Jump to content

Pitanja travanj 2009


mirnab

Preporučene objave

02.04.09.

UPRAVA I RADNO

Vlahinja

(16:00h)

1. koje rješenje može postati konačno?- da li svako može postati konačno? (ne ono kojim se zahtjev odbija, zahtjev se može ponovi podnijeti)

2. dijelovi rješenja?- uvod? uputa o pravnom lijeku?

3. izvanredni pravni lijekovi (nabrojiti)?

4. ukidanje po pravu nadzora (rok, tko ukida, tko pokreće zahtjev)?

5. proglašenje rješenja ništetnim (rok, tko odlučuje)?

6. rok za tužbu?

7. odbačaj tužbe (u kojim slučajevima)?

8. obustava sudskog postupka (u koja tri slučaja)?

9. upravni sud- članstvo sudskog vijeća? kada 5-člano vijeće odlučuje?

10. protiv kojeg akta se može pokrenuti upravni spor?

11. obvezatnost presude? što ako upravno tijelo ne postupi po odluci suda?

12. prva radnja kada upravni sud dobije tužbu? (traži predmet spisa)

13. što se tužbom može tražiti (tužbeni zahtjev)?

(16:20h)

14. što uređuje Zakon o radu?

15. vrste diskriminacija? da li postoji legalna diskrminacija? (specifikum radnog mjesta- dojilja, jelte može biti samo žena, hmm, bar za sad; op. Vlahinja)

16. da li dijete može zasnovati radni odnos? tko mora odobriti? (inspektor rada)

17. da li osoba od 16 godina može zasnovati r.odnos? tko mora podnijeti zahtjev?

18. prestanak ugovora o radu?

19. forma ugovora o radu? što ako nije u predviđenoj formi?

(16:25h)

 

GPP + OBITELJSKO

Buljan

(16:30h)

1. može li i kako stranka rspolagati svojim zahtjevom? (povlačenje, odricanje, nagodba)

2. povlačenje zahtjeva (tužbe)? do kada može samostalno povuči, a do kada uz suglasnost druge strane? kakvu će sud donijeti odluku? (rješenje o povlačenju tužbe)

3. kada počinje parnica teči?

4. odricanje od tužbenog zahtjeva? Kako će glasiti izreka? (odbija se tuž zahtjev)

5. što je tužba, a što tužbeni zahtjev?

6. dijelovi tužbe?

7. može li se svaka stranka odreći svakog zahtjeva? (ne može nedopuštena raspolaganja)

8. kada stranka ne može slobodno raspolagati? primjer? (zahtjev za uzdržavanje malodobnog djeteta)

9. pravomoćnost sudske odluke? ako je izjavljena žalba, u kojem trenutku odluka postaje pravomoćna?

10. odricanje/ odustanak od prava na žalbu- do kojeg trenutka?

11. razlika presuda zbog izostanka- presuda bez održavanja glavne rasprave?

12. presuda zbog ogluhe (kada će se donijeti)?

13. punomoćnici stranaka (tko su oni, nabrojati)?

14. što je punomoć?

15. mirovanje postupka? u kojem slučaju?

16. prijedlog za povrat u prijašnje stanje? što uz to treba napraviti? (izvršiti propuštenu radnju)

17. izvanredni pravni lijekovi? koji je prije postojao a više ga nema?

18. protiv čega se podnosi revizija, a protiv čega prijedlog za ponavljanje postupka?

19. odluke Vrh. Suda po reviziji?

20. vrste nadležnosti po ZPP?

21. odstupanja od opće mjesne nadležnosti? Navesti primjere? (sporovi za uzdržavanje kada je tužitelj malodoban; naknada štete)

 

22. prestanak braka- načini?

23. poništaj braka?

24. koje su pretpostavke za postojanje braka? što ako ne postoji neka od pretpostavki?

25. razlozi za razvod braka?

26. tko može podnijeti sporazumni zahtjev za razvod braka? što ako bračni drugovi imaju djecu?

27. utvrđivanje očinstva? Tko može pokrenuti postupak?

28. osporavanje očinstva? Tko može tražiti?

29. što sud mora utvrditi kada donosi odluku o uzdržavanju? (potrebe tužitelja, mogućnosti tuženog, njegove prilike, druge obveze, postojanje imovine)

(17:15h)

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO

Brežanski

(17:20h)

1. izvanugovorni odnosi? Nabrojati koji su to?

2. što je šteta? Vrste šteta? (imovinska, neimovniska)

3. načini popravljanja štete? (naturalna restitucija, novčana, satisfakcija)

4. odgovornost više osoba za štetu? (solidarna, podjeljena)

5. osnovni principi odgovornosti za štetu? (objektivni, subjektivni)

6. nabrojati klasične primjere objektivne odgovornosti?

7. isključenje odgovornosti vlasnika opasne stvari? (radnja oštećenika, radnja trećeg, vis maior)

8. oslobođenje vlasnika opasne stvari?

9. odgovornost po principu krivnje?

10. kakvu sposobnost mora imati štetnik? Kada je stječe? (deliktna, od 14.god)

11. odgovornost po principu pravičnosti? (štetnik ne odgovara jer ne postoji pretpostavka odgovornosti (neubrojiva osoba), ali ga sud obvezuje na naknadu štete- po kojim mjerilima- imovinske prilike)

12. stjecanje bez osnova? Par primjera?

13. pravila vraćanja kod stjecanja bez osnove?

14. kada je ugovor sklopljen?

15. bitni sastojci ugovora?

16. suspenzivni uvjet? Pod koje sastojke ugovora spada?

17. nevaljanost pravnih poslova? Vrste?

18. oblik pravnog posla kao uvjet ništetnosti?

19. mogućnost konvalidacije ugovora koji nije sklopljen u predviđenoj formi?

20. pobojnost kao vrsta nevaljanog posla?

21. mane volje kao razlog pobojnosti?

 

22. osnove stjecanja vlasništva?

23. derivativno stjecanje prava vlasništva? Pretpostavke?

24. osobne služnosti?

25. realni tereti?

26. ukidanje stvarnih služnosti?

27. prelaganje stvarnih služnosti? (ako su se promijenile prilike)

28. što je posjed? Što sud utvrđuje u posjedovnoj parnici? Rokovi?

29. pravo građenja?

 

30. sposobnost ostavitelja da raspolaže svojom imovinom? Uvjeti?

31. ograničavanje oporučnog nasljeđivanja?

32. redovi nužnih nasljednika? Vrste, nabrojati?

33. raspolaganje imovinom za života?

34. ošasna imovina? Da li općina/županija postaje nasljednik? (da, preuzima i obveze)

35. što se dešava sa naknadno pronađenom imovinom?

36. pretpostavke valjanosti usmene oporuke? Do kada valja?

 

37. društva kapitala? Nabrojiti?

38. društva odoba? Nabrojiti?

39. što je javno trgovačko društvo?

40. kada trgovačko društvo stječe osobnost?

41. pravna sposobnost društva- čime je određena?

42. odgovornost društva za štetu? Pretpostavka? (poslovna sposobnost)

43. krivnja društva? Po kome se određuje?

44. dioničko društvo?

45. vrste dionica?

46. vlastite dionice? Tko ih izdaje? Sloboda prometa takvim dionicama? (ograničena)

47. tijela dioničkog društva? Kratko opisati?

48. tvrtka- što je i koji su dijelovi?

49. načela sudskog registra?

50. načelo prioriteta?

51. vladajuće-ovisno društvo, u kakva društa spadaju? (povezana)

52. što su povezana društva? Primjer?

(18:00h)

 

KAZNENO & KPP

Garačić

(18:05h)

1. opisati djelo i presudu koju je obrađivao u presudi?

2. što je i kada se primjenjuje uvjetna osuda?

3. opoziv uvjetne osude?

4. mogućnosti kod fakultativnog opoziva uvjetne osude (ako opozove osudu, ako ne opoozove)?

5. kaznena djela na mah? Učinjena u kojem stanju i uzrokovana čime? (stanje razdraženosti, uslijed –teškog vrijeđanja; zlostavljanja; napada)

6. utvrđivanje razdraženog stanja, tko utvrđuje?

7. opća i specijalna KD? Tko počinitelji kod specijalnih KD? (službena o., vojna o., odgovorna o.)

8. nužna obrana? Karakteristike napada, karakteristike obrane?

9. prekoračenje nužne obrane? Posljedice?

10. nužna obrana ako napad nije stvaran? Kakva je krivnja kod putativne n.o.?

11. pokušaj KD? KD gdje nema pokušaja? (verbalna)

12. vrste pokušaja? Zašto je bitno razlikovati? (zbog dragovoljnog odustanka)

13. svjesni nehaj?

14. realni stjecaj? Što povezuje djela u realnom stjecaju i kakva djela mogu ući u realni stjecaj?

 

15. stvarna nadležnost županijskog suda? Kada ŽS rješava sukob nadležnosti?

16. stvarna nadležnost Vrhovnog suda?

17. osnovi za određivanje pritvora? Razlika između koluzijskih razloga kao osnove za određivanje pritvora u odnosu na sve ostale razloge?

18. kada okrivljenik mora imati branitelja? U kojem trenutku kod suđena u odsutnosti?

19. bitne povrede kaz. postupka? vrste i posljedice?

20. kada žalbeni sud može preinačiti presudu?

21. kada se presuda odbija?

22. razlika između amnestije i pomilovanja?

23. rehabilitacija? Koje tijelo vodi? (kaznena evidencija pri Min. pravosuđa)

24. zahtjev za nepravu obnovu postupka? kada?

25. zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćnosti presude? tko predlaže, tko odlučuje, rok?

(18:45h)

 

USTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

Krilitić

(19:00h)

1. Hrv. Sabor, što je i kakva nadležnost? Koliko zastupnika, kako se biraju?

2. Može li Sabor ovlastiti izvršnu vlast da donosi uredbe?

3. Imaju li zastupnici obvezujući mandat?

4. Predsjednik Republike?

5. ustroj državne vlasti?

6. kome odgovara Predsjednik? Može li i kada raspustiti Sabor? Može li donositi uredbe sa zak. Snagom? (može u slučaju rata). A što kada je prijetnja rata?

7. Vlada? Kakvo je to tijelo? Kome odgovara?

8. Akti donešeni u postupku osamostaljivanja RH- točan naziv i kada su donešeni? Učinak tih odluka?

9. Ustavni sud, nadležnost?

10. Ustavna tužba, kakav je akt, tko može podnijeti, kada može podnijeti?

11. Kakvu odluku donosi Ustavni sud?

12. Konvencija o zaštiti... kada donešena, kada ratificirana u RH, rezerva RH? (donešena Rim 1950, ratificirana 1997, razerva- u odnosu na javnost rasprave)

13. što su sudovi?koja je njihova uloga? Čime se bave?

14. vrste sudova?

15. Upravni sud- nadležnost? Kada i kako upravni sud odluičuje o povredama ustavnih prava?

16. odgovornost za štetu sudaca, uslijed čega, tko odgovara, pravo regresa? (nezakonit i nepravilan rad, odgovornost RH, moguć regres zbog namjere/grube nepažnje)

17. imunitet sudaca? Imunitet DSV-a? (nema imuniteta DSV-a)

18. odvjetnička komora, kakvo tijelo, kakve akte donosi, o čemu odlučuje? (P.S. pitanje upućeno odvjetničkom vježbeniku)

19. tko osim odbjetnika može zastupati stanke pred sudom?

20. pravo na pošteno suđenje? Gdje je regulirano? Što to sadržajno znači? (pravično, nepristrano, u razumnom roku)

21. javno bilježništvo, kakva je to služba, koje poslove obavljaju JB?

22. što je JB komora? (P.S. pitanje za javnobilježničkog vježbenika)

23. što je DO, kakvo je to tijelo, koje poslove obavlja?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

evo pitanja sa roka 3.4.2009.

 

Gpp- Jesenković

 

sadržaj žalbe

presuda na temelju priznanja

granice ispitivanja prvostupanjske presude

prethodno pitanje

kako se pokreće kazneni postupak

što se utvrđuje u ostavinskom postupku

odricanje od nasljedstva

naknadno pronađena imovina

naknadno pronađena oporuka

obitelji po OZ-u

izvanbračna zajednica

brak

pretpostavke za postojanje braka

tužba za utvrđivanje braka

prestanak braka

utvrđivanje očinstva

uzdržavanje bračnog druga

uzdržavanje djece

 

Ustav_Gagro

 

kad je donesen ustav, kad je rh proglašena suverenom a kad je raskinula veze sa sfrj

ljudska prava i slobode

organizacija vlasti

što radi vlada

ovlaštenja predsjednika rh

privremeni predsjednik

ustavni sud

suci US

esljp-zašto je jurisdikcija protegnuta i na rh

vrste sudova u rh

imenovanje i razrješenje suca

tko bira članove dsv-a

pravna zaštita protiv odluke o razrješenju suca i protiv odluke o imenovanju suca

sudska uprava-što je i tko je obavlja, poslovi

sudačko vijeće

kad sud. vijeće ocjenjuje rad sudaca

što je državno odvjetništvo

tko imenuje žup do i opć do i tko ih razrješava,a zamjenike

što je odvjetništvo

uvjeti za obavljenje odvj djelatnosti

što je jb,što radi,imenovanje jb,možete li početi raditi čim dobijete rješenje-ona prisega i povelja

 

 

Gp-Brežanski

 

opće pretpostavke za naknadu štete

isklj.protupravnosti iako je nastala šteta

2 osn principa odg

definicija opasne stvari

uzročna veza

odg za neispravan proizvod

spos.za odg za štetu

slučajevi odg za drugoga

odg poslodavca za štetu radnika

satisfakcija

ponuda,kome mora biti učinjena,učincido kad obvezuje,opoziv

osobno pojačanje odnosa

jamstvo-vrste

promjene subjekta

razlika preuzimanje duga i preuz. ispunjenja

razlika zastarnih i prekluzivnih rokova

nevaljanost pp

pobojnost-učinak

pobijanje pr.radnji dužnika-petit

bitni sastojci ug. o zakupu

načini prestanka obveze

vrste prijeboja

suvlasništvo

etažno vlasništvo

karakteristike vl tužbi

plodovi stvari

dijelovi stvari

pertinencija

definicija nekretnine

građenje na tuđem zemljištu

legat

ošasna imovina

uračunavanje darova

izdvajanje u korist potomaka iz ostavine

što čini ostavinsku imovinu

ug o ustupanju imovine za života

oporuka-vrste

pretpostavke valjanosti usmene oporuke

odricanje od nasljedstva

doo-odgovornost članova

razlika zastupnik7tijelo pravne osobe

trgovac pojedinac

dionice kakve razlikujemo

 

Uprava-komadina

dokazna sredstva

načela i z zakona

stranke u upr.postupku

pojam stvarne i mjesne nadležnosti

pravne posljedice poništaja i ukidanja rješenja

načelo zaštize prava građana i pr.interesa

kad je rješ konačno a kad pravomoćno

predmet upr.spora

stranke u sporu

šutnja 2st tijela

 

tijela drž uprave

poslovi drž uprave

sredstva za rad drž uprave

tko odg za štetu trećim osobama

 

zakon o naknadi...:oblici naknade

ovlaštenici naknade

 

z.o izvlaštenju

vrste izvl.

gdje se vodi upr spor po ovom zakonu

 

zor

 

kako se zasniva radni odnos

načini prestanka uor

redoviti otkaz uor

sudski raskid uor

plaća-nešto o njoj

 

zods

kako se prije zvao zakon

raspored,premještaj i dr prava

 

z.o osig potraž....pravo na mirovinu po tom zakonu

 

stranci-radna i poslovna dozvola

 

Kazneno-Baranović

 

nadležnost opć suda

nadl. žs

protiv koje optužnice nije dopušten prigovor

Vsrh-što radi

suđenje u odsutnosti

izvanredni pr.lijekovi

izn.ublaž.kazne-kome se podnosi

zzz

obvezna obrana

vrste presuda

kad sud donosi odbijajuću presudu

osnove za pritvor

nezakoniti dokazi

sukob nadležnosti-tko odlučuje

bitne povrede kazn.postupka

kad se preinačuje oresuda

 

vrste kps

kazna dugotrajnog zatvora

rad za opće dobro

nužna obrana

zakonsko i sudsko ublažavanje kazne

produljeno kd

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pitanja 03.04.2009.

 

brežnaksi

stjecanje bez osnove- tužba , rok

zadaća je bila naknada štete

opće pretpostavke odgovornosti za štetu

što propisuje zakon o krivnji

načini popravljanja štete

povreda prava osobnosti- jesu li taksativno navedena.......NE JER NA KRAJU ČLANKA PIŠE I DR.

kad imamo pravo na neimovinsku štetu

ponuda- def, kakva mora biti , kome je učinjena , iznimke od toga d aje upućena određenoj osobi

učinak ponude

opoziv ponude

prihvat - def.

kad se priznaje konkludentna radnja kod prihvata

promjena identiteta ugov. odnosa

promjena vjerovnika - cesiju pitala

osobno pojačanje ugovora

ugovorna kazna

stv. pojačanje ugovora

evikcija - vrste, rok

zastara- def., opći rok, kad počinje zastara

kupoprodaja - cijena , način određivanja

je li se cijena može zakonom odrediti ? da, npr. cijena otkupa stana

ugovorna odg. za štetu

opseg štete

suvlasništvo - def., idealan dio

etažno vlasništvo - def.,

redovita i izvanredna uprava

založno- def., osnivanje

razlika osobni i založni dužnik

realni tereti- def., osnivanje

višestruko otuđenje iste nekretnine

posjed- def., vrste, zaštita , pr. raspravljanje

pr. građenja - def., tko je vlasnik zgrade

opća dobra- koncesija

def. nekretnine

osnove nasljeđivanja

aps/ rel naslejndici

ug. o doživotnom - karakteristike, stranke, što ako umre davatelj uzdržavnaja

zastara zahtjeva između nasljednika

odricanje

ustup

vlastoručna oporuka

karakteristike oporučitelkja

oporuka pred svjedocima

pretpostavke valjanosti usmene oporuke

naknadno pronađena imovina

 

TRGOVAČKO

trg. dr. podjela

razlika kod odgovornosti

karakteristike dd

osnivanje

tijela

doo

tijela

poslovi

poništaj odluke skupštine

odg. čl. uprave dr.

kondemnatorna tužba za zaštitu tvrte

zak. zastupnik

 

 

jesenković

 

n. savjesnosti , postoji li sankcija po zpp-u

n. monokracije

opća mj. nadl---- sve

pr. osoba - mj . nadl.

nadl. po mjestu plaćanja

stranke u parn. postupku---- SVAKA FIZIČKA I PRAVNA OSOBA

parnična i poslovna psosobnost

zapisnik i služ. bilješka ---- zapisnik sačinjava sudac o radnjama na ročištu ivan njega , a bilješku sudac, zapisničar, služ. osoba o radnjama izvan ročišta

presuda / rješenje

žalba na presudu -

sadržaj žalbe

razlozi pobijanja presude

presuda na temelju priznannja

granice ispitivanja prvost. prwesude

na što sud pazi po SD

što utvrđujemo u ost. post.

odricanje - na što upozorit nasljendike

 

obiteljsko

izv. zajednica

3 vrste obitelji

pretpostavke sklapanja i valjanosti braka

tužna na utvrđenje da brak ne postoji

ovlaštenici podnošenja te tužbe

prestanak braka

uzdržavanje br, druga

 

 

komadina upr/ radno

 

dokazna sredstva

posebna vrsta isprava

je li uvjerenje pr. akt

n. zaštitie pr. građana i j. interesa

konačno i pravomoćno rj.

prethodno pitanje

šutnja administracije

stv. i mj. nadležnost

izmjean zahtjeva

 

stranke u upr. sporu

kako zakon definira zainteresiranu stranu

upr. akt def.

razlozi pobijanja

žalba protiv 1. stup. rj

zaštita sloboda zajamčenih ustavom

tijela poslovi drž. up.

tko osigurava sredstva za rad

tko odgovara za štetu

 

oblik nakdane

ovlaštenici

 

vrste izvaštenja

sadržaj riješenja o priojedlogu

tko utvrđuje interes

mogućnost žalbe, tužbe, revizije

 

 

redoviti otkaz

radnik - poslodavac i obrnuto - odg- za štetu

poslovna sposobnst

paća , def.

što se uz nju uručuje

od čega se sastoji --- 3 doprinosa, porez, prirez

 

z. o drž. službenicima ranije z. o drž. službenicima i namještenicima ... koji se propisi iz tog zakna još primjenjuju---- O PLAĆAMA

z. o drž. službenicima ( ug. o radu i kolektivni ug.)

zakon o namještenicima ( opći propisi )

zaštita pr. radnika

mio osiguranje

osiguranje za slučaj nezaposlenosti

poslo. i radna dozvola

 

gagro

 

ustav i org

 

vrste sudova

tko imenuje i razrješava suce

tko bira članove dsv

imenovanje preds. sudova

sudačko vijeće

ocjena sudaca

razrješenje sudaca

do def,

oraganizacija do

gdo imenuje ga

razrješava gdo

pr. lijek protiv razrješenja

imenovanje-- KVAZI UPR. SPOR.

zamj. do imenovanje i razrješenje

odvj- def, uvjeti, konstitutivni elementi

brisanje iz iemnika

j. bilježnik

poslovi j. bilježnika

imenovanje

j.b. komora

 

 

ustavno

 

donošenje ustava

pr. i slobode zajamčene ustavom

osobne političke slobode

vlasništvo

socijalna prava

org. vlasti

ust. sud

kontrola ust. suda glede zakonodavna i izvršne vlasti

ust. tužba

tko bira suce ust. suda

uvjeti za izbor

esljp

zašto je osnovan

 

 

 

kpp/ kp baranović

 

zadaća . izazivanje prometne s teškim posljedicama

 

nadl. sudova i sastav

kad 2. stup. sud određuje raspravu

kad vs može izreć kaznu dz

nezakoniti dokazi

obvezna obrana

pritvor sve

prenošenje nadležnosti

sukobnadležnosti

vrste presuda

suđenje u odsutnosti

privilegirani svjedoci

žalb. osnove

ipl sve i svaki

neprava obnova

 

 

kp

 

nužna obrana i prekoračenje te kažnjavanje

zakonsko i sudsko ublažavanje kazne

pokušaj

dragovoljni odustanak

produljeno kazneno djelo

vrste kps

trajanje mjere psihijatrijskog liječneja

protjerivanje stranaca

prigovor protiv optužnice

primjena uvjetne osude

odbijajuća presuda

što znači da sud pazi po služneoj dužnosti ---- ima malo i kpp

zabran areformatio i peius

uvjetna osuda za koja kd, opoziv

jkazna dugotrajnog zatvora

rad za opće dobro na slobodi

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanja 16.04.2009.

