Jump to content

Molim znalce ovog foruma za pomoć


topnik007
 Dijeli

Preporučene objave

Nezaposleni sam Hrvatski branitelj u hv-u proveo 2 i pol godine od 10 mjeseca 91.dana 08.06.2005.g podnio sam zahtjev u državnoj upravi za opskrbninu koja je tada iznosila 1.097,58 kn dana 2.2.2006.bio na komisiji u dubravi gdje sam dobio da sam nesposoban za samostalno privređivanje zbog poremečaja prilagodbe privremeno do 30.4.2007. da bi 23.8.2006.drugostupanjsko rješenja kojim se prvobitno rješenje pobija a ja se na isto zbog neznanja nisam žalio.Neoženjen sam i živim sam bez ikakvih primanja prošle godine u osmom mjesecu sam navršio 5o godina starosti i imam sa ratom oko 19 godina radnog staža.

 

Molim forumaše da mi pomognu savjetom što dalje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

3. PRAVO NA OPSKRBNINU

 

Članak 87.

 

Pravo na opskrbninu imaju korisnici obiteljske invalidnine, korisnici osobne invalidnine i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ako su nesposobni za privređivanje i ako ispunjavaju uvjete propisane odredbama članaka 88.–90. ovoga Zakona.

 

Članak 88.

 

(1) Osobe iz članka 87. ovoga Zakona pravo na opskrbninu mogu ostvariti pod uvjetom:

 

1. da nisu zaposleni,

 

2. da samostalno ne obavljaju gospodarsku ili profesionalnu djelatnost,

 

3. da nisu korisnici mirovine ili mirovine sa zaštitnim dodat­kom veće od osnovice za određivanje opskrbnine,

 

4. da nisu korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom, odnosno zbog nezaposlenosti,

 

5. da oni i članovi njihove obitelji u kućanstvu nemaju ukupno druge redovite novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

 

(2) Pravo na opskrbninu, pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, imaju i slijepi članovi obitelji iza smrti HRVI.

 

Članak 89.

 

Sukorisnicima obiteljske invalidnine i korisnicima više invalidnina pripada jedna opskrbnina.

 

Članak 90.

 

(1) Nesposobnima za privređivanje prema ovom Zakonu smatraju se:

 

1. HRVI I. – V. skupine koji nije zaposlen niti samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost,

 

2. žena kad navrši 40 godina života ili muškarac kad navrši 50 godina života, odnosno za mlađe osobe kod kojih se utvrdi nesposobnost za privređivanje koju utvrđuje nadležno liječničko povjerenstvo koje imenuje ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a prema kriterijima medicinske znanosti imajući u vidu zanimanje i godine života,

 

3. dijete do navršenih 15 godina života, odnosno za vrijeme školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života, a ako je nesposobno za samostalan život i rad, prema kriterijima medicinske znanosti za vrijeme dok ta nesposobnost traje, uz uvjet da je nesposobnost nastupila prije navršenih 15 godina života, odnosno za vrijeme školovanja prije navršenih 26 godina života,

 

4. udovica ili udovac iza osobe od koje izvode pravo, ako je nakon smrti te osobe ostalo jedno ili više djece prema kojima oni obavljaju roditeljske dužnosti, dok su ta djeca nesposobna za samostalan život i rad, prema točki 3. ovoga stavka.

 

(2) Dijete iz stavka 1. točke 3. ovoga članka koje prekine školovanje zbog bolesti koju je utvrdila nadležna zdravstvena ustanova, smatra se nesposobnim za samostalan život i rad i za vrijeme trajanja bolesti do navršenih 26 godina života kao i nakon te godine, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja, ako je školovanje nastavljeno prije navršenih 26 godina.

 

Članak 91.

 

(1) Osnovica za određivanje opskrbnine iznosi 33% utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

 

(2) Korisnicima koji u kućanstvu nemaju prihode od utjecaja na opskrbninu, opskrbnina se određuje u iznosu osnovice.

 

(3) Korisnicima koji u kućanstvu imaju prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva, odnosno druge prihode od utjecaja na opskrbninu, opskrbnina se određuje u iznosu razlike između dijela prihoda koji mjesečno otpada na korisnika i osnovice za određivanje opskrbnine.

 

(4) Ako dva ili više sukorisnika obiteljske invalidnine ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na opskrbninu, opskrbnina određena prema stavku 2., odnosno 3. ovoga članka povećava se za 50% za svakoga daljnjeg korisnika.

 

(5) Ako oba bračna druga ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na opskrbninu po različitim osnovama, opskrbnina im se određuje kao jednom korisniku i tako određena povećava za 50% za drugoga bračnog druga.

 

Članak 92.

