Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  12608
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  177

Sve što je Matrix objavio

 1. Prema stavu Županijskog suda u Rijeci Gž 1283/01 od 20.6.2001. godine, u slučaju kada zakonski nasljednik ospori pravovaljanost oporuke ostavitelja ne navodeći niti jednu činjenicu, odnosno razloge, samim time što je osporio oporuku to ne znači da postoje pretpostavke za prekid postupka i upućivanje na parnicu.
 2. U opisanoj situaciji, ne. Ako se radi o bračnoj stečevini, otac u startu izdvaja polovinu, a druga polovina se dijeli na vas troje. Isto kao i prethodno Morali bi tužbom potraživati dio koji otpada na brata i vas u odnosu na majčin dio bračne stečevine. Suvlasnički dio izražen matematičkim razlomkom koji u pogledu apartmana, odnosno kuće, nije fizički određen,dakle treći dio od majčinog dijela.
 3. Izvršavati obveze koje ste preuzeli ugovorom.
 4. Mišljenja sam da se radi o sadašnjoj vrijednosti a prema stanju nekretnine u trenutku štetne radnje. Jel u smislu pobijanja ugovora kao ništavog pravnog posla ili naknade štete. Nije nastupila zastara
 5. Ostavinski postupak nije i ne može biti put ka uređenju imovinsko pravnih odnosa u kojemu bi se prometovalo imovinom koja ne čini ostavinu, dakle, sunasljednici u ostavinskom postupku mogu u pogledu ostavine proizvesti učinke na način da se odreknu nasljedstva ili svoj nasljedni dio ustupe u korist sunasljednika ili pak sklope nasljednički sporazum glede raspodjele ostavine.
 6. Minimalna, no što ako se i takva udaljenost kosi sa konkretnim slučajem
 7. Do ovrhe će najvjerojatnije prethoditi utuženje radi ishođenja presude kao ovršne isprave, a to znači da bi troškovi parničnog i ovršnog postupka daleko nadmašili glavnicu potraživanja sa kamatama.
 8. U sporazumu sa vlasnikom susjedne parcele možete graditi uz udaljenost koju dovovorite. Vlasnikovo je pravo da na svojoj nekretnini uspostavi stvarnu služnost u korist poslužne nekretnine. Dakle, radilo bi se o parcelaciji, odnosno cijepanju k. č., što vam ovdje niko ne može sa sigurnošću odgovoriti da li bi takav postupak bio dopušten.
 9. Rizik, kao što vam je već napisano.
 10. Na koji način ste riješili citirano, što ste točno sklopili kod javnog bilježnika. Opet slićno pitanje, na koji način poništava Kupoprodajni ugovor kojim je stećen konkretni poslovni prostor, a nakon čega su usljedile gore navedene zavrzlame?
 11. Teoretski postoji mogućnost upisa na način da nasljednici umrlog primatelja uzdržavanja zahtijevaju upis u korist davatelja uzdržavanja kao stjecatelja nekretnine, ovo iz razloga odredaba čl. 103 st. 1 Zakona o zemljišnim knjigama i općepoznate pravne činjenice da prava i obveze umrle osobe prelazi na njegove nasljednike.
 12. U konkretnom slučaju vaša majka je preminula nakon smrti vaše bake, te je trenutkom smrti bake vaša majka stekla nasljedno pravo pa tako i pravo zahtijevati nužni dio u slučaju povrijede takvog prava besteretnim raspolaganjima (darovanje ili oporuka). Međutim, vaša pokojna majka nije dočekala situaciju kad bi mogla zahtijevati nužni dio, to iz razloga činjenice smrti u kojem trenutku sva njena prava prelaze na vas, pa tako i pravo da u ostavinskom postupku istićete prigovor radi povrijede prava na nužni dio nasljedstva.
 13. Ukoliko dotićna dokaže izvanbračnu zajednicu a umrli nema žive roditelje, nasljeđuje svu njegovu imovinu.
 14. Kao da je suvlasnički dio samostalna stvar, dakle sve što vrijedi za samostalnu stvar vrijedi i za suvlasnički dio. Ukoliko niste nasljednik umrlog vlasnika opterećenog suvlasničkog dijela, ne. Sve ok, međutim u konkretnom slučaju se radi o založnom pravu. Zbog čega mislite da ne može Djeluje na način da se dug može naplatiti iz opterećene nekretnine i nakon zastare potraživanja.
 15. Ne. Odnos ranije i kasnije oporuke prosuđuje se prema odredbama čl. 65 i 66 Zakona o nasljeđivanju,prema kojima u konkretnom slučaju je kasnijom oporukom opozvana namjena stvari (stana) , dakle obe oporuke proizvode učinak, s tim što je iz ranije oporuke izuzet stan.
 16. Ne, iz razloga što bi se na taj način zadiralo u "pravo na pristup sudu" Sud će pozvati stranku koja treba platiti pristojbu, da je u roku od tri dana plati. U pozivu sud će stranci dati podatke o iznosu sudske pristojbe i broju računa prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske na koji je potrebno izvršiti uplatu. Međutim, ako stranka ne postupi po pozivu, sud će donijeti rješenje o pristojbi kojim će stranku pozvati na plaćanje pristojbe u roku od osam dana od dostave rješenja uz dodatnu pristojbu na rješenje,pa tek ako se stranka ogluši na rješenje, slijedi ovrha.
 17. Dovoljno je da u rješenju stoji "sredstva na računu broj xxxxxxxxx kod banke xxxxx", pa ako je sunasljednica nakon smrti ostavitelja podigla novac, to daje osnov za tužbu kojom bi od iste potraživali iznos sa kamatama razmjeran vašem nasljednom dijelu. Sa pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju će vam se omogućiti uvid.
 18. Može sklopiti kupoprodaju za suvlasnički dio, dakle 1/2-inu,koji u pogledu cjelovite nekretnine nije fizički određen, dakle takvom kupoprodajom kupac stupa u pravni položaj prodavca sa istim opsegom prava kakve je imao prodavac do prodaje.
 19. Iz razloga što tako nešto eventualno može ostvariti samo pravnim putem. Što možete učiniti, zabraniti pristup nekretnini, no jasno da bi usljedila tužba za predaju suposjeda i naknada za korištenje suvlasničkog dijela po osnovu općih pravila obveznog prava.
 20. Radi se o ugovoru iz čl. 491 Zakona o obveznim odnosima koji mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) isprave.
 21. Ne može se smatrati prijetnjom izjava suvlasnika da će pravno raspolagati svojim suvlasničkim dijelom nekretnine. Pretpostavljam da se radi o vrlo mučnoj i nepodnošljivoj situaciji, međutim prema opisanom će to trajati i dalje sve dok postoji suvlasništvo.
 22. Pravo vlasnika je da samostalno raspolaže svojom imovinom Več rečeno, sa svojom imovinom može činiti što poželi, izvodeći to pravo iz prava vlasništva. Za života oca, ne.
×
×
 • Napravi novi...