 

GPP, OBITELJSKO - Buljan 16:25-17:06

 

1. Presuda-smetanje posjeda, naknada štete

2. Smetanje posjeda - zašto je rješenje

3. Sadržaj tužbe

4. Tužba bez činjenica i dokaza, što sud radi

5. Sudska odluka - što sadržava

6. Rok izjave na žalbu

7. Rokovi izjavljivanja žalbe

8. Kakve odluke donosi IIst. sud

9. Stvarna, mjesna, izberiva nadležnost

10. Umješač

11. Suparničari

12. Ostali sudionici u postupku

13. Stranke u postupku, može li dijete (da, ali nema parničnu sposobnost)

14. Punomoćnici stranaka

15. Izvanredni pravni lijekovi

16. Razlozi za izjavljivanje revizije

17. Ovršni naslov

18. Ovlasti javnog bilježnika u ostavinskom postupku

21. Nasljednička izjava

22. Prava i dužnosti roditelja

23. Mogu li djeca imati imovinu, ovlasti roditelja

23. Kada djeca mogu raditi (15.g. a i mlađa, ako ne utječe na zdravlje, razvitak, ćudoređe:frajer:)

24. Razlika između posvojenja i skrbništva

25. Tko može biti posvojitelj

26. Prestanak braka

27. Poništaj braka

28. Pretpostavke za postojanje braka

 

GP, TRGOVAČKO - Crnić 17:15-17:51

 

1. Kada se primjenjuje naknada štete po starom ZOO-u

2. Prava osobnosti

3. Posjed, tužba

4. Struktura ZOO

5. Što je šteta

6. Popravak neimovinske štete

7. Pravična novčana naknada, pretpostavka dosuđenja

8. Nevaljani pravni poslovi

9. Ništetan pravni posao, tko ističe prigovor

10. Pobojan pravni posao, tko ističe prigovor

11. Zastara

12. Opći zastarni rok (5 g. kod naknade štete 3 i 5 god)

13. Ugovori po ZOO, i konsenzualni i realni

14. Bitni sastojci ugovora o kupoprodaji

15. Ugovor o zajmu

16. Ugovor o posudbi

17. Ugovor o kreditu

18. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

19. Ugovor o doživotnom uzdržavanju

20. Načini stjecanja prava vlasništva

21. Ugovor o kupoprodaji

22. Vrste uknjižbi u zemljišnim knjigama

23. Vlasničke tužbe

24. Reivindikacija

25. Služnosti

26. Stjecanje nekretnina stranog državljanina

27. Vrste oporuka

28. Opoziv oporuke

29. Nužni nasljednici

30. Tko je trgovac

31. Trgovačko društvo, kad nastaje (upisom u sudski registar)

32. Trgovac-pojedinac

33. Tvrtka

34. Preddruštvo, tko odgovara za obveze

35. Tajno društvo

36. Punomoćnik po zaposlenju

37. Prokurist

38. Vrste TD

39. Organi d.d.

40. Upravni odbor

41. Može li se opozvati uprava d.d. u vrijeme mandata

42. Može li se opozvati uprava d.O.o. u vrijeme mandata

43. Glavna skupština d.d.

44. Oglas o sazivanju skupštine d.d. što sadrži

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA - Hrvoj-Šipek 18:00-18:22

 

1. Kakav mora biti sud (nepristran i neovisan)

2. DSV, članovi

3. DO, način prestanka DO i zamjenika DO

4. Tko upravlja imovinom RH (Vlada RH)

5. Funkcija DO (zastupa RH)

6. Tko i kada mora obavezno tražiti mišljenje DO

7. Vrste sudova u RH

8. Odgovara li sudac za štetu

9. Visoki prekršajni sud RH

10. Imunitet sudaca

11. Imunitet zamjenika DO (nemaju imunitet u svezi kaznenog postupka)

12. Dužnost suca

 

KP, KPP - Klarić-Baranović 18:48-19:15

 

1. Presuda - izazivanje prometne nesreće

2. Presuda - teška tjelesna ozljeda

3. Uvjetna osuda, za koja KD

4. Vrste kazni

5. Razlozi za opoziv uvjetne osude

6. Nezakoniti dokazi

7. Posljedica presude

8. Osuđujuća presuda

9. Mjere osiguranja prisustva optuž. na gl. raspravi

10. Razlozi za pobijanje presude

11. Kad sud donosi odbijajuću presudu

12. Tko odlučuje o prijenosu nadležnosti

13. Pritvorski osnovi

14. Pritvor - kad je obvezan

15. Obvezna obrana

16. Kad se može suditi u odsutnosti

17. Nezakonito pribavljen dokaz

18. Izvanredni pravni lijekovi

19. Zahtjev za zaštitu zakonitosti i tko ga podnosi (drž.odvjetnik)

20. Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

21. Oblici krivnje

22. Vrste namjere

23. Sigurnosne mjere

24. Protjerivanje stranca iz zemlje

25. Novčana kazna

26. Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne

 

Dojmovi: Crnić zahtjevan, traži precizno izražavanje, Buljan klasično nedokučiva, zeznuta s tzv. primijenjenim pitanjima,

Hrvoj-Šipek, milina od ispitivača :palac:, Baranović - iznimno neugodna, ako se nešto malo zapne, onda svrdla po tom pitanju :palacdolje:.

Epilog: jučer je bilo 6 kandidata, dvije cure su prošle-ove koje sam ja slušala :skakuce:, još jednom bravooo curke!:palac:

Ostali kandidati su SVI PALI KOD BARANOVIĆ, bilo KP ili KPP?!

:-o:-(

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Komisija: Jesenković, Garačić, Sučević, Gagro (skraćeni)

Samo jedan kandidat je prošao, i to s popravnim, ostala 2 ili 3 su pali nažalost

 

Jesenković

 

Načelo javnosti, cilj javnosti? tko je javnost (punoljetni). Može li se isključiti javnost samo za dio ili cijelu raspravu? Koji su uvjeti za isključenje javnosti? Koje 3 tajne se štite? (vojna, službena...)

Načelo usmenosti i neposrednosti, da li se mogu donijeti odluke bez primjene načela neposrednosti (presuda zbog izostanka...)

Nadležnost u bračnim sporovima? Kad je dijete tužitelj? Kad je kod drugih tužitelja nadležan sud prema prebivalištu tužitelja? Kod svih obiteljskih stvari ako je sud u RH nadležan jer tućitelj ima prebivalište

Pripremanje gl. rasprave? 4 stadija? Prethodno preispitivanje tužbe? Što ispituje? nadležnost, pravovremenost, OZ još propisuje i da li je tužitelj ovlašten

povlačenje tužbe? mora završiti odgovor na tužbu, to je upuštanje u raspravljanje; ako je odgovorio, kako će se tražiti pristanak? pismeno, s rokom od 15 dana za odgovor. Ako se ne javlja, presumira se pristanak.

Povlačenje tužbe u brakorazvodnoj parnici? Može povući do zaključenja gl. rasprave bez pristanka, s pristankom do pravomoćnosti presude

Dokad se tužitelj može odreći tužb. zahtjeva? Zaklj. gl. r.

Konstitutivna presuda?

Kad se brak smatra razvedenim (po pravomoćnosti)

Deklaratorna? Kod bračnih sporova?

Sadržaj tužbe?

Sadržaj žalbe? Ne po čl. 106, nego specifično

Što je dovoljno da bi se postupilo po žalbi? Oznaka presude

Rok za žalbu? Kad je 8 dana nabroji sve slučajeve

Protiv koje presude može revizija? 2st. U kojem roku?

Granice ispitivanja presude povodom revizije? U granicama razloga u reviziuji, pazeći pritom na pravilnu primjenu mat. prava i 354/8

Stranke u ostavinskom postupku? Nasljednici, zapisovnici, legatari i druge osobe

Naknadno pronađena imovina

Kako će pstupiti sud ako dobije samo izvod i z mat. umrlih? Gledat će podatke iz smrtovnice i prema tome tražiti

Odricanje od nasljeđa? na što ga treba upozorici? Na neopozivost. Ako želi da potomci naslijede, onda mora reći.

Koje su vrste obitelji? bračna, izvb, posvojiteljska

Što je izvb?

što je brak?

Pretpostavke za sklapanje braka u vjerskom obliku?

Tko je ovl. na tužbu da li brak postoji?

Bračne smetnje

Tko je ovl. podnijeti tužbu? Bračni drugovi.Na koga se širi krug kod maloljetnika?

Uzdržavanje br. druga?

 

Garačić

GLEDA PRESUDU!!

Kad se može izreći uvj. osuda? Uvjeti? Opoziv? Pazi da ne kažeš da je predviđena kazna i na razliku propisana/izrečena kazna!

Kad dvostruki uvjeti da bi se zaštitila djeca, a u pitanju je novac? Kod obveze plaćanja alimentacije.

Nezakoniti dokazi

KD trajno /stanja

povrede/ugrožavanje

oblici krivnje

stvarna nadl. žup. suda

kada započinje KP - više razloga

Prigovor protiv optužnice - tko odlučuje - 3 prof. suca

Kada okrivljenik mora imati branitelja?

Zašto u trenutku dostave optužnice? Zato da ne propusti rok od 8 dana za prigovor.

Sastojci žalbe?

Žalbeni razlozi?

IPL

ZZZ

Kad VS samo ukida presudu? Ukoliko 2st sud nije odgovorio na žalbene navode 1st presude

Po kojem zakonu sudimo maloljetnike?

kad se odraslima sudi po tom zakonu? (kad je počinio djelo na štetu maloljetnika

kakav zakon je to? mješoviti

što se upućuje u građanski odjel žup suda

 

SUČEVIĆ

Može li odvj. vj. zastupati? ne,samo odvj.

Tko ima pravo na posjedovnu zaštitu? Ako posljednji posjednik pokaže vl. list, što onda?

Načela obveznog prava

oblici nepažnje

odgovornost za štetu? što je šteta? Povreda prava osobnosti? Nevaljanost pravnih poslova - pobojni? ništavi?

tužbe - kulpolozna, kvazipaulijanska, obiteljska, rokovi

tužbeni zahtjev za pobijanje ugovora - "poništava se"

kod deklaratorne presude - "utvrđuje se"

ništetni pravni poslovi; rokovi? nema

u kojoj formi može biti sklopljena nagodba? pismenoj, ovjerena od JB u obliku JB akta

kako se popravlja šteta?

kako se dokazuje vlasništvo nekretnine?

stranci - stjecanje nekretnina

pravo građenja

zajedničko vlasništvo

vrste knjižnih upisa

koji će se ugovor morati zabilježiti? o doživotnom uzdržavanju? što s dosmrtnim? da li zabilježiti?

Razlikujete li uknjižbu/zabilježbu/predbilježbu?

Ugovor o raspodjeli imovine za života, u kojem obliku?

Što znači ovjeren od JB? Što je solemnizacija?

Tko su stranke?

Kad br. drug nije nasljedni? Isključivanje nužbih nasljednika?

Što znači pp u trg. pravu?

Tko je trgovac?

tko je trgovac pojedinac?

Načela zaštite tvrtke?

Zastupnici po zakonu?

Vrste poduzetničkih ugovora (zajednica dobiti, prijenos dobiti)

temeljni kapital kod doo? U kojem obliku: novac, stavri, prava

kada odgovaraju članovi društva?

gdje se upisuje prokura? u sr

podružnica? ima li pravnu osobnosit?

poduzeće u smislu ztd?

vrste dionica

popis zakona koje treba učiti za trgovačko

ugovor o trgovinskom zastupanju

što je aval? mjenično jamstvo

razlika čeka (plat. sredstvo) i mjenice (kreditno sredstvo)

tko je trasant - izdavatelj

povežite prekomjerno oštećenje i trgovačke poslove (može li tražiti poništaj zbog prekomjernog oštećenja? ne

 

Gagro

vrste sudova

što radi upravni sud

tko imenuje i razrješava suce

tko bira članove dsv

što je sudačko vijeće

kada ocjenjuje sudačko vijeće

redovni pravni lijek protiv odluke o razrješenju suca? žalba Ustavnom sudu

Što je državno odvjetništvo? Kako je organizirano? Tko imenuje GDO? Tko ga predlaže?

Protiv odluke o razrješenju koji je PL? Upravni spor

JB? koji im zakoni daju poslove (obiteljski, ovršni)

tko ih imenuje? po kojem postupku? moće li JB početi raditi čim dobije rješenje ? upis?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

evo, da smanjimo razmak na 6 dana...

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO

Damjanović

 

1. Pravo vlasništva- općenito? Stjecanje prava vlasništva?

2. Ako se stječe pravnim poslom, koji je modus stjecanja?

3. Stjecanje nekretnine temeljem zakona?

4. Zaštita prava vlasništva?

5. Posjed- stjecanje, što je , kako se štiti?

6. Što je posredan posjed, neposredan p., punomoćnik u posjedovanju (primjer)?

7. Stjecanje založnog prava?

8. Što je prvenstveni red kod hipoteke?

9. Što je stvarni teret?

10. Sklapanje ugovora- kada se smatra da je ugovor sklopljen?

11. Forma ugovora?

12. uvjet (forma) za raskid formalinh ugovora?

13. Zastara- što je, da li sud pazi ex offo?

14. Da li se može vratiti zastarjeli dug? Da li je moguć prijeboj zastarjelog duga?

15. Učinci raskida ugovora?

16. Popravljanje štete (naknada štete)? Koja su pravila?

17. Afekciona cijena? Kada će se platiti? Kada će je sud dosuditi? O čemu će to ovisiti? (Ako je šteta posljedica KD učinjenog s namjerom)

18. Koji obujam štete se nadoknađuje?

19. Odgovornost poslodavca za štetu koju počine zaposlenici?

20. Što je ugovor o prodaji?

21. Što je ugovor o građenju? Tko odgovara za nesolidnost građevine?

22. Pobijanje oporuke zbog mana volje- što su mane volje, tko je ovlašten pobijati, u kojim rokovima? U kojem slučaju je rok 20 godina?

23. odricanje od nasljedstva- do kada se može odreći? Da le se može uvjetno odreći? Razlika odricanje- ustup? Da li odricanje ima učinka prema naknadno pronađenoj imovini?

24. Vrste oporuke? Što je usmena oporuka?

25. Što je nasljednička zajednica? Kakva je njihova imovina? A kad se odrede udjeli?

26. Načela zaštite tvrtke? Što je načelo zakonitosti? Što je načelo isključivosti? Izuzetak od načela isključivosti (ako se društvo koje je kasnije prijavilo tvrtku već koristilo u prometu sa tim nazivom)

27. Što se upisuje u sud. registar? Što je načelo javnosti? Što je učinak upisa?

28. Razlika između prokure i trg. punomoći? (u opsegu ovlasti- prokurist sklapa ugovor u ime društva, a trg. punomoćenik u ime poduzeća)

29. Što je d.d.? Kako je podijeljen temeljni kapital? Kakve imamo dionice- podjela? Razlike između redovnih i povlaštenih dionica?

30. Organi d.d.?

31. Kako se povećava kapital? Tko donosi odluku?

32. Što je d.O.o.? Kako se osniva? Koji je akt potreban?

33. Minimalni temeljni kapital doo? Minimalni ulog?

34. Organi doo? Mora li imati NO?

35. Što radi uprava? Mora li podnositi izvješća? Može li sudjelovati u dobiti?

36. Što su to priključena društva?

37. Što je koncern?

 

 

KAZNENO & KPP

Miljević

 

1. djelo koje je obrađivano u presudi? (krađa) U koju skupinu spada? Još neka djela iz te skupine? Koje je osnovno djelo iz te skupine? Definicija krađe?

2. Oblici teške krađe?

3. Koji je oblik krivnje kod krađe? (namjera- ne postoji nehajna krađa)

4. Što je krivnja, a što namjera? Što je ubrojivost? Oblici namjere?

5. Što je optužni prijedlog? Da li postoji pravni lijek protiv optužnog prijedloga? Odnos optužni prijedlog- optužnica?

6. Za djela iz optužnog prijedloga da li se vodi istraga? Što se vodi?

7. Što je kaznena prijava? Kome se podnosi?

8. Što je presuda, od čega se sastoji? koji je najvažniji dio presude, zašto?

9. Kada se donosi oslobađajuća presuda?

10. Razlike nužna obrana- krajnja nužda?

11. Nabrojiti izvanredne pravne lijekove?

 

12. Koje djelo iz presude? U koju grupu to spada (naziv)?

13. Kakav oblik krivnje ste imali u presudi? (nehaj)

14. Oblici nehaja?

15. Drugi oblik optužnog akta? (optužni prijedlog) Za što se diže? Kakav postupak se vodi?

16. Pravni lijek protiv optužnice? Razlozi za prigovor protiv optužnice?

17. Razlika amnestija- pomilovanje?

18. Očevid, tko ga provodi, kako ga provodi?

19. Vještačenje, vještak? Tko ga određuje i na koji način? (sud, nalogom)

20. Sastavni dijelovi vještačenja? (mišljenje i nalaz)

21. Koji dio je subjektivni, a koji objektivni?

22. Što je uvjetna osuda i kud to spada? U čemu se sastoji uvjetna osuda?

23. Koje su zaštitne mjere i koja im je svrha?

24. Žalbene osnove?

25. Na što se odnosi imovinskopravni zahtjev?

 

USTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

Hrvoj-Šipek

 

1. Ustav- općenito?

2. tijela državne vlasti? Gdje spada predsjednik RH?

3. Ovlaštenja predsjednika RH?

4. Temeljna ljudska prava zajamčena Ustavom? Koja se odnose na okrivljenika?

5. Poduzetnička i tržišna sloboda?

6. Pravo na žalbu? Temeljeno na kojim načelima?

7. Ustavni sud- ustrojstvo, nadležnost, biranje sudaca? Tko ih imenuje?

8. Imunitet sudaca US?

9. Europski sud za ljusdka prava- osnovan, na čemu se temelji? Tko su stranke? Od kada je RH pod jurisdikcijom tog suda (1997- ratifikacijom Konvencije o zaštiti ljudskih prava)

10. Tko upravlja imovinom RH? Tko štiti imovinu RH? (DO)

11. Što još DO radi? Državno odvjetničko vijeće?

12. Upravni sud?- ustrojstvo , nadležnost

13. Što je odvjetništvo?

14. Što je javno bilježništvo?

15. Tko imenuje predsjednike sudova?

16. Tko imenuje državne odvjetnike?

17. Pravni lijek protiv odluke o razrješenju od sudačke dužnosti? (tužba Ustavnom sudu)

18. Dužnosti suca?

19. Što radi sudačko vijeće?

 

 

GPP + OBITELJSKO

Jug

 

1. VPS- što je to ? Što onda kada se radi o nenovčanom tužbenom zahtjevu? Kada je stranka dužna navesti VPS? (uvijek) Što ako nije navedeno? Zakonska presumpcija?

2. Do kada stranke smiju navoditi činjenice i podnositi dokaze- osnovno pravilo i do kada je dozvoljeno? (osnovno pravilo- tužba, dozvoljeno do zaključenja rasprave) Što ako ne ko predloži tijekom GR?

3. Prethodno pitanje, kako se može u parnici rješavati? Što se događa kada prepusti mjerodavnom sudu? (prekid postupka) Što ako sud sam riješi, a mjerodavni sud riješi drugačije? (ponavljanje postupka)

4. Što je umješač i do kada može stupiti u parnicu? Može li podnositi pravne lijekove (redovne i izvanredne)? Može li se uključiti tijekom izvarednog pravnog lijeka?

5. Tužba glavnog umješača?

6. Što je intervencijski efekt?

7. Vodi se parnica oko neke stvari, tijekom parnice tuženik otuđi stvar. Da li se može parnica završiti? Po kojoj odredbi?

8. Subjektivna preinaka- što je? Da li treba pristanak druge strane?

9. Objektivna preinaka- što je? Da li treba pristanak druge strane?

10. Presuda bez održavanja glavne rasprave?

11. Odgovor na tužbu- koja forma po pravilima ZPP, u kojem roku?

12. Objava presude- kada sudac mora objaviti presudu, po pravilima ZPP? Kada može kasnije, tko to odobrava? (složeniji predmeti, predsjednik suda)

13. Revizija? Redovna, izvanredna? Kada su dopuštene? Tko je smije izjaviti i zastupati? Uvjet? (pravosudni ispit)

 

14. Izvanbračna zajednica?

15. Dioba bračne stečevine? Kakva je presumpcija? (suvlasništvo u jednakim dijelovima, neoboriva pres.)

16. Kada bračni drug ima pravo na uzdržavanje od drugog?

17. Uzdržavane djeteta? Do koje dobi?

 

 

UPRAVA I RADNO

Komadina

 

1. ZUP- dokazna sredstva po ZUP-u?

2. Da li je uvjerenje upravni akt?

3. Načela? Što je načelo materijalne istine i izuzeće (n. zabrane reformacije in peius)

4. pravomoćno i konačno rješenje?

5. stranke u upravnom postupku?

6. stvarna i mjesna nadležnost?

7. prethodno pitanje- što je to? Kada tijelo mora prekinuti postupak i uputiti stranku da to riješi? Ako tijelo samo riješi prethodno pitanje, a nadležno tijelo to riješi drugačije?

8. Što je skraćeni postupak? Što je posebni ispitni postupak?

 

9. ZUS- predmet upravnog spora?

10. kako se pokreće spor i u kojem roku?

11. tko su stranke u upravnom sporu?

12. upravna tužba kao ustavna tužba?

13. obveznost presuda?

 

14. Zakon o sustavu državne uprave- tijela državne uprave?

15. Poslovi državne uprave?

 

16. Zakon o naknadi...- oblici naknade?

17. Ovlaštenici?

 

18. Zakon o izvlaštenju- oblici izvlaštenja?

19. Koji sud je nadležan, pravni lijekovi? (županijski sud, nema žalbe, samo revizija)

 

20. ZOR- zasnivanje radnog odnosa?

21. prestanak radnog odnosa?

22. razlozi redovitog otkaza ugovora o radu?

23. što je sudski raskid ugovora o radu?

24. odgovornost za štetu u svezi s radom- radnik i poslodavac?

 

25. Zakon o državnim službenicima?- stari naziv? Koji dio zakona je još u primjeni? Koje se odredbe onda primjenjuju na službenike a koje na namještenike?

zaštitia radnika u 1. i 2. stupnju (prvi stupanj- čelnik; drugi stupanj- odbor za državnu službu)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pitanja 30.04.2009.

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I OBITELJSKO PRAVO – VIČIĆ

 

ZPP

Što sudac čini s tužbom kad je zaprimi?

Nadležnost, oblici relativne nadležnosti (stvarna i mjesna).

Sadržaj tužbe?

Sadržaj svakog podneska?

Kako znate koja vrsta postupka dolazi u obzir? (VPS)

Što ako tužba nije potpisana?

Zašto će se smatrati da je dan podnošenja tužbe, nakon podnošenja dopunjene tužbe, dan na koji je podnijeta nepotpuna tužba?

Što ako tužbi nisu priložnei dokazi?

Presuda zbog ogluhe? Uvjeti za donošenje presude zbog ogluhe?

Kad je dopuštena posebna žalba protiv rješenja donesenih u parničnom postupku?

Što ako zakonom nije dopuštena samostalna žalba?

Primjer rješenja kojim se upravlja postupkom!

OVRHA

Ovrha na temelju ovršne isprave?

Što su ovršne isprave? Što mogu biti ovršne isprave?

Razlika između ovršnosti i pravomoćnosti?

Što ranije nastupa?

Žalbeni razlozi u ovršnom postupku?

Tko rješava o žalbi (kome se podnosi) u ovršnom postupku?

OBITELJSKO

Što je posvojenje?

Što se događa s biološkim roditeljima?

Dobne granice za posvojenje?

Što se još traži kod posvojitelja?

 

GRAĐANSKO PRAVO I TRGOVAČKO PRAVO – ERAKOVIĆ

 

Presuda – naknada štete. Komentiranje presude.

ZOO

Tko odgovara za štetu?

Je li nužno da je to uvijek štetnik?

Pojam štete?

Kako se odgovara za štetu?

Tko odgovara za štetu koja potječe od opasne stvari?

Razlozi oslobađanja od odgovornosti za štetu?

Raskid ugovora zbog neispunjenja?

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti?

Bitni elementi ugovora o kupoprodaji?

Pretpostavke za prijeboj, nabrojati!

Početak zastarnog roka.

Opći zastarni rok?

Što se gubi protekom zastarnog roka?

Rok zastare za naknadu štete, dva roka?

Prava kupca kod materijalnih nedostataka stvari, nabrojati!

STVARNO

Suvlasništvo?

Razvrgnuće suvlasništva? U kojoj vrsti sudskog postupka?

Reivindikacija ili prava vlasnička tužba?

Vlasnik uspio u sporu povodom reivindikacije: položaj poštenog i položaj nepoštenog posjednika stvari?

NASLJEDNO

Tko može sastaviti valjanu oporuku?

Do čega dovode mane volje pri sastavljanju oporuke i koje su to mane volje?

Tko može tražiti poništenje oporuke?

Rokovi u kojima se može tražiti poništenje oporuke (subj. i obj.)?

Usmena oporuka? Koje su pretpostavke za valjanost?

Otvaranje nasljedstva? Što se događa u tom trenutku?

U kom trenutku se stječe pravo vlasništva na nekretnini temeljem nasljeđivanja?

Razlika između zajedničkog vlasništva i suvlasništva?

TRGOVAČKO

Koje organe ima d.d.?

Tko je ovlašten sazvati glavnu skupštinu?

Da li mogu sami dioničari sazvati glavnu skupštinu?

Tko vodi zapisnik o radu glavne skupštine?

Koji nedostaci zapisnika dovode do ništetnosti odluka donijetih na glavnoj skupštini?

Kad je odluka glavne skupštine pobojna, a kada ništetna?

Prava imatelja dionice?

Kako se prenosi dionica?

Gdje se vode dionice?

Kako se prenose poslovni udjeli?

STEČAJ

Što se događa s organima društva kad društvo ode u stečaj?

Kad se to događa?

Kad nastupaju pravne posljedice otvaranja stečaja?

Stečajni razlozi?

Kad je dužnik nesposoban za plaćanje?

 

KAZNENO PRAVO I KAZNENO PROCESNO PRAVO – RAŠO

 

Presuda – KD protiv vjerodostojnosti isprave, nešto o toj glavi KZ?

PROCESNO

Kako se pokreće kazneni postupak?

Tko ne može svjedočiti u kaznenom postupku?

KAZNENO

Kaznenopravne sankcije?

Mjere upozorenja?

Razlika između sudske opomene i uvjetne osude?

Zastara kaznenog progona?

Na osnovu čega se određuje vrijeme potrebno za zastaru kaznenog progona?

Apsolutna i relativna zastara?

Mirovanje i prekid zastare?

Što ne zastarijeva?

Do kad se zastara može primijeniti?

Nužna obrana!

Razlika između nužne obrane i prekoračenja nužne obrane?

Ublažavanje kazne?

Granice ublažavanja kazne?

Vrste ublažavanja kazne?

Uvjeti za sudsko ublažavanje kazne?

Načelo beneficium cohaesionis?

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA – GAGRO

 

Vrste sudova?

Tko bira i razrješuje suce?

Koja je pravna zaštita protiv odluka DSV?

Tko bira članove DSV?

Što je to sudačko vijeće?

Tko imenuje predsjednike sudova?

Kada se obvezno ocjenjuje sudac?

Koliko traje mandat suca?

Što je državno odvjetništvo?

Kako je državno odvjetništvo organizirano?

Tko imenuje glavnog državnog odvjetnika RH? A tko ga predlaže?

Tko imenuje predsjednika Vrhovnog suda? A tko ga predlaže?

Tko imenuje općinske i županijske državne odvjetnike?

Pravna zaštita protiv odluka o imenovanju opć/žup državnih odvjetnika?

Što je odvjetništvo?

Čime se bave odvjetnici?

Uvjeti za obavljanje odvjetništva?

Pravna zaštita protiv rješenja HOK o brisanju iz imenika odvjetnika?

Što je to javni bilježnik?

Što oni rade? Tko ih imenuje?

Koja je pravna zaštita protiv rješenja ministra pravosuđa o imenovanju javnog bilježnika?

Što je još potrebno prije početka rada odvjetnika/javnog bilježnika nakon rješenja HOK/ministra?

Prisega.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanja s ispita od 24.04.09.

 

VLAHINJA

1. Tko može biti stranka u postupku

2. Kako se pokreće upravni postupak

3. Koje odluke se donose u upravnom postupku

4. Što sadrži rješenje

5. Koje su vrste postupka

6. Koje rješenje je konačno

7. Koje rješenje je pravomoćno

8. Ukidanje rješenja po pravu nadzora i u kojem roku

9. Oglašavanje rješenja ništavim, razlozi

10. Kako se pokreće upravni spor i u kojem roku

11. Što se traži tužbom

12. Što se može još tražiti osim glavnog zahtjeva

13. Tko su stranke u upravnom sporu

14. Kada upravni sud odbacuje tužbu

15. Kada sud obustavlja postupak

16. Koji su rokovi za donošenje rješenje u I st. postupku

17. Koji su rokovi za donošenje presude

18. U kojem sastavu odlučuje Upravni sud

19. Pravni lijekovi protiv presude

20. Što se uređuje ZOR-om

21. Radni odnos djece i maloljetnika

22. Kako prestaje radni odnos

23. Radna knjižica, što je po svojoj naravi

24. Kome se dostavlja r.k. ako je radnik ne preuzme

 

KARLOVČAN-ĐUROVIĆ

1. Koje su najveće vrednote Ustava

2. Načelo razmjernosti – znadete li kakav primjer

3. Pravo na štrajk

4. Kako je organizirana vlast

5. Čime je ograničena trodioba vlasti

6. Tko predstavlja koju vlast

7. Koje su nadležnosti Sabora

8. Koji su to organski zakoni

9. Kojom većinom Sabor donosi organske zakone

10. Koje odluke Sabor donosi 2/3 većinom

11. Tko može predložiti promjenu Ustava

12. Imunitet zastupnika

13. Kakve sudove imamo

14. Nadležnost Vrhovnog suda

15. Što znači da je sudačka dužnost stalna

16. Odgovara li sudac za štetu

17. Kada će sudac biti razrješen dužnosti

18. Koji su pravni lijekovi protiv odluke o razrješenju suca i tko ih rješava

19. Što ako je za suca izabran drugi kandidat, a nema prava žalbe

20. Nadležnost Ustavnog suda

21. Koji su postupci pred Ustavnim sudom

22. Razlika između zahtjeva i prijedloga za ocjenu zakonitosti

23. Što će učiniti određeni sud kada u postupku ocijeni da je zakon ili propis u suprotnosti sa Ustavom odnosno zakonom

24. Kako teče postupak po ustavnoj tužbi

25. Kakve su to izvanredne ustavne tužbe

26. Da li Ustavni sud može i u kojem roku odlučiti o neustavnosti zakona i nakon što on prestane važiti

27. Pravo na suđenje u razumnom roku, kome se i čime obraćamo, kakva je odluka suda

28. Od kada se primjenjuju odluke o suđenju u razumnom roku

 

RAŠO

1. Recite nešto o kaznenom djelu prijevare

2. Kako se zovu kaznena djela iz te glave i koja su

3. Koje kazne imamo

4. Kazna zatvora

5. Ublažavanje kazne

6. Zakonsko i sudsko ublažavanje kazne

7. Primjer kada zakon navodi da se može blaže kazniti

8. Opći i posebni minimum i maksimum kazni

9. Oslobođenje od kazni

10. Stupnjevi krivnje i njihovo razlikovanje

11. Načini počenjenja kaznenog djela

12. Pojedinačni počinitelj i sudionici

13. Pomilovanje i amnestija

14. Pokretanje postupka

15. Ovlašteni tužitelji

16. Prijedlog za progon

17. Kako se postupa s imovinsko-pravnim zahtjevom

18. Vrste postupaka

19. Pritvor i pritvorske osnove

20. Obvezna obrana

21. Presude

22. Žalbeni razlozi protiv presude

23. Ovlaštenici prava na žalbu

24. In dubio pro reo

 

MILETIĆ

1. Prava osobnosti

2. Zakonske kamate

3. Od kada teku kamate za neimovinsku štetu

4. Po kojem principu se kod nas odgovara za štetu

5. Koji se oblik krivnje presumira

6. Kada se odgovara bez obzira na krivnju

7. Ništetni pravni poslovi, rokovi, ovlaštenici, odluka suda

8. Pobojni pravi poslovi, rokovi, način pobijanja, odluka suda

9. Cesija

10. Kompenzacija

11. Kako sud rješava prigovor kompenzacije

12. Pravo stvarne služnosti

13. Dosjelost

14. Poštenje posjeda, da li se presumira

15. Vrste posjeda

16. Suvlasništvo

17. Poslovi redovne i vanredne uprave kod suvl. - odluke

18. Predbilježba

19. Plomba

20. Uknjižba

21. Vrste nasljeđivanja

22. Nužni nasljednici i vrste

23. Otvaranje nasljedstva

24. Usmena tj. izvanredna oporuka

25. Što ako usmeni oporučitelj umre tijekom 30 dana

26. Kako nasljednici odgovaraju za dugove

27. Tko je trgovac

28. Koja su trgovačka društva

29. Kako članovi JTD odgovaraju za obveze društva

30. Kako članovi komanditnog društva odgovaraju

31. Prokurist

32. Sukcesivno osnivanje d.d.

33. Tijela stečajnog postupka

34. Stečajni razlozi

 

VIČIĆ

1. Tko su punomoćnici i što je punomoć u PP

2. Razlika između punomoći odvjetniku i ostalih

3. Što sve sadržava tužba

4. Zbog čega je u tužbi važno navesti zanimanje tuženika

5. Kada mora biti naveden VPS

6. Zbog čega je sve važan VPS

7. Što se misli kada se kaže da je VPS važan za vrstu spora

8. Što je s činjenicama i dokazima u tužbi

9. Subjektivna preinaka tužbe, kako i do kada

10. Suparničari

11. Jedinstveni suparničari i primjer

12. Povrat u prijašnje stanje

13. Rokovi za povrat u prijašnje stanje, gdje su drukčiji rokovi

14. Što je dvostruka litispendencija

15. Koju tužbu će sud odbaciti u slučaju da postoje dvije iste tužbe

16. Vrste presuda

17. Rokovi za žalbu protiv presude i protiv rješenja

18. Žalbeni razlozi

19. Razlozi za reviziju

20. Skrbništvo, što je

21. Kojim osobama se postavlja skrbnik

22. Tko može odn. tko ne može biti skrbnik

23. Koje tijelo je stvarno i mjesno nadležno kod skrbništva

24. Imovina bračnih drugova

25. Ovršne isprave

26. Privremene mjere

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

PITANJA 07.05.2009.

 

KRILETIĆ – ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

 

1. Rimska konvencija

2. pravo na pošteno suđenje

3. što su sudovi

4. što obavlja VSRH

5. dužnosti sudaca

6. na koliko se sudac bira

7. pravni lijek ako sudac bude razriješen

8. tko vodi stegovni postupak – da li je rasprava javna – po kojim pravilima se vodi postupak

9. uloga državnog odvjetništva

10. kako je organizirano državno odvjetništvo

 

JUG – GPP & OP

 

1. sadržaj tužbe

2. stupnjevita tužba

3. međupresuda

4. tko ima pravo naknade troškova

5. koji se troškovi priznaju

6. što kad je d.o. stranka u postupku

7. presuda zbog ogluhe

8. vrijednost predmeta spora – kada ju je tužitelj dužan navesti

9. tko može biti punomoćnik u parničnom postupku

10. razlozi za žalbu

11. pogrešna primjena materijalnog prava

12. revizija – iz kojih razloga se može izjaviti

13. izvanredna revizija

14. tko može uložiti reviziju

15. koji su pravi izvori za materiju GPP-a

16. nabrojiti izvanparnične postupke

17. izvanbračna zajednica

18. kako se može sklopiti brak

19. procedura sklapanja braka pred matičarom

20. što ako matičar odbije – koji je pravni lijek

21. pretpostavke valjanosti braka

22. kada je brak ništav

23. pravo bračnog druga na uzdržavanje

24. kako brak prestaje

25. kada će se brak razvesti

26. što je bračna stečevina i kako se dijeli

 

DAMJANOVIĆ – GP & TP

 

1. stjecanje prava građenja – što je pravo građenja

2. kako se štiti pravo građenja

3. kada prestaje pravo građenja – što s pravom trećih osoba – što sa služnostima i stvarnim teretima

4. dosjelost stvarnih služnosti – što ako se služnost povremeno vršila

5. građenje na tuđem zemljištu

6. predbilježba

7. zabilježba

8. pobude za sklapanje ugovora

9. solidarnost sudužnika

10. alternativne obveze

11. koje pravo naknade štete se ne može prenijeti na drugu osobu

12. naknada štete zbog povrede časti – kada se ipak neće moći odgovarati

13. odgovornost za drugog za naknadu štete

14. kada će se odgovarati po načelu pravičnosti

15. prodaja s pravom prvokupa – razlika zakonskog i ugovornog

16. tko odgovara za solidnost građevine

17. nasljeđivanje bračnih drugova – kada bračni drug ipak neće moći naslijediti

18. uračunavanje darova

19. otuđenje vlastitih dionica

20. upravni odbor – na koji rok se imenuje – tko ga imenuje

21. da li izvršni direktori mogu biti iz reda članova uprave

22. smanjenje temeljnog kapitala

23. kako odgovara uprava društva – kada će uprava posebno odgovarati – što uprava ne smije raditi

24. može li se uprava osloboditi odgovornosti ako je postupala po odlukama glavne skupštine/nadzornog odbora

25. zabrana iskorištavanja ugleda društva

26. revizija osnivanja društva

27. podružnica

28. koncern

29. društvo povezano poduzetničkim ugovorom

 

KOS – KP & KPP

 

- 1. zadaća: prijevara

- 2. zadaća: krivotvorenje

 

1. kada okrivljenik mora imati branitelja

2. uvjeti za pritvor

3. fakultativni pritvor

4. kontrola pritvora – do kada traje kontrola

5. rokovi pritvora – do kada traje taj rok za pritvor

6. mjere jamstva – za što su zamjena

7. mjere opreza – postoji li sudska kontrola tih mjera

8. uvjeti za pretragu stana

9. nezakoniti dokazi

10. da li su sve osobe dužne odazvati se pozivu da svjedoče – da li su dužne svjedočiti

11. tko ne mora svjedočiti

12. vrste presuda pravni lijek

13. razlozi pobijanja

14. izvanredni pravni lijekovi

15. uvjeti za izvanredno preispitivanje presude

16. vrijeme i mjesto počinjenja k.d.

17. elementi krivnje

18. izravna i neizravna namjera

19. svjestan i nesvjestan nehaj

20. kaznena odgovornost za nehaj

21. stadiji počinjenja k.d. – njihova povezanost s kažnjavanjem

22. svršeni i nesvršeni pokušaj

23. sudionici k.d.

24. supočinitelji

25. poticatelji

26. stjecaj

27. produljeno k.d.

28. ublažavanje kazne

29. slučajevi zakonskog ublažavanja

30. uvjeti za uvjetnu osudu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Rašo 09.05.2009.

 

Odgovarala sam, pa ću samo po sjećanju natuknuti neka pitanja koja je postavio, a kojih se baš i nisam sjetila s Legalisa. :-D

Obnova postupka

Što je to neprava obnova postupka

Izdavanje kaznenog naloga

Vrste zatvora, sve o maloljetničkom zatvoru.

Ostala su bila uobičajena, možda su i ova, ali ja nisam baš naletila na njih, pa da vas podsjetim :-D

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija