Jump to content

rok 15.07.2006.


anonimno

Preporučene objave

ROK 15. 07. 2006.

 

Jelčić Olga - GPP i obitelj

 

GPP

1. načelo javnosti. Kad je zakonom isključena javnost? Posljedice povrede načela javnosti? Što je s javnosti kod objave presude?

2. načelo dispozitivnosti, načelo otvorenog pravosuđenja

3. jezik u parničnom postupku. Razlikovati dvije situacije: kad se radi o jeziku nacionalne manjine sud je dužan osigurati tumača na trošak suda, a kad se radi o jeziku stranca koji nije pripadnik nacionalne manjine sam si stranac mora osigurati tumača na svoj trošak. Da li stranac može slati podneske na svom jeziku? Ne, nego prevedene po sudskom tumaču

4. sukob nadležnosti (može glede stvarne i mjesne- tko rješava?)

5. delegacija nadležnosti (samo za mjesnu nadležnost, 2 vrste: svrsishodna i nužna, tko odlučuje o delegaciji?)

6. umješač (do koje faze postupka se može umješati? Što ne može činiti? Ne može postupati suprotno dispozicijama stranke kojoj se pridružio. Tko odlučuje o stupanju umješača u parnicu? Uvijek prvostupanjski sud. Od kada počinje umješaču teći rokovi za izjavljivanje žalbe? Od dana dostave stranci kojoj se pridružio, osim ako se radi o umješaču s položajem jedinstvenog suparničara – potonji ima pravo na vlastite rokove).

7. suparničarstvo vrste (za svaku vrstu par rečenica i primjer)

8. kad je žalba potpuna, što je miimum da drugostupanjski sud može postupati? Ako se žalba šalje brzojavom, da li je ok iako se ne vidi potpis? Da

9. koja se rješenja mogu pobijati revizijom?

10. u kojim se predmetima može izjaviti revizija (izvanredna revizija- samo u pogledu pitanja kojeg je dopustio drugostupanjski sud, drugostupanjski sud to mora naznačiti u izreci, a poslije obrazložiti u obrazloženju ). Kad će sudac odbaciti reviziju?

11. pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku? 1. žalba protiv rješenja zk referenta – nju rješava sudac . 2 žalba protiv rješenja zk suca – rješava je županijski sud. Da li je taj pravni lijek remonstrativan ili devolutivan?

12. ovršne isprave, vjerodostojne isprave

 

 

OBITELJ

1. Načela obiteljskog prava

2. prava i obveze bračnih drugova (da li postoji razlika kad je riječ o stanovanju i zaposlenju)

3. kad se maloljetnost može otkloniti kao bračna smetnja

4. da li se može tražiti poništenje braka i tko ga može tražiti

5. bračni ugovor (sklapa se samo glede bračne stečevine, ako regulira i posebnu imovinu, onda je to mješoviti ugovor. Što želimo izbjeći sklapanjem bračnog ug? Predmjevu da se bračna stečevina dijeli pola pola. Koji je oblik? Pisani s javnobilježničkom ovjerom potpisa. U kojoj fazi se može sklopiti? Prije braka i tijekom braka. U odnosu na treće osobe u pogledu nekretnina ima učinak samo ako je upisan u zemljišnim knjigama.

6. bračna stečevina (za koju zajednicu vrijede pravila o bračnoj stečevini? Za izvanbračnu zajednicu)

7. prestanak braka

8. uzdržavanje djece

 

 

Panklik – KPP i KP

Presuda

1. Izazivanja prometne nesreće u realnom stjecaju s nepružanjem pomoći (koji je zaštitni objekt? Koji je oblik krivnje? Minimalne posljedice da bi to bilo kazneno djelo? Teška tjelesna ozljeda ili materijalna šteta velikih razmjera (300.000,00 kn)).

 

KP

1. maloljetnički zatvor

2. opoziv uvjetne osude

3. pomilovanje (tko ga daje, kad se može podnijeti zahtjev, na što se odnose rokovi od 6 mjeseci i 1 god? Na ponavljanje zahtjeva za pomilovanje)

4. prema kome se kazneni zakon ne može primjenjivati? Djeca do 14 god.

prema kome se kazneni zakon primjenjuje supsidijarno? Prema Maloljetnicima

5. propisivanje sankcija ( u posebnom dijelu, moraju biti na određeno vrijeme – može li koja sancija biti propisana trajno? Da, protjerivanje stranca iz zemlje, oduzimanje predmeta, trajno oduzimanje vozačke dozvole)

 

 

KPP

1. Pritvor (ograničenje trajanja u pojedinim fazama postupka, kako je u skraćenom postupku)

2. Što sadrži presuda kojom se okrivljenik proglašava krivima (što je u izreci, što je u obrazloženju)

3. da li pravodobna žalba odgađa izvršenja? Da, osim ako se okrivljenik već nalazi u pritvoru i želi odmah započeti s izvršavanjem kazne. Da li se može odreći od prava na žalbu i odustati od već podnesene žalbe? Da, i to se ne može opozvati.

4. pokretanje i započinjanje postupka, zašto je bitno? Rokovi, propisi... Može li se ispitivati optužnica i ako nije podnesen prigovor? Da. Kad započinje postupak u skraćenom postupku?

5. istraga ( kad se pokreće, kad se završava, koji je cilj – na što istraga treba dati odgovor? Da se tužitelj odluči da li će ići dalje ili ne. )

6. pripreme za glavnu raspravu, provođenje i tijek glavne rasprave, objava, preotvaranje

 

 

MILETIĆ –građansko i trgovačko

Obvezno

1. Što je novo u ZOO-u (naknada štete-mogu li ranije osnove nematerijalne štete i sada koristiti? Da. Ovlaštenici povrede prava osobnosti? Sada osim fizičkih su i pravne osobe. Koje su promjene kod zakonskih zateznih kamata?)

2. solidarna odgovornost za dug više osoba?

3. osnove ili načela odgovornosti za štetu (objektivna-tko sve po njoj odgovara? Kad imatelji motornih vozila odgovaraju po načelu krivnje? U srazu motornih vozila imatelji međusobno odgovaraju po načelu krivnje. Eskulpacijski razlozi)

4. kompenzacija (prijeboj) tražbina (jednostrani – bitno je da teče od trenutka kad su se ispunili uvijeti za prijeboj, a ne d trenutka kad je dana izjava o prijeboju – to je naročito bitno za tijek kamata; dvostrani.)

5. pristup dugu i preuzimanje duga?

6. fiksni i nefiksni pravni poslovi

7. kad dužnik zakasni s ispunjenjem obveze, koje je pravo vjerovnika

8. karakteristike ugovora o posudbi

9. za razliku od realnih ugovora, koje ugovore imamo? konsenzualne

 

Stvarno

1. zaštita posjeda (kakvu posjednik ima mogućnost ako se ne obrati sudu? Samopomoć. Koji su rokovi? Koje pravo se može posjedovati? Stvarna služnost. Zašto je bitan kvalificirani posjed? Zbog dosjelosti. Kakve vrste dosjelosti imamo?)

2. hipoteka (gdje se upisuje? U C list. Kojom vrstom upisa? Uknjižba)

3. od čega se satoji zk tijelo? (da li u jedan uložak može biti upisano više osoba? Da, ako su suvlasnici)

4. vrste upisa

5. po novome tko je ovlašten rješavati zk spise i vršiti upis? Ovlašteni zk referenti. Tko im daje tu ovlast? Ministarstvo

6. suvlasnik i njegova ovlaštenja glede suvlasničkog diijela i glede cijele stvari? 2 vrste poslova? Redovite i izvanredne uprave.

 

Nasljedno

1. kad imovina prelazi na nasljednike (trenutkom otvranja nasljedstva – smrt ili proglašenje nestale osobe umrlom)

2. 2 vrste nasljednika (oporučni i zakonski)

3. vrste oporuka

4. pretpostavke da bi netko mogao biti oporučitelj

5. koju formu mora imati ugovor o doživotnom uzdržavanju da bi bio valjan? Kada imovina prelazi?

 

Trgovačko

1. što je tvrtka? Što sve mora sadržavati tvrtka?

2. Definicija trgovca? Kakva mora biti gospodarska djelatnost? Dopuštena

3. komanditno društvo (koje su dvije vrste osoba)

4. na koji način se može osnovati dioničko društvo (simultano i sukcesivno,kod kojeg osnivanja se vrši preuzimanje samo dijela dionica)

5. prokura

 

 

DUNJA JURIĆ KNEŽEVIĆ – Radno i uprava

Radno

1. Karakteristike ugovora o radu? Da li je moguća industrijska akcija zbog neisplate plaća? Da - štrajk

2. Gospodarsko-socijalno vijeće

3. šteta koju radnik počini na radu

4. prava radnika? Miruju li prava iz radnog odnosa za vrijeme vojnog roka?

5. prestanak ugovora o radu? Kakva je procedura kod profesionalne nesposobnosti za rad ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti?

6. izvanredni otkaz

7. Prestanak ugovora o radu odlukom suda?

8. osobno uvjetovani otkaz? Ima li radnik pravo na otpremninu? da

9. otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika? Ima li radnik pravo na otpremninu? ne

10. imovinska prava radnika u vezi s izumom

11. ovlaštenja inspektora rada? Može maloljetnicima zabraniti rad ako..... To rješenje o zabrani rada Je upravni akt. Koji su još upravni akti u vezi s radom? Kad se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

 

Uprava

1. elementi upravnog akta?

2. kad se u vezi s upravnim aktom ne ide na Upravni sud? Kod primjene zakona o izvlaštenju – ide se Županijski sud mjesta gdje se nekretnina nalazi

3. koji akti izmiču sudskoj kontroli? Nema takvih jer je Ustavom uvijek zajamčena sudska kontrola.

4. prema kojim postupovnim noramama se odlučuje kod donošenja upravnog akta? ZUP- njegova načela ne smiju biti biti ugrožena drugim posebnim zakonima koji reguliraju specifična područja – zato su temeljna načela ZUP-a bitna – koja su to načela?

5. Skraćeni postupak prema ZUP-u Što ako se provede skraćeni postupak, a trebalo je provesti cijeli ispitni postupak?

6. Procesne pretpostavke za žalbu? Ako se u žalbi iznose nove činjenice i dokazi, onda žalbu moramo dostaviti drugoj strani na odgovor, ineče ne.

7.Ako je izostalo pozivanje zainteresirane strane? Ponavljanje postupka.

Je li prema ZUP-u nesudjelovanj neke osobe koja ja trebala sudjelovati razlog za obnovu postupka? Da, i takva obnova nije vezana rokom. Kod kojeg još razloga obnova nije vezana rokom od 5 godina?

8. Prejudicijalno pitanje

9. kad se smatra da je stranka odustala od zahtjeva? A) kad je pozvana na glavnu raspravu, a nije opravdala izostanak, te se iz okolnosti može zaključiti.... b) ako je postupak prekinut, a stranka upućena da u određenom roku pokrene rješavanje prejucijlnog pitanja što stranka nije učinila.

10. Šutnja administracije?

11. Vaš djed imao poslovni prostor koji je konfisciran, da li zahtjevamo naknada ili naturalnu restituciju? naturalnu restituciju, osim ako se nekretnina nalazi kao dio društvenog kapitala u pretvorbi. A što ako se radi o konfisciranom stanu?

12. Kako se zove akt bez kojeg stranci ne mogu raditi u RH? Radna dozvola

 

 

 

 

GALIĆ – Ustav i organizacija pravosuđa

1. Kad se održavaju izbori za Sabor? Tako može raspustiti Sabor? Kako se konstituira Sabor? Tko saziva konstituirajuće zasjedanje i u kojem roku? Može li se mandat zastupnika produžiti? Kako zasjeda sabor? Tko može sazvati izvanrednu sjednicu?

2. tko ima zakonodavnu inicijativu

3. tko određuje mandatara za sastav Vlade? Kakvim aktima se imenuju predsjednik i članovi Vlade? Rješenjima. Tko ih potpisuje? Kome Vlada odgovara za svoj rad? Mogu li zastupnici postavljati pitanja Vladi?

4. čime se pokreće postupak pred Ustavnim sudom? Koja je razlika između zahtjeva i prijedloga? Koji su uvjeti da bi se pokrenula ustvana tužba? U kojem sastavu odlučuje Ustavni sud o ustavnoj tužbi?

5. poslovi sudske uprave? Koja je svrha? Osigurati efikasan rad suda. Koji su najbitniji propisi u vezi s tim? Zakon o sudovima, sudski poslovnik – koji sud ima posebni sudski poslovnik? Vrhovni

6. Tko odlučuje o broju sudaca? Tko raspisuje oglas za slobodna sudačka mjesta? Min. Pravosuđa. Na koji rok se suci prvi put imenuju? Na 5 god. Tko ocjenjuje rad sudaca i kad? Tijela stegovnog postupka- Tko može inicirati stegovni postupak protiv sudaca? Kad je taj postupak pokrenut? Podnošenjem zahtjeva za pokretanje. Može li se sudac udaljiti s dužnosti i na koji rok?

7. tko imenuje zamjenike državnog odvjetnika?

8. da li je ograničen broj javnobilježničkih mjesta u Hrvatskoj? Može li javni bilježnik nastupati kao zastupnik stranke?

 

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija