Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7858
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  103

Sve što je Spitfire objavio

 1. Pošto ja mogu tumačiti ono što je napisano samo onako kako je napisano, da probamo naći to drvo u koje mi se čini da ste udarili. Pa hajdemo pravno od početka. Najprije ste naveli ovo, te isto nije točno. Zakon o sigurnosti prometa na cestama u dijelu koji navodite govori o tehničkom pregledu vozila, da je isti djelatnost od općeg interesa te da se isti obavlja radi provjere tehničke ispravnosti motornih vozila. Što se tiče rokova, tehnički pregled vozila istječe zadnjim danom svakog 12 mjeseca od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda. Što se tiče naljepnice, ona nije prometna dozvola nego samo znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda. Pa dva puta navodite, što također nije točno jer navedeni pravilnik opet samo govori o tehničkom pregledu, a čl.22 o znaku (naljepnici) kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda, kako se isti rok i sve ostalo bušenjem označava. Ni slovom ne spominje Prometnu dozvolu. Pa kada smo kod dokumenta koji se naziva Prometna dozvola, naravno da kako je već napomenuto isti dokument nije propisan niti opisan Pravilnikom o tehničkom pregledu, nego (gle čuda) Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila, koji istu opisuje, kako se ispunjava i kada se izdaje nova te produžava važenje. Na izdavanje nove isti pravilnik kaže da se vozilo registrira (pri čemu se izdaje nova prometna dozvola) i kada vlasnik priloži dokaz da je vozilo tehnički ispravno. Slično je i sa produžavanjem. Pa kako je cijeli taj postupak ništa drugo doli upravni postupak, ZoUP propisuje računanje rokova pa gledajući sve navedene propise Prometna dozvola može važiti do dana poslije provedene radnje koja prethodi samom izdavanju. Tako da ni ovo opet nije točno. Pojednostavljeno, ako je tehnički pregled napravljen 17.08, isti vrijedi do zadnjeg dana svakog 12-og mjeseca, što znaći da istječe zadnjim danom 7-og mjeseca slijedeće kalendarske godine. Kako prema navedenom ZoUP-u važenje prometne dozvole može biti samo dan poslije nakon provedene radnje koja joj prethodi, jedino moguće upisivanje važenja prometne dozvole je da važi do prvog dana mjeseca koji prethodi isteku važenja tehničkog pregleda, dakle prometna dozvola može važiti samo do 01.08. i tako se i upisuje u Prometnu dozvolu pod H, sa danom, mjesecom i godinom. Prema tome, ista ne važi do kraja mjeseca, nego do početka slijedećeg. I zaključno, koliko su meni poznati navedeni urađaji (kod nas Nero), softwerski djeluju tako da policijskim službenicima daje određene informacije sukladno postavkama alarma koji su odabrani. Tako isti mogu biti, Informacija, Pažnja, Provjeriti, Zaustaviti i Uhititi. Nigdje nema opcije Kazniti. Pa prema tome ukoliko je sa statusom vozila sve u redu, što uključuje i podatak o važenju prometne dozvole isti uređaj će pod statusom "Vozilo" označiti "U redu", no ukoliko nije izbciti će alarm "Zaustaviti". Pa sve i da je ovo točno, policijski službenik isto vozilo ima obvezu zaustaviti i uvidom u prometnu i dodatnom provjerom u sistemu utvrditi je li prometna dozvola važeća ili nije. Na navedenom primjeru ako je u prometu zaustavljen prije 01.08, nema govora o kazni, ukoliko je poslije (u zavisnosti od koliko dana) slijedi kazna samo i sukladno već navedenom čl.238 ZSPC-a. Tako da se meni čini da ja drvo jako dobro vidim.
 2. Postupak je taj da bi morali vlasništvo prenijeti nekakovim pravnim poslom. Što se tiče porezne strane, bez obzira na način otuđenja (pravnog posla), brat je obveznik palćanja poreza na promet nekretnina od 3%, a druge su implikacije te što više niste vlasnik.
 3. Poštovani Erik, zamolio bih se da se ostavite komentiranja drugih korisnika, posebno što mi se čini da ne želite pročitati već napisano. Stoga vam mogu samo ponoviti i posložiti pa vam možda bude razumljivije ako pažljivo pročitate. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ne kažnjava se istek tehničkog pregleda nego istek važenja prometne dozvole čijem produžavanju prethodi tehnički pregled. ZSPC čl.238 (1) Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cesti ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu.(7) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja motornim ili priključnim vozilom, osim traktora i radnog stroja, koje nije registrirano ili mu je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana.(8) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja traktorom i radnim strojem koji nije registriran ili mu je isteklo važenje prometne dozvole, vozači drugih motornih ili priključnih vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole do 15 dana. A samo važenje prometne dozvole je u istoj navedeno pod H Podaci o važenju prometne dozvole gdje je upisan Datum ovjere i Prometna dozvola vrijedi do (dan, mjesec, godina). Jasnije?
 4. Po opisu problema čini se da je u vašem slučaju potreno usklađivanje ZK i katastra. To obavlja ovl.geodetski ured koji izrađuje odgovarajući elaborat. S obzirom na moguće troškove bilo bi dobro da se kao suvlasnici dogovorite o podjeli troškova.
 5. Spitfire

  Komin

  U vašem slučaju komin bi bilo otvoreno ognjište koje se može graditi do 3 m2 tlocrtne površine i 3 m visine i za to vam ne treba ništa. Pomoćni objekat (ako ja dobro shvaćam po vašem opisu kada navodite da je to ostava) se može graditi do 50 m2 uz glavni projekt. Sporno bi u svemu tome bilo samo što kod vas propisuju odredbe za provođenje prostornog plana. Večina ih navodi da se pomoćni objekt može graditi na 1 m udaljenosti od međe, a poneki imaju i odredbu "iznimno". Što se tiče otvorenog ognjišta večina PP dopušta grdnju na međi. Dakle, valjalo bi vidjeti što propisuju odredbe vađe JLS pa bi onda mogli imati odgovor što sa dovršavanjem.
 6. Čeka se iz razloga malo sudaca, veliko mjesto. U takovima se uglavnom šalje Prijedlog za ovjeru ugovora sa jednim ugovorom kao prilogom i čeka se na poziv u određeno vrijeme. U drugima je postojalo uredovno vrijeme određeni dan samo za ovjeru ugovora te se samo dođe taj dan. Uglavnom valjalo bi provjeriti kako je na vašem sudu, no sam postupak nakon dolaska (dolaze primatelj i davatelj uzdržavanja) je taj da sudac provjerava sa nekoliko pitanja postoji li kod primatelja mana volje, sadržaj i formu ugovora, pa ako je to sve u redu upoznaje stranke sa sadržajem i potpisuje se ugovor u njegovom prisustvu.
 7. Ugovori o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, kao takovi moraju biti solemnizirani, sačinjeni u obliku JB akta ili ovjereni po sucu nadležnog suda.
 8. A može se sastaviti po predlošku i ovjeriti kod suca nadležnog suda pa se 500 E pretvori u 500 kn.
 9. Ovo su dvije sasvim drugačije činjenice, stoga je Borbenin upit isto tako bitan. Ukoliko je potvrdan imate osnovu za žalbu sa dokazom o statusu zaštičenog najmoprimca i činjenice u vidu kupoprodajnog ugovora da ste kupili predmetni stan, a temeljem navedenog čl.13 st.5 Zakona o porezu na promet nekretnina.
 10. Ne znam koji ste vi zakon gledali, ali temeljem kojeg ste isčitali da ste kao HRVI oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina? Takove odredbe nema još od 01.01.2017. a kada je, ako je bila maknuta iz Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 69/07, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 143/14) moglo bi se istražiti, ali sigurno nije u važećem od 01.01.2019.
 11. Mišljenja sam da tu komunalni redar nema nekakove propisane mjere za postupanje na način koji aludirate jer se radi o neriješenim odnosima u suvlasništvu. Onaj tko bi eventualno mogao donijeti rješenje o nekakovoj kazni je nadležni inspektor državnog inspektorata i to u dijelu kazne vam za ne priključivanje na kanalizaciju u rokovima određenim odlukama JLS. No oni to rade na prijedlog JLS ako ovi takovo što upute inspektoratu. Tako da vam preostaje samo dogovor oko trase. No, jeste li sigurni da baš mora ista ići na vaš opisan način i uopće kontaktirali Isporučitelja nadležnog za vodne i komunalne usluge, jer koliko je meni poznato kanalizacija se spaja na najbliži dio cijevi a ne na šahtu.
 12. I bez obzira na konačno točan opis, gdje ima 1/4 suvlasništva sve i da je tako upisano u ZK, pravo služnosti na navedenom dijelu, svome odgovoru nemam što dodati.
 13. To bi onda vjerovatno bilo u skadu sa prostornim planom pošto su odredbe o najmanje 3 m od međe u svima skoro iste. No kako su moguće i određene razlike, posebno one koje počinju sa "iznimno", ne držite me za riječ jer bi morali ispoštovati i druge odredbe oko najveće dopuštene izgrađenosti i iskoristivosti čestice (Kig i Kis), najmanju propisanu veličinu čestice a neki propisuju i minimalnu širinu čestice koja se proteže uz javni put, tako da i dalje savjetujem što i u prošloj objavi.
 14. I u ugovoru baš piše da je to taj dio sa nekakovom skicom kao prilogom ugovora, kako ste vi to označili? Ako nije tako ugovoreno, onda je suvlasnik 1/4 neodređenog dijela puta. No to uopće nema veze jer za uporabu tuđe nekretnine za izvođenje radova trebate i njegovu suglasnost kao suvlasnika. Pošto je izgledno da je nećete dobiti ostaje ono što sam vam naveo post prije. Ovo oko posjedovnog lista katastra se nema što komentirati jer je previše nepoznanica što bi moglo biti i kako a mogu se provjeriti u katastru. Što god da se desilo, za bilo što mjerodavni su podaci iz ZK.
 15. Ako se ne želi imati problema sa ovlaštenikom služnosti kao takovom osobom bez obzira na dozvolu vlasnika, isto se uvijek može zatražiti od suda da donese odluku o uporabi tuđe nekretnine radi izvođenja radova gdje bi se točno naznačilo koji dio tuđe nekretnine upotrijebiti, koji radovi se mogu izvoditi, u kojem trajanju te sve ostalo što navodi članak 107 zakona.
 16. Legalizirati bi mogli eventualno redovnim putem, pošto blažim zakonom (Zakon o postupanju sa nelegalno izgrađenim građevinama) trenutno nije moguće. A to onda znaći da se moraju poštivati odredbe prostornog plana, gdje će vam ovih 2,7 m vjerovatno predstavljati problem, te su veće naknade za komunalni i vodni doprinos. Pokušajte u nadležnom uredu za prostorno uređenje saznati njihovo mišljenje ili bi vam sa uvidom u PP i stanje na terenu mogli više reći u ovl. arhitektonskom uredu.
 17. Ovo bi bila samopomoć u zaštiti posjeda, no što bi se iz toga izrodilo i je li primjenjena sila veće jakosti, to samo nebo zna. Ujedno gubite i mogućnost sudske zaštite posjeda koju možete ostvariti temeljem čl.21 st.3 i čl.22 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 18. Pošto ovdje nitko baš i ne radi u gruntovnici, za ovo vam je najbolje otići tamo i dobiti točnu info što i kako, jer vjerovatno imaju propisani obrazac (prijedlog) za ispuniti a odmah bi saznali treba li vam još što od papirologije, a također i kolika bi bila pristojba. Ovdje možete dobiti općeniti savjet da vam treba prijedlog za spajanje zemljišnoknjižnih tijela jer bi se radilo o otpisu i pripisu ZK tijela koji se radi po prijedlogu, da možete kao vlasnik odabrati koje česticu smatrate glavnom da bi se njoj pripisala ova druga i da taksa za prijedlog iznosi 50 kn. Što točno trebate upisati da bi se prijedlogu udovoljilo te ima li još nešto od taksi, kao što rekoh, najbolje bi saznali tamo.
 19. (3) Upravitelja koji postupa suprotno obvezama iz ovoga članka, suvlasnici mogu razriješiti dužnosti te im je dužan naknaditi štetu koja nastane radi njegove nemarnosti ili propusta. Možete pogledati i članak 45 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji govori o pravnom položaju upravitelja. Kako isti govori da je nalogoprimac svih suvlasnika pa se na prava, dužnosti i sve ostalo primjenjuju odgovarajuća pravila o nalogu, prema istima Zakon o obveznim odnosima kaže u čl.769 i da, "Nalogoprimac je dužan na zahtjev nalogodavca podnijeti izvješće o stanju poslova i položiti račun i prije određenog vremena."
 20. Nema to veze s logikom nego je, ako je ovo drugo citirano tako i ZK, pravno tako. Naravno da je u takovim slučajevima nešto podjeljeno između nekoga i gradio je svatko svoje. Naravno i da svatko smatra da je ono što je gradio njegovo, no postojali su propisi o gradnji i prostornom uređenju i prije pa da su se odmah podjelile čestice i gradilo prema istima ne bi ni vi sad imali ovakav problem. Što zbog indiferentnosti prema propisima prednika, a što i zbog onih koji su radili po urbanističkim uredima.
 21. Članak 379 Upravitelj je dužan osobito: ... - položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine,
 22. Prvo bi trebali sa HEP ODS koji je nadležan za to područje vidjeti na koji je način moguć priključak. Ukoliko je jedini mogući način ovaj koji ste opisali, bez služnosti vodova preko susjedih čestica ne bi išlo. Tko bi trebao tražiti pravo služnosti ovisi gdje bi bio ormarić. Ukoliko bi se to radilo na način koji je uobičajen u priobalju, tj. da se ormarić postavlja uz put na početku čestice, što bi kod vas bilo možda teže za izvesti zbog obale, pa bi Operateru najjednostavnije bilo postaviti ga na međi dviju susjednih čestica, onda bi vi trebali tražiti osnivanje prava služnosti kroz jednu ili drugu. Ukoliko bi vlasnik, jedan ili drugi odbilo dogovorno osnivanje prava služnosti vodova, ostaje mogućnost koju predviđa čl. 225 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. No kao što rekoh na početku, sve ovisi o odgovoru nadležnog ODS-a.
×
×
 • Napravi novi...