 

(1) Sukorisnicima opskrbnine koji žive u zajedničkom kućanstvu opskrbnina, određena po članku 91. stavku 4. ovoga Zakona, pripada na jednake dijelove.

 

(2) Ako obiteljsku invalidninu koristi više osoba koje žive odvojeno (razvedeni roditelji, djeca rođena u braku i djeca rođena izvan braka i dr.), a prihodi im ne potječu iz zajedničkih izvora, opskrbnina pripada samo onim sukorisnicima koji ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na opskrbninu.

 

(3) Ako dva ili više sukorisnika obiteljske invalidnine iz stav­ka 2. ovoga članka ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na opskrbninu, svakome od njih pripada iznos koji bi mu pripadao kao samostalnom korisniku, s time da zbroj tih iznosa ne može biti veći od osnovice za određivanje opskrbnine povećane po članku 91. stavku 4. ovoga Zakona. Ako je zbroj tih iznosa veći, opskrbnina pripada svakom od sukorisnika u omjeru s iznosima koji bi im pripadali kao samostalnim korisnicima.

 

Članak 93.

 

Samohranim korisnicima opskrbnina, određena prema član­ku 91. ovoga Zakona, povećava se za 50%.

 

Članak 94.

 

(1) Samohranim, prema ovom Zakonu, smatra se korisnik opskrbnine koji nema mirovinu, ni zemljište, šume u posjedu, vlasništvu ili suvlasništvu čiji proizvodi prema Zakonu služe kao osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost te da u svom kućanstvu nema srodnika sposobnih za privređivanje, niti ima članova obitelji u kućanstvu ili izvan kućanstva koji su zaposleni ili korisnici mirovine ili samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost, ili da imaju zemljište, šume u posjedu, vlasništvu ili suvlasništvu čiji proizvodi prema Zakonu služe kao osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost.

 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pri utvrđi­vanju svojstva samohrane osobe, ne uzima se u obzir pastorčad koja ne živi s njom u kućanstvu.

 

(3) Ne smatraju se sposobnim za privređivanje, u smislu stav­ka 1. ovoga članka, članovi kućanstva koji su nesposobni za privređivanje prema članku 90. ovoga Zakona ako nisu zaposleni, odnosno samostalno ne obavljaju gospodarsku ili profesionalnu djelatnost.

 

Članak 95.

 

(1) Pravo na opskrbninu i iznos opskrbnine ovise o ukupnom prihodu od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva, korisnika opskrbnine i svih članova njegova kućanstva kao i o drugim novčanim prihodima korisnika opskrbnine i članova njegove obitelji koji žive s njim u kućanstvu.

 

(2) Kućanstvom, u smislu ovoga Zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

 

Članak 96.

 

(1) Kao prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva smatra se dohodak od poljoprivrede i šumarstva ostvaren korištenjem prirodnih bogatstava zemlje i šume i uporabe od tih djelatnosti dobivenih proizvoda, koji je služio kao osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u prethodnoj godini.

 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dohodak od poljoprivrede i šumarstva uzima se umanjen za 50%, ako su u pitanju korisnici koji u kućanstvu nemaju članova sposobnih za privređivanje u smislu članka 90. i 94. stavka 3. ovoga Zakona, te korisnici doplatka za njegu i pomoć druge osobe i korisnici doplatka za pripomoć u kući.

 

(3) Ako je poljoprivredno zemljište ili šuma dano u zakup, kao prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva smatra se mjesečni iznos zakupnine.

 

(4) Ako se radi o korištenju tuđeg zemljišta ili šume, prihod od poljoprivrede i šumarstva uzima se po odbitku ugovorene naknade za korištenje tuđeg zemljišta.

 

(5) Prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva uzima se u obzir i kada se radi o prihodu od korištenja prirodnih bogatstava zemlje i šume i uporabe od tih djelatnosti dobivenih proizvoda sa zemljišta na kojemu korisnik ima pravo plodokorištenja.

 

Članak 97.

 

Drugim novčanim prihodima od utjecaja na opskrbninu u smislu ovoga Zakona smatraju se:

 

1. prosječna mjesečna neto plaća, odnosno naknada na osnovi zaposlenja ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

 

2. naknada na osnovi nezaposlenosti ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

 

3. mirovina u prosječnom mjesečnom iznosu ostvarenom u prethodnoj kalendarskoj godini,

 

4. prihod od samostalnog obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba i pružanja usluga i prehrane turistima, prihod od imovine i drugi porezu podložni prihodi prema dobiti, odnosno prihodu iz prethodne godine koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza.

 

Članak 98.

 

U druge novčane prihode koji su od utjecaja na opskrbninu ne ulaze obiteljska invalidnina, osobna invalidnina, posebni doplatak, novčana primanja po propisima o socijalnoj zaštiti, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, doplatak za pripomoć u kući, ortopedski doplatak, doplatak za djecu, zatim stipendije, nagrade i druga slična primanja učenika i studenata, a ni druga stalna mjesečna novčana primanja korisnika, odnosno članova njegove obitelji, za koja je propisima o njihovu utvrđivanju određeno da se ne uzimaju u obzir kao prihodi kod stjecanja i određivanja prava koja ovise o prihodima.

 

Članak 99.

 

(1) Dio prihoda koji otpada na člana kućanstva korisnika opskrbnine o kojemu ovisi pravo na opskrbninu i iznos opskrbnine izračunava se tako da se:

 

1. ukupni prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva podijeli na korisnika opskrbnine i sve članove njegova kućanstva,

 

2. drugi novčani prihodi od utjecaja na opskrbninu podijele na korisnika opskrbnine, odnosno člana obitelji o čijem se prihodu radi i članove njegove obitelji koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu.

 

Ovi prihodi dijele se i na unučad korisnika, odnosno člana obitelji o čijem se prihodu radi, ako ih taj član obitelji, odnosno korisnik uzdržava kao članove svoga kućanstva zato što su nesposobni za privređivanje i nemaju roditelje ni prihode ili su im roditelji nesposobni za privređivanje i bez prihoda.

 

(2) Ako je bračni drug korisnika opskrbnine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili tamo samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost, smatra se da mjesečni prihod po članu kućanstva korisnika prelazi svotu iz članka 88. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona.

 

Članak 100.

 

Promjene u iznosu prihoda i broju članova kućanstva, o kojima ovisi pravo na opskrbninu i iznos opskrbnine, utječu na opskrbninu tako da se promjene koje uvjetuju gubitak ili smanjenje opskrbnine uzimaju u obzir od prvog dana sljedećeg mjeseca poslije nastanka, a promjene koje uvjetuju stjecanje ili povećanje opskrbnine uzimaju se u obzir od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja odgovarajućeg zahtjeva. :-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pozdrav topnik007

vidi članak 90.st.2 .... muškarci kad navrše 50 god.(taj uvijet ispunjavate),a prije toga morali ste biti od inv.komisije proglašeni nesposobni za privređivanje što ste u prvom stupnju i dobili, nažalost drugi stupanj vam nije priznao.Propustili ste rok žalbe što se može podrazumjevati da se slažete, možete ponovo podnijeti zahtjev za opskrbninu--

vodite računa prilikom podnošenja zahtjev naglasite da ste samac pa po svemu sudeći mogli bi ste ostvariti pravo na samohranog korisnika opskrbnine uvećane za 50%(čl.93- čl.94.)što iznosi (1646,37 kn.), naravno ako ispunjvate navedene uvijete iz gore navedenih članaka Zakona.

Što se tiće mirovine možete podnijeti zahtjev imate "nekakva " prava ali ste dali malo podataka da bi se moglo bilo što prognozirati ,što je uostalom nezahvalno.Posavjetujte s sa svojim izabranim liječnikom koji će vam dati savjet obzirom na medicinsku dokumentaciju.

BOG :-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

topnik007 je napisao:

Sve te uvjete sam imao ispunjena i na temelju toga sam i dobio prvo stupanjsko rješenje koje mi je drugo stupanjska odbila.

Što sada dalje podnjet ponovo zahtjev za opskrbninu ili zahtjev za nekakvu mirovinu ako imam kakva prava.

 

 

Temeljem nove liječničke dokumentacije nadam se da je posjedujete pokrenite ponovo zahtijev za opskbrbninu s obzirom da ste nezaposleni i niste u mirovini, imate dobre izglede za ostvarivanje iste!!!

Paralelno s time ili po dobivanju opskrbnine možete pokrenuti zahtijev za procjenu preostale radne sposonosti kao Hrv.branitelj na to imate pravo kod nadležnih tijela.

Pozdrav!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Plemeniti je napisao:

Temeljem nove liječničke dokumentacije nadam se da je posjedujete pokrenite ponovo zahtjev za opskrbninu ...

 

Ne treba mu nova medicinska dokumentacija (vidi gandolfov post) jer je u kolovozu 2008. navršio 50 godina života pa se sukladno Zakonu smatra nesposoban za privređivanje.

 

gandolfo-2 je napisao:

... vodite računa prilikom podnošenja zahtjev naglasite da ste samac pa po svemu sudeći mogli bi ste ostvariti pravo na samohranog korisnika opskrbnine uvećane za 50%(čl.93- čl.94.)što iznosi (1646,37 kn.), naravno ako ispunjvate navedene uvijete iz gore navedenih članaka Zakona.

 

ostali su uvjeti:

... te da u svom kućanstvu nema srodnika sposobnih za privređivanje, niti ima članova obitelji u kućanstvu ili izvan kućanstva koji su zaposleni ili korisnici mirovine ili samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost, ...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Citat:

 

 

Plemeniti je napisao:

Temeljem nove liječničke dokumentacije nadam se da je posjedujete pokrenite ponovo zahtjev za opskrbninu ...

 

 

 

Ne treba mu nova medicinska dokumentacija (vidi gandolfov post) jer je u kolovozu 2008. navršio 50 godina života pa se sukladno Zakonu smatra nesposoban za privređivanje.

 

 

Dozvoljavam primjedbu,nova tj. kompletna med.dokumentacija biti će potrebna ukoliko paralelno sa zahtijevom za opskrbninu pokrene i zahtijev za umirovljenje ;-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ostali su uvjeti:

... te da u svom kućanstvu nema srodnika sposobnih za privređivanje, niti ima članova obitelji u kućanstvu ili izvan kućanstva koji su zaposleni ili korisnici mirovine ili samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost, ...

 

 

postoji još jedan uvjet kojega nisam uspio nigdje naći ali mi je prijatelju drugi stupanj tražio:

--izjava dva svjedoka da nema vanbračno dijete (možda ga i ima a da nezna ni on sam ? )

 

BOG :-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

gandolfo-2 je napisao:

postoji još jedan uvjet kojega nisam uspio nigdje naći ali mi je prijatelju drugi stupanj tražio:

--izjava dva svjedoka da nema vanbračno dijete (možda ga i ima a da nezna ni on sam ? )

 

Naveo sam uvjete navedene u Zakonu.

I vanbračno dijete spada u obitelj korisnika, ali se kod opskrbnine uzima u obzir samo ukoliko je s njim u kontaktu. Dakla, čak i ako zna za izvanbračno dijete potrebno je utvrditi da li postoji kontakt s korisnikom.

U tom smislu tijelo koje vodi postupak može tražiti spomenutu izjavu ukoliko postoji neka indicija da postoji vanbračno dijete. Ali sama ta činjenica ne znači da bi ga to dijete trebalo uzdržavati, jer to treba utvrditi nakon toga (možda je i maloljetno ili je punoljetno, ali je bez primanja). Sličan slučaj je kada dijete nakon rastave pripadne supruzi, a s ocem (braniteljem) ne održava kontakt.

Službenik koji pravilno i zakonito postupa u svakom takvom slučaju treba utvrditi pravo stanje stvari.

Možda se kod vašeg prijatelja radilo o običnoj grešci. Naime, obično se neki podaci mogu vidjeti na posve neočekivanim mjestima, recimo u nalazima ili mišljenju psihologa. Ta mišljenja psiholog piše na "špranci" od neke druge osobe pa postoji (teoretska) mogućnost da, recimo, ostane takva konstatacija u tom mišljenju. Ne bi bilo prvi put. Naravno, ovo navodim samo kao mogućnost.

Osobno sam puno puta vidio nalaze psihijatra u kojima se navodi da pacijent ne funkcionira u obitelji, da se svađa sa suprugom ili da s djecom ne može ostvariti roditeljski kontakt i sl. - iako on u svom zahtjevu ili izjavi o sastavu kućanstva da izjavu da živi sam. U takvom slučaju treba utvrditi da li je bio u braku i postoji li taj brak još uvijek, je li imao djecu itd. - kao što sam gore naveo.

Svaki predmet je slučaj za sebe.

Pozdrav. :-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

topnik007 je napisao:

Nemama ja nikoga od djece ...

 

Moj se gornji post odnosio na primjer gandolfova prijatelja, a ne na vaš slučaj.

Inače, sintagma "... članova obitelji u kućanstvu ili izvan kućanstva koji su zaposleni ili korisnici mirovine ili samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost ..." ne odnosi se samo na djecu korisnika (rođenu u braku i/ili izvan braka) već i na njegove roditelje. Znači, ukoliko korisnik živi sam i nema djecu, ali ima žive roditelje (jednog ili oba) koji su zaposleni ili korisnici mirovine ili samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost, neće ostvariti pravo na opskrbninu kao samohrani korisnik.

 

topnik007 je napisao:

... niti sam više poslje toga bio kod doktora ni obnavljao dokumentaciju na temelju psihe a nisam obavio ni psihološko testiranje ...

Kako vam je već rečeno, čim navršite 50 godina života po Zakonu se smatrate nesposobnim za privređivanje te nije potrebno prilagati nikakvu medicinsku dokumentaciju uz zahtjev za priznavanje prava na opskrbninu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija