Jump to content

  • članaka
    62
  • komentara
    0
  • otvaranja
    2843

Vlastoručna oporuka u sudskoj praksi

Sign in to follow this  
Matrix

33 otvaranja

Pravno  je  valjana  oporuka  koju  je svojom rukom  napisao  i  potpisao  oporučitelj velikim  tiskanim  slovima pri  čemu  niti okolnost  što  se  njegov  potpis  na  oporuci sastoji  od  početnog  slova  vlastitog imena  i  cijelog prezimena nema utjecaja na njenu valjanost.

VS RH rev 1226/07-2 od 21. svibnja 2008.

**************

Odredbom  čl.  64.  st.  2.  Zakona  o  nasljeđivanju  (“Narodne  novine”  br.  52/71  i  47/78),  propisana  je  ništavost oporuke  ukoliko  oporučitelj  nije  u  vrijeme  njenog  sačinjenja  bio  sposoban  za  rasuđivanje,  odnosno  ukoliko  je oporuku  sačinio  pod  prijetnjom,  prinudom,  prijevarom  ili  u  zabludi  (čl.  65.  Zakona).  Kako  niti  jedan  od  tih  elemenata  nije  egzistirao  u  vrijeme  sačinjenja  oporuke,  s  pravom  su  nižestupanjski  sudovi  odbili  tužbeni  zahtjev  za utvrđenje  oporuke  nepravovaljanom.  Na  takvu  ocjenu  ne  utječe  ni  činjenica  da  je  oporučitelj  stavio  datum  30. veljače  1990.,  niti  tvrdnja  da  u  oporuci  nije  spomenuo  sina  (tužitelja),  budući  da  u  oporuci  na  nekoliko  mjesta  rabi izraz “oba nasljednika”, a to su upravo sin i kćer ostavitelja, jer drugih zakonskih nasljednika nije bilo.

VS RH Rev-994/01-2 od  12. studenoga 2003. godine

***********

Ovaj sud slaže se sa ocjenom nižestupanjskih sudova da je oporuka sada pok. B. M. od 11. svibnja 1995. godine pravovaljana. Oporučitelj je oporuku napisao svojom rukom i vlastoručno ju potpisao, te dodao i datum kada je sastavljena, pa su ispunjene sve pretpostavke pravovaljanosti vlastoručne oporuke predviđene odredbom čl. 68. ZN. Činjenica da je ostavitelj uz svoj potpis dodao i otisak kažiprsta ne čini vlastoručnu oporuku nevaljanom.”

VSRH Rev 436/2003-2

*

Isključenje iz nasljedstva mora u oporuci biti izraženo na nesumnjiv način.

VSRH Rev 156/2001

*

Valjan je ugovor kojim je ostavitelj ugovorio s bankom da za slučaj njegove smrti prava s njegovih računa kod te banke prelaze na određenu osobu.

VSRH Rev 960/1990

*

Oporuka je jednostrani akt oporučitelja te svako kasnije raspolaganje od strane oporučitelja određenom stvari koju je bio nekome namijenio oporukom ima za posljedicu opoziv namjene, te stvari i opoziv oporuke kako je to propisano čl. 107. Zakona o nasljeđivanju. Zbog navedenog je oporuka opozvana i u slučaju kada je ostavitelj pravno valjanim ugovorom raspolagao imovinom koja je bila predmet oporuke u korist treće osobe ili pak osobe u čiju je korist izvršio raspolaganje oporukom.”

VSRH Rev 1081/1999

*

Kad je ispunjenje naloga iz oporuke za oporučnog nasljednika postalo nemoguće (zbog smrti osobe o kojoj je trebalo brinuti) bez njegove krivnje, to nije od utjecaja na njegova prava kao nasljednika.

VSRH Rev 2261/1997

*

Vlastoručna oporuka je pravovaljana ako ju je oporučitelj napisao svojom rukom i ako ju je potpisao. Pritom potpis oporuke mora uslijediti nakon što se ona napiše, dakle, na kraju oporuke.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1330/2008-2 od 17.2.2010.

*

Oporuka koju je oporučitelj napisao svojom rukom i potpisao pravovaljana je, te za taj oblik oporuke nisu potrebne nikakve druge formalnosti, ali ako su iste ipak učinjene (ovdje potpisi svjedoka) one same po sebi ne oduzimanju oporuci značenje valjane vlastoručne oporuke. Potpisi svjedoka na vlastoručnoj oporuci ne daju toj oporuci značenje pisane oporuke pred svjedocima.

Županijski sud u Splitu Gž 3442/2008 od 11.3.2010.

*

Kasnije raspolaganje oporukom na stvari koja je bila predmet ugovora o darovanju nema značenje opoziva ugovora o darovanju.

VSRH Rev 1083/1991

 

Kad  je  ostavinski  sud  utvrdio  oporuku nevaljanom,  a  trebao  je  stranku  uputiti na parnicu,  pravomoćnost odluke ostavinskog suda ne spriječava vođenje parnice radi utvrđenja valjanosti oporuke.

VS RH Rev 436/03-2 od  31. ožujka 2004. godine.

Sign in to follow this  

×