Jump to content

vent28

Korisnik
 • Broj objava

  12
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Evo samo pitanja od Bošnjakovića budući je novi ispitivač ROK 19.06.2009. GPP 1. Što je regulirano ZPP-om 2. U kojim granicama odlučuje sud – što ako odluči izvan tih granica 3. Što to znači „slobodno raspolaganje zahtjevom“ 4. Kako sud ocjenjuje činjenice 5. Što je prethodno pitanje 6. Kada sud ne može odlučivati o prethodnom pitanju 7. Kada je sud vezan odlukom drugog tijela 8. Temeljem čega se određuje nadležnost 9. Sukob nadležnosti tko rješava sukob nadležnosti sudova različite vrste 10. Da li će sud iapk poduzeti neke radnje iako nije nadležan 11. Vrijednost predmeta spora 12. Koja potraživanja ulaze u vrijednost predmeta spora 13. Opća mjesna nadležnost 14. Nadležnost kod zakonskog uzdržavanja 15. Nadležnost kod naknade štete 16. Što zante o izuzeću 17. Što znate o podnescima 18. Kakvi moraju biti podnesci – što ako nisu kakvi trebaju biti 19. Što tužba mora sadržavati 20. Rokovi 21. Povrat u prijašnje stanje 22. Za koje radnje sud neće dopustiti povrat u prijašnje stanje 23. Kakve odluke donosi sud 24. O čemu sud odlučuje presudom / rješenjem 25. Parnični troškovi 26. Može li se stranka osloboditi plaćanja parničnih troškova 27. Može li se tužba preinačiti 28. Povlačenje tužbe 29. Što s troškovima kod povlačenja tužbe 30. Mirovanje postupka 31. Može li svjedok uskratiti svjedočenje 32. Što presuda mora sadržavati 33. Djelomična presuda 34. Međupresuda 35. Razlozi za žalbu 36. Nabrojite 3 apsolutno bitne povrede 37. Revizija 38. Ponavljanje postupka OBITELJSKO 39. Što je brak 40. Kad brak prestaje 41. Kako se može tražiti razvod braka 42. Tko ne može tražiti razvod 43. Kada će sud razvesti brak 44. Tko se smatra djetetovim ocem 45. Gdje se može priznati očinstvo 46. Tko osim roditelja ima pravo na druženje s djecom 47. Obveza uzdržavanja bračnog druga 48. Bračna stečevina – vlastita imovina 49. Kako se određuju troškovi u bračnim sporovima
 2. vent28

  Ispitivači

  Slušala sam Crnića prije par mjeseci i koliko se sjećam pitao je samo definiciju - što je npr. ugovor o osiguranju, ugovor o zajmu i sl. Ne pita obveze stranaka. Jedino je vezano za ugovor o uzdržavanju pitao formu ugovora.... Mislim da se ne treba zamarati detaljima, nego samo osnovno ...
 3. PITANJA 07.05.2009. KRILETIĆ – ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA 1. Rimska konvencija 2. pravo na pošteno suđenje 3. što su sudovi 4. što obavlja VSRH 5. dužnosti sudaca 6. na koliko se sudac bira 7. pravni lijek ako sudac bude razriješen 8. tko vodi stegovni postupak – da li je rasprava javna – po kojim pravilima se vodi postupak 9. uloga državnog odvjetništva 10. kako je organizirano državno odvjetništvo JUG – GPP & OP 1. sadržaj tužbe 2. stupnjevita tužba 3. međupresuda 4. tko ima pravo naknade troškova 5. koji se troškovi priznaju 6. što kad je d.o. stranka u postupku 7. presuda zbog ogluhe 8. vrijednost predmeta spora – kada ju je tužitelj dužan navesti 9. tko može biti punomoćnik u parničnom postupku 10. razlozi za žalbu 11. pogrešna primjena materijalnog prava 12. revizija – iz kojih razloga se može izjaviti 13. izvanredna revizija 14. tko može uložiti reviziju 15. koji su pravi izvori za materiju GPP-a 16. nabrojiti izvanparnične postupke 17. izvanbračna zajednica 18. kako se može sklopiti brak 19. procedura sklapanja braka pred matičarom 20. što ako matičar odbije – koji je pravni lijek 21. pretpostavke valjanosti braka 22. kada je brak ništav 23. pravo bračnog druga na uzdržavanje 24. kako brak prestaje 25. kada će se brak razvesti 26. što je bračna stečevina i kako se dijeli DAMJANOVIĆ – GP & TP 1. stjecanje prava građenja – što je pravo građenja 2. kako se štiti pravo građenja 3. kada prestaje pravo građenja – što s pravom trećih osoba – što sa služnostima i stvarnim teretima 4. dosjelost stvarnih služnosti – što ako se služnost povremeno vršila 5. građenje na tuđem zemljištu 6. predbilježba 7. zabilježba 8. pobude za sklapanje ugovora 9. solidarnost sudužnika 10. alternativne obveze 11. koje pravo naknade štete se ne može prenijeti na drugu osobu 12. naknada štete zbog povrede časti – kada se ipak neće moći odgovarati 13. odgovornost za drugog za naknadu štete 14. kada će se odgovarati po načelu pravičnosti 15. prodaja s pravom prvokupa – razlika zakonskog i ugovornog 16. tko odgovara za solidnost građevine 17. nasljeđivanje bračnih drugova – kada bračni drug ipak neće moći naslijediti 18. uračunavanje darova 19. otuđenje vlastitih dionica 20. upravni odbor – na koji rok se imenuje – tko ga imenuje 21. da li izvršni direktori mogu biti iz reda članova uprave 22. smanjenje temeljnog kapitala 23. kako odgovara uprava društva – kada će uprava posebno odgovarati – što uprava ne smije raditi 24. može li se uprava osloboditi odgovornosti ako je postupala po odlukama glavne skupštine/nadzornog odbora 25. zabrana iskorištavanja ugleda društva 26. revizija osnivanja društva 27. podružnica 28. koncern 29. društvo povezano poduzetničkim ugovorom KOS – KP & KPP - 1. zadaća: prijevara - 2. zadaća: krivotvorenje 1. kada okrivljenik mora imati branitelja 2. uvjeti za pritvor 3. fakultativni pritvor 4. kontrola pritvora – do kada traje kontrola 5. rokovi pritvora – do kada traje taj rok za pritvor 6. mjere jamstva – za što su zamjena 7. mjere opreza – postoji li sudska kontrola tih mjera 8. uvjeti za pretragu stana 9. nezakoniti dokazi 10. da li su sve osobe dužne odazvati se pozivu da svjedoče – da li su dužne svjedočiti 11. tko ne mora svjedočiti 12. vrste presuda pravni lijek 13. razlozi pobijanja 14. izvanredni pravni lijekovi 15. uvjeti za izvanredno preispitivanje presude 16. vrijeme i mjesto počinjenja k.d. 17. elementi krivnje 18. izravna i neizravna namjera 19. svjestan i nesvjestan nehaj 20. kaznena odgovornost za nehaj 21. stadiji počinjenja k.d. – njihova povezanost s kažnjavanjem 22. svršeni i nesvršeni pokušaj 23. sudionici k.d. 24. supočinitelji 25. poticatelji 26. stjecaj 27. produljeno k.d. 28. ublažavanje kazne 29. slučajevi zakonskog ublažavanja 30. uvjeti za uvjetnu osudu
 4. Hvala iDR ….. Ja još nisam ni došla do građanskog – tako da ću ga i ja ostaviti za kraj …. Ima logike u onome što si rekla …. Ma, svi prolazimo kroz iste krize i iste strahove – zato nam trebaju pozitivni inputi onih koji su to već prošli i na kraju uspješno položili ….. Nažalost loša sreća nekih nas baca u crne misli …. Zna mi se dogoditi da pola vremena uludo potrošim na razmišljanja: što ako dobijem ispitivača koji će baš taj dan imati loš dan, što ako se zblokiram i zblesiram itd., itd…..umjesto da učim ……
 5. I ja se pridružujem zamolbi za svaki oblik pomoći …… Još nisam došla do faze „udarničkog tempa“ – raspršena sam po zakonima i knjigama, sve mi je važno i zato sam počela već pucati iako nisam ni započela s pravim učenjem … :tuzan: Moral i elan su mi ispod svake razine, pa bi dobro došle svake riječi podrške, dobronamjerni savjeti i pozitivna iskustva …..
 6. vent28

  Rok u lipnju

  Mislim poslati prijavu idući tjedan i u njoj napisati da me stave krajem roka tj. neki dan u mjesecu srpnju ..... neću navoditi nikakav datum - da si sama ne presudim komisijom koja će biti taj dan glavno da je u srpnju ..... a to ću nastojati obrazložiti obvezama na poslu .... pretpostavaljam da će uvažiti jer neću inzistirati na nikakvom datumu ....
 7. vent28

  Rok u lipnju

  ,,,,,,,još jedan kandidat za rok u 6. mjesecu ....... Mislim tražiti kraj roka - dakle neki datum u 7. mjesecu jer neću moći dobiti slobodno s posla prije početka lipnja ... Što mislite do kojeg datuma u srpnju bi se mogao rastegnuti ovaj rok ...... priča se da će biti navala i hvatanje "zadnjeg vlaka" prije novog sustava od rujna, ali po odazivu na ovaj topic baš se ne bi reklo ...... ..... ili mi ovdje gubimo vrijeme, dok pametni uče .... :cita:
 8. PITANJA – 26.03.2009. Garačić – KP i KPP 1. pripremne radnje – da li su kažnjive (u načelu nisu) 2. kada se može kazniti za pripremnu radnju (u slučaju kaznenih djela protiv RH – čl. 153. KZ) 3. složena kaznena djela 4. produljeno kazneno djelo 5. da li je moguće ubojstvo kao produljeno kazneno djelo (ne) – kod kaznenih djela protiv imovine da 6. pokušaj kaznenog djela 7. kazneno djelo s kvalificiranom težom posljedicom (teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti) 8. neizravna namjera 9. sigurnosne mjere 10. mirovanje zastare – kada može doći do toga (faktički razlozi: npr. elementarna nepogoda, pravni razlozi: npr. imunitet) 11. kako započinje kazneni postupak 12. što radi istražni sudac kada je završena istraga 13. što raspravno vijeće može učiniti s prigovorom – što najčešće radi (u 90% slučajeva prihvaća prigovor i vraća radi nadopune istrage; u tom slučaju mora se provesti zatražena istražna radnja) 14. tko se zove na glavnu raspravu 15. što se optuženika prvo pita na glavnoj raspravi – zašto je važno očitovanje o krivnji 16. što mora sadržavali žalba 17. kako se žalba ispituje pred drugostupanjskim tijelom 18. izvanredni pravni lijekovi 19. obnova postupka 20. kada će se zbog novih činjenica dopustiti obnova postupka Eraković GP i TP 1. pismena zadaća: zajam (ugovor je bio ništav) 1. ništavost ugovora 2. posljedice ništavosti 3. tko se može pozvati na ništavost 2. pismena zadaća: iseljenje i predaja posjeda 1. kada postoji suvlasništvo 2. kakva su ovlaštenja suvlasnika u pogledu njegova suvlasničkog dijela 3. kako suvlasnici upravljaju u cjelini 1. vlasnička tužba – što ako tuženik više nije u posjedu stvari 2. koje prigovore može istaknuti tuženik 3. što je potrebno za valjanost oporuke 4. zbog kojih mana se može traćiti poništenje oporuke – tko može tražiti, u kojem roku 5. oblici oporuke 6. tko može oporučiti javnom oporukom 7. tko sastavlja javnu oporuku 8. usmena oporuka – kada je moguća 9. što oporuka može sadržavati 10. fakultativni dijelovi oporuke 11. razlika između legatara i nasljednika 12. sklapanje ugovora 13. što je potrebno za valjanost ugovora 14. što je konverzija 15. zelenaški ugovor 16. solidarna obveza – iz čega proizlazi 17. raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti – kako dolazi do raskida 18. raskid zbog neispunjenja (raskida se izjavom) 19. pojam trgovca 20. da li je obrtnik trgovac (da) 21. trgovac pojedinac 22. što se upisuje u sudski registar – čime su određeni podaci koji se upisuju (zakonom) 23. načelo javnosti sudskog registra 24. podružnica 25. što sadrži odluka o osnivanju podružnice 26. što je tvrtka 27. dioničko društvo – organi 28. što radi uprava i izvršni direktor dioničkog društva 29. tko saziva glavnu skupštinu 30. prava imatelja dionica 31. nad kim se provodi stečajni postupak 32. kada je dužnik nesposoban za plaćanje 33. što ulazi u stečajnu masu 34. bitni sastojci mjenice 35. mjenični avalist Jug – GPP i OP 1. kumulacija tužbenih zahtjeva 2. vrijednost predmeta spora 3. izberiva mjesna nadležnost 4. opća mjesna nadležnost 5. što sve tužba mora sadržavati 6. da li je sud vezan pravnom osnovom u tužbenom zahtjevu, a činjeničnim stanjem 7. u kojem roku se podnosi žalba (15 dana) – kod smetanja posjeda (8 dana) – radnog spora (8 dana) – trgovačkog spora (8 dana) 8. razlozi za izjava žalbe 9. apsolutno i relativno bitne povrede 10. teret dokazivanja 11. kada se donosi presuda zbog izostanka 12. revizija 13. da li nešto sud ispituje po službenoj dužnosti kod revizije 14. tko je ovlašten podnijeti reviziju 15. kakva je to izvanredna revizija 16. ako tužitelj povuče tužbu tko snosi troškove 17. međupresuda 18. pravni lijek protiv rješenja o ovrsi – rok 19. kojem sudu javni bilježnik dostavlja rješenje o ovrsi 20. tko vodi ostavinski postupak 21. pravni lijek protiv rješenja o nasljeđivanju 22. pronađe imovina nakon rješenja o nasljeđivanju 23. uzdržavanje maloljetnog djeteta 24. kada se može tražiti uzdržavanje maloljetnog djeteta, a povišenje uzdržavanja 25. kriteriji za uzdržavanje maloljetnog djeteta 26. kako se određuje uzdržavanje ( u fiksnom novčanom iznosu) 27. kada prestaje brak 28. kada će se brak poništiti 29. bračna stečevina GAGRO – organizacija pravosuđa 1. što je Europski sud za ljudska prava 2. koje vrste suda postoje 3. tko razrješuje sudca 4. koliko traje mandat sudca 5. tko bira članove DSV 6. tko utvrđuje kandidate iz reda sudaca 7. što radi sudačko vijeće 8. kada se vrši obavezno ocjenjivanje sudaca 9. tko imenuje predsjednika suda, a tko predsjednika VSRH 10. što je državno odvjetništvo 11. kako je organizirano državno odvjetništvo (po teritorijalnom principu) 12. tko imenuje glavnog državnog odvjetnika, s tko državne odvjetnike 13. koji je pravni lijek protiv odluke o razrješenju državnog odvjetnika (tužba – upravni spor) 14. lijek protiv odluke o imenovanju državnog odvjetnika (nema redovnog pravnog lijeka – zahtjev za zaštitu ustavom zajamčenog prava – kvazi-upravni spor) 15. što je odvjetništvo 16. pretpostavke za odvjetnika 17. pravna zaštita u slučaju brisanja iz registra odvjetnika (na VSRH) 18. javni bilježnik 19. tko imenuje javnog bilježnika 20. koji pravni lijek je moguć protiv rješenja ministra
 9. Kao iz narodne poslovice o žabi i potkivanju i ja sam automatski poslala zamolbu za pitanjima ..... Ali nema potrebe .... sve se može skinuti s ovog linka http://rs433.rapidshare.com/files/206633521/literatura_-_pravosudni.rar
 10. I ja se priključujem zamolbi za pitanja ....... Hvala unaprijed! vent28@gmail.com
 11. odgovor za Datu: Ispit sam slušala prvi put i prvi dojam mi je bio „pa to i nije tako strašno kako sam mislila da će izgledati…..“ Odgovori kolegica su bili kratki i jasni, a ispitivači nisu ništa više od toga ni tražili ……. Dojmovi o ispitivačima su načelno OK … GPP & OP – Jasenković Ispitivač koji mi se najmanje svidio.....Pomalo je živčan i izaziva nervozu zbog “živčane energije” koju isijava. Kako je ovo prvi put da sam slušala ispit nemam mogućnosti usporediti ga s ispitivačima koji nose titule “najgorih”..... Unatoč čupkanju obrva, povicima “za Boga milog, kolegice...” i sličnim tikovima nije grozan ...... Na kraju krajeva kolegice su prošle ...... GP & TP – Crnić Super ispitivač – ugodan, korektan, čak i duhovit. Kolegice nisu znale neko pitanje na što je on utvrdio da to nije njegovo uobičajeno pitanje i pitao kolegice da li su učile po “njegovim”pitanjima – ali bez ikakve zle namjere...... Postavlja pitanje uz neki konkretni primjer – ništa komplicirano, u stilu „ja vam prodam svoj sat, kad ste vi postali vlasnica i sl." ...... Sve u svemu 5+ ..... ORG. PRAVOSUĐ. – Hrvoj Šipek Sve što je već rečeno – ugodna i korektna ispitivačica........ KP & KPP – Klier Iznimno ugodan ispitivač, smiren i za razliku od “naelektriziranog” Jesenkovića isijava “pozitivnim ionima” ....... Čak je na kraju ispitivanja pohvalio kolegice što pretpostavljam puno znači i daje vam snage da sve odradite do kraja kako treba. .....5+ i još jedan + Tek sam na početku učenja i tek se trebam ufurati u cijelu priču ....... Sad sam u fazi izvlačenja iz duboke podsvijesti onog što se davnih dana učilo na faksu, a što je bilo davno negdje prije 1000 godina, još u prošlom tisućljeću.... Mislim da je o pravosudnom sve već rečeno…. Nitko od nas neće reći ništa novo – ponavljamo se, ali čisto kad netko podijeli pozitivne dojmove i iskustva to poticajno djeluje na sve ostale…… Nisam počela učiti za ozbiljno, zato mi sve izgleda lagano ….. vjerojatno kad počne priča za ozbiljno uslijediti će depresivne faze, totalni očaj i crna razmišljanja…
 12. PITANJA od 03.03.2009. GPP & OP – Jasenković 1. načelo monokracije 2. opća mjesna nadležnost 3. nadležnost po mjestu plaćanja – kakva je to nadležnost 4. tko je nadležan kod izberive nadležnosti 5. tko su stranke u parničnom postupku 6. parnična sposobnost 7. kako se postaje zakonski zastupnik 8. kada se sačinjava službena bilješka, a kada zapisnik 9. u kakvom obliku sud odlučuje – kad odlučuje presudom, a kad rješenjem o tužbenom zahtjevu 10. što je kad se izdaje platni nalog  rješenje 11. sadržaj žalbe 12. što je dovoljno za žalbu 13. razlozi za pobijanje presude 14. presuda na temelju priznanja – zbog čega se može pobijati 15. granice ispitivanja prvostupanjskih presuda – na što se pazi po službenoj dužnosti 16. što se utvrđuje u ostavinskom postupku 17. tko su stranke u ostavinskom postupku 18. kako se pokreće ostavinski postupak 19. na što treba upozoriti osobu koja se želi odreći nasljedstva 20. što s naknadno pronađenom imovinom 21. naknadno pronađena oporuka 22. koliko obitelji poznaje obiteljski zakon  3 23. što je izvanbračna zajednica 24. što je brak 25. pretpostavke za postojanje braka 26. pretpostavke za sklapanje braka 27. kako prestaje brak 28. utvrđivanje očinstva 29. gdje se priznaje očinstvo 30. uzdržavanje bračnog druga – što se traži na strani tuženika 31. uzdržavanje djece 32. kada muž ne može tražiti razvod braka – kada se brak ipak može razvesti GP & TP – Crnić 1. kako je strukturiran ZOO 2. koji su izvanugovorni odnosi 3. nabrojiti ugovore iz posebnog dijela 4. konsenzualni ugovori 5. bitni sastojci ugovora o kupoprodaji 6. da li je bitno plaćanje za nastanak ugovora o kupoprodaji 7. kod kupoprodaje – kada se postaje vlasnikom, što je titulus, a što modus 8. ugovor o zajmu 9. ugovor o kreditu 10. ugovor o doživotnom uzdržavanju – forma ugovora 11. ugovor o dosmrtnom uzdržavanju 12. ugovor o djelu – razlika u odnosu na ugovor o radu 13. ugovor o osiguranju – podjela 14. načini popravljanja štete – vrste štete 15. što je neimovinska šteta – kako se može popraviti 16. da li je uvijek moguće dosuditi novčanu naknadu za neimovinsku štetu  ne 17. kako se utvrđuje visina štete 18. od kada teče zatezna kamata na neimovinsku štetu 19. kamate – vrste – kada se plaća zatezna kamata 20. tko su osobe javnog prava  one na koje se odnose propisi o javnoj nabavi 21. kako se stječe pravo vlasništva 22. slučajevi stjecanja vlasništva na temelju zakona 23. derivativno stjecanje vlasništva 24. izvorno stjecanje vlasništva 25. stjecanje od nevlasnika – primjer  npr. stjecanje putem javne dražbe 26. dosjelost – rok dosjelosti u odnosu na državne nekretnine 27. tužba za zaštitu prava vlasništva 28. načini razvrgnuća suvlasničke zajednice 29. može li stranac steći vlasništvo nekretnine u RH 30. služnosti 31. pravne osnove nasljeđivanja 32. nužni nasljednik 33. vrste oporuke 34. kako se oporuka može opozvati 35. vrste uknjižbe 36. što je uknjižba 37. što je predbilježba 38. što je trgovac 39. trgovac pojedinac 40. tvrtka 41. prokurist 42. što prokurist ne smije 43. tko je punomoćnik po zaposlenju 44. vrste trgovačkih društava 45. koji su organi dioničkog društva 46. tko je u sastavu upravnog odbora 47. tko saziva skupštinu dioničkog društva 48. što sadrži oglas o održavanju glavne skupštine – što treba sadržavati dnevni red ORG. PRAVOSUĐ. – Hrvoj Šipek 1. sudovi u RH 2. što radi Upravni sud 3. tko imenuje sudce 4. postoje li ograničenja u pogledu imenovanja sudaca 5. da li državno odvjetništvo može davati mišljenja 6. što je sudačko vijeće 7. uvjeti za sudca općinskog suda 8. tko imenuje predsjednika suda – glavnog državnog odvjetnika – općinskog/županijskog državnog odvjetnika 9. nadležnost općinskih sudova 10. javnobilježništvo 11. javnobilježničke isprave 12. tko provodi disciplinski postupak 13. dužnosti sudaca KP & KPP – Klier 1. načelo zakonitosti 2. izuzetak od načela zakonitosti 3. načelo krivnje 4. sadržaj krivnje 5. frankova formula 6. nužna obrana 7. pokušaj kaznenog djela 8. dovršeni i nedovršeni pokušaj 9. sudioništvo 10. tajna po članku 89. KZ 11. što je isprava 12. produljeno kazneno djelo 13. stjecaj 14. vrste kazni 15. kada može biti novčana kazna 16. sigurnosne mjere 17. što uređuje Zakon o kaznenom postupku 18. što uređuje Zakon o sudovima za mladež 19. nezakoniti dokazi – što sud radi s njima 20. koja su dva uvjeta da pretraga bude zakonita 21. pritvorske osnove 22. sadržaj pisane presude 23. sadržaj obrazloženja kod osuđujuće presude 24. osnova pobijanja prvostupanjske presude 25. na što viši sud pazi po službenoj dužnosti 26. apsolutno bitne prvostupanjske povrede 27. izvanredni pravni lijekovi 28. tko je ovlaštenik za zahtjev za zaštitu zakonitosti – rok
×
×
 • Napravi novi...