Jump to content

Pitanja veljača 2009.


Zex

Preporučene objave

Objavio: zizilina

 

Pitanja s ispita održanog 23.02.2009.

 

23.02.2009.

 

UPRAVNO Marković

 

- što je uvjerenje, što ako tijelo odbije izdati uvjerenje – što se onda izdaje

- načelo saslušanja stranaka

- kada se provodi skraćeni postupak

- kako se pokreće upr postupak, kojom konkretnom radnjom

- koji se akti donose u upr postupku, o čemu se donosi frješenje, o čemu zaključak

- je li dopuštena žalba protiv zaključka

- je li dopuštena žalba protiv zaključka upr tijela da nema mjesta provođenju upr postupka

- tko rješava u aupravnom postupku

- načelo samostalnosti tijela u upr postupku, je li službena osoba samostalna, čime je ograničena

- tko može biti stranka u postupku

- što treba sadržavati rješenje

- čemu služi obrazloženje, zašto je bitno za stranku

- rok za žalbu, što se navodi u žalbi, mora li biti obrazložena, mogu li se iznositi nove činjenice/dokazi

- razlozi za žalbu

- koji izvanredni pravni lijekovi postoje u upr postupku

- na koga se oslovljava žalba, kome se podnosi

- razlozi za proglašenje rješenja ništavim

- može li se žalba isključiti/čime

- kako se pokreće upr spor, kome se podnosi tužba, u kojem roku

- u kojem sastavu odlučuje upr sud, iznimka

- što sud učini kad primi tužbu

- tko je tužitelj/tuženik

- što ako drž tijelo ne dostavi spis

- što je upr akt

- što je predmet ocjene u upr sporu, u kojim granicama sud ispituje, je li vezan razlozima tužbe, na što pazi po službenoj dužnosti

- što se dostavlja uz tužbu, što ako se ne dostavi osporavani akt

- do kada tužitelj može odustati od tužbe, što u tom slučaju donosi sud

- tko je zainteresirana osoba u upr sporu

- kada sud odbacuje tužbu, što ako je tužba prijevremena

- kako se može pobijati presuda suda

- što je izvlaštenje, radi čega se provodi, koje vrste, kome se podnosi pr lijek protiv 2stup rješenje, po kojem zakonu sud tada postupa

- što regulira Zakon o povratu imovine..., što se navodi u zahtjevu, tko su ovlaštenici, mogu li pokretnine biti predmet povrata

- ugovor o radu s obzirom na vrijeme na koje je skopljen, kada može ugovor na određeno

- što treba sadržavati ug o radu

- kakvo može biti radno vrijeme, kakvo je to skraćeno radno vrijeme

- koje su pretpostavke za zakoniti štrajk

- što je lock out

- tko organizira štrajk, iz kojih razloga

- tko su pripravnici / volonteri? Koje odredbe ZOR-a se ne odnose na volontere

- u kojoj formi se mora sklopiti ugovor o volontiranju

- kako se određuje plaća

- otkaz ugovora o radu

- povrede službene dužnosti, tko odlučuje, tko odlučuje o žalbi protiv odluke višeg službeničkog suda

- može li stranac biti primljen u drž službu

- na temelju čega stranac radi u RH, koje poslove obavlja temeljem radne dozvole

 

USTAV/ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA Palarić

 

- kad je donesen Ustav, koliko je puta mijenjan

- najviše vrednote ustavnog poretka

- što je suvereniti, gdje se prostire

- nepovredivost doma

- služenje vojnog roka, prigovor savjesti

- dioba vlasti, čime je ograničene državna vlast

- čime građani ostvaruju pravo na lok i reg samoupravu, koga biraju

- kako se biraju zastupnici u HS

- tko raspisuje izbore za HS, kada moraju biti održani

- koliko zastupnika ima HS

- tko je ovlašteni predlagatelj zakona

- kada sabor redovito zasijeda

- izvanredno zasijedanje, na čiji zahtjev

- zakonodavna delegacija, što vlada ne može uređivati uredbama

- vrste organskih zakona, koji se donose 2/3 većinom, kojom većinom ostali

- tko proglašava zakon, može li odbiti proglasiti zakon

- gdje se zakoni objavljuju

- nedležnost predsjednika RH

- kako se bira predsjednik, tko raspisuje izbore, kada se održavaju izbori, koliko mu traje mandat, može li prestati prije 5. g, kojom većinom se pokreće postupak opoziva, tko preuzima ovlasti

- kako se imenuje vlada, tko čini vladu

- kako odlučuje vlada

- koje propise donosi vlada (ne rješenje i zaključke – oni nisu propisi!)

