Jump to content
Sign in to follow this  
Rubisko

Pitanja od 11. i 12. mjeseca 2008.

Preporučene objave

29.11.2008.

 

Garačić - KP i KPP

 

1. Kada se može osloboditi od kazne u prometu?(ako ga KD pogađa tako da je izlišno izricanje kazne, da je djelo nehajno)

2. Kada nekoga možemo suditi a nemamo materijalni dokaz (ako postoji zatvoreni krug indicija kojim se razumno isključuju svi drugi)

 

3. Što je složeno KD? Vrste, primjeri, specifičnosti tih djela - pokušaj, krivnja? (ako kod razbojništva uporabi prisilu pa otiđe - kažnjava se za pokušaj cijelog KD)

4. Što je poticaj? Neuspjelo poticanje, je li kažnjivo?

5. Pomaganje?

6. Konsumpcija? (oblik prividnog stjecaja, to je vrijednosno ocjenjivanje)

7. Dogovor za počinjenje KD? (to nije delicta sui generis) Trojaka odgovornost kod pripremanja KD? (ono je delicta sui generis)

8. Sistem relativno određenih kazni - 4 vrste? (samo kada zakon predviđe oslobođenje od kazne tada sud može ići "po nahođenju")

9. Kolektivno KD?

10. Amnestija?

11. Prava KD nečinjenja? (npr. nepružanje pomoći)

12. Dragovoljni odustanak?

13. Idealni stecaj?

14. Opoziv uvjetnog otpusta?

15. Glavne i sporedne kazne?

 

16. Stvarne nadležnost županijskog suda?

17. Stvarna nadležnost vrhovnog suda?

18. Prigovor protiv optužnice? Što određuje KV vijeće kada prihvati prigovor, a nije za obustavu ili odbačaj? (šalje se DO i dopunit će se istraga)

19. Kada okrivljenik mora imati branitelja?

20. Hitne istražne radnje?

21. Odluke 2.st. suda u povodu žalbe? U vezi čega se može 1.st. presuda preinačiti?

22. Izvanredni pravni lijekovi?

23. ZZZ?

 

Buljan - GPP i Obiteljsko

 

1. Vrste presuda?

2. Što učiniti ako je podnesena tužba na utvrđenje činjenica? (odbaciti tužbu)

3. Kada će se ostvariti pretpostavka za donošenje međupresude?

4. Kada će sud donijeti djelomičnu presudu?

5. Kako sud otklaja grešku u presudi? Ispravak presude/rješenja? Kada se ocjenjuje da se radi o očitoj grešci? (to se zaključuje iz obrazloženja, ako je greška u izreci; odbacit će zahtjev ako to ne proizlazi iz obrazloženja, tj. ako on upućuje na novo suđenje)

6. Kada će se ostvariti pretpostavke za donošenje presude na temelju ogluhe? Na ročištu ili izvan? (izvan) Razlika u odnosu na presudu zbog izostanka? (ta se donosi na ročištu)

7. Do kada se može priznati tužbeni zahtjev? Presuda na temelju priznanja?

8. Do kada se može odreći tužbenog zahtjeva?

9. Razlika između odricanja i povlaćenja tužbe? Što ako se odrekao pa opet kasnije podnio? (odbacuje se zbog presuđene stvari)

10. Kakva je pozicija tuženika ako se tužba povuče na zadnjem ročištu? (može se usprotiviti i ne mora) Tko snosi troškove ako se usprotivi? (suglasnost tuženika mora se tražiti ako se tužitelj upustio u raspravljanje, prije toga slobodno raspolaže tužitelj)

11. Pravni lijekovi u ZPP-u? Ponavljanje postupka? Što ako je izjavljena i revizija? (odlučuje se od slučaja do slučaja) Revizija? Razlozi? Protiv kojih odluka se izjavljuje? Kada se izjavljuje izvanredna?

 

12. Što može biti ovršna isprava osim presude i rješenja? (to su rješenja koja glase na novčanu zaštitu) Može li sudska nagodba? Strana sudska odluka? (da)

13. Strana sudska odluka? Što se ocjenjuje? (je li sadržaj u suprotnosti s pravnim poretkom RH)

14. Ovlasti javnog bilježnika u provođenju ovrhe? (o prigovoru odlučuje izvanparnični odjel suda)

15. Što sve može biti sredstvo ovrhe?

 

16. Što sud ocjenjuje prilikom donošenja odluke o uzdržavanju djeteta? Tko sve može tražiti ovrhu prsude o uzdržavanju djeteta?

17. Gdje još CZS pokazuje aktivnost? Uloga Centra kod sklapanja braka?

18. Zašto je krvno srodstvo ocijenjeno kao bračna smetnja? (prvenstveno medicinski razlozi, a zatim moralni)

19. Kako brak prestaje? Tko može podnijeti sporazumni zahtijev za razvod braka? Što ako bračni drugovi imaju zajedničku mlt. djecu? (tada se radi o tužbi za ravod braka)

20. Tko se smatra ocem djeteta?

21. Tko može osporavati očinstvo?

22. Koji je jači institut skrbništvo ili posvojenje? (to je posvojenje) Nad kime se zasniva skrbništvo? Sudbina djeteta i njegovih bioloških roditelja kod posvojenja?

 

Miletić - GP i Trgovačko

 

U presudi ne pisati: na ime troškova; pod prijetnjom ovrhe; iz ZK razvidno je, nego utvrđeno je

 

Razlika između ugovora i dogovora? (dogovorom nastaje pravni posao - konsenzualni)

 

1. Kod automobilske nesreće - odgovornost za štetu? Kako se odgovara? Odgovornost za štetu od opasne stvari? (dva vozača odgovaraju traćem (prolazniku) po objektivnoj odgovornosti)

2. Kako izvođač i investitor odgovovaraju za štetu? (solidarno)

Što ako postoje dva rješenja o ovrsi u različitim gradovima? Što se mora dogoditi da se ne naplati drugi put? (prigovor da je obveza već ispunjena) Kako ide regres ako je naplaćeno ovrhom od dvojice? (regresira se onaj koji je prvi platio od onoga koji je drugi platio jer je obveza već prvim plaćanjem prestala)

3. Fiksni pravni poslovi? Kada kod nefiksnog posla nije potrebno ostaviti rok za naknadno ispunjenje?

4. Kada se odgovara po načelu uzročnosti za štetu? Slučajevi odgovornosti? Kada se osoba koja naknadi štetu može ekskulpirati - 3 razloga? (opasna stvar i djelatnost; neispravan proizvod; nuklearne nezgode; odgovornost za djecu do 7 g.; za onečišćenje okoliša)

5. Klauzula rebus sic stantibus? Kakve su posljedice?

6. Ugovor o cesiji?

7. Rokovi za zastaru kod naknade štete? Što ako KD zastaruje u roku kraćem od onog propisanog po ZOO? (tada se primjenjuje ZOO; ako je duži tada se primjenjuje onaj po KZ)

8. Zatezne kamate?

9. Koje se pravo može posjedovati?

10. Kakav je posjed potreban za dosjelost?

11. Pravo suvlasništva?

12. Kako se provodi upis u ZK za česticu koja se nalazi zajedno s ostalima u ulošku? Što ako se prodaju sve čestice? (kupac se upisuje na ime dotadašnjeg vlasnika)

13. Predbilježba? Primjer. (ako nedostaje tabularna, oznaka zk. čestice ili punomoć)

14. Kada se stječe dosjelost? (kod originarnog nema izdavanja tabularne)

15. Kada ostavina prelazi na nasljednike?

16. Što je potrebno da usmena oporuka bude valjana? Do kada važi takva oporuka?

17. Kako nasljednici odgovaraju za dugove ostavitelja? Kako oni koji su prihvatili nasljedstvo pa ustupili?

18. Kakvu oporuku može sastaviti osoba koja ne zna čitati ni pisati?

19. Sklopljen je kupoprodajni ugovor za stan. Podnesena je tužba za ispunjenje ugovora, a tuženik se poziva na bitnu zabludu. Da li će sud saslušati svjedoka? Da li će prihvatiti tužbeni zahtjev? (to je razlog za pobojnost; u tom slučaju se prigovorom ne može uspjeti jer tužba za pobojnost je konstitutivna; sud neće ni saslušati svjedoke povodom prigovora u ovom slučaju)

 

19. Tvrtka?

20. Trgovac? (djelatnost mora biti dopuštena)

21. Prokurist?

22. Podružnica?

23. Kako ćlanovi JTD odgovaraju?

24. Koliko članova mora imati KD? Zašto? (jr je različita odgovornost)

 

Palarić - Ustav i organizacija

 

1. Kada je donesen Ustav i kada je minjenjan?

2. Izvorišne osnove hrvatske državnosti u Ustavu?

3. Najviše vrednoste ustavnog poretka?

4. Suverenitet i gdje se proteže?

5. Kako narod vlada?

6. Koja je nadležnost Hrvatskog sabora? Kako nadzire Vladu RH? Institut nepovjerenja? Interpelacije?

7. Tko raspisuje izbore za Sabor? Kada moraju biti održani?

8. Kada mandat zastupnika može prestati?

9. Tko može raspustiti Sabor i u kojim okolnostima?

10. Koliko traje mandat zastupnika?

11. Koliko može biti zastupnika? Kako se određuje broj zastupnika? (po Ustavu 160; teoretski bi moglo biti 162 jer je greškom navedeno u izbornom zakonu)

12. Tko može predložiti donošenje zakona?

13. 3 različite većine u Saboru?

14. Koji su organski zakoni?

15. Zakonodavna delegacija?

16. Uredbe sa zakonskom snagom?

17. Kada Sabor redovito zasjeda?

18. Izvanredna sjednica Sabora?

19. Kada je imenovana Vlada?

20. Nadležnost Predsjednika RH?

21. Kako se bira Predsjednik RH?

22. Koliko traje mandat; koliko puta može biti biran?

23. Može li mu mandat prestati prije?

24. Na čiju inicijativu Ustavni sud odlučuje?

25. Nadležnost Ustavnog suda?

26. Uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda i tko ih bira?

27. DSV?

28. Državnoodvjetničko vijeće?

29. Kako se imenuje Glavni DO?

30. Kako se bira predsjednik Vrhovnog suda RH?

31. Vrste sudova?

32. Stvarna nadležnost općinskog suda?

33. Nadležnost županijskog suda?

34. Koje uvjete mora imati kandidat za suca općinskog suda?

35. Uvjeti za županijski sud?

36. Uvjeti za Vrhovni sud?

37. Sudački imunitet?

38. Kako može prestati sudačka funkcija?

39. Uvjeti za upis u Imenik odvjetnika?

40. Odvjetničko društvo?

41. Hrvatka odvjetnička komora?

42. Kodeks odvjetničke etike?

43. Sadržaj javnobilježničke službe?

44. Po kojim kriterijima se određuje broj javnobilježničkih mjesta? (prije na 20000 st., sada na 15000 st.)

 

Knežević - Upravno i radno

 

1. Koji izvanredni pravni lijekovi postoje prema ZUP-u?

2. Favorabilan upravni akt? Je li kod ukidanja ili poništenja? (kod ukidanja)

3. Kod obnove, može li tijelo koje ju je provelo ostaviti na snazi rješenje ne temelju kojeg je određena obnova? (može)

4. Kako zaštititi stranku ako upravno tijelo ne donese niti poništi upravni akt? (ide zahtjev sudu da donese odluku u obliku rješenja)

5. Nadležan sud u postupku izvlaštenja? (županijski)

6. Bi li odluka o izboru suca bila akt koji se poništava? (da)

7. Kada poslodavac utvrdi da je radnik počinio povredu? (raskid ugovora o radu) Što može nezadovoljan radnik? (prvo se mora obratiti zahtjevom poslodavcu, pa ako on ne reagira onda tužba; rokovi su prekluzivni ali postoje iznimke; ako se poslodavac ne pridržava rokova, rok se produžuje jer ne može ići na štetu radnika)

8. Naknada za oduzetu imovinu?

9. Koje tijelo odlučuje da postoji interes za izvlaštenje? (Vlada RH; Ured državne uprave u županiji je nadležan za izvlaštenje) Može li biti usmena rasprava? (da, nema skraćenog postupka) Što ako to tijelo donese rješenje o izvlaštenju po skraćenom postupku? (podnese se žalba; tijelo može samo odlučivati; poništit će svoje rješenje i provesti postupak ispravno)

10. Što znači da je žalba suspenzivan pravni lijek? (u obrazloženju mora biti navedeno zašto žalba ne odgađa izvršenje, ili ako je po zakonu)

11. Zašto više tijelo može ukinuti rješenje koje je konačno - samo jedan razlog? (ako je očito povrijeđen materijalni zakon i to u roku od 1 g.; mirovnine rješava HZMO; to nije tijelo državne uprave već pravna osoba s javnim ovlastima; pravo nadzora nad njim ima Ministarstvo)

12. Način prestanka ugovora o radu? Može li se dogoditi da poslodavac prestane postojati pa da prestaje ugovor o radu? (da)

13. Kada radnik na radu izumi neki izum, čiji je? (supsidijarno se primjenjuje ZOO)

 

19.12.2008.

 

Gagro - Ustav i organizacija

 

1. Kada je donesen Ustav RH?

2. Kada je RH postala suverena, a kada je raskinula veze s bivšom Jugoslavijom?

3. Koje slobode jamči Ustav? Osobne i političke slobode?

4. Kako je organizirana vlast u RH? tko predstavlja izvršnu vlast? Što je privremeni Predsjednik Republike?

5. U koju vlast spada Ustavni sud? Tko može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti? Tko može podnijeti zahtjev, a tko prijedlog? Koliko traje mandat suca Ustavnog suda i tko ga bira? Koji su uvjeti za imenovanje?

6. Što je Europski sud za ljudska prava? Zašto je važan? Rok za podnošenje tužbe?

7. Vrste sudova? Redovni i specijalizirani?

8. Tko imenuje i razrješuje suce? Pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i razrješenju?

9. Tko bira članove DSV? Tko predlaže kandidate iz redova sudaca, a tko utvrđuje prijedlog?

10. Sudska uprava, koji su poslovi?

11. Tko kontrolira zakonitost rada pradsjednika suda?

12. Sudačko vijeće? Što radi?

13. Koliko traje mandat suca?

14. Što je to DO? Koja pravna sredstva podnosi? Kako je organizirano kod nas? Što znači odnos subordinacije? Tko imenuje glavnog, tko ostale, tko zamjenike? Pravni lijek protiv odluke o razrješenju?

15. Što je odvjetništvo? Uvjeti da bi se mogla obavljeti odvjetnička djelatnost? Pravna zaštita protiv odluke o brisanju?

16. Javni bilježnik? Što spada u njegove poslove? Tko ih imenuje? Čime? Po kojem postupku? Pravna zaštita protiv rješenja o imenovanju? Prisega nakon rješenja? (uručuje se Povelja, HJK određuje dan početka obavljanja posla i objavljuje se u NN)

 

Rašo - KP i KPP

 

1. Davanje lažnog iskaza? U koju glavu spada? (KD protiv RH)

2. Ima li u praksi razlike da ovlašteni tužitelji imaju različita prava? (to je npr. DO, kod ispravka optužnog akta, kod poziva na raspravu, predlaganje prenošenja nadležnosti)

3. Podnesci, koji se odbacuju u postupku? Instruktivni rok?

4. Pritvor? Opći i posebni uvjeti da bi se odredio? Kada je obvezan?

5. Koje su kaznenopravne sankcije u postupku?

6. Što znači da svaka sankcija mora biti određena? Koje mogu biti trajne? (vozačka dozvola; protjerivanje stranca; oduzimanje predmeta)

7. Način počinjenja djela? Opća KD? Specijalna KD?

8. Pomilovanje? Kako predsjednik dođe u situaciju da treba dati pomilovanje? (to je putem molbe osobe - rokovi 6 mj., 1 g. ovisno o težini KD)

 

Marković - Upravno i radno

 

1. Što je uvjerenje? Da li je upravni akt? (ne) A rješenje kojim se odbija izdavanje rješenja? (da)

2. Načelo saslušanja stranke?

3. Kada se provodi skraćeni postupak?

4. U kojem roju se donosi rješenje u skraćenom, a u kojem u ispitnom postupku?

5. Koje akte donose tijela u upravnom postupku? Da li je dopuštena žalba protiv zaključka? Kako se pobija zaključak kojem nema mjesta žalbi?

6. Kakvo je privremeno rješenje? Zašto rješava privremeno? (npr. rješenje o mirovini za 30 g., ali nema podataka za zadnjih 6 g.)

7. Na koga se naslovljava žalba, a kome se šalje? Što se u njoj mora navesti?

8. Iz kojih razloga se može podnijeti žalba?

9. Može li se isključiti žalba u upravnom postupku? Što se može onda?

10. Čime se pokreće upravni spor; u kojem roku?

11. U kojem sastavu odlučuje sud o tužbi* Jesu li sjednice Upravnog suda javne?

12. Što čini sud kada primi tužbu? Što traži da mu dostavi tuženo tijelo? Što ako mu ne dostavi spise? (sud traži dva puta spise)

13. Što je upravni akt? Što je predmet ocjene u upravnom sporu? U kojim granicama sud ispituje upravni akt?

14. Može li tužitelj povući tužbu u upravnom sporu? Do kada? Što tada čini sud?

15. Tko snosi troškove?

16. Tko je zainteresirana osoba?

17. Kakvo može biti izvlaštenje? Kakvo je potpuno, a kakvo nepotpuno?

 

18. Kakvo može biti radno vrijeme prema ZOR-u?

19. Pretpostavke za zakoniti štrajk?

20. Što je lock-out?

21. Tko su pripravnici?

22. Može li se radnik odreći prava na GO?

23. Otkaz ugovora o radu?

24. Povrede službene dužnosti? Što se može protiv odluke višeg službeničkog suda?

 

Jug - GPP i Obiteljsko

 

1. Izvanredna revizija - po noveli ZPP-a? Kada se može izjaviti? Tko je općenito ovlašten podnijeti reviziju? Što ako stranka nema odvjetnika? (mora imati određene kvalifikacije?

2. Redovna revizija? Kada je dozvoljena?

3. Ponavljanje postupka? Kada se može tražiti? U kojem roku? Što sud mora utvrditi da bi odobrio prijedlog za ponavljanje postupka?

4. Koji su posebni parnični postupci?

5. Da li je u smetanju posjeda dozvoljena ravizija? Koji je rok za žalbu? Da li su može odlučiti da žalba ne zadržava ovrhu? Da li može donijeti odluku o privremenoj mjeri?

6. Zbog kojih razloga se redovna revizija može podnijeti?

7. Presuda zbog ogluhe?

8. Mirovanje postupka? Da li ga ima u sporu male vrijednosti?

9. Koji su to sporovi male vrijednosti? (karakterističan je prethodni postupak - analogan redovnom) Rok za žalbu?

10.Mjesna nadležnost? Kada postoji isključiva?

11. Svrsishodna delegacija?

12. Privremena mjera - po Ovršnom zakonu? Pretpostavka za donošenje? Ako se predlaže prije pokretanja postupka?

13. Koji je javni bilježnik nadležan za donošenje rješenja o ovrsi? (nema nadležnosti)

 

14. Imovina maloljetnog djeteta? Što treba roditelju za raspolaganje?

15. Bračna stečevina? (suvlasnici su u jednakim djelovima i to je neoboriva presumpcija)

16. Kako brak prestaje?

17. Kada se može tražiti razvod braka?

18. Kako se brak može sklopiti?

19. Pretpostavke za valjanost braka? Iznimke vezane za poslovnu sposobnost?

20. Izvanbračna zajednica?

 

Eraković - GP i Trgovačko

 

1. Tko odgovara za štetu? Ugovor o osiguranju - kojim zakonom je uređeno? (Zakon o obveznom osiguranju) Više sudionika prometne nezgode, kako odgovaraju? Po kojem načelu se odgovara? (načelu krivnje) Kada postoji obična nepažnja? Razlika između krajnje i obične nepažnje? Ako je ogovornost za štetu od opasne stvari, tko je odgovoran? Kada se vlasnik može osloboditi odgovornosti?

2. Ugovorna kazna? Zakašnjenje, ispunjenje? Ako je pretpljena veća šteta?

3. Prestanak obveze prebijanjem? Pretpostavke? Kada s pražbine prestale?

4. Zastara zahtjeva za naknadu štete? Ako je šteta učinjena KD?

5. Prekid zastare?

6. Ugovor o doživotnom uzdržavanju? Što se traži za valjanost? Može li se raskinuti; kako?

7. Reivindikacija? Kako će dokazati pravo vlasništva?

8. Što piše u tužbenom zahtjevu kod reivindikacije? (mora se opisati stvar)

9. Razlika između poštenog i nepoštenog posjednika?

10. Kada dolazi do otvaranja nasljedstva? Što se događa u tom trnutku? Ogdovaraju li nasljednici za dugove ostavitelja?

11. Sadržaj opiruke?

12. Razlika između nasljednika i legatara? (legatar ima obveznopravni zahtjev, nije nasljednik)

 

13. D.D. koje organe ima?

14. U upravnom odboru su dvije vrste članova, koji? (izvršni i neizvršni) Što rade izvršni direktori?

15. Prava imatelja dionica? Kada društvo prestaje postojati, na što dioničar ima pravo? (dio koji preostane od stečajne mase

16. Kako se prenose dionice? (uvjet da bi se dionica mogla prenositi indosamentom je da je izdana isprava o dionici) Gdje se vode ako su izdane u nematerijaliziranom obliku?

17. Temeljni ulozi mogu biti u čemu?

18. Što dobivamo kod D.O.o.-a? Poslovni udjeli - gdje se evidentiraju? (mogu se prenositi i nasljeđivati) Uvjeti za prenošenje?

19. Zašto pravna osoba može pasti pod stečaj? Kada postoji nesposobnost za plaćanje?

20. Što ulazi u stečajnu masu? Može li se stečaj otovoriti nad fizičkom osobom? (može nad TP i obrtnikom) Koji dio imovine ne ulazi u stečajnu masu?

 

1. Što je šteta?

2. Pretpostavke odgovornosti za štetu? Odgovornost po načelu krivnje i po načelu kauzaliteta? Kako se vlasnik može osloboditi odgovornosti?

3. Raskid ugovora zbog promijenjene okolnosti? (to je konstitutivna tužba)

4. Raskid ugovora zbog neispunjenja? Kod kojih poslova ne traba izjava? (kod fiksnih ugovora; ako je u ugovoru određen rok ispunjenja to je fiksni ugovor; rok mora biti bitan sastojak ugovora; može kasatorna klauzula - "...u protivnom se ugovor raskida"; okolnost da je rok bitan sastojak ugovora može proizlaziti i iz prirode pravnog posla)

5. Cesija? (ako je potraživanje od cesionara i cedenta, može se tražiti natrag po osnovi stjecanja bez osnove) Sporedne tražbine? Vrste cesija?

6. Promjene na strani dužnika? Ugovor o preuzimanju duga?

7. Prestanak obveze prebijanjem (prestanak je kada su se tražbine realno susrele)

8. Prava kupca u slučaju isporuke robe s nedostacima? Što prethodno mora učiniti da bi ta rava morao ostvariti? (uredno i pravodobno obavijestiti prodavatelja)

9. Osim prekluzivnih kakvi još rokovi mogu biti? (to su zastarni rokovi)

10. Ugovor o doživbotnom uzdržavanju? Razlozi za raskidanje?

11. Nekretnina? Koje načelo je povezano s njom?

12. Što je potrebno za stjecanje prava vlasništva? Što može biti titulus, a što modus? Kojom vrstom upisa u ZK se stječe pravo vlasništva? Što se stječe predbilježbom? Što se zabilježbom ostvaruje?

13. Dosjelost?

14. Stvarna prava?

15. Služnosti? Stvarne služnosti? Prelaganje služnosti?

16. Otvaranje nasljedstva?

17. Da li nasljednici odgovaraju za obveze ostavitelja?

18. Usmena oporuka? Koje su izvanredne okolnosti pod kojima se može ispuniti?

19. Ostale vrste oporuke? Javna oporuka?

 

20. Trgovac pojedinac? (mora biti obrtnik i upisan u registar - pretpostavke; ostvarivanje prihoda je samo pretpostavka za upis u registar)

21. Podružnica trgovačkog društva? Može li biti stranka u postupku pred sudom? (ne može, iako ima presuda gdje je stranka)

22. D.D. - organi? Ako je upravni odbor, što je sa članovima - kategorije članova? Što rade izvršni direktori? (vodi poslove društva i zastupa društvo; neizvršni rade ono što ineče radi nadzorni odbor)

23. Kako se prenose dionice?

24. Što se može unijeti kao temeljni ulog u D.D.? Što kod D.O.o.? Gdje se evidentiraju poslovni udjeli? (u knjigu poslovnih udjela) Kako se prenose poslovni udjeli?

25. Stečajni razlozi? Nesposobnost za plaćanje? Nad kojim se sve osobama može provesti stečajni postupak? Nad kojima ne može? Ako se stečaj otovri nad fizičkom osobom, što ulazi u stečaj? (u stečajnu masu ulazi sva imovina, osim onoga što je izuzeto od ovrhe)

 

:palac:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uprava i Radno Markovic

 

1.N. slobodne ocjene dokaza

2. Samostalnost u rjesavanju

3. Tko vodi upravni postupak

4.O čemu odlučuje tijekom postupka ovlaštena službena osoba

5. Što je ivjerenje? (nije U.A.)

6. Što ako tijelo ne izda uvjerenje? (Rj. da odbija izdati uvjerenje)

7. Koje je Rj. konačno u upravnom postupku?

8. Kojim datumom prvostupanjsko Rj postaje konačno?

9. N. saslušanja stranaka

10. Može li se donijeti Rj. bez saslušanja stranaka? U kojoj vrsti postupka? (u skr. postupku)

11. Kad se provodi skr. postupak?

12. Kad se provodi posebni ispitni postupak?

13. Kako se pokreće upravni postupak? (po sl. d. ili na zahtjev stranke)

14. Što kad tijelo utvrdi da enma uvjeta za vođenje postupka? (donosi zaklj.)

15. Koje akte se donosi u upr. postupku? (rj. i zaklj.)

16. Jel protiv zaklj. dopuštena žalba? Kad je dopuštena? (kad je to izričito zakonom propisano)

17. Kako se pobija zaključak protiv kojeg nema mjesta žalbi u upr. post. (žalbom protiv Rješenja)

18. Tko može biti punomoćnik u upr. post.?

19. KOje osobe ne mogu biti punomoćnici? (one koje se bave nadripisarstvom)

20 Što ako službena osoba otkrije da se osoba bavi nadripisarstvom? Hoće li poništiti radnje koje je donio nadripisar? (neće) Što donosi da ne može nadripisar raditi? Jel može žalba (da- ne odlaže izvršenje)

21. Do kad može stranka izmijeniti svoj zahtjev? (do donošenja rješenja)

22. Jel mora biti isti činjenicčni (da) i pravni (ne) osonov?

23. Ako ne dopusti izmjenu što tad tijelo donosi? (Zaključak)

24. Jel protiv zaključka dopuštena žalba? (da)

25. Može li stranka odustati od zahtjeva? Što se donosi (zaključak o obustavi Ž)

26. Što e prethodno pitanje?

27. Kakvo je privremeno rješenje?

28. Kad se dešava privremeno rješenje? (npr. mirovina)

29. Što biva s privremenim rješenjem kad se pribave svi podaci? (privremeno rješenje se stavlja izvan snage)

30.Razlozi za žalbu u pravnom postupku? U kojem se roku Žalba podnosi? Kome se šalje, na koga se naslovljava?

31. Može li se isključiti žalba u upravnom postupku?

32. Postoje li rješenja protiv kojih nije dopuštena žalba? (da ako je zakonom izričito propisano- tad se pokreće upravni spor)

33. Kako se pokreće upravni spor?

34. Što se mora navesti u tužbi?

35. Što tražimo petitom tužbe u upravnom sporu? (da se tužba uvaži/usvoji, da se rješenje poništi)

36. U kojem sastavu rješava upravni sud? 3 suca)

37. Koji još sastav postoji? kod prijedloga za ponavljanje postupka?

38. Što će sud učiniti kad primi tužbu? (zatražit će spise predmeta)

39. Što ako tijelo ne dostavi spis? (ponovno zatražiti, ako ne - riješiti bez spisa)

40. Kad stranka ne priloži osporeni U.A što onda? Pozvati ju; odbaciti

41. Kad inače odbacuje tužbu upravni sud?

42. Može li tužba u upravnom sporu biti podnesena prijevremeno? (DA- šutnja administracije)

43. Predmet ocjene u upr. sporu?

44. Jel vezan razlozima tužbe?

45. Na što pazi? (na ništavost)

46. Što ocjenjuje? (zakonitost upr. akta)

47. Što je upravni akt?

48. Tko je zainteresirana osoba u upravnom sporu?

49. Što traži tužitelj? (da se akt poništi)

50. Može li tužitelj odustati od tužbe? Sud tad što donosi? (rješenje o obustavi)

51. Tko snosi troškove upravnog spora? (čl. 61 Svaka stranka svoje troškove)

52. Kako se može pobijati presuda u. suda? (zzz, pr. za ponavljanje postupka, Ustavna tužba)

 

RADNO

 

1. Kako se zasniva radni odnos

2. Što se mora navesti u ugovoru o radu?

3. Kako se zasniva r. odnos na određeno vrijeme?

4. Što je pravilo po ZOR-u? (rad na neodr)

5. Pretpostavke za zakoniti štrajk?

6. Što je lock out?

7. Što može biti posljedica sudjelovanja u nezakonitom štrajku?

8. Što se moŽe smanjiti? (doprinosi) Plaća može?

9. Radno vrijeme?

10. Kakvo je skraćeno?

11. Vrste otkaza ugovora o radu?

12. Forma otkaza

13. Kako se određuje plaća ako nije određena ugovorom o radu?

 

ZN O IVLAŠTENJU

1. kakvo može biti izvlaštenje

2. Što je izvlaštenje

 

ZN o naknadi...

1. Što se mora navesti u zahtjevu za povrat imovine?

 

ZN o drž služb

1. Koje osobe ne mogu biti primljene u drž. službu?

2. Povreda službene dužnosti po zakonu o državnim službenicima (teška i laka)

3. Tko odlučuje? A tko u 2. stupnju?

4. Što se može protiv odluke višeg službeničkog suda? (upr. spor)

5. Koji se propisi primjenjuju u služb. postupku? (ZUP, ZKP)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Napravi novi...