRED PREKRŠAJNIM SUDOM

POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PRED UPRAVNIM TIJELIMA

TIJEK POSTUPKA

USMENO PRIOPĆAVANJE RJEŠENJA

XXII. REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Žalba protiv prvostupanjske odluke o prekršaju suda ili upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak

OVLAŠTENICI ZA PODNOŠENJE ŽALBE I OPSEG NJIHOVE OVLASTI

ODRICAN JE OD PRAVA NA ŽALBU

ROKOVI ZA ŽALBU I NJIHOVO RAČUNANJE

SADRŽAJ ŽALBE

ŽALBENE OSNOVE

BITNA POVREDA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

POVREDA MATERIJALNOG PRAVA

POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE

POBIJANJE ZBOG ODLUKE O KAZNI I NEKIM DRUGIM PITANJIMA

PODNOŠENJE ŽALBE

SUDAC IZVJESTITELJ

SJEDNICA VIJEĆA

GRANICE ISPITIVANJA PRVOSTUPANJSKE ODLUKE

OGRANIČENJE U DONOŠENJUNEPOVOLJNIJE ODLUKE PO OKRIVLJENIKA

ŠIRENJE ODLUKE NA SUOKRIVLJENIKE

ODLUKE DRUGOSTUPANJSKOG SUDA

ODBACIVAN JE ŽALBE

ODBIJANJE ŽALBE

UKIDANJE PRVOSTUPANJSKE ODLUKE

PREINAČENJE PRVOSTUPANJSKE ODLUKE

OBRAZLOŽENJE DRUGOSTUPANJSKE ODLUKE

VRAĆANJE PREDMETA PRVOSTUPANJSKOM TIJELU

PONOVNO ODLUČIVANJE PRVOSTUPANJSKOG TIJELA

XXIII. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

1. Obnova postupka

OSNOVE ZA OBNOVU POSTUPKA

OBNOVA POSTUPKANA ŠTETU OKRIVLJENIKA

ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU ZA OBNOVU POSTUPKA

DOPUŠTENJE ZA OBNOVU POSTUPKA

2. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

OSNOVE ZA P9DNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

ODGOVARAJUĆA PRIMJENA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

3. Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne

UVJETI ZA UBLAŽAVANJE KAZNE

ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU ZA IZVANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE

OPOZIV RJEŠENJA O IZVANREDNOM UBLAŽAVANJU KAZNE

4. Zahtjev za izvanredno preispitivanje odluke u prekršajnom postupku

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU

XXIV. POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA

PRIMJENA ODREDBI O POSTUPKU PREMA MALOLJETNICIMA I NADLEŽNOST SUDA

RJEŠENJE O ZAPOČINJANJU PREKRŠAJNOG POSTUPKA I NJEGOVA DOSTAVA

NEJAVNOST POSTUPKA

POSEBNOSTI IZVOĐENJE RADNJI U POSTUPKU PREMA MALOLJETNICIMA

NAČELO SVRHOVITOSTI

POSEBNE ODREDBE O KAŽNJAVANJU MALOLJETNIKA

OVLAŠTENICI ZA PODNOŠENJE ŽALBE

XXV. POSTUPAK ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

UTVRĐIVANJE IMOVINSKE KORISTI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

PRIMJENA ODREDBI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

XXVI. REHABILITACIJA TE NAKNADA ŠTETE I DRUGA

PRAVAOSOBANEUTEMELJENO KAŽNJENIH ZA

PREKRŠAJ ILI OSOBA KOJE SU NEUTEMELJENO BILE

UHIĆENE ILI ZADRŽANE

BRISANJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU

RJEŠENJE O REHABILITACIJI NA INICIJATIVU OKRIVLJENIKA

NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG KAŽNJAVANJA

ZASTARAPRAVANANAKNADU ŠTETE

OSTVARIVANJE PRAVANANAKNADU ŠTETE

PRAVONASLJEDNIKANANAKNADU ŠTETE

NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG ZATVARANJA, UHIĆENJA ILI ZADRŽAVANJA

OBJAVA U SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆIVANJA

BRISANJE UPISA U KAZNENU EVIDENCIJU

UPORABA POD ATAKA IZ SPISA

PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

XXVII. IZVRŠENJE ODLUKA O PREKRŠAJU I IZVRŠENJE ZAŠTITNIH MJERA, PREKRŠAJNA EVIDENCIJA

PRAVOMOĆNOST I IZVRSNOST ODLUKA

IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA

ZAMJENA GLOBE I NOVČANE KAZNE RADOM ZA OPĆE DOBRO ILI ZATVOROM

IZVRŠENJE GLOBE I NOVČANE KAZNE, ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA I ODLUKE O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU

IZVRŠENJE OSTALIH MJERA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

TUMAČENJE ODLUKE

IZVRŠENJE RJEŠENJA DONESENIH TIJEKOM POSTUPKA

KAZNENA EVIDENCIJA

XXVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

UREDBA O IZMJENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija