Jump to content

lawyerish

Korisnik
  • Broj objava

    2
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  1. 58. Stranke u upravnom postupku, postupovna sposobnost i zastupanje 105. Prava i obveze stranaka u upravnom sporu
  2. Dragi kolege i kolegice, evo pitanja s nekim od podpitanja u zagradi s usmenog ispita. Pojavile su se 2 kolegice, a na kraju je položila jedna kolegica kojoj od srca čestitam. Mala napomena da je ispitivač za KP i KPP imala podpitanja i van kartica. Usmeni ispit Ministarstvo pravosuđa 23.05.2012. RADNO PRAVO Ispitivač: Željko Odorčić, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika RH 7. Podjela ugovora o radu – vrste (što je po ZR-u pravilo, iznimka?) 8. Ugovor o radu na određeno (kada se sklapa?, 3 razloga, na koji rok?, ako nema roka u ugovoru?, iznimka kad može dulje trajati od ugovorenog?) 27. Izvanredni otkaz ugovora o radu (razlog?osobito teška povreda, u kojem se roku otkazuje?naknada štete?tko je obvezan?) 39. Sinkdikati i udruge poslodavaca (općeniti pojam?, osnivanje?, prestanak djelovanja?, koji su principi njihova udruživanja po ZR-u?) 40. Kolektivni ugovor (što znači produžena primjena KU?koji bi bio obveznopravni, a koji normativni dio KU?) 19. Zakonska zabrana utakmice (zastara?kad poslodavac potražuje?) 33. Zaštita dostojanstva radnika (Kako je ZR riješio pitanje zaštite dost.radnika?opća klauzula, koji posebni zakoni?kako ide postupak?kako radnik ostvaruje zaštitu?što prvo mora učiniti poslodavac?što ako poslodavac ne poduzme mjere?što se događa za vrijeme prekida rada?) 34. Diskriminacija i uznemiravanje (Zakon o suzbijanju diskriminacije, što je izravna, a što neizravna diskriminacija?što je uznemiravanje?općenito, čime treba biti uzrokovano?koji slučajevi se ne smatraju diskriminacijom?nabrojati 2-3 slučaja) 36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca 43. Štrajk (što bi bio štrajk po ZR-u?, tko su ovlaštenici?mirenje?) UPRAVNO PRAVO 68. Neposredno rješavanje (ispitni postupak je pravilo, neposredno rješavanje je iznimka? Ako bi javnopravno tijelo provelo bilo koji dokaz?) 77. Rješenje (postoji li još neki oblik akta koji donosi javnopravno tijelo? Zaključak, da li se može donijeti usmeno riješenje? Što je s uputom o pravnom lijeku?odgoda izvršenja?rokovi za donošenje rješenja?) 82. Postupanja i odluke drugostupanjskog tijela po žalbi (na temelju kojih činjenica 2° tijelo odlučuje?odluke?kad dolazi do odbijanja žalbe?) 106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave i sa raspravom (4 razloga kod rješavanja upravnog spora bez rasprave?) 123. Sudska nagodba (kad se ne može sklopiti?) 58. Stranke u upravnom postupku, postupovna sposobnost i zastupanje 64. Službena osoba i izuzeće (obligatorno, fakultativno?nabrojati neke po zakonu, tko odlučuje?) 66. Pokretanje upravnog postupka (kad je po službenoj dužnosti?koji je najčešći? Porezi, kad se smatra pokrenutim na zahtjev stranke, a kad po službenok dužnosti?) 105. Prava i obveze stranaka u upravnom sporu (što ako stranka u određenom roku ne dostavi sudu tražena dokazna sredstva? Prema kojim pravilima tada sud može postupati? ZPP koji se odnose na dokazivanje samo) 111. Povrat u prijašnje stanje USTAV, ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA, EU Ispitivač: Tatijana Vučetić, Ministarstvo pravosuđa 2. Kakva je RH država i kako narod ostvaruje vlast u RH prema temeljnim odredbama Ustava 8. Pravo na žalbu (može li biti isključeno?) 29. Imunitet sudaca (suci porotnici? Funkcionalni) 76. Javno bilježništvo 77. Poslovi javnog bilježnika (mogu li obavljati još neku djelatnost?) 89. Europsko vijeće (glavna zadaća?ima li zakonodavne ovlasti?koja je novina nakon Lisabonskog ugovora?predsjednik) 94. Opći sud i Službenički sud (sastav?koliko sudaca Službeničkog suda?) 9. Osobne slobode 39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda 41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom (tko podnosi prijedlog?u kojem roku mora Ustavni sud započeti postupak?) 65. Tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za nagradu u RH 72. Razrješenje državnog odvjetnika (kada?stegovna djela?tko odlučuje o razrješenju?) 87. Koje su institucije Europske unije (nabrojati) 102. Četiri koraka testa proporcionalnosti GRAĐANSKO / TRGOVAČKO PRAVO Ispitivač: Jakob Miletić, sudac Vrhovnog suda RH 17. Jamstvo (prema kome se obvezuje? Oblik ugovora?tko može preuzeti obvezu jamstva?da li se jamac može obvezati za poslovno nesposobnu osobu? Da Kakva mora biti obveza?da li se vjerovnik mora prvo obratiti dužniku?kad više jamaca odgovara?kakav je odnos među njim? Kako odgovaraju vjerovniku?kada dolazi do regresa?) 35. Prekomjerno oštećenje (da li dovodi do pobojnosti ili ništavosti?kakav tužbeni zahtjev se postavlja?da li postoji rok?od kada se računa?kakav je rok?što može druga strana učiniti?koji se ugovori ne mogu poništavati zbog prekomjernog oštećenja?) 47. Ugovor o građenju (može li izvođač odstupiti od projekta samovlasno?koje su posljedice ako nema suglasnosti?odogovornost za bitne zahtjeve građevine?kada se može osloboditi te odgovornosti?) 54. Isključeni rizici kod osiguranja (rok od 3 godine?matematička pričuva) 91. Stvarni tereti 94. Založno pravo (kakvo je to pravo?kada založni dužnik nije glavni dužnik?kakav je karakter založnog prava?kada se stječe na nekretninama?na kojem se listu upisuje?) 103. Knjižni upisi (plomba?što je klauzula intabulandi?) 128. Tvrtka trgovačkog društva (što sve sadržava?što zakon smatra pod tvrtkom?da li je pravilno govoriti da je tvrtka odgovorna?što je podružnica?) 138. Dionice 179. Akceptiranje mjenice 13. Cesija (notifikacija? Glavna, sporedna tražbina? Odnos primatelja i dužnika?) 20. Prestanak obveze – ispunjenjem obveze (tko može ispuniti obvezu vjerovniku?,treća stana?poslovno nesposobna osoba?sadržaj ispunjenja?zamjena? da li je vjerovnik dužan primiti djelomično ispunjenje?stvari po rodu?red uračunjavanja?novčana?) 43. Ugovor o najmu (najam nekretnine?još neki zakon regulira?podredna primjena, da li najmodavac odgovora za materijalne nedostatke?kako je najmoprimac dužan koristiti stvar?što ako najmoprimac ne plati 2 puta uzastopno?) 56. Odgovornost za drugoga (kako roditelj odgovara?kad odgovaraju dijete i roditelj kako odgovaraju?) 67. Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava (sposobnost stvari) (primjer, želi kupiti sobu u stanu?zašto ne može kupiti?nedjeljiva stvar?kod suvlasništva-način razvrnuća) 97. Ostvarenje prava na namirenje kod založnog prava (zabilježba tužbe?) 112. Pravni temelji nasljeđivanja (zakonsko nasljeđivanje – bračni i izvanbračni drugovi?) 154. Društvo s ograničenom odgovornošću – pojam i obilježja 165. Prethodni postupak 184. Vlastita mjenica GPP / OBITELJSKO PRAVO Ispitivač: Ivan Mikšić, sudac Vrhovnog suda RH 8. Izuzeće suca (tko odlučuje?izuzeće predsjednika VRH?odlučuje vijeće od 5 sudaca) 19. Isticanje više tužbenih zahtjeva u tužbi – protutužba (vrste kumulacije?na koji se način mogu isticati tužbeni zahtjevi kod objektivne kumulacije?u kojim sporovima?naknade štete, facultas alternativa?kako bi glasio tužbeni zahtjev?) 21. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva (presumirano povlačenje?do kada se može povući tužba?što je novina?nakon donošenja presude) 25. Imenovanje prethodnika i obavijest treće osobe o parnici (može li se tužitelj protiviti stupanju u parnicu treće osobe? 49. Ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja 78. Ovršna isprava (nabrojati samo po Ovršnom zakonu) 83. Sadržaj rješenja o ovrsi (što mora biti naznačeno?na temelju vjerodostojne isprave?što će se dogoditi nakon podnošenja prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave?) 118. Uzdržavanja bračnog druga i izvanbračnog druga (pretpostavke?kad se može zahtjev postaviti?u kojoj parnici? Radi razvoda ili poništaja braka, do kada?kad sud može odbiti?) 119. Načini određivanja uzdržavanja 121. Bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova (kako se dijeli bračna stečevina?) KP / KPP Ispitivač: Senka Klarić-Baranović, sutkinja Vrhovnog suda RH 10. Sila ili prijetnja (da li ima KD-a?, odoljiva, neodoljiva sila?) 22. KD kvalificirana težom posljedicom 28. Uzročnost 48. Sigurnosna mjera oduzimanja predmeta (kad nije obvezno?kad će trajati 3. godine? Ako je osuđen na kaznu zatvora do 3. godine, ako je kazna zatvora preko 5. Godina, odna traje do 5. godina, Što ako sud ne primjeni a bio je obvezan? Tko može i kojom odlukom?) 69. KD protiv službene dužnosti – primanje mita (tko sudi?u čijoj je nadležnosti progon?) 78. Opća načela kaznenog postupka (osnovno načelo?na sudu?) 79. Načelo zabrane preinačenja na teže (da li to načelo vrijedi u ponovljenom postupku? Da jer ne može biti teže osuđen nego u prvotnom postupku. Kod kojeg izvanrednog pravnog lijeka vrijedi?) 111. Vrste odluka i njihovo donošenje – vijećanja i glasovanje (koje odluke sud donosi?vrste presuda? Razlozi za odbijajuću presudu? kakva presuda se donosi ako državni odvjetnik odustane od optužbe tijekom rasprave?odbijajuća presuda, kojom vrstom odluke viši sud ukida presudu nižeg suda? Rješenjem, kada odlučuje presudom?o čemu se najprije glasuje?što ako se suci ne slože?što može član vijeća koji je ostao u manjini? Kako se se donosi odluka o kazni dugotrajnog zatvora? Što ako nema jednoglasne odluke, da li onda može biti osuđen na dugotrajni zatvor? ne) 153. Sadržaj žalbe (kome se podnosi?, što prvostupanjski sud radi prije nego žalbu proslijedi drugostupanjskom sudu?da li ima pravo žalbe na rješenje o odbačaju žalbe?da, odgovor na žalbu?nema roka, do kada?, što može tražiti?koja je obveza suda?što ako je okrivljenik u pritvoru?koje su žalbene osnove?) 161. Žalba protiv rješenja (rok?, na koja je rješenja dopuštena?, da li se šalje na odgovor?, na koje povrede drugostupanjski sud pazi kad ima žalbu na rješenje? Na koje bitne povrede kaznenog postupka pazi po službenoj dužnosti? Na povrede kojeg zakona pazi na sve?Kaznenog zakona na štetu okrivljenika)
×
×
  • Napravi novi...