- nadležnost Ustavnog suda

- koje uvjete mora imati kandidat za suca Ust suda

- tko bira predsjednika Uts suda

- pučki pravobranitelj

- kako se bira drž odvjetnik

- DSV – nadležnost, sastav

- sastav Državnoodvjetničkog vijeća, nadležnost

- vrste sudova

- stvarna nadležnost općinskog suda

- stvarna nadležnost županijskog suda

- stvarna nadležnost Vrhovnog suda

- stvarna nadležnost Upravnog suda suda

- uvjeti za izbor suca općinskog suda

- uvjeti za izbor suca županijskog suda

- sudački imunitet

- kada prestaje sudačka dužnost

- sudačko vijeće

- sudski poslovnik

- uvjeti za upis u imenik odvjetnika

- odvjetničko društvo

- sankcije za teže povrede Kodeksa odvjetničke etike

- kada odvjetnička praksa miruje

- što je jb služba

- uvjeti za javne bilježnike

- po kojim kriterijima se određuje broj jb ureda

- tko obavlja nadzor nad jb službom

- pravne posljedice solemnizacije

- što je jb akt

- tko imenuje javne bilježnike, kakva je uloga komore

- tijela jb komore

 

GP / TRGOVAČKO Lovrić

 

- povreda prava osobnosti pravne osobe

- prepostavke za naknadu štete

- naknada za štetu kod tjelesnih ozljeda

- kako se stječe posjed

- posjed s obzirom na kakvoću (objasniti)

- kada je dopuštena samopomoć i u kojim rokovima

- što ako se posjed štiti neprimjerenom silom

- pravni temelj stjecanja vlasništva, stjecanje temeljem pravnog posla – kakvo je to stjecanje

- suvlasništvo

- ograničena stvarna prava

- pravo stvarnog tereta

- ograničenja prava vlasništva

- kako se sklapaju ugovori po ZOO, što znači šutnja ponuđenog

- brisovna tužba

- tko čini prvi nasljedni red

- na koji način prestaju obveze po ZOO

- uvijeti za prijeboj temeljem izjave

- trgovac po ZTD

- tvrtka td-a – od čega se sastoji, kako se štiti

- organi d.O.o.

- temeljni elementi izjave o osnivanju/društvenog ugovora

- kako se osniva DD

- prijenos dionica

- tko se prema društvu smatra dioničarem

- stečajni razlozi

- tko može biti stečajni dužnik

- kad se ne može provesti stečaj nad pravnom osobom, koja je posljedica ako RH ne da odobrenje za stečaj

- koje kategorije vjerovnika u stečaju

- kako stečajni vjerovnici ostavruju svoje tražbine

- što ako stečajni upravitelj ospori tražbinu

- kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečaja

- stranke iz mjeničnog odnosa

- akceptiranje mjenice

- kako se provodi protestiranje

 

KAZNENO Rašo

 

- pokušaj kd, za koja kd je kažnjiv, pravni učinak ako je djelo ostalo u pokušaju

- stjecaj kd, načela izricanja kazne

- pomilovanje, kada se najranije možepodnijeti molba te kada ako bude odbijena

- tko pokreće kp, što koji tužitelj podnosi

- prigovor protiv optužnice, u kojem roku, tko odlučuje

- elementi optužnice

- vrste presude, koje dijelove ima svaka presuda

- što se nalazi u izreci/obrazloženju osuđujuće presude

- istražna presuda, do kada može, tko predlaže, mora li okrivljenik imati branitelja

- pojretanje postupka /započinjanje kp po fazama

- opis rasprave u kp, prekid/odgoda rasprave

- načelo zakonitosti, iznimka

- mjere upozorenja, glavna razlika između njih

- koji se postupci vode samo pred općinskom sudom

 

GPP/OBITELJSKO

 

- pripremanje gl rasprave – što obuhvaća, ispitivanje tužbe, što ako sud nađe da nije stvarno/mjesno nadležan

- svrha dostave tužbe na odgovor

- presuda zbog ogluhe

- koje odluke sud donosi, razlika rješenje – presuda

- vrste presuda

- pretpostavke za presudu na temelju priznanja, do kada se može priznati

- posljedica povlačenja tužbe, troškovi

- što čini parnični trošak

- mirovanje postupka, posljedice, do kada može nastupiti

- dokazi u postupku – vrste

- oslobođenje obveze svjedočenjem, mogu li djeca biti svjedoci

- što se dokazuje u postupku

- računanje rokova

- dopunska presuda, u kojem roku

- predmet ispravljanja presude

- rak za žalbu, žalbeni razlozi

- ako se u žalbi ističu sva tri razloga što sud prvo ispituje

- odluke 2stp suda po žalbi

- izvanredni pr lijekovi, revizija protiv kojih odluka, revizija protiv rješenja

- revizijski razlozi

- ovršne isprave

- trko provodi ovrhu

- može li strana sudska presuda biti izvršena u RH

- pretpostavke za postojanje braka, što ako brak sklapaju osobe istog spola

- kako brak prestaje, kad prestaje brak u slučaju proglašenja bračnog druga umrlim

- imovina za vrijeme braka, imovina izvanbračnih drugova

- može li se pitanje imovine drukčije urediti, oblik bračnih ugovora

- drugačiji režim bračne imovine (po zakonu)

- mogu li djeca imati imovinu

- tko ima pravo na uzdržavanje

- čime se rukovodi sud u odlučivanju o uzdržavanju maloljetne djece

- što se postiže skrbništvom

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: metuzalemka

 

Eto superfriških pitanjaca od jučer, prvog dana roka u veljači, 18.02.2009:

Odgovarala su samo trojica kandidata - dvojica u prizemlju i jedan na katu

 

RADNO I UPRAVNO - Ivanišević

Ugodna, ispit poput dužeg razgovora, ako su nešto i fulali, komentari su: "vidim da znate, malo ste se zabunili"

Nisam zapisivala pitanja, odgovaram po tzv. skraćenom postupku.

 

TRGOVAČKO I GRAĐANSKO - Lovrić

Temeljita, ako zna - pusti kandidata da priča.

 

1. Presuda - naknada štete, ozljeda na radu

2. Presuda - smetanje posjeda

3. Posjed s obzirom na kakvoću

4. Stvarnopravni učinci posjeda

5. Oblici vlasništva - suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, vlasništvo posebnog dijela nekretnine

6. Ograničena stvarna prava

7. Kako prestaje založno pravo

8. Koje se tražbine osiguravaju založnim pravom (novčane tražbin)

9. Založna prava na temelju zakona

10. Novi ZOO - oblik ugovora

11. Punomoć za sklapanje ugovora

12. Promjene ugovora na strani vjerovnika i dužnika - ZOO

13. Cesija

14. Načini prestanka obveza

15. Monetarni nominalizam

16. Od čega se sastoje zemljišne knjige

17. Vrste ZK upisa

18. Što je predbilježba, primjer

19. Zahtjev za izdavanje clausule intabulandi -obveznopravni zahtjev

20. Stjecanje vlasništva dosjelošću

21. Vrste oporuka

22. Zakonsko nasljeđivanje (krvno, tazbinsko srodstvo, posvojenici)

23. Pravila nasljeđivanja

24. Tko može biti ostavitelj

25. Tko može biti oporučitelj (16 g. poslovna sposobnost)

26. Sjedište TD-a

27. Tvrtka TD-a

28. Kako se štiti tvrtka (načelo isključivosti, načelo prvenstva, načelo zakonitosti)

29. Osnivanje doo - postupak

30. Prijenos dionica - indosament, pravna osnova za prijenos dionica - nasljeđivanje, pravni posao...

31. Razlozi za otvaranje stečaja, stečajni dužnici

32. Osobe u mjeničnom odnosu

 

GPP, OBITELJSKO - Mikšić

 

Ugodan ispitivač, ali zahtjevan (ca. 40 pitanja), traži preciznost, nema blagoglagoljenja

1. Stranke u postupku i zastupanje stranaka

2. Vrste zastupanja

3. Opseg ovlaštenja kod punomoćnika koji nije odvjetnik

4. Sudjelovanje 3-ih osoba u parnici

5. Imenovanje prethodnika

6. Suparničari

7. Jedinstveni suparničari, nužni suparničari

8. Kumulacija tužbenih zahtjeva

9. Facultas alternativa

10. Nadležnosti, sudska, stvarna, mjesna

11. Sukob nadležnosti

12. Delegacija nadležnosti

13. Prekid postupka (po zakonu i po odluci suda)

14. Mirovanje postupka

15. Obustava postupka

16. Djelomična presuda

17. Međupresuda

18. Dopunska presuda

19. Presuda bez održavanja glavne rasprave

20. Sadržaj žalbe

21. Razlozi za žalbu

22. Relativno bitna povreda

23. Apsolutno bitna povreda

24. Revizija protiv presude

25. Revizija protiv rješenja

26. Redovni prravni lijekovi u ovršnom postupku

27. Izvanredni pravni lijekovi u ovršnom postupku

28. Prigovor protiv platnog naloga

29. Izvanbračna zajednica - pretpostavke

30. Priznanje očinstva i majčinstva

31. Načini prestanka braka

32. U slučaju poništaja braka i razvoda, kada prestaje brak

33. Proglašenje nestale osobe umrlom

34. Pretpostavke postojanja braka

35. Pretpostavke valjanosti braka

36. Tužba za poništaj braka

37. Bračna stečevina

38. Bračni ugovor

 

USTAV, ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA - Kriletić

Pita osnove osnova

Pitanja iz organizacije:

 

1. Što su sudovi, prema Zakonu o sudovima

2. Gdje je propisana nadležnost

3. Dužnosti suca

4. Imenovanja sudaca

5. Ako sudac ne bude imenovan trajno, koja je sudska zaštita (pokreće kvaziupravni spor na Upravnom sudu, čl. 66 ZUS-a)

6. Ustrojstvo i zadaća DO

7. DSV, kakvo je tijelo, o čemu odlučuje

8. Tko imenuje članove DSV (Hrv. sabor)

9. Stegovna djela suca i sankcije

10. Odvjetništvo

11. Kakve opće akte donosi Odvjetnička komora

12. Imaju li odvjetnici monompol na zastupanje

 

i onda kao šlag na kraju...

 

KAZNENO, KPP - Garačić

 

Prva pitanja, presude... kolege su ih očito jaaako dobro napisali!

1. Presuda - teška tjelesna ozljeda, prijelom nosne kosti s pomakom

2. Uvjetna osuda

3. Kad bismo mogli opozvati, a kad bismo MORALI opozvati uvjetnu osudu

4. Kad se još mora opozvati uvjetna osuda (dodatni dvostruki uvjeti - plaćanje uzdržavanja, naknada štete)

5. Presuda - krivotvorenje lažne isprave, dvije radnje - izradio i uporabio lažnu ispravu

5. Sigurnosna mjera oduzimanja predmeta

6. Prividni stjecaj KD

7. Oslobođenje od kazne (kod dragovoljnog odustanka, kod krajnje nužde)

8. Razlikovanje svjesnog nehata i neizravne namjere (svijest o mogućnosti je ista, kod neizravne namjere je voljni moment, "bilo kako bilo, počinit ću...", a kod svjesnog nehata - nehajno smatra da se ništa neće dogoditi)

9. In dubio pro reo (u korist okrivljenika, ali NE u pogledu činjenica!)

10. Aberatio ictus - što je, kakva zabluda je u pitanju - zabluda o uzročnosti...

 

A tada je uslijedio pravi šoker!

Kako su kolege zaista znali, sutkinja Garačić ZAVRŠAVA ISPITIVANJE, ČESTITA KOLEGAMA, oduševljeno izjavljuje: "Kolege, ovo pitanje - o kakvoj zabludi se radi, to ne znaju ni suci!"

Ispitivanje kod sutkinje Garačić trajalo je - 20-tak minuta!!!

 

Još jednom: Bravo, bravo, kolege!!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija