Jump to content

IusInfo

Korisnik
 • Broj objava

  95
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O IusInfo

 • Status
  Pravni portal IUS-INFO

Osobni podaci

 • Web stranica
  http://www.iusinfo.com.hr

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. U zemljišnoknjižne odjele sudova dolaze osobe koje traže uvid u zemljišnu knjigu za neku česticu, odnosno traže zk izvadak za neku nekretninu. U situaciji kada stranka ne zna niti jedan podatak o nekretnini, već samo ime vlasnika, a želi napraviti uvid u zemljišnoknjižno stanje te nekretnine, postavlja se pitanje ima li na to pravo i kako će do tih podataka doći?[PRBREAK][/PRBREAK]Prema članku 7. Zakona o zemljišnim knjigama zemljišna knjiga je javna i svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise u nazočnosti voditelja zemljišne knjige i iz nje dobiti izvatke odnosno is
 2. Budući da se plaćeni dopust smatra oslobođenjem od obveze rada za važne osobne potrebe, postavlja se pitanje ima li radnik pravo na plaćeni dopust ako se okolnost, zbog koje se plaćeni dopust ima omogućiti, dogodi za vrijeme godišnjeg odmora, dakle u vrijeme kad se radnik ne nalazi na radu.[PRBREAK][/PRBREAK]Plaćeni dopust regulira članak 65. Zakona o radu (NN 149/09). Tim člankom propisano je da tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust), za važne osobne potrebe, a osobito u svezi sa sklapanjem braka, porodom supruge, težom bole
 3. Zabranjeno je novčano nagrađivati radnike zato što tijekom kalendarske godine ili nekog drugog razdoblja nisu bili, ili su bili neznatno, na bolovanju, odnosno kažnjavati one koji su na bolovanju proveli neko određeno vrijeme. Takvo postupanje je protuustavno i protuzakonito i predstavlja diskriminaciju, koja je prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije zabranjena.[PRBREAK][/PRBREAK]Pravo na bolovanje, odnosno pravo biti nesposoban za rad jedno je od temeljnih radno-socijalnih prava. Isto tako, članak 59. Ustava Republike Hrvatske propisuje: „Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u sklad
 4. Izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koje su stupile na snagu 1. studenoga 2010., smanjene su naknade za osobe nezaposlene dulje od 90 dana, nezaposlenima koji ispunjavaju uvjete za prijevremenu mirovinu omogućava se da i dalje ostanu u evidenciji nezaposlenih, smanjuje se mogućnost ostvarivanja trajne novčane naknade, a nepovratnim stipendijama potiče se sudjelovanje nezaposlenih u obrazovnim mjerama.[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti na snazi je nešto manje od dvije godine (stupio je
 5. Ako je nekretnina u rješenju o nasljeđivanju utvrđena kao izvanknjižno vlasništvo ostavitelja, a prednik ostavitelja također nije bio upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik, tada se nasljednik može upisati u zemljišnu knjigu kao vlasnik samo ukoliko pokrene pojedinačni ispravni postupak ili postupak pred parničnim sudom, ali ne i temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.[PRBREAK][/PRBREAK]Da bi se neki zemljišnoknjižni upis proveo u zemljišnoj knjizi potreban je odgovarajući temelj za upis. Naime, članak 52. Zakona o zemljišnim knjigama (u nastavku: ZZK) propisuje da će zemljišnoknjižni s
 6. Nakon učinjenog darovanja, bilo da se radi o pokretnini ili nekretnini, moguće je da, zbog zakonom navedenih razloga, darovatelj darovanje opozove. U tom slučaju darovano se mora vratiti prema pravilima o stjecanju bez osnove.[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon o obveznim odnosima predviđa i precizno regulira okolnosti u kojima je moguće izvršiti opoziv darovanja. Opoziv darovanja do 1. siječnja 2006. u našem pravu predviđala su pravna pravila par. 946.-954. OGZ-a. No, razlozi za opoziv odredbama članka 493.-498. Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO) suženi su u odnosu na razloge OGZ-a. Tako su raz
 7. Kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitiju provedbu stečaja i ubrzanje postupka, a radi postizanja višeg cilja poboljšanja vladavine prava, zaštite vjerovnika kao i poštivanja ugovora, skraćenim stečajnim postupkom omogućava se pokretanje stečajnog postupka za tvrtke koje nemaju zaposlenih, a čiji su računi blokirani.[PRBREAK][/PRBREAK]U Stečajni zakon posljednjim dopunama, koje su stupile na snagu 21. listopada 2010., unesena je nova Glava X.a kojom je propisan skraćeni stečajni postupak, a koja čini glavninu dopuna ovog Zakona. Osim toga, radi usklađivanja Stečajnog zakona sa Zakonom o f
 8. Previsoki troškovi dosadašnjeg mirovinskog sustava zbog sve manjeg broja osiguranika i sve većeg broja korisnika ozbiljno prijete njegovoj održivosti zbog čega je bilo nužno izmijeniti postojeći Zakon o mirovinskom osiguranju postupnim izjednačavanjem zakonske dobi za odlazak u starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu žena i muškaraca te smanjivanjem iznosa prijevremene starosne mirovine.[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio 10. srpnja 1998., a primjenjuje se od 1. siječnja 1999., do sada se mijenjao i dopunjavao deset puta. Osim toga, Ustavn
 9. Smetani posjed štiti se samopomoću ili sudskim putem. Ako se zahtjeva sudska zaštita posjeda, treba biti oprezan s obzirom na to da su rokovi traženja zaštite relativno kratki. Također, pozornost treba posvetiti i sastavljanju tužbenog zahtjeva.[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, među ostalim, uređuje i zaštitu posjeda nekretnine, u slučajevima uznemiravanja ili oduzimanja posjeda. Prema odredbama toga Zakona (članak 21.) pravo na zaštitu posjeda ima onaj koga drugi samovlasno smeta u posjedu, bilo da ga uznemirava u posjedu ili mu ga je oduzeo. To je pravo zaj
 10. Novim Zakonom o Državnom sudbenom vijeću (NN 116/2010) propisano je kao novo stegovno djelo nepodnošenje imovinske kartice ili neistinito prikazivanje podataka u imovinskoj kartici sudaca. Propisana je i obveza podnošenja imovinske kartice u slučaju bitnih promjena u imovini suca istekom godine u kojoj je promjena nastala te u slučaju ostvarenja novčane štednje ako ona premašuje jednogodišnji neto iznos prihoda suca.[PRBREAK][/PRBREAK]Promjenom Ustava Republike Hrvatske, 16. lipnja 2010. godine, bitno su izmijenjene odredbe koje se odnose na sudbenu vlast. Tako je određeno da Državno sudbeno v
 11. Radnik koji radi kod više poslodavaca ima za rad kod svih njih pravo na godišnji odmor kao i radnici koji rade kod samo jednog poslodavca, što znači da radnik koji radi kod npr. dva poslodavca nema pravo na dva godišnja odmora za jednu kalendarsku godinu, već samo na jedan[PRBREAK][/PRBREAK]Prema članku 55. stavku 1. Zakona o radu radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 4 tjedna. To je zakonski minimum trajanja godišnjeg odmora, a duže trajanje tzv. punog godišnjeg odmora može se odrediti ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim
 12. Veća sloboda nastavnicima, drukčija pravila provođenja usmenih i pisanih ispita, uvođenje vremenika te promjene u pristupu ocjenjivanja, samo su neke od novosti koje se uvode novim Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.[PRBREAK][/PRBREAK]Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje učenika u osnovnim i srednjim školama do sada je bilo regulirano Pravilnikom o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi iz 1995. godine. Stručnjaci ističu da praćenje i ocjenjivanje učenikova razvoja nije samo ocjenjivanje završnog rezulta
 13. Predugovor ili preliminar je takav ugovor kojim se preuzima obveza kasnijeg sklapanja drugog, glavnog ugovora. To je obveznopravni ugovor, a ovisno o tome obvezuje li se samo jedna ili obje stranke iz predugovora na sklapanje konačnog ugovora, može biti jednostrani ili dvostrani pravni posao.[PRBREAK][/PRBREAK]Predugovor (pactum de contrahendo) uređen je Zakonom o obveznim odnosima, u kojem se, u članku 268. stavak 1. navodi definicija iz koje proizlazi da je predugovor sam po sebi ugovor, što znači da mora sadržavati sve bitne sastojke kao i glavni ugovor kako bi obvezivao stranke. Dakle, on
 14. Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme ne mora biti točno kalendarski određeno, ali mora biti odredivo. U članku su prikazani samo najčešći razlozi sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, u kojima trajanje ugovora nije određeno kalendarski. Također, opisano je i što je sve potrebno učiniti u slučaju prestanka ugovora o radu te je ukazano na neka zapažanja iz prakse nakon završetka radnog odnosa na određeno vrijeme.[PRBREAK][/PRBREAK]Prema članku 10. Zakona o radu (NN 149/09) ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unap
 15. U srpnju ove godine Ministarstvo pravosuđa objavilo je novi popis izvora za polaganje pravosudnog ispita koji se primjenjuju za polaganje ispita od 1. rujna 2010. godine. Stoga donosimo neke podatke vezane uz samu prijavu pravosudnog ispita te mogućnost brzog i jednostavnog načina pribavljanja potrebne ispitne literature.[PRBREAK][/PRBREAK]Polaganje pravosudnog ispita regulirano je odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu i odredbama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita. Dok Zakon uređuje uvjete za prijam vježbenika u sudove i državna odvjetništva, t
×
×
 • Napravi novi...