Jump to content

parkiranje i naplata


anonimno

Preporučene objave

Zanima me da li kaznu za parkiranje mogu naplaćivati firme koju su valjda dobile koncesiju na to parkiralište? Naime, auto sam ostavio na parkiralištu na kojem jedna takva firma ima(ja mislim ) koncesiju. Čekao sam pet minuta da se neko pojavi da mi proda kartu, međutim nigdje nikog..Nakon dvadesetak minuta vraćam se i evo ti nekakve kazne za parkiranje, na temelju povrede nekakvog pravilnika kojeg je grad donio.( Sve se odvija u jednom malom gradiću u Zagorju) Ponavljam nije bilo nikog ni blizu kad sam došao i čekao da se netko pojavi sa kartom.Opća uplatnica i nekakav papir na kojem pišu izvodi iz tog pravilnika bili su zataknuti na vjetrobransko staklo i dalje nije bilo nikog ni blizu.

Sve mi to malo smrdi, inače studiram pravo...

Šta mi je za činiti? Na tom papiriću nema nikakve upute o tome di i kome da se žalim.Samo da imam 8 dana jer da će inače pokrenuti sudski spor. Pomoć molim..

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

posl broj: Gž-3839/04-2

 

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

PRESUDA

i

RJEŠENJE

 

Županijski sud u Zagrebu kao sud drugog stupnja po sucu toga suda XXXX, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja ZP d.O.o. Z, protiv tuženika N d.O.o. iz Z, radi isplate, odlučujući o žalbi tuženika protiv dijela presude Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj P-717/04 od 16. travnja 2004. godine, dana 11. siječnja 2005. godine,

 

presudio je

 

Odbija se žalba tuženika kao neosnovana i potvrđuje presuda Općinskog suda u Zagrebu broj P-717/04 od 16. travnja 2004. godine u dijelu pod točkom I izreke, kojom je održano na snazi rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrvr-3333/01 od 28. 05.2001. godine za iznos od 390,00 kn.

 

riješio je

 

Ukida se ista presuda u dijelu odluke o kamatama na dosuđeni iznos glavnice kao i u pogledu odluke o troškovima ovršnog i parničnog postupka (točka I i III izreke) i u tom dijelu se predmet vraća istom sudu prvog stupnja na ponovni postupak.

 

Obrazloženje

 

Presudom suda prvog stupnja suđeno je:

I. Djelomično se održava na snazi rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrvr-3333/01 od 28. 05. 2001. godine za iznos od 390,00 kn sa kamatom i troškovima ovršnog postupka.

II. Ukida se rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrvr-3333/01 od 28.05.2001. godine za iznos od 700,00 kn i pripadajućom kamatom na taj iznos.

III. Nalaže se tuženiku platiti tužitelju trošak parničnog postupka u visini od 100,00 kn, u roku od 15 dana.

 

Protiv dijela navedene presude (toč. I i III izreke), pravodobno se žali tuženik zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom čl. 353. st. 1. toč. 1-3, Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91,91/92, 112/99, 88101 i 117/03, dalje ZPP), te predlaže «rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrvr-3333/01 od 28. 05. 2001. godine u točki I i III ukinuti».

Žalba je djelomično osnovana.

Ispitujući pobijanu presudu nije uočen o da bi bile počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 - dalje ZPP) na koje ovaj sud, sukladno odredbi čl. 365. st. 2. ZPP, pazi po službenoj dužnosti.

Suprotno žalbenim navodima, u dosuđujućem dijelu, nije počinjena niti apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. ZPP, na koju upire tuženik. U obrazloženju pobijane presude navedeni su razlozi o svim odlučnim činjenicama, za što postoji podloga u izvedenim dokazima. Pobijana odluka, u tom dijelu, je jasna i razumljiva i ne sadrži nikakve kontradiktornosti, a ocjena provedenih dokaza dana je u smislu odredbe čl. 8.ZPP. Po ocjeni ovoga suda prvostupanjski postupak je proveden i pobijana presuda sastavljena u skladu s odredbama ZPP.

Nisu razmatrani žalbeni prigovori tuženika koji bi upućivali na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, jer se radi o sporu male vrijednosti u smislu odredbe čl. 458. st. 1. ZPP, u kojem povodom žalbe nije dopušteno razmatrati pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja (čl. 467. st. 1. i st. 2. ZPP), niti se u žalbi mogu iznositi nove činjenice i dokazi (čl. 465. st. 4 ZPP).

Kako je tijekom prvostupanjskog postupka utvrđeno da je vozilo u vlasništvu tuženika bilo parkirano na lokacijama na području Grada Zagreba (pobliže navedene u analitičkim karticama priležećim na listu 18-26 spisa), za koje se naplaćuje parkiranje sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Službeni glasnik Grada Zagreba" broj 5/95), da parkiranje nije platio, da mu je ostavljen račun u skladu sa čl. 14. sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja, te da je parkiranjem vozila s tužiteljem zaključio ugovor (bez obzira da li je isti istaknuo parkirnu kartu ili ne), to je sud prvog stupnja pravilno primijenio materijalno pravo iz odredbi čl. 11, 12. i 16. navedene Odluke, kada je donošenjem pobijane presude obvezao tuženika, kao vlasnika vozila, na snošenje naknade za parkiranje u iznosu određenom u točki I izreke pobijane presude.

Neosnovan je žalbeni prigovor nenadležnosti redovnog suda u ovoj pravnoj stvari, a iz razloga što se ovdje ne radi o Trgovačkom ugovoru između parničnih stranaka, nego o imovinskom sporu - potraživanju plaćanja za obavljene usluge, a za koje suđenje je nadležan redovni sud temeljem članka 1. ZPP.

Međutim, u odnosu na dio presude kojom je odlučeno o trošku ovršnog postupka te o tijeku zakonskih zateznih kamata na dosuđeni iznos glavnice (točka I izreke), pobijana presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, posebice što je izreka pobijane presude u tom dijelu nerazumljiva, a u obrazloženju ista uopće nema razloga niti su u njoj navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, 9me je počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz odredbe čl. 354. st. 2. toč. Il. ZPP. Naime, sud prvog stupnja, u izreci pobijane presude, ne navodi točno određeni iznos troškova ovršnog postupka za koji je održao na snazi rješenje o ovrsi, niti određeno navodi početak tijeka zakonskih zateznih kamata na dosuđeni iznos glavnice, a u obrazloženju ne navodi razloge, niti propise na temelju kojih je odlučio troškovima ovršnog-postupka te o tijeku kamata;"pa se iz tih razloga ista ne može-ispitati.

Slijedom izloženog, presuda suda prvog stupnja u tom dijelu temeljem odredbe iz čl. 369. st. 1. ZPP. ukinuta, kao i odluka o troškovima prvostupanjskog postupka, dok je li dijelu kojim je odlučeno o glavnoj stvari potvrđena temeljem odredbe iz članka 368. st.1. ZPP.

U ponovnom postupku sud prvog stupnja otklonit će nedostatke zahvaćene bitnom povredom odredaba parničnog postupka, tako da će za svoju odluku o kamatama i troškovima ovršnog postupka dati valjane razloge, kako u pogledu osnove tako i u pogledu visine, imajući u vidu ostale žalbene navede u tom smjeru (povlačenje tužbe) i tek tada će moći donijeti pravilnu i na zakonu osnovanu odluku.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

OVO JE BIO TEKST ZALBE

 

Dana 15 srpnja 2004 godine zaprimili smo Presudu Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 u kojem je I stupanjski sud presudio da se djelomično održava na snazi Rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu broj Ovrvr-3333/01 od 28 svibanj 2001 godine za iznos od 390,00 kn s kamatom i troškovima ovršnog postupka i da se ukida Rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu broj Ovrvr-3333/01 od 28 svibnja 2001 godine za iznos od 700,00 kn i pripadajućim kamatom na taj iznos te se nalaže tuženiku da platiti tužitelju daljnji parnični trošak u iznosu od 100,00 kn u roku 15 dana.

 

Ovime se ulaže osnovana, pravodobna i dopuštena žalba na Presudu P-717/04 od 16 travnja 2004 godine Općinskog suda u Zagrebu te ista se pobija u dijelu točke I koja glasi:

«I. Djelomično se održava na snazi rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu broj Ovrvr-3333/01 od 28. 5. 2001 za iznos od 390,00 kn s kamatom i troškovima ovršnog postupka «

i točke III koja glasi:

«III. Tuženik je dužan tužitelju platiti daljnji parnični trošak u iznosu od 100,00 u roku od 15 dana»

 

iza razloga bitne povrede parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

 

Obrazloženje

 

Rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 g naloženo je Ovršeniku-Tuženiku da plati tražbinu Ovrhovoditelju – Tužitelj u iznosu od 1090,00 kn sa kamata i troškovima u iznosu od 320,00 kn te je nepravomoćno određena ovrha na računu i pokretninama Ovršenika radi naplate navedenog iznosa. Na navedeno Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 g Ovršenik je u propisnom roku podnio prigovor. Rješenjem Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 18 ožujka 2003 stavljeno je van snage Rješenje o ovrsi temeljem na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 u dijelu kojim je određena ovrha te su ukinute navedene radnje. Dana 20 prosinca 2001 godine Tuženik je zaprimo podnesak Ovrhovoditelja u kojem isti smanjuje ovršni prijedlog tako da isti glasi

 

»Ovrhovoditelj je dužan isplatiti iznos od 530,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 18% godišnje tekućom od 22 05 2001 godine pa do isplate uz naknadu troškova ovršnog postupka, sve u roku od 15 dana.»

 

Dana 20 veljače 2004 godine Općinski sud u Zagrebu dostavio je Tuženiku Poziv za glavnu raspravu s naznakom da je riječ o sporu male vrijednosti, a nadalje smo zaprimili i podnesak Tužitelja zaprimljen na sudu dana 04 ožujka 2004 godine, te istom sudu uputili naš podnesak 14 travnja 2004 godine.

 

Ročište je održano dana 16 travnja 2004 godine te na kraju održavanja ročišta donesena Presuda koja glasi

«I. Djelomično se održava na snazi rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu broj Ovrvr-3333/02 od 28. 5. 2001 za iznos od 390,00 kn s kamatom i troškovima ovršnog postupka «

II. Ukida se Rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/02 od 28. 5. 2001 za iznos od 700,00 kn s pripadajućom kamatom na taj iznos

III. Tuženik je dužan tužitelju platiti daljnji parnični trošak u iznosu od 100,00 u roku od 15 dana

IV Pisani otpravak presude uslijediti će u zakonskom roku»

 

 

Prema odredbi članka 37 stavak 1 Ovršnog zakona (dalje u tekstu OZ) određeno je da u rješenju o ovrsi moraju biti naznačena ovršna odnosno vjerodostojna isprava na temlju koje se ovrha određuje, tražbina koja se ostvaruje, sredstvo i predmet ovrhe te drugi podaci potrebni za provedu ovrhe. Temeljem članka 37 stavka 3 OZ rješenje o ovrsi ne mora biti obrazloženo.

 

U Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 g nije naznačena vjerodostojna isprava niti je određena tražbina koja se ostvaruje, a niti je Općinski sud u Zagrebu u obrazloženju naveo o kojoj se točno određenoj vjerodostojnoj ispravi radi niti koja se tražbina ostvaruje iz kojeg pravnog posla.

 

Zbog toga je naslovni sud prilikom donošenja pobijane presude trebao razmatrano Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 g ukinuti. Time se točka I i III Presude Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 pobija zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

 

Općinski sud u Zagrebu nije u svom obrazloženju Presude od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 naveo odlučujuće činjenice na kojima se temelji presuda tj nije naveo koja je to vjerodostojna isprava temeljem koje je određeno da se plati koja određena tražbina. Time se točka I i III Presude Općinskog suda u Zagrebu pobija zbog povrede parničnog postupka obzirom da obrazloženje presude ima nedostatka zbog kojih se ne da ispitati odnosno nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama.

 

Tuženik je mišljenja da Općinski sud u Zagrebu nije nadležan za spor ove vrste jer eventualno Tužitelj može od Tuženika potraživati naknadu iz zaključenog ugovora o parkiranju odnosno korištenju parkirnog mjesta. U biti su ugovorni odnosi koji predstavljaju registriranu djelatnost stranka pa je zbog toga nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

 

Isto tako može biti da je u konkretnom slučaju ugovora o parkiranju odnosno korištenju parkirnog mjesta predstavlja odnos koji proizlazi iz nekretnine, pa tada jest nadležan Općinski sud u Zagrebu. Međutim temeljem članka 459 Zakona o parničnom postupku (dalje u tekstu ZPP) ne smatraju se sporovima male vrijednosti sporovi o nekretninama, pa je prema tome Općinski sud u Zagrebu pogrešno odredio u pozivu za glavnu raspravu da će se spor voditi prema odredbama za spor male vrijednosti. Zbog toga pobija se točka I i III Presude Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 zbog bitne povrede parničnog postupka tj cjelokupni je postupak vođen protivno odredbama ZPP.

 

Prema odredbi članka 36 OZ Ovrhovoditelj može tijekom postupka, bez pristanka ovršenika, povući u cijelosti ili djelomice prijedlog za ovrhu. Isto je Ovrhovoditelj učinio svojim podneskom od 26 studenog 2001 godine smanjujući svoj ovršni prijedlog. Općinski sud u Zagrebu je temeljem članka 36 stavka 2 OZ bio dužan obustaviti djelomično ovrhu odnosno djelomično ukinuti Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 g. Time je Općinski sud u Zagrebu ogriješio se o parnični postupak jer nije vodio postupak na način koji vodi najbržem rješavanju spora među stranama.

 

Nadalje pobija se točka I i III Presude Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 iz sljedećih razloga

- ne postoji ugovorni odnos između Tužitelja i Tuženika a temeljem Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grad Zagreba – pogrešna primjena materijalnog prava

- prema odredbi stavka 2 članka 199 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pravo plodouživanja predstavlja osobnu služnost. Pravo služnosti na nekretnini osniva se uknjižbom toga prava u zemljišnoj knjizi kao tereta na poslužnoj nekretnini. U ovom postupku nije Tužitelj nije dokazao da je stekao pravo osobne služnosti – plodouživanja na nekretninama od kojih stječe naknadu iz «ugovora o korištenju parkiranja» - pogrešno odnosno nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

- Tužitelj nije dostavio na spis ovjerovljeni otpravak odluke mjesno nadležnog ureda za gospodarstvo kojim se istom dozvoljava obavljanje djelatnosti koje proizlazi iz «ugovora o korištenju parkiranja» - pogrešno odnosno nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

- Tužitelj nema aktivnu legitimaciju Ovrhovoditelja na strani Grada Zagreba obzirom da prema odredbama Zakona o parničnom postupku punomoćnik strane u postupku ne može biti društvu s ograničenom odgovornošću – povreda parničnog postupka

- nije izvršen uvid u registar Trgovačkog suda u Zagrebu za Tužitelja te nije utvrđeno da postoji poduzetnički ugovor – ugovor o vođenju poslova društva u smislu odredbi članka 479 do 486 Zakona o trgovačkim društvima zaključenog između Ovrhovoditelja i Grada Zagreba – pogrešno odnosno nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

- prema odredbi stavka 2 članka 422 Zakona o trgovačkim društvima uprava društva vodi poslove društva, to u konkretnom slučaju znači da Odluke i zaključci Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosno Gradskog poglavarstva Grada Zagreba u ovoj pravnoj stvari su bez učinka na pravni odnos dvaju društava s ograničenom odgovornošću – pogrešna primjena materijalnog prava

- na raspravi je donesena presuda kojom se održava na snazi Rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr -3333/02 od 28. 05.2001 a u otpravku presude navodi se Rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr -3333/01 od 28. 05.2001-povreda parničnog postupka

- presuda nije otpremljena u roku niti od trideset dana niti u roku od daljnjih trideset dana od donošenja jer je datum otpreme na omotu naznačen kao 14 srpnja 2004 a presuda je donesena 16 travnja 2004 godine – povreda parničnog postupka

 

 

Navodi se u obrazloženju pobijane presude da je u uvidom u analitičke kartice Tužitelja evidentan dan, sat i mjesto krivog parkiranja, te je utvrđeno da je tužitelj proveo kontrolu parkiranja i naplatu kazne prema Odluci Gradske Skupštine grada Zagreba. Iz podneska Ovrhovoditelja od 26 studenog 2001 g naveo da isti potražuje ugovornu kaznu (« ispisivanje poziva za plaćanje ugovorne kazne») zbog ne isticanja parkirne karte i vremena zadržavanja. Ugovorna kazna i krivo parkiranje nisu prema mišljenju tužnika sinonimi. Krivo parkiranje je termin iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok ugovorna kazna je termin iz Zakona o obveznim odnosima. Prema tome pobija se točka I i III Presude Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 jer su navedeni razlozi proturječni odnosno postoji proturječnost između isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava te obrazloženja presude tj bitne povrede odredbi parničnog postupka.

 

Nadalje u obrazloženju se navodi da je Tuženik sukladno zakonskim odredbama kao vlasnik vozila u obvezi namiriti potraživanje Tužitelja, pa je u smislu članka 451 stav1 ZPP donesena presuda. Iz niti jedene izreke obrazloženja presude nije razvidno da je sud utvrdio da je Tuženik vlasnik kojeg vozila. Pri tome valjalo je utvrditi ponajprije detaljan opis vozila (marka, tip, boja i registarska oznaka) potom da je isto u vlasništvu Tuženika. To su bitne činjenice koje je trebalo navesti u obrazloženju presude koja nisu navedena te time presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. Time se pobija točka I i III Presude Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 zbog povrede odredbi parničnog postupka.

 

Prema odredbi članka 154 ZPP stranka koja djelomično uspije u parnici dužna je protivnoj strani nadoknaditi troškove, a pri odlučivanju koji će se troškovi stranci, nakon brižljivog odlučivanja sud će uzeti u obzir samo troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice.

 

U Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 g priznat je Tužitelju trošak u iznosu od 320,00 kn te Presudom Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 isti potvrđen. Općinski sud u Zagrebu pogrešno je odmjerio troškove obzirom su isti u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 g priznati troškovi temeljem istaknutog zahtjeva za 1090,00kn dok je za iznos od 560,00 kn Tužitelj povukao ovršni prijedlog, a za 140,00 kn je odbijen u zahtjevu.

 

Prema tome točka I i III Presude Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 se pobija radi povrede odredbi parničnog postupka, odnosno navodi u obrazloženju proturječe izreci presude a sama po sebi je presuda nerazumljiva jer nije točno u točki I određeno koliki iznos troškova ovrhe je Tuženik dužan nadoknaditi Tužitelju, niti od kada se pojoj stoipi računaju kamate. Proizlazi iz izreke presude da bez obzira što je djelomično uspio u sporu mora Tuženik mora nadoknaditi sve troškove i to u iznosu određene na ukupni tužbeni zahtjev.

 

Iz sveg navedenog predlaže se Županijskom sudu u Zagrebu ukinuti Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu posl br Ovrvr-3333/2001 od 28 svibnja 2001 i točku I i III Presude Općinskog suda u Zagrebu od 16 travnja 2004 godine posl br P-717/04 i vrati na ponovno odlučivanje predmet Općinskom sudu u Zagrebu, a sve radi povrede odredba parničnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava.

 

Tuženik traži trošak sudskih pristojbi na žalbu koje će platiti po nalogu suda.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija