Jump to content
morski-vuk

izmjena krova

Preporučene objave

Postovani, moram renovirati krov jer prokisnjava. Kuca je iz 1950, i prije 5 godina je radeno preuredenje stana te su tada svi papiri sredeni. Sada bi tijekom potpune zamjene krova (krov na 4 vode, tavan, bez nadozida) malo promjenio izgled krova tako da bi jedan dio krova samo pretvorio u terasu-tj odrezao bi dio krova. Dali za takav zahvat treba traziti sve dozvole ili se to moze samo napraviti. (pitanje je vise kako je to kod nas u praksi??). Koliko sam shvatio za nadozid do 90cm svejedno treba traziti sve dozvole?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani, za zamjenu krova i dizanje nadozida do 0,60m treba vam samo Glavni projekt. Međutim, za svako mjenjanje postojećih tlocrtnih gabarita (terasa, umjesto dijela krova)potrebna vam je i Građevinska dozvola. To je s pravne strane, praktično bi trebalo biti isto s obzirom na visinu kazni i pojačan nadzor građevinskih i komunalnih inspektora. Možete probati nešto u stilu app, ali...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Povrsina tlocrta se nebi mjenjala. Zapravo bi se samo otkinuo dio natkrivenog dijela tavana i postao otvoreni dio. Ja bi ga vrlo rado natkrio nekom nadstresnicom, ali mi se cini da bi tada zapravo bilo vise problema. A sto bi znacilo glavni projekt - ako se nevaram to sam morao imati za uredenje stana i izgradnju vanjskog stubista. Pretpostavljam da bi za eventualnu jednu krovnu kucicu prema vrtu trebala takodjer masa dozvola. Kuca je inace u Zagrebu.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani, prema Zakonu, za sanaciju krovišta ne treba vam ništa. Sanacija pretpostavlja zamjenu letava, dijela ili kompletnog crijepa bez zadiranja u postojeće gabarite krova. Sve ostalo spada pod rekonstrukciju za koju vam ne treba Građevinska dozvola, samo Glavni projekt Ovlaštenog arhtitektonskog ureda, npr. mijenjate i grede (samim time i statku) ili postavljate ventilirajući krov ili stavljate krovne kućice ili podižete nadozid viši od 0,6m itd. Za ostale radove, tipa izmjene postojećeg dijela krovišta u terasu treba vam i Građevinska i Glavni projekt. Vaša zgrada ima tlocrt prizemlja, tlocrt potkrovlja i tlocrt krovišta. Samim "otkidanjem" dijela krova mijenjate gabrite krovišta, pa tako i tlocrtnu površinu.

 

Glavni projekt (arhitektonsko-građevinski projekt) je skup dokumenata (kat.plan, izvadak iz ZK, dokaz o zakonitosti zgrade), tekstualnog dijela (tehnički opis, tehnički proračun, troškovnik opreme materijala i radova) i grafičkih priloga (nacrti postojećeg i novog stanja) a izrađuje ga ovlašeni arhitekt.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ali mora biti neka caka. Ovako izgleda jo i relativno lagano..Vjerojatno u nekim lokalnim uvjetima gradnje lezi problem. Tipa da je bruto iZgradenost maksimalna na cestici, a ako dignem kucicu na krovu onda time pretpostavljam mijenjam tavan u stambeni prostor a time i kubikazu gradevine. iako u tom podrucju pise damoze biti prizemlje kat i potkrovlje.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani, ne bih znao za "cake" ako ih i ima u Zagrebu. Naravno da određeni dio treba biti i u skladu s prostornim planovima županija, gradova itd. ali zadnjim izmjenama Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima se htjelo ići na pojednostavljenje nekih dijelova gradnje i radova pa se zato možda čini lagano. Ali, "lagano" za sobom povlaći Projekt koji košta (za rekonstrukciju u Os cca od 3-4000 kn), projekt zahtjeva nadzor, nadzor pravnu osobu za izvođenje radova itd.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

jedina caka je prostorni plan u smislu da nadozid mora biti unutar dopuštene visine vijenca. npr.ako sad GUP kaze 7m, a Vi imate 7,20 po staroj dozvoli - ne možete ništa. Ako Vam postojeća kuća ima vijenac na npr. 6,80 možete podignuti za 20cm(ne svih 60cm).

"rezanje krova" u pogledu terase je diskutabilno da li spada u lokacijske uvjete pa u pravilu bi trebali na građevinsku dozvolu. moj savjet je otići na dozvolu ako želite rezati krov, mijenjati geometriju krova i bla..

Poštovani, ne bih znao za "cake" ako ih i ima u Zagrebu. Naravno da određeni dio treba biti i u skladu s prostornim planovima županija, gradova itd. ali zadnjim izmjenama Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima se htjelo ići na pojednostavljenje nekih dijelova gradnje i radova pa se zato možda čini lagano. Ali, "lagano" za sobom povlaći Projekt koji košta (za rekonstrukciju u Os cca od 3-4000 kn), projekt zahtjeva nadzor, nadzor pravnu osobu za izvođenje radova itd.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nigdje se nespominje visina vijenca. Samo kaze da gradevina moze imati prizemlje, kat i potkrovlje.

 

evo za ovaj dio posebnih uvjeta:

"Zaštita, uređenje i dogradnja osobito vrijednoga središnjeg dijela podsljemenskog područja (1.3.) - prostori: Pantovčak - Tuškanac, Pantovčak - Prekrižje, Nova Ves - Medvedgradska, Medveščak - Šalata - Voćarska, Ksaver i drugi prema grafičkom prikazu. Opća pravila: - zaštita i uređenje predjela grada koji ima vrijednost zaštićenih prirodnih i graditeljskih cjelina; - nova gradnja moguća je jedino uz ulicu, iznimno pristupni put; - prenamjena postojećih građevina u proizvodne i servisne namjene nije moguća, niti je moguća gradnja novih građevina takve namjene; - onemogućavanje gradnje u parkovima te na drugim javnim zelenim površinama i ispod njih; - onemogućavanje osnivanja novih građevnih čestica prenamjenom zaštićenih vrtova i zelenih okućnica postojećih građevina; - kvalitetna pojedinačna stabla obvezno sačuvati; - intervencije u ovom prostoru moguće su uz detaljne propozicije nadležnog tijela zaštite. Detaljna pravila a) u zoni stambene i mješovite namjene: - gradnja samostojećih građevina, iznimno, samo kao dovršetak postojeće strukture, gradnja poluugrađenih građevina; - najmanja površina građevne čestice je 700 m2, najmanja širina građevne čestice uz ulicu je 20,0 m; - najveća izgrađenost građevne čestice je 25%; - najveći GBP je 500 m2; - najveći ki 0,7; - najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice; - najveća visina građevine je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; - sva potrebna garažno-parkirališna mjesta osigurati na građevnoj čestici, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, i to 2 PGM/1 stan (najmanje 50% u garažama), a za druge namjene prema normativima ove odluke; - građevni pravac za glavnu i pomoćne građevine, najmanje 5,0 m udaljen od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, iznimno, na strmim terenima garaže se mogu locirati uz rubnu liniju rezervacije proširenja ulice, odnosno uz regulacijsku liniju ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje; u interpolacijama moguće je građevni pravac uskladiti s građevnim pravcem postojećih građevina u ulici; - najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice je 4,0 m; - rekonstrukcija i gradnja novih građevina i interpolacija na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju osim širine građevne čestice uz ulicu i udaljenosti od međe susjedne građevne čestice koja je najmanje 3,0 m, s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja; - rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija i na građevnim česticama, manjim od 700 m2, uz uvjet da je najveći GBP 500 m2 i najveći ki 0,7; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; 1 PGM/1 stan; najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice 3,0 m, iznimno postojeća, osim kod interpolacije; ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina može biti kao postojeća, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojećih, GBP, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja; u interpolacijama građevna čestica ne može biti manja od 500 m2 za slobodnostojeće, a 400 m2 za poluugrađene građevine, 2 PGM/1 stan, a ostalo prema pravilima za rekonstrukciju, dogradnju i gradnju nove građevine umjesto postojeće; - iznimno ovisno o lokalnim uvjetima uz ulice u kontaktnoj zoni Ilice, Vlaške i Petrove - Ribnjak, Medveščak, početak Grškovićeve i Voćarske, Medvedgradska, Nova Ves, Radnički dol, Kukuljevićeva, početak Pantovčaka, kao dovršetak tipologije gradnje omogućuje se gradnja novih i rekonstrukcija samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina viših, većega GBP-a, TP-a i većega ki, ali ne viših i većih od većine postojećih građevina u ulici; dubinu građevine ili dvorišnih krila u poluugrađenim ili ugrađenim građevinama uskladiti s pretežitom dubinom gradnje poteza; obvezno je smještanje svih potrebnih PGM-a (1 PGM/1 stan) na vlastitoj građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; - iznimno na sjevernom dijelu Pantovčaka, od odvojka Donje Prekrižje prema sjeveru i na Gornjem Prekrižju, od odvojka Jurjevske prema sjeveru, mogu se graditi isključivo samostojeće građevine na građevnim česticama, najmanje površine 1000 m2, najmanje širine građevne čestice uz ulicu 20 m i najvećeg GBP-a 500 m2, najvećeg ki 0,4; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; građevni pravac najmanje 10,0 m od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje na Pantovčaku, a najmanje 15,0 m na Gornjem Prekrižju; najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m; najveća izgrađenost građevne čestice je 25%; 2 PGM/1 stan (sva vozila u garažama, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), obvezno parkovno uređenje predvrta; rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija moguća je i na postojećim manjim građevnim česticama, za interpolacije građevna čestica ne može biti manja od 700 m2, uz najveći ki 0,4 i najveću visinu tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice, GBP ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; - iznimno, u ulici Pantovčak zapadna strana prema grafičkom prikazu, omogućava se zadržavanje izvedene građevine ukoliko je visinom usklađena s urbanim pravilom, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; - iznimno, u Ulici Vladimira Nazora, u Vinkovićevoj ulici i u ulici Pantovčak, sjeverno od Mandekićevih stuba omogućava se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima; - iznimno, u Jurjevskoj ulici - zapadna strana, prema grafičkom prikazu, omogućava se rekonstrukcija građevine ako je visinom usklađena s urbanim pravilom, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni. Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene. b) u zoni javne i društvene namjene: - gradnja novih građevina i rekonstrukcija građevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora; - drugi lokacijski uvjeti (izgrađenost građevne čestice, GBP, ki, visina građevine i prirodni teren) nisu ograničeni; - gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Decidirano se ne spominje ali čitate samo ono što Vama paše.:gatara:

 

42. vijenac građevine - gornja kota stropne konstrukcije najviše etaže građevine;

43. visina etaže - maksimalna visina etaže za obračun visine građevine, mjerena od podado poda, iznosi:- za stambene etaže do 3,5 m,- za poslovne etaže (uredi) do 4,0 m,- iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, maksimalna visinaetaže prizemlja iznosi do 4,5 m.Etaže građevine mogu biti i više od navedenih, ukoliko to zahtijeva namjenagrađevine, ali visina građevina ne može prijeći maksimum određen urbanim pravilom.Broj etaža na kosom terenu određuje se na najnižoj strani;

 

44. visina građevine (h) - visina građevine od konačno zaravnanog i uređenog terena uzpročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcijezadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja;

 

Koliko vidim u zaštićenoj ste zoni tako da mijenjanje krova kao krova ako ostaje iste geometrije nije problem (ide po pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima, izradom glavnog projekta kojeg preporučam odnijet na suglasnost konzervatorima) a za sve ostalo bih Vas uputila da odete zatražiti Lokacijsku informaciju koja će Vam dati sve uvjete te da zatražite od kojih sve javnopravnih tijela trebate tražiti posebne uvjete.

 

Ostalo nisam ni čitala jer mi je dovoljno vidjet u kojoj zoni grada ste.

Uređeno od G-man

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani, zakompliciraste vi oboje s onim što je trenutno irelevantno za pitanje i samo stvara dodatnu konfuziju. Morski vuće, želite obnoviti krov i raditi preinake. Potreban vam je najmanje Glavni projekt zbog kojeg se morate obratiti Ovlaštenom arhitektonskom uredu. Ako vam je namjera i pitanje ozbiljno, obratite se odmah ovlaštenom arhitektu i dobit će te odgovore dali možete raditi to što želite i kako ili ne možete i zašto. GUP ostavite njemu, mora biti upoznat s istim. S štovanjem..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

kao ovlašteni arhitekt odgovorila sam na neviđeno i sa faktima koje je morski vuk predočio (zona grada, što bi mijenjao na krovu..). Vi ste servirali informaciju koja je točna po Pravilniku ali s obzirom da se radi o dijelu grada koji je pod zaštitom nije tako jednostavno iskoristiti tu informaciju. Osobno sam se susrela sa rekonstrukcijom krova u zaštićenoj zoni gdje nisam kao i morski vuk zahtjevala izmjene (rezanje krova u terasu) pa sam neovisno o pravilniku zatražila građevinsku dozvolu upravo zbog konzervatora koji spadaju u posebne uvjete.

 

Da li postoji zahtjev za konzervatorima ili ne, morski vuk može saznati kroz lokacijsku informaciju koja će mu između ostalog dati i sve ostale uvjete za uređenje s obzirom da se GUP Zagreba izmjenio 3 ili 4 puta pa je bolje da javnopravno tijelo pismeno izda uvjete.

 

Tako da smatram da je moj odgovor itekako bio relevantan i stručan.

 

Kako bi Vi rekli,

s poštovanjem.

Poštovani, zakompliciraste vi oboje s onim što je trenutno irelevantno za pitanje i samo stvara dodatnu konfuziju. Morski vuće, želite obnoviti krov i raditi preinake. Potreban vam je najmanje Glavni projekt zbog kojeg se morate obratiti Ovlaštenom arhitektonskom uredu. Ako vam je namjera i pitanje ozbiljno, obratite se odmah ovlaštenom arhitektu i dobit će te odgovore dali možete raditi to što želite i kako ili ne možete i zašto. GUP ostavite njemu, mora biti upoznat s istim. S štovanjem..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovana Ketcha, nitko ne propitkuje Vašu stručnost samo se niste držali savjeta koji ste dali Herostatu u drugoj temi ("tema je naćeta da se gospodinu pomogne a ne da se ulazi u detalje koji su potpuno nebitni za temu"). Pa tako odgovaranje na "neviđeno" spada u sferu vidovnjaštva i nekih kartaških igara te je spominjanje GUP-a rezultiralo nabacivanjem dijelova istog i kompliciranja, jer niti poštovani Morski vuk a niti Vi u Puli i ja u Osijeku ne znamo što je točno propisano u Zagrebu i njegovim dijelovima.

Moja "servirana informacija" je jednostavna baš iz razloga spominjanja Zagreba, pa tako treba nekad znati kada "povući ručnu" u odgovoru, pa bez da se čovjeka šeta po javnopravnim tijelima, jednostavno se obrati ovlaštenom arhitektoskom uredu gde će dobiti sve relevantne informacije.

Moj pretodni a i ovaj post nisu pisani kao kritika Vama, niti ne daj Bože uvreda, dapaće, raduje me Vaš daljnji angažman ovdje.icon_smile.gif

 

A o struci i iskustvima možemo kada dođem na odmor u okolinu Pule, kava (ili svejedno što već) je na meni.

S štovanjem

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Sve uredu. :cita:GUP je javno dostupan i morski vuk je sam kopirao dijelove odredbi koji se njega konkretno tiču. Citirat ću svog oca kad kaže da su planove pisali arhitekti a kad ih tumače pravnici nastanu problemi. Zakone i pravilnike su pisali pravnici i u ta tumačenja ne ulazim. Ne moram biti posebno vidovita ali kao i svaki moj kolega u doba digitalne ere razmišljam/projektiram ili planiram na daljinu. Istina, sve su individualni slučaji i zbog toga sam iskoristila termin "na neviđeno". Odrasla sam u Jurjevskoj i donekle poznajem sklop zgrada koji su u bližoj okolici.

 

Pro bono sam dala savjet koji ima najmanje štete za morskog vuka, što materijalne što vremenske štete. Kako u ovoj temi, tako i u temi gdje sam sa Herostatom raspravila razmišljam o najmanjoj šteti. Nikad ne komentiram teme s kojima nemam izravnog doticaja.

 

Nemojte se ljutiti, ali ovo je samo forum. Poštovani/a je bespotrebno :zubo:

Ovdje smo ljudi :-) Možda preoštro odgovaram ali ne nalazim se ni jednim komentarom uvrijeđena. Dapače, tu sam logirana kao i ostatak radi savjeta.

 

Salut ili pozdrav

Poštovana Ketcha, nitko ne propitkuje Vašu stručnost samo se niste držali savjeta koji ste dali Herostatu u drugoj temi ("tema je naćeta da se gospodinu pomogne a ne da se ulazi u detalje koji su potpuno nebitni za temu"). Pa tako odgovaranje na "neviđeno" spada u sferu vidovnjaštva i nekih kartaških igara te je spominjanje GUP-a rezultiralo nabacivanjem dijelova istog i kompliciranja, jer niti poštovani Morski vuk a niti Vi u Puli i ja u Osijeku ne znamo što je točno propisano u Zagrebu i njegovim dijelovima.

Moja "servirana informacija" je jednostavna baš iz razloga spominjanja Zagreba, pa tako treba nekad znati kada "povući ručnu" u odgovoru, pa bez da se čovjeka šeta po javnopravnim tijelima, jednostavno se obrati ovlaštenom arhitektoskom uredu gde će dobiti sve relevantne informacije.

Moj pretodni a i ovaj post nisu pisani kao kritika Vama, niti ne daj Bože uvreda, dapaće, raduje me Vaš daljnji angažman ovdje.:-)

 

A o struci i iskustvima možemo kada dođem na odmor u okolinu Pule, kava (ili svejedno što već) je na meni.

S štovanjem

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovana Ketcha, "poštovana/i" je samo ostatak mrve kulture koju su od nas tražili profesori (ali su se tako odnosili i prema nama) na negdašnjem GŠC i GF Osijek. Nažalost odlaskom "starih" profesora (kod kojih ste znali za "odličan" ili niste znali) sve se to razvodnilo, kao i u ostatku nekad "cijenjenih" zanimanja. No, to je sasvim neka druga tema :-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
:namiguje::hvala:
Poštovana Ketcha, "poštovana/i" je samo ostatak mrve kulture koju su od nas tražili profesori (ali su se tako odnosili i prema nama) na negdašnjem GŠC i GF Osijek. Nažalost odlaskom "starih" profesora (kod kojih ste znali za "odličan" ili niste znali) sve se to razvodnilo, kao i u ostatku nekad "cijenjenih" zanimanja. No, to je sasvim neka druga tema :-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ajme sta se posvadali. Zahvaljujem na odgovoru u svakom slucaju. Uglavnom-netrebam nikakve konzervatorske dozvole-prije tri god smo vec sredivali kucu i proslo je sve uredno s glavnim projektom. Nego imam ja jos jedno pitanje. Sto se tice krovnih kucica. Dali igdje pise (nisam nasao) gdje se one tocno moraju nalaziti? Pise da mogu biti najvise 1/3 sirine. A recimo teoretski, dali se zapadna i juzna kucica mogu dodirivati pa spojiti..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani, nije to bila svađa, dapaće. Samo razmjena stajališta.dance32.gif

A vi bi na četverostrešenom krovu spajali krovne kućice? Pa opet dobili nekakovu terasu? :-)

Ne, jer osim građevinskih morate poštivati i ubanističke zahtjeve.

Oblik krovnih kućica određuje nadozid pokriven krovom. Krović nadogradnje može biti jednostrešan ili dvostrešan. Sljeme dvostrešnoga sedlastog krovića okomito je u odnosu na sljeme osnovnoga krova.

Broj krovnih kućica ovisi o veličini krova i željenom osvjetljenju potkrovlja, a rasporedom po krovu vežu se na kompoziciju pročelja, građevinskoga plašta koji krov obuhvaća.

Nove krovne kućice ugrađene u stare krovove, prenamjena starih praznih potkrovlja u stambena moraju se izvoditi postupno i oblikovno uskladiti s kompozicijom zgrade. Najispravnije je u kosi krov zgrade ugraditi krovnu kućicu oblika sukladnoga vremenu izgradnje cijele građevine. Naravno, dopušteni su i novi oblici koji moraju biti u potpunosti promišljeni do posljednjega detalja. Krovna kućica, nadstrešnica ili mansarda su građevni elementi, dio cjeline i stoga moraju biti oblikovani u suglasju s tom cjelinom – neovisno radi li se o staroj ili novoj građevini.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Poštovani, nije to bila svađa, dapaće. Samo razmjena stajališta.:cager:

A vi bi na četverostrešenom krovu spajali krovne kućice? Pa opet dobili nekakovu terasu? :-)

Pa trazim sve opcije pa mi je ovo jedna od onih koje su mi pale napamet. Trazim neku opciju kojom bi sam taj kut kuce napravio nekako otvorenim, tj barem da na samom kutu mogu imati prozore. (ili otovoreni dio kuće, ili bilo sto sto je prozirno)...Pa trazim sto je moguce napraviti a da ne moram mijenjati svu silu papira nego da sve to prode "samo" sa glavnim projektom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani, sve mi je jasno ali samo s Glavnim projektom teško, a kako se radi o Zagrebu mogu reći i nemoguće.

Ali ponavljam još jednom, neka vam ne bude teško posavjetovati se s ovlaštenim arhitektom u Zgb (barem je kod nas u Os praksa da vas savjet ne košta ništa). Iznesite što bi ste željeli, pojasnit će vam što možete i kako napraviti što bezbolnije (papirnato i novčano).

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Jos jedna nejasnoca. Ako bi se napravio nadozid od 60cm, dali time automatski mijenjam tavanski prostor u stambeni? Gdje je "granica" promjene iz tavana u stambeni prostor? Dali je moguce imati tavan s krovnom kucicom??

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Jos jedna nejasnoca. Ako bi se napravio nadozid od 60cm, dali time automatski mijenjam tavanski prostor u stambeni? Gdje je "granica" promjene iz tavana u stambeni prostor? Dali je moguce imati tavan s krovnom kucicom??

komplicirano pitanje i diskutabilno..

 

prvo,čim postoji nadozid sugerira da će se u potkrovlju povećati visina. do 2m svjetle visine potkrovlja se ne obračunava kubatura za izračun komunalne naknade. To da li je kućica ili ne, nema veze tolike koliko sama visina sugerira.

 

drugo, način povezivanja tog tavana sa stanom i oblikovanje, materijali u konačnoj obradi sugeriraju da li će se raditi o stambenom ili nestambenom potkrovlju.

treće, dizanje nadozida, neovisno o Pravilniku je po meni idalje mijenjanje lokacijskih uvjeta jer se vijenac diže. ako ste za tu varijantu, onda bi sugerirala ipak ići na dozvolu.

 

No, kao i ranije što smo zaključili, kompliciran upit ste postavili. Odite uživo kod nekog arhitekte, konzultirajte se i onda ćete znati na čemu ste. Uostalom i kad Vas on/a uputi pitanje je kako će si referent kojem doođete na stol to razmotriti (ako idete na dozvolu). Ne zaboravite na suglasnosti ostalih stanara, prijavu gradilišta i bla..dozvola, ne dozvola, to ne izbjegnete.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

i jos jedan dodatak pitanju. U kuci zivumo ja i susjed. susjed ima prizemlje, a ja imam kat (omjer je on 40% ja 60%).. tim da sam ja vlasnik tavanskog prostora. Buduci d je krov dotrajao i prokisnjava mora se snirati. Dali se troskovi dijele ili ih ja pla u cijelosti ako sam vlasnik tavana. (podrazujeva se da s dijele samo osnovni troskovi promjene crijepa i greda, a ako bi ja radio neke preinake to bi naravno 100% j placao).

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

 

nadovezat ću se na ovu temu jer imam (donekle) slična pitanja. Nalazimo se na petoj, potkrovnoj etaži u zoni 2.4. (Zagreb) prema kojoj je dozvoljeno građenje do tri etaže. Zgrada je izgrađena 1995 godine i etažirana je. Prema vlasničkom listu, vlasnici smo tavanskog stana površine 32,72 m2 a prema podacima iz zemljišnih knjiga, prostor se vodi kao "Poslovni prostor u potkrovlju 2, površine 99,55 čm u elaboratu označen roza bojom"

Pravna terminologija mi stvarno ne leži pa sam podatke iz GUP-a vezano za Uređenje i urbanu obnovu prostora individualne gradnje 2.4 shvatila da se postojeće stanje može tolerirati (5 etaža u zoni gdje su dozvoljene 3) ali zanima me da li je na ikakav način moguće izvršiti rekonstrukciju krova, kako bi mogli iskorisiti još barem 1/3 tlocrtne površine potkrovlja.

Ovdje ste spominjali da za dozidavanje 60cm ili postavljanje krovnih kućica nije potrebna građevinska već glavni projekt ovlaštenog arhitekta. Ima li smisla da se uopće nadam da možemo izvesti proširenje, bilo preko izrade glavnog projekta ili traženja građevinske dozvole? Nas bi spasilo i samo ovo nadozidavanje od 60cm jedne strane krova..

 

lp,

 

M

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

i ja bi imao pitanje u vezi tog nadozida, izgleda da bimo svi pretvarali tavane u stambene. ja imam staru kuču zidanu prije 1968 bez građevinske dozvele i ikakve dokumentacije, zid tavana mi je vec donekle na nekih 30 cm od ploče pa bih sa tih 60 cm dobio izvrstan iskoristiv prostor. ali me zanima posto je to kamena kuča u selu te još u nizu, dali mogu ja to podignut bez pitanja susjeda bez građevinke dozvole te što s tim glavnim projektom ako sam dobro shvatio to treba ovlašteni arhitekt napravit nacrt postoječeg stanja te nacrt novog stanja.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Poštovani,

 

nadovezat ću se na ovu temu jer imam (donekle) slična pitanja. Nalazimo se na petoj, potkrovnoj etaži u zoni 2.4. (Zagreb) prema kojoj je dozvoljeno građenje do tri etaže. Zgrada je izgrađena 1995 godine i etažirana je. Prema vlasničkom listu, vlasnici smo tavanskog stana površine 32,72 m2 a prema podacima iz zemljišnih knjiga, prostor se vodi kao "Poslovni prostor u potkrovlju 2, površine 99,55 čm u elaboratu označen roza bojom"

Pravna terminologija mi stvarno ne leži pa sam podatke iz GUP-a vezano za Uređenje i urbanu obnovu prostora individualne gradnje 2.4 shvatila da se postojeće stanje može tolerirati (5 etaža u zoni gdje su dozvoljene 3) ali zanima me da li je na ikakav način moguće izvršiti rekonstrukciju krova, kako bi mogli iskorisiti još barem 1/3 tlocrtne površine potkrovlja.

Ovdje ste spominjali da za dozidavanje 60cm ili postavljanje krovnih kućica nije potrebna građevinska već glavni projekt ovlaštenog arhitekta. Ima li smisla da se uopće nadam da možemo izvesti proširenje, bilo preko izrade glavnog projekta ili traženja građevinske dozvole? Nas bi spasilo i samo ovo nadozidavanje od 60cm jedne strane krova..

 

lp,

 

M

 

Poštovana bojiim se da ne.

Naime, iz navedenog vi imate dva bitna problma.

 

Prvo, ako sam dobro shvatio vi ste suvlasnik stana u etažiranom potkrovlju koje je dogradnjom pretvoreno u stanove ali nikad nije izvršena prenamjena i etažiranje dogradnje.

 

Drugo, i ono bitnije, već ste dvije etaže preko dozvoljenih (dobro ste rekli, donošenjem PP zatečeno stanje se zadržava), pa sam mišljenja da bilo kakova dogradnja ili podizanje nije moguće.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
i ja bi imao pitanje u vezi tog nadozida, izgleda da bimo svi pretvarali tavane u stambene. ja imam staru kuču zidanu prije 1968 bez građevinske dozvele i ikakve dokumentacije, zid tavana mi je vec donekle na nekih 30 cm od ploče pa bih sa tih 60 cm dobio izvrstan iskoristiv prostor. ali me zanima posto je to kamena kuča u selu te još u nizu, dali mogu ja to podignut bez pitanja susjeda bez građevinke dozvole te što s tim glavnim projektom ako sam dobro shvatio to treba ovlašteni arhitekt napravit nacrt postoječeg stanja te nacrt novog stanja.

 

Poštovani, vama je bitnije od susjeda, što prostorni plan dopušta (spomenula poštovana Ketcha ranije, ako je ukupna visina građevine već preko propisane u PP ne možete ništa podizati) pa vam je potrebna Lokacijska informacija.

Ako je moguće, uz dozvolu za prenamjenu, Glavni projekt osim nacrta, proračuna itd., sadrži i dokaze o vlasništvu (ZK izvadak), izvod iz katastarskog plana i ono najbitnije dokaz leganosti građevine (Uporabna dozvola za građevine izgrađene prije '68).

 

Tako da po Praviniku sve to izgleda jednostavno (i je) ali nemojte se iznenaditi kad saberete koliko sama papirologija košta.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

u pp-u piše ovo:

Najviša dozvoljena visina te najveći broj nadzemnih etaža građevina stambene namjene iznose:

- za obiteljsku kuću uz najviše 2 nadzemne etaže 7m ( što je moj slučaj)--

 

dakle ima prizemlje + kat i sa tim nadozidom bi napravio nekakvo upotrbljivo potkrovlje-što u principu nebi ni bilo več bi ispao povišeni tavan iskoristiv samo u špicu pa nezna kada se računa kao nadzemna etaža

trenutna visina do vijenca je 5,5 m dali se računa do vijenca ili do špica krova?

 

to još jedno pitanje dozvola za prenamjeno ko to izdaje i dali je potrbena

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

kako u prostornim planovima još puno toga piše (što se sve računa pod etažu i pod kojim uvjetima itd.), najtočniji odgovor što možete ostvariti od svog nauma bi dobili kroz Lokacijsku informaciju. Lokacijska informacija se izdaje u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu. Uz zahtjev se prilaže preslika katastarskog plana i 40,00 kn upravne pristojbe.

 

Izdaje je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju općine/grada, kao i dozvolu za prenamjenu.

 

Da li je dozvola potrebna? Na ovo pitanje mogu vam odgovoriti samo citirajući Zakon o prostornom uređenju

 

Čl.3

38. zahvat u prostoru je svako građenje građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi u prostoru kojim se uređuje ili mijenja stanje u prostoru.

 

Čl.114

1. Svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

 

2. Prostorni planovi se provode izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata (u daljnjem tekstu: akti za provedbu prostornih planova) te građevinske dozvole na temelju posebnog zakona.

 

Čl.151

1. Promjena namjene postojeće građevine i/ili drugog lokacijskog uvjeta, odnosno njezine samostalne uporabne cjeline u čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potreban akt na temelju kojega se može pristupiti građenju odobrava se dozvolom za promjenu namjene i uporabu građevine.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Poštovana bojiim se da ne.

Naime, iz navedenog vi imate dva bitna problma.

 

Prvo, ako sam dobro shvatio vi ste suvlasnik stana u etažiranom potkrovlju koje je dogradnjom pretvoreno u stanove ali nikad nije izvršena prenamjena i etažiranje dogradnje.

 

Drugo, i ono bitnije, već ste dvije etaže preko dozvoljenih (dobro ste rekli, donošenjem PP zatečeno stanje se zadržava), pa sam mišljenja da bilo kakova dogradnja ili podizanje nije moguće.

 

Postovani Spitfire,

 

Zahvaljujem na odgovoru, vidim da ste vrlo dobro upuceni u pravne zavrzlame ovog tipa, vjerujem da Vam je to struka pa me zanima mozete li mi dati savjet na koji nacin mozemo rijesiti prvi problem? Ja sam do sada naime vjerovala da trebamo samo pokrenuti proces prenamijene a da je etaziranje rijeseno.. Jer mi jesmo vlasnici cijelog potkrovlja od 99m2 samo sto je za zivot uređen samo dio pod sljemenom, cca 1/3 cijele povrsine potkrovlja.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Postovani Spitfire,

 

Zahvaljujem na odgovoru, vidim da ste vrlo dobro upuceni u pravne zavrzlame ovog tipa, vjerujem da Vam je to struka pa me zanima mozete li mi dati savjet na koji nacin mozemo rijesiti prvi problem? Ja sam do sada naime vjerovala da trebamo samo pokrenuti proces prenamijene a da je etaziranje rijeseno.. Jer mi jesmo vlasnici cijelog potkrovlja od 99m2 samo sto je za zivot uređen samo dio pod sljemenom, cca 1/3 cijele povrsine potkrovlja.

 

Poštovana,

to što ste vlasnik cijelog prostora ide vam u prilog. No kako je dio toga potkrovlja pretvoren u stambeni, što znaći da je rađena promjena u prostoru određenog posebnog dijela, pa bi trebali izvršiti izmjenu i dopunu etažnog elaborata, što bi trebalo biti jednostavnije i novčano povoljnije nego izrada novoga.

 

Stoga bih vas uputio da se za daljnja pitanja i pojašnjejnja obratite ovlaštenoj osobi koja je elaborat izradila.

 

Lp

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Nastavak rasprave:

Buduci da mi krov curi na sve strane, i potrebno ga je hitno zamjeniti, dali su potrebne kakve dozvole, glavni projekti itd, ako bi krov ostao u potpuno istim gabaritima??? Sto u ovom slucaju uopce znaci glavni projekt?? (sto je sve potrebno u njemu- nacrt krova, staticar, izvod iz zk kojima potvrdujem vlasnistvo,) sto jos?? I dalje nisam shvatio i nakon svih upita po opcinama, dali gospodarski tavan moze ostati gospodarski tavan ukoliko se napravi nadozid 60cm? (taj tavan bi i dalje ostao spremiste, nebi imao poseban ulaz osim kroz tavanske ljestve iz stana). Takodjer, dali se u praksi nesto mijenja ako stavim jos par krovnih prozora??

Pitam to sve jer sada ne namjeravam raditi stambeni prostor, ali kad se sad mora mijenjati krov onda bi pripremio stanje da se to moze napraviti u nekoj buducnosti..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Nastavak rasprave:

Buduci da mi krov curi na sve strane, i potrebno ga je hitno zamjeniti, dali su potrebne kakve dozvole, glavni projekti itd, ako bi krov ostao u potpuno istim gabaritima??? Sto u ovom slucaju uopce znaci glavni projekt?? (sto je sve potrebno u njemu- nacrt krova, staticar, izvod iz zk kojima potvrdujem vlasnistvo,) sto jos?? I dalje nisam shvatio i nakon svih upita po opcinama, dali gospodarski tavan moze ostati gospodarski tavan ukoliko se napravi nadozid 60cm? (taj tavan bi i dalje ostao spremiste, nebi imao poseban ulaz osim kroz tavanske ljestve iz stana). Takodjer, dali se u praksi nesto mijenja ako stavim jos par krovnih prozora??

Pitam to sve jer sada ne namjeravam raditi stambeni prostor, ali kad se sad mora mijenjati krov onda bi pripremio stanje da se to moze napraviti u nekoj buducnosti..

 

Poštovani, mislim da sam vam na večinu pitanja odgovorio u #4.

 

Što se tiće tavana, vjerovatno će po terminu postati potkovlje, što ne mjenja činjenicu da je i dalje neuređeni prostor između zadnje etaže i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

 

Bez uređenja potkrovlja i prenamjene u stambeni prostor upitno je postavljanje krovnih prozora (odnosno njihova količina).

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Poštovani, mislim da sam vam na večinu pitanja odgovorio u #4.

 

Što se tiće tavana, vjerovatno će po terminu postati potkovlje, što ne mjenja činjenicu da je i dalje neuređeni prostor između zadnje etaže i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

 

Bez uređenja potkrovlja i prenamjene u stambeni prostor upitno je postavljanje krovnih prozora (odnosno njihova količina).

 

Hvala na odogovoru... A tko i kako procjenjuje kolicinu prozora?? ja bi ih sad stavio za buducnost kad cu jednog dana uredivati potkrovlje. Radije bi ih sada stavio dok sr radi krov "od pocetka",a ne kasnije busio krov i riskirao curenje... Stavio bi ih bar 5-6 ukupno (na svaku stranu jedan, a prema vrtu dva-tri).. Nekuzim zasto na tavanu nesmije biti svjetla ;)..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
A tko i kako procjenjuje kolicinu prozora??

 

Prostorni planovi.

 

Poštovani Vuče, bez uvrede, ali mi se i nakon godinu dana vrtimo u krug. Ako već niste kontaktirali arhitekta, mogli ste barem zatražiti Lokacijsku informaciju. I dobiti odgovor što, kako i zašto.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

sve 5, al nije bas jednostavno-nemogi trazit lokacijsku jer zavrsavam jos neke radove pa nije jos u papirima provedeno sadasnje stanje (u postupku je)... bez brige-odavno sam pricao s arhitektom, al ni on nije sveznadar niti pravnik (svako tumaci svoje) pa mene zanima dali itko stvarno zna sto je pravno uredu i sto bi moglo proc pravno, a sto ne...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×