Jump to content

Privremena mjera, što znači?


cohen_lady

Preporučene objave

Naime priča nije moja već od kolegice koja se razvela. Općinski sud je kod donošenja odluke donio i privremenu mjeru i iznos za alimentaciju. Bivši suprug se žalio i na iznos privremene mjere, koji je nešto manji od iznosa alimentacije i na alimentaciju. I naravno isti ne pridonosi za uzdržavanje po toj mjeri a kamo li alimentaciju.

 

Interesira nas koji je smisao iste?

 

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

To je hitna mjera, a donosi se radi toga jer je o nečemu potrebno hitno, bez odlaganja odlučiti. Obično se njezino donošenje traži po nastupanju nekih određenih okolnosti da bi se spriječile neželjene posljedice. A njome se regulira sporni odnos ili odnos koji proistječe iz tog spornog odnosa, sve dok pravomoćna presuda ne bude u mogućnosti proizvoditi pravne učinke između stranaka, odnosno erga omnes, prema trećima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Stranka se može žaliti na privremenu mjeru, ali žalba ne sprječava njezino provođenje (čl. 304. st 3. OZ-a).

 

Njezina svrha:

 

Ako je to nužno radi sprječavanja nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete, nasilja ili ako je iz drugih važnih razloga to potrebno radi osiguranja pravnog reda, sud može odrediti mjeru kojom će privremeno urediti sporni odnos među strankama (čl. 299. st. 2. OZ).

 

NAdalje napominjem, određivanju privremene mjere iz čl. 299. st. 2. OZ nije zapreka to što ona sadržajno može odgovarati (ili odgovara) odluci kojom se predlagatelju osiguranja pruža (ili će se pružiti) pravna zaštita u parničnom postupku (presudi u parničnom postupku), jer je privremena mjera vremenski ograničenog trajanja (sud samo privremeno uređuje sporni odnos).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo još o privremenoj mjeri:

 

 

Privremene mjere (njem. Einstweilinge Verfügungen) su posebna sredstva sudskog prisilnog osiguranja tražbina. Privremena mjera može se predložiti prije pokretanja i tijekom sudskoga ili upravnoga postupka te nakon završetka tih postupaka, sve dok ovrha ne bude provedena. Prije pokretanja parničnoga ili kojega drugoga sudskog postupka o tražbini koje se osigurava za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje privremenom mjerom mjesno je nadležan sud koji bi bio nadležan za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu.

 

Za provedbu privremene mjere mjesno je nadležan sud koji bi bio mjesno nadležan za provedbu ovrhe. Nakon pokretanja toga postupka za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje privremenom mjerom nadležan je sud pred kojim je postupak pokrenut. Ako to okolnosti pojedinog slučaja opravdavaju, i u tom se slučaju prijedlog može podnijeti sudu kojem se mogao podnijeti da postupak nije pokrenut.

 

Sud koji bi bio nadležan za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na temelju ovršne isprave donesene u upravnom postupku nadležan je i za odlučivanje o prijedlogu za određivanje privremene mjere nakon završetka toga postupka. U prijedlogu za određivanje privremene mjere predlagatelj osiguranja mora istaknuti zahtjev u kojem treba točno označiti tražbinu čije osiguranje traži, odrediti kakvu mjeru traži i vrijeme njezina trajanja te, kada je to potrebno, sredstva osiguranja kojima se privremena mjera treba prisilno ostvariti te predmet osiguranja, uz odgovarajuću primjenu pravila o sredstvima i predmetu ovrhe. U prijedlogu se moraju navesti činjenice na kojima se temelji zahtjev za određivanje privremene mjere te predložiti dokazi kojima se ti navodi potkrepljuju.

 

Predlagatelj osiguranja dužan je te dokaze, po mogućnosti, priložiti uz prijedlog. U rješenju o određivanju privremene mjere sud je dužan, ako je to potrebno s obzirom na vrstu mjere i svrhu koja se njome treba postići, odrediti na prijedlog predlagatelja osiguranja i sredstva kojima će se ona prisilno ostvariti te predmet osiguranja, uz odgovarajuću primjenu pravila o određivanju sredstava i predmeta ovrhe u rješenju o ovrsi. Ako je radi ostvarenja naloga ili zabrane koji su izrečeni u rješenju o određivanju privremene mjere potrebno naknadno odrediti sredstva prisile ili već određenim sredstvima dodati nova ili ih zamijeniti drugima, predlagatelj osiguranja može predložiti, u istom postupku, da se na temelju već izrečenih naloga ili zabrana odrede ta sredstva. Rješenje o određivanju privremene mjere ima učinak rješenja o ovrsi. Na to se rješenje na odgovarajući način primjenjuju pravila o rješenju o ovrsi. Rješenje o određivanju privremene mjere mora biti obrazloženo.

 

Na odgovarajući se način primjenjuju i pravila o rješenju o određivanju prethodne mjere. Navedena se pravila primjenjuju na odgovarajući način i kad se privremene mjere određuju po službenoj dužnosti. Privremena mjera može se odrediti i radi osiguranja nedospjelih i uvjetnih tražbina. Privremena mjera nije dopuštena ako postoje uvjeti za određivanje prethodne mjere kojom se može postići ista svrha osiguranja.

 

Predlagatelj osiguranja može u prijedlogu za određivanje privremene mjere ili naknadno izjaviti da se, umjesto privremene mjere, zadovoljava davanjem određenog osiguranja od strane protivnika osiguranja. Davanje osiguranja umjesto privremene mjere može se odrediti i na prijedlog protivnika osiguranja. Okolnost da je protivnik osiguranja predložio davanje osiguranja ne odgađa provedbu osiguranja dok se o tom prijedlogu ne odluči. Ako protivnik osiguranja da osiguranje, sud je dužan obustaviti postupak i ukinuti već provedene radnje.

 

Sud može, na prijedlog predlagatelja osiguranja, odrediti privremenu mjeru i kad nije učinio vjerojatnim postojanje tražbine i opasnost ako prethodno, u roku koji mu je sud odredio, da osiguranje za štetu koja bi protivniku osiguranja mogla nastati određivanjem i provedbom privremene mjere. Ako predlagatelj osiguranja ne da osiguranje u određenom roku, sud je dužan odbiti prijedlog za osiguranje. Sud može, na prijedlog protivnika osiguranja, prema okolnostima slučaja, tako postupiti po odredbi stavka i kada je predlagatelj osiguranja učinio vjerojatnim postojanje tražbine i opasnosti. Ako predlagatelj osiguranja ne da osiguranje u određenom roku, sud je dužan obustaviti postupak i ukinuti provedene radnje. Okolnost da je protivnik osiguranja zatražio davanje osiguranja ne odgađa provedbu postupka osiguranja dok sud ne odluči o njegovu prijedlogu.

 

Osiguranje se određuje do isteka roka do kojega protivnik osiguranja može u postupku osiguranja zatražiti naknadu štete. Sud može, s obzirom na okolnosti slučaja, odrediti i više privremenih mjera, ako je to potrebno. Ako je u pojedinom slučaju moguće odrediti više privremenih mjera, sud je dužan odrediti onu koja je najprikladnija da bi se ostvarila svrha osiguranja, a ako su sve jednako prikladne, sud određuje onu koja je najmanje tegobna za protivnika osiguranja. U rješenju kojim se određuje privremena mjera određuje se i njezino trajanje, a ako je mjera određena prije podnošenja tužbe ili pokretanja kojega drugoga postupka – i rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti tužbu, odnosno prijedlog za pokretanje drugoga postupka, radi opravdanja mjere.

 

Sud je dužan, na prijedlog predlagatelja osiguranja, produžiti trajanje privremene mjere, uz uvjet da se nisu promijenile okolnosti pod kojima je ta mjera određena. Takav prijedlog može se podnijeti samo prije nego što protekne vrijeme za koje je privremena mjera određena. Ako predlagatelj osiguranja u određenom roku ne podnese tužbu, odnosno ne pokrene drugi postupak radi opravdanja privremene mjere ili ako vrijeme za koje je određena privremena mjera protekne, sud je dužan, na prijedlog protivnika osiguranja, obustaviti postupak i ukinuti provedene radnje.

 

Na prijedlog protivnika osiguranja, sud je dužan postupak obustaviti i ukinuti provedene radnje ako su se okolnosti zbog kojih je mjera određena kasnije promijenile tako da više nije potrebna. Protivnik osiguranja ima prema predlagatelju osiguranja pravo na naknadu štete koja mu je nanesena privremenom mjerom za koju je utvrđeno da je bila neosnovana ili koju predlagatelj osiguranja nije opravdao.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gospođo, očito me niste razumjeli.

 

Ako je sud dosudio privremenu mjeru u Vašu korist, na temelju istog se može postupati!

 

Sama privremena mjera je sredstvo Ovršnog zakona!

 

Sam prijedlog za izdavanje privremene mjere predstavlja ovršni prijedlog!

 

A tom prijedlogu je sud već udovoljio!

 

Dakle, ŽS kad bude odlučivao, odlučivat će samo hoće li potvrditi izrečenu ovršnu mjeru - rješenje o donošenju privremene mjere ili će ga ukinuti!

 

Drugim riječima, Vi ste već poduzeli ovršne radnje!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala, razumijem sada. A kako onda da se naplati ta privremena mjera, konkretno da bivši suprug uplati novac za uzdržavanje.

Mora li se imati još kakav dokument za obustavu na plaći bivšeg supruga. Kome se treba obratiti, da li direktno u Službu plaća firme u kojoj bivši radi, naravno s rješenjem o privremenoj mjeri.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo me.... sam nemojte okretati očima.... hvala!

 

Dakle OS donio je presudu i rješenje 29.4.2008.

Presuda:

1. razvodi se brak

2. Skrbništvo majci

3. Osobni kontakti s ocem

4. Tuženik xy dužan je doprinositi za uzdržavanje mldb. djece xy kn od dana 11.5.2007., pa nadalje dok za to postoje zakonski uvijeti, na tekući račun tužiteljice, time da je dospjele a neplaćene obroke uzdržavanja dužan platiti odjednom sa zakonskom zateznom kamatom po čl. Uredbe o visini stope zatezne kamate tekućom od dospijeća svakog pojedinog obroka pa do isplate, a dospjevajuće do svakog 15 og za tekući mjesec, pod prijetnjom ovrhe.

 

Riješio je:

1. Tuženik dužan je doprinositi za uzdržavanje djece mjesečnopočev od 29.4.2008. pa nadalje dok za to postoje zakonski uvijeti na tekući račun tužiteljice, time da je dospjele a neplećene obroke uzdržavanja dužan platitiodjednom sa zakonskom zateznom kamatom po čl. Uredbe o visini stope zatezne kamate tekućom od dospijeća svakog pojedinog obroka pa do isplate, a dospjevajuće do svakog 15 og za tekući mjesec, pod prijetnjom ovrhe.

 

2. Ova privrmena mjera ostaje na snazi do pravomoćnog okončanja ovog parničnog postupka ili do drugačije odluke suda, ukoliko se okolnosti zbog kojih je mjera određena kasnije promjene, tako da mjera više nije potrebna.

 

 

Dalje je obrazloženje.

 

Nadam se da ćete nam moći pojasniti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Glede rješenja o privremenoj mjeri zaboravili ste napisati iznos koji je tuženiku određen za plaćanje uzdržavanja ili je izreka doslovce takva kako ste napisali? Jer ako je takva, onda nikakve koristi od tog rješenja o privremenoj mjeri.

 

Dakle, sud je donio presudu.Protiv presude se može uložiti žalba. Žalba odgađa nastupanje pravomoćnosti. Ovrha se može pokrenuti tek na temelju pravomoćne presude. Dakle, tek bi po pravomoćnosti presude mogli pokrenuti ovršni postupak protiv tuženika ukoliko on ne bi plaćao iznose uzdržavanja kako mu je to naloženo presudom.

 

Budući se postupak odlučivanja o žalbi može otegnuti (a pogotovo uzimajući u obzir da su sad godišnji odmori), sud je izdao privremenu mjeru, po kojoj se može o d m a h postupati (tuženik se može žaliti ali žalba ne odgađa nalog kojim je odlučeno o privremenoj mjeri, dakle tuženik se može žaliti ali on je dužan s danom donošenja rješenja o izdavanju privremene mjere (29.04.2008.) početi doprinositi za uzdržavanje svoga djeteta, dok ćete ostali iznos (od 11.5.2007. nadalje) naplatiti tek kad presuda postane pravomoćna.

 

Ako vas još nešto zanima, slobodno pitajte. :namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo ovako je:

 

Presuda:

1. Tuženik xy dužan je doprinositi za uzdržavanje mldb. djece 1000,00 kn od dana 11.5.2007., pa nadalje dok za to postoje zakonski uvijeti, na tekući račun tužiteljice, time da je dospjele a neplaćene obroke uzdržavanja dužan platiti odjednom sa zakonskom zateznom kamatom po čl. Uredbe o visini stope zatezne kamate tekućom od dospijeća svakog pojedinog obroka pa do isplate, a dospjevajuće do svakog 15 og za tekući mjesec, pod prijetnjom ovrhe.

 

Riješio je:

1. Tuženik xy dužan je doprinositi za uzdržavanje djece 600,00 kn mjesečno počev od 29.4.2008. pa nadalje dok za to postoje zakonski uvijeti na tekući račun tužiteljice, time da je dospjele a neplećene obroke uzdržavanja dužan platiti odjednom sa zakonskom zateznom kamatom po čl. Uredbe o visini stope zatezne kamate tekućom od dospijeća svakog pojedinog obroka pa do isplate, a dospjevajuće do svakog 15 og za tekući mjesec, pod prijetnjom ovrhe.

 

Razumjela sam da se po ovome može odmah postupati,ali tuženik ne postupa po tome, pa me interesira koji je konkretan korak da se ova primjerena mjera izvrši dok ne bude pravomoćna presuda.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Razumjela sam da se po ovome može odmah postupati,ali tuženik ne postupa po tome, pa me interesira koji je konkretan korak strane koja je tužila da se ova primjerena mjera izvrši dok ne bude pravomoćna presuda.

 

Razumijem da sud ne može nastupati umjesto stranke. On je donio rješenje ali ne znamo što s tim rješenjem trebamo napraviti. Čekati da tuženik shvati (što neće nikada!) ili?

 

Molim za pomoć.

 

Hvala

 

cohen_lady

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija