Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11617
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  141

Sve što je Matrix objavio

 1. Matrix

  Dosjelost nekretnine

  O stjecanju prava vlasništva dosjedanjem na tuđem suvlasničkom dijelu se između ostalog pisalo nedavno
 2. Jel postoji zabilježba spora glede parnice koja je u tijeku Slažem se sa citiranim, no ostaje nepoznanica u kojem smjeru je uperen tužbeni zahtjev, odnosno da li tužitelj ide sa nasljedno-pravnim zahtjevom ili istiće ništavost ugovora.
 3. Matrix

  Nasljedstvo

  Da, no u konkretnoj situaciji treba imati u vidu odredbe čl. 17 ZV
 4. Sva prava koja ima vlasnik nekretnine Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju je isprava temeljem koje slobodno možete upisati svoje pravo. Njegov problem, a ne vaš, što će reči da svoje tvrdnje mora dokazati, a po ovom što ste napisali su njegove šanse ravne "0".
 5. Matrix

  Suvlasništvo

  Imate pravo, na što upućuju odredbe čl. 38 st. 1 ZV, tim više što korištenjem nekretnine u cijelosti Vi ne činite ništa na štetu ostalim suvlasnicima, naprotiv Vi istu održavate. Nisu to nikakvi radovi za koje bi bila potrebna suglasnost ostalih suvlasnika. Niko vas ne može na to natjerati.
 6. Matrix

  Nasljedstvo

  Obzirom da je djed bio vlasnik, onda je i ujak kao jedan od njegovih sljednika bio u posjedu. Ovdje bi se faktički radio o dogovoru usmjerenom da se prenese pravo vlasništva sa ujaka na njegovu sestru, za što bi jedan od uvjeta valjanosti sporazuma bila pisana forma.
 7. Matrix

  Nasljeđivanje

  Prvenstveno bakina djeca, suprug (ako je živ) i Vi po pravu predstavljanja ( čl. 10 ZN)
 8. Matrix

  Ostavinska rasprava

  Zastara teče od dospijeća tražbine Izjava o odricanju odnosi se na cjelokupnu ostavinu, izuzev imovine koja se pronađe nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.
 9. Općenito je vrlo teško da suvlasnik dosjelošću stekne pravo vlasništva na tuđem suvlasničkom dijelu, a u vašem slučaju je to još teže iz razloga što Vi samostalan posjed imate 4 godine. Građevina dijeli pravnu sudbinu zemljišta na kojeg se oslanja, što će reči da vrijede omjeri suvlasničkih dijelova utvrđeni pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju.
 10. Matrix

  Obiteljsko nasilje

  Konkretna odluka suda je deklarativnog karaktera, odnosno ista u sebi ne sadrži izreku kojom se suprotnoj strani nalaže određena činidba. Ako je brat u posjedu nekretnine, a policijski službenici protiv njegove volje uvedu vas u suposjed, ovlašten je zahtijevati sudsku zaštitu posjeda, što će reči da su policijski službenici postupili ispravno jer bi u suprotnom prekoračili ovlaštenja. Ponavljam, nemate odluku suda podobnu za ovršni postupak uvođenja u suposjed nekretnine. Pored tužbe sa zahtjevom da vam preda suposjed nekretnine, od istog možete zahtijevati i naknadu za korištenje vašeg suvlasničkog dijela.
 11. Pod pretpostavkom da je nastupila zastara, treba imati u vidu da je u konkretnom slučaju tražbina osigurana založnim pravom Iz Zakona o obveznim odnosima
 12. Citirano nije sporno, sporna je predaja posjeda ovlašteniku služnosti, odnosno ako Vi niste u suposjedu nekretnine, kako uvesti u suposjed osobu u čiju je korist osnovana služnost.
 13. Matrix

  Ostvinska rasprava

  Eventualno isticanje takvog prigovora je bez učinka, obzirom da vrijedi solidarna odgovornost.
 14. Za pravnu valjanost namjeravanog ugovora nije nužan pristanak.
 15. Jednostavno se radi o kupoprodaji, tako da se slažem sa citiranim.
 16. Matrix

  Ostvinska rasprava

  jedno vrijeme odgoditi pravomoćnost rješenja o nasljeđivanju, u biti ništa.
 17. Matrix

  Obilježja fiktivnih ugovora

  Često puta se susrećemo sa pravnim terminom fiktivan, prividan ili simulirani pravni posao, a da nam pri tome nije jasno koja su to obilježja fiktivnog pravnog posla, odnosno ugovora. Prividan, simulirani ili fiktivan je onaj ugovor kod kojega postoji prividna (neistinita) glavna namjera, cilj ili osnova, obzirom na opstojnost svjesnog sporazumnog nesklada volja ugovornih strana u trenutku sklapanja takvoga ugovora, jer takav ugovor nije sklopljen suglasnošću volja ugovornih strana već je nastao suglasnošću volja ugovornih strana da se samo stvori privid o sklapanju ugovora, glede čega isti ugovor nema učinka među ugovornim stranama, jer glede istoga nije postignuta nikakva suglasnost volja ugovornih strana. Razlikujemo apsolutno prividne ugovore, temeljem kojih ugovorne strane sklapaju isti u cilju da kod trećih osoba stvore dojam da je između njih sklopljen takav ugovor, iako su one suglasne da ne žele sklopiti nikakav ugovor te relativno prividne ugovore, osnovom kojih ugovorne strane sklapaju jedan ugovor praveći se da ga žele i kao takvog ga prezentiraju prema drugima,sve u namjer da prikriju neki drugi ugovor koji stvarno žele. Prema odredbi iz čl. 285. st. 1. Zakona o obveznim odnosima prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama, dok je odredbom st. 2. istoga propisano da u slučaju ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi vrijedi ako je udovoljeno pretpostavkama za njegovu pravnu valjanost, time što se prema odredbi st. 3. toga članka prividnost ugovora ne može isticati prema trećoj savjesnoj osobi. Apsolutna simulacija sastoji se u sklapanju prividnog pravnog posla poradi zaobilaženja propisa, prijevare trećih osoba ili u kakvu drugu svrhu, primjerice: kada ovršenik prividno prodaje stvari bliskim srodnicima ili prijateljima poradi prikrate ovrhovoditelja; u slučaju prividnog otuđenja nekretnine bliskim srodnicima poradi stjecanja prava na dječji doplatak; u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora samo iz razloga da bi jedna od ugovornih strana stekla dokaz vlasništva nekretnine poradi dobivanja ulazne vize u određenoj zemlji. Prividnost kao mana volje i to kao oblik svjesnog nesklada između volje i očitovanja, jer stranke ne žele pravni posao koji sklapaju, ima za posljedicu ništetnost takvog pravnog posla pa se stoga sa istim postupa kao da nije ni sklopljen, kao da pravno (ni) ne postoji. Dakle, stranke sklapaju prividan ugovor bez namjere (volje) da raspolažu svojim pravima i obvezama onako kako je to navedeno u sadržaju prividnog ugovora, jer ni kod jedne ugovorne strane ne postoji želja da se bilo što(u odnosu na prava i obveze stranaka prema sadržaju fiktivnog ugovora...) stvarno promjeni tj. realizira. Relativna simulacija predstavlja sklapanje prividnog ugovora da bi se istim prikrio neki drugi ugovor, što će reći da za razliku od apsolutne simulacije kod koje stranke sklapaju određeni ugovor iako (zapravo) ne žele sklopiti nikakav ugovor, kod relativne simulacije nema suglasja stranačke volje „samo“za sklapanje prividnog (simuliranog) ugovora, ali postoji stranačka volja za sklapanje drugog, prikrivenog (disimuliranog) ugovora koji prikriva prividan (simulirani) ugovor, primjerice, u slučaju kada stranke prividno sklope ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju samo iz razloga da određenog nasljednika-e liše prava na nužni dio, a u biti se radi o darovanju, glede čega je u takvomu slučaju simulirani ugovor ništetan (jer ne odražava stvarnu ugovornu volju stranaka...), dok je disimulirani ugovor (obzirom da ga stranke uistinu žele sklopiti...) valjan, ako je udovoljeno uvjetima za njegovu pravnu valjanost,no ako prividan (simulirani) ugovor prikriva drugi (disimulirani) ugovor koji je ništetan, onda u takvomu slučaju oba ugovora nemaju pravnog učinka.
 18. Mišljenja sam da Vam nude nagodbu upravo iz razloga što su svjesni zastare regresnog potraživanja, no treba imati u vidu da činjenica zastare ne znači da dug ne postoji, već se isti neće moći sa uspjehom ishoditi tužbom ukoliko se dužnik u postupku pozove na zastaru. Ako je doista nastupila zastara, odnosno ako ista nije na određeni način prekinuta, mišljenja sam da bi se na poziv za sklapanje nagodbe trebalo oglušiti.
 19. Matrix

  Pravo prolaza

  U konkretnom slučaju radi se o stjecanju posjeda prava stvarne služnosti puta, a ne o stjecanju prava stvarne služnosti puta – čl. 190. u vezi s čl. 228. ZV-a) Kad posjednik jedne nekretnine koju drugi posjeduje učini nešto što taj ne bi trebao trpjeti, a taj to ipak otrpi, posjednik nekretnine (povlasne), izvorno stječe posjed prava stvarne služnosti na drugoj nekretnini (poslužnoj) (čl. 16. st. 1. ZV-a). Za lakše razumijevanje vam dođe kao da posjedujete nekretninu čiji niste vlasnik, znači nema stvarnog prava, ali ima posjed nekretnine, tako i u konkretnom slučaju nema utvrđenog prava služnosti, ali ima posjed. Prema tome na pitanje je li bilo moguće odlučivati o posjedovnoj zaštiti u slučaju kada tužitelj u toj parnici nema utvrđeno pravo služnosti prolaza, treba odgovoriti potvrdno jer sud pruža zaštitu posjeda bez obzira na pravo na posjed, pravni temelj ili poštenje posjednika (čl. 22. st. 2. u vezi s čl. 10. st. 5. ZV-a – odgovarajuća primjena odredaba o posjedu stvari) Pravomoćna odluka po pitanju konkretne parnice nema učinak "presuđene stvari" u odnosu na tužbu po pitanju zaštite prava vlasništva, što će reči da je nužna parnica sa vaše strane u svrhu ishođenja presude kojom će se zabraniti svojatanje prava služnosti. Bojim se da žalba neće imati učinka, izuzev odgodnog učinka da postupite po odluci suda.
 20. Matrix

  Vankjižni vlasnik

  Uz izuzetak u stavku 3,
 21. Dopušteno je, no predmet kupoprodaje može biti isključivo suvlasnički dio izražen matematičkim razlomkom.
 22. Citirana zaštita je neizvjesna, ovo iz razloga što bi tužitelj/vjerovnik imao mogućnost pobijati kupoprodaju koja je uperena na prikratu u naplati duga. Sudska praksa prihvatila je motrište da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog njezina izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikovog potraživanja,odnosno oštećenje vjerovnika postoji kad zbog poduzete radnje dužnik više nema dovoljno imovine za ispunjenje vjerovnikove tražbine. Prije upisa zabilježbe ovrhe, obzirom da je nakon njenog upisa zabranjen prenos prava vlasništva temeljen na raspoložbi ovršenika. Da, za slučaj pobijanja kupoprodaje, obzirom da je dužnik pasivno legitimiran u parnici pokrenutoj radi pobijanja njegovih radnji zajedno s trećom osobom prema kojoj je radnja poduzeta , što više oni u tom postupku imaju status jedinstvenih suparničara .
×
×
 • Napravi novi...