Jump to content

Pomoć, zakazana dražba nekretnine za dug koji je prodan


minisaki

Preporučene objave

Pozdrav svima,

 

Molim Vas pomoć u koracima, trebala bi tražiti obustavu ovršnog postupka. Naime, moja mama je jučer dobila zaključak sa suda u kojemu je zakazana javna dražba za nekretninu koju je nasljedila od mojeg oca ( pokojan ) postojao je dug za Diners Buisness karticu na firmu od moga oca koju ( firma je brisana ) mama nije nasljedila. Iz 2007 postoji pravomoćna presuda za taj dug, 2010 je pokrenut ovršni postupak pred sudom, 2011 se Diners upisao na nekretninu ( koja je već opterećena ). 2015 su tražili procjenu nekretnine, 2017 su prodali dug Eosu. Jučer dolazi zaključak sa suda o dražbi. Da li to znači da bivši ovrhovoditelj nije obavijestio sud o ustupu dugovanja?

Sud nikada nije pozvao moju majku da preuzme spor, nikada nije dobila ovršni prijedlog na sebe da bi mogla nešto prigovoriti.

Molim Vas da me uputite kako se obratiti sudu? Mogu li sama ili da tražim pomoć odvjetnika?  Da li bi bio dovoljan podnesak u vezi nelegitimnog ovthovoditelje ili nešto drugo?

Unaprijed hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 27 minuta, Matrix je napisao:

Ovo iz razloga što sud nikad nije obaviješten o činjenici smrti ovršenika.

Par dana nakon smrti mog oca, na pristiglu preporučenu poštu sa suda, poštaru smo naveli da je on preminuo, što je čovjek pred nama napisao na kovertu i vratio sudu. Odmah nakon toga se diners upisao na nekretninu. I ovaj zaključak koji je došao sada glasi na moju majku. Tako da pretpostavljam da je sud znao da su se promijenile okolnosti. Mene sada više zanima savjet, na koji način se mogu obratiti sudu radi nelegitimnog ovrhovoditelja? 

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 20 sati , Matrix je napisao:

Po čemu je nelegitiman,ako novi vjerovnik po ugovoru nije poduzeo nikakve pravne radnje u svrhu naplate tražbine

Po tome jer je poslao obavijest o prijenosu potraživanja na temelju ugovora o cesiji koji je zaključio sa Eos Matrixom. Što bi značilo da se Dinersu više ništa ne duguje ukoliko je netko platio taj dug. Znači, po Vama je legitimno da se prodajom nekretnine namiruje vjerovnik kojem više niste ništa dužni? 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 11 sati , minisaki je napisao:

Što bi značilo da se Dinersu više ništa ne duguje ukoliko je netko platio taj dug.

Učinak cesije nije usmjeren na ispunjenje tuđe obveze kao u slučaju subrogacije,več na prenos tražbine.

 

prije 11 sati , minisaki je napisao:

Znači, po Vama je legitimno da se prodajom nekretnine namiruje vjerovnik kojem više niste ništa dužni? 

Zar nevidite da novi vjerovnik po ugovoru nepoduzima nikakve korake ka naplati,to je njihov ugovorni odnos,pa ako ustupitelj tražbine ipak naplati ustupljenu tražbinu,on odgovara novom vjerovniku,a dužnik se oslobađa obveze.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 8 minuta, Matrix je napisao:

Učinak cesije nije usmjeren na ispunjenje tuđe obveze kao u slučaju subrogacije,več na prenos tražbine.

 

Zar nevidite da novi vjerovnik po ugovoru nepoduzima nikakve korake ka naplati,to je njihov ugovorni odnos,pa ako ustupitelj tražbine ipak naplati ustupljenu tražbinu,on odgovara novom vjerovniku,a dužnik se oslobađa obveze.

Hvala na ovom viđenju stvari. Osim što se novi vjerovnik obratio pismenom obavijesti o otkupu duga, te traže da im se povratno javi dužnik. Ništa neuobičajeno, osim što je obavijest naslovljen na čovjeka koji je preminuo 2011 godine. Ako to zna sud, i bivši vjerovnik, čudno da ne zna novi. 

Hvala Vam na trudu, potražiti ću pomoć odvjetnika. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 1 minutu, Matrix je napisao:

Naravno,odjetniku predočite kako stoje stvari i materijalne dokaze,osnovom kojih će isti znati u kojem smjeru će poduzeti pravne korake.

Hvala Vam na trudu. 

Prilažem presudu po kojoj sam se vodila, pa ako želite, molim pogledajte. 

Gž Ovr-1289/16-2
Odluka : Gž Ovr-1289/16-2
Sudska odluka na dan: 13.1.2017
    Broj: Gž Ovr-1289/16-2

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R J E Š E NJ E

Županijski sud u Varaždinu po sutkinji Nadi Krnjak, kao sucu pojedincu, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja P. C. d.o.o. Z., R. c. 44, OIB:…, protiv ovršenice G. M., iz R., P. k i. 7, OIB:…, radi ovrhe na novčanim sredstvima, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci broj 43 Ovr-2360/13 od 16.lipnja 2016, dana 13.siječnja 2017.g.

r i j e š i o j e :

Žalba ovrhovoditelja odbija se kao neosnovana, te se potvrđuje rješenje Općinskog suda u Rijeci broj 43 Ovr-2360/13 od 16.lipnja 2016.g.

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem obustavlja se predmetni ovršni postupak i ukidaju sve provedene ovršne radnje.

Obrazlažući rješenje prvostupanjski sud navodi da je radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja rješenjem istog suda broj Ovrv-2360/13 od 29.listopada 2013. određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenice, te da je ovrhovoditelj podneskom od 29.travnja 2016.g. obavijestio sud da je svoju tražbinu prema ovršenici prenio na društvo B. d.o.o. Z., R. cesta 41. Rukovodeći se činjenicom da je ovrhovoditelj prenio tražbinu u korist treće osobe zaključeno je da je ovrha u odnosu na ovrhovoditelja P. C. d.o.o. postala nemoguća te je ovršni postupak obustavljen temeljem odredbe čl. 67. st. 2. i 5. u svezi sa čl. 29. Ovršnog zakona ( NN 57/96, 29/99).

Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnio je ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se žalba uvaži, pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

Žalba nije osnovana.

Donošenjem pobijanog rješenja nije ostvarena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP), jer je svoju odluku prvostupanjski sud obrazložio sa dovoljno valjanih i jasnih razloga koji imaju uporište u stanju spisa te je rješenje podobno za ispitivanje, a nije počinjena niti neka druga bitna povreda odredaba parničnog postupka na koju se osnovom čl. 365.st. 2. u svezi s čl. 381. ZPP-a pazi po službenoj dužnosti.

Neosnovani su također i žalbeni razlozi pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj Ovr-2360/13 od 29.listopada 2013.g. sukladno prijedlogu ovrhovoditelja od 5.lipnja 2012.g., određena je ovrha po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenice prema njezinom osobnom identifikacijskom broju te se na ovaj ovršni postupak sukladno odredbi čl. 369. st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 112/12, 25/13 i 93/14) primjenjuju odredbe Ovršnog zakona važećeg u vrijeme pokretanja postupka (NN 57/96, 29/99, 42/00, 137/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ), a člankom 29. st. 1. tog Zakona bilo je propisano da se ovrha određuje na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije naznačena kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena ili da je na nju na drugi način prešla. Ako se prijenos ne može dokazati na taj način, prijenos tražbine dokazuje se pravomoćnom odlukom donesenom u parničnom postupku.

Istovjetnu odredbu u čl. 32. st. 1. sadržavao je i Ovršni zakon objavljen u Narodnim novinama 112/12. Tek Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14) čl. 18.izmijenjen je čl. 32. na način da je dodan st. 3. koji propisuje: „ako tijekom ovršnog postupka dođe do promjene vjerovnika, novi vjerovnik nastavlja ovršni postupak kao ovrhovoditelj umjesto prvobitnog ovrhovoditelja, ako javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je nakon pokretanja ovršnog postupka tražbina na njega prenesena ili da je na njega na drugi način prešla,“ a prema odredbi čl. 82.navedenih Izmjena postupci pokrenuti prije stupanja na snagu izmjena dovršit će se primjenom odredbi Ovršnog zakona objavljenog u Narodnim novinama 112/12 sa izmjenama objavljenim u Narodnim novinama 125/13.

Iz izloženog slijedi da je tek stupanjem na snagu novele OZ/14 propisana mogućnost da novi ovrhovoditelj na kojeg je prenijeta tražbina u tijeku ovršnog postupka nastavlja ovršni postupak kao ovrhovoditelj umjesto prijašnjeg ovrhovoditelja, za razliku od odredbe čl. 29. st. 1. OZ/96 koji je propisivao mogućnost određivanja ovrhe na prijedlog osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik ako je do prijenosa tražbine došlo prije pokretanja ovršnog postupka. Stoga je pozivanje ovrhovoditelja na sadržaj noveliranog članka 32. trenutno važećeg Ovršnog zakona (ovrhovoditelj se pogrešno poziva na čl. 29. OZ) neosnovano i bez uporišta u stanju spisa.

Kako je do prijenosa tražbine na novog vjerovnika došlo tijekom pokretanja ovršnog postupka, a na konkretni ovršni predmet primjenjuje se odredba čl. 29. OZ iz 1996.g.koji je propisivao mogućnost da se ovrha odredi u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik (ako javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena ili da je na nju na drugi način prešla),dakle da je do prijenosa tražbine došlo prije pokretanja ovršnog postupka to je prvostupanjski sud pravilno zaključio da su se stekli uvjeti za obustavu ovrhe zbog nedostatka aktivne legitimacije ovrhovoditelja P. C. d.o.o. za vođenje ovog ovršnog postupka.

Kako su žalbeni razlozi ovrhovoditelja neosnovani valjalo je temeljem čl. 380. toč. 2. ZPP-a u svezi sa čl. 19. st. 1. OZ-a žalbu odbiti kao neosnovanu i potvrditi pobijano prvostupanjsko rješenje.

SUTKINJA:
Nada Krnjak v.r.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U vašem slučaju ovršni postupak  pokrenut je 2010.godine,glede čega se primjenjuje Ovršni zakon koji je važio u tom trenutku

prije 1 sat , minisaki je napisao:

tek stupanjem na snagu novele OZ/14 propisana mogućnost da novi ovrhovoditelj na kojeg je prenijeta tražbina u tijeku ovršnog postupka nastavlja ovršni postupak kao ovrhovoditelj umjesto prijašnjeg ovrhovoditelja, za razliku od odredbe čl. 29. st. 1. OZ/96 koji je propisivao mogućnost određivanja ovrhe na prijedlog osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik ako je do prijenosa tražbine došlo prije pokretanja ovršnog postupka.

Međutim Vas načelno i ne zanima da li novi vjerovnik može stupiti na mjesto ovrhovoditelja u istom postupku,slijedom čega ima smisla da se trenutni ovršni postupak obustavi,pa poslije čekati poduzimanje radnji od strane novog vjerovnika,ali otom potom.

Majka neka uputi podnesak sudu sa pozivom na poslovni broj predmeta,i u istom iznese činjenice o kojima smo ovdje pisali,i naravno uz podnesak priloži kopiju obavijesti o prenosu tražbine.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 8 sati , Matrix je napisao:

U vašem slučaju ovršni postupak  pokrenut je 2010.godine,glede čega se primjenjuje Ovršni zakon koji je važio u tom trenutku

Međutim Vas načelno i ne zanima da li novi vjerovnik može stupiti na mjesto ovrhovoditelja u istom postupku,slijedom čega ima smisla da se trenutni ovršni postupak obustavi,pa poslije čekati poduzimanje radnji od strane novog vjerovnika,ali otom potom.

Majka neka uputi podnesak sudu sa pozivom na poslovni broj predmeta,i u istom iznese činjenice o kojima smo ovdje pisali,i naravno uz podnesak priloži kopiju obavijesti o prenosu tražbine.

Hvala na odgovoru, točno tako ćemo postupiti. Javim ishod, možda još nekome bude od koristi. 

Lp

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija