Jump to content

Pitanja svibanj 2009


mirnab
 Dijeli

Preporučene objave

pitanja 16.05.2009.

 

KOS

kp i kpp ugodan, ali dobro naučiti zkp

zadaća: kd izazivanje prometne nesreće

pita obrazložiti presudu

 

 

1.obvezna obrana

2.pritvor

3.neposredna optužnica

4.pretraga stana, pretpostavke i da li može bez svjedoka-ne

5.utvrđujuća presuda i sadržaj

6.zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

7.razlozi isključenja protupravnosti

8.krajnja nužda

9.uvjetna osuda

10.stadiji počinjenja kd i kažnjivost

11.pokušaj, svršeni i nesvršeni

12.sudioništvo

13.eksces sudioništva i kako se odgovara za eksces

 

MILETIĆ gp vrlo ugodan ispitivač

gleda i komentira presudu

 

1.voli naknadu štete!!

2.prava osobnosti

3.fiksni i nefiksni ugovori

4.prijeboj

5.cesija

6.hipoteka služnost

7.kako se izvršavaju služnosti-obzirno

8.nabroji vrste posjeda- sve!!!

9.dosjelost

 

ZK

plomba-koje načelo štiti

predbilježba

sastojci glavne knjige

 

TRGOVAČKO

prokura

odg.čl. jtd i kd

sukcesivno i simultano osnivanje dd

prospekt

tijela stečajnog postupka

 

NASLJEDNO

nužni nasljednici

kako se vraćaju darovi

usmena oporuka

opručna sposobnost

 

nastavak slijedi...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

kao što su kolege rekli, ja ću samo ponoviti pitanja ispitivača, po najboljem sjećanju:

 

gospođa Davorka Lukanović - Ivanišević, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

diskriminacija

ugovor na određeno vrijeme

plan otkaza

nezakonite odredbe u pravilniku o radu

zabrana štrajka

lock out

ugovor o radu izdvojeno mjesto rada

ugovor o radu za sezonske poslove

redovni i izvanredni otkaz

prava radnika kod sudskog spora

 

konačni akti

pravomoćni akti

pravni lijekovi protiv konačne odluke

pravni lijekovi protiv pravomoćne odluke

pravni lijekovi protiv presude upravnog suda

kada upravno tijelo mora zastati sa provođenjem upravnog postupka

 

 

gospodin Stanko Jesenković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, stariji ugodan gospodin, ima svoj pitanja koja pita i koja nema potrebe ovdje pisati ponovo.

 

gospođa Marija Kriletić, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske pitanja iz organizacije pravosuđa i ustava - po meni sve već poznato.

 

gospodin Marko Rašo, sudac Visokog Prekršajnog suda Republike Hrvatske jako fin gospodin, staložen, nisam dugo sreo nekoga tako spokojnog, pitanja sva poznata, prvo malo ona djela koja ste imali u presudi i onda KZ i ZKP

 

gospodin Jakob Miletić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, najvšeg suda u Republici Hrvatskoj unutar sustava sudske vlsati. Fini gospodin, ugodan. (iako je mene s punim pravom oprao radi presude - mea culpa) Čita presudu. Presude su bitne. Mora se jako dobro presuda napisati. Ovo pogotovo vrijedi za one koji do pravosudnog nisu niti jednu presudu u životu vidjeli. Kolege koji su slušali će znati pitanja. Traži razumijevanje i povezivanje. Jesam li spomenuo presude?

 

Svi su ispitivači bili na razini, jako fini, ugodno iskustvo na kraju.

 

sretno svima

 

ps dva člana komisije su nam se promijenila ,dakle pitanja su dobra, još je bolje sve naučiti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Budući da Legalisu dugujem jako, jako puno, kao i svim kolegama koji su objavljivali pitanja i dojmove vraćam ogromni dug barem dijelom.

Istina, komisija koju smo taj dan imali je teško ponovljiva – Eraković, Miljević, Jesenković i Gagro (mislim da se zvijezde tako lijepo poslože rijetko), ali u našu obranu i znali smo.

Svima koji se još muče i tek čekaju da dođe taj dan „D“ želim puno uspjeha u učenju i polaganju. Ja sam si cijelo vrijeme govorila, ako su mogli i drugi moći ću i ja, iako mi se svako malo činilo da je nemoguće to sve naučiti.

 

Stoga, slijede pitanja s roka 21. 05.2009., a dodajem i pitanja koja sam slušala u travnju i ranije.

 

Eraković – GP i trgovačko

Pita zaista osnovno, pomaže i više nego bi čovjek mogao misliti te navodi na odgovor. Ako i pogriješite ponešto nije koma je on ispravi pa nastavljate dalje.

 

Pisano: naknada štete – prometna nezgoda. Po kojem zakonu se odgovara.

Zakon o osiguranju, nešto malo o tome, ali ako i niste tu doma nema veze ispitivač pomaže maksimalno

Pretpostavke odgovornosti za štetu

Što je šteta

Po čemu se u pravilu odgovara: u pravilu se odgovara po načelu presumirane krivnje, a presumira se obična nepažnja.

Što je obična nepažnja

Što je gruba nepažnja

Teret dokaza u parnici za naknadu štete: tuženik mora dokazati da nije kriv za običnu nepažnju, a veći stpanj krivnje dokazuje tužitelj

Objektivna odgovornost za štetu

Kod štete od opasne stvari, tko još odgovara osim vlasnika?

Kada se vlasnika opasne stvari oslobađa od odgovornosti, koji su ekskulpacijski razlozi?

Pisano: smetanje posjeda

Spada li posjed u stvarno pravo?

Posjed po kvaliteti

Kako se štiti

Kako se nekoga može smetati u posjedu (samovlasnim oduzimanjem i smetanjem) Posjedovna zaštita

Ugovor – forma – kada je valjan ako i nije u pisanom obliku (a tako je ugovoreno)

Alternativne obveze Alternativne obveze: tko ima pravo izbora činidbe, pravni učinak izbora, obavijest o izboru, do kada traje pravo izbora, da li se može opozvati

Što ako dužnik ne ispuni činidbu koju je izabrao za ispunjenje, kako će se ostvariti pravo: u ovršnom postupku provest će se ovrha na jednoj od alternativno navedenih stvari

Fakultativna obveza, koja su ovlaštenja vjerovnika, što ako činidba postane nemoguća: vjerovnik može tražiti naknadu štete;

Založno pravo – stjecanje, ostvarivanje...

Kamate – ugovorene – najviša stopa

Ispunjenje

Zakašnjenje – dužnika – vjerovnika

Prijeboj

Raskid ugovora

Vrijeme ispunjenja: istekom ugovorenog roka.

Posljedice zakašnjenja kod novčanih obveza: zakonska kamata

Raskid ugovora zbog promjenjenih okolnosti

Raskid ugovora zbog neispunjenja, koje su posljedice

Kada nije potrebna izjava o raskidu ugovora: kod fiksnih ugovora

Od kada teče rok za naknadu štete: od saznanja za štetu i štetnika

Koji su rokovi za naknadu štete, koji je subjektivni a koji objektivni

Što treba znati da bi se podigla tužba za naknadu štete

Zastara

Što se gubi protekom zastarnog roka: gubi se zahtjev, ne može se prisilnim putem ostvariti tražbina

Suvlasništvo – kada postoji

Kako upravljaju suvlasnici

Razvrgnuće suvlasničke zajednice; kako sudski, kada isplatom

Reivindikacija; kakav je položaj tuženika kao poštenog a kakav kao nepoštenog posjednika

Kakva vrsta tražbine se osigurava založnim pravom: dospjela i novčana

Kako se osniva založno pravo: dobrovoljno, sudski, zakonski

Tko može biti nasljednik: svaka fizička i pravna osoba, a može i nasciturus; pravna osoba može nasljeđivati samo na temelju oporuke.

Tko može valjano oporučiti: osoba koja je navršila 16 g. i koja je sposobna za rasuđivanje

Zbog kojih mana volje se može tražiti poništenje oporuke; tko ima pravo tražiti poništenje i u kojem roku?

Kakvih oporuka imamo (podjela oporuka)?

Tko može oporučiti javnom oporukom i kako se ona sastavlja; tko mora biti prisutan pri sastavljanju

Pojam trgovca

Trgovac pojedinac kada se upisuje

Odgovaraju li članovi društva za obveze društva: kod društva kapitala ne, a kod društva osoba odgovaraju.

Organi D.D.

Dualistički - monistički ustroj: uvijek postoji gl. skupština; razlika: uprava s nadzornim odborom ili samo upravni odbor (plus izvršni direktori)

Koja imovinska i upravljačka prava imaju imaoci dionica?

Kako se prenose dionice: indosamentom i cesijom;

Koji su uvjeti za prijenos: da su izdane isprave (u materijalnom obliku); u nematerijalnom obliku uz upis u SDA.

Kako se prenose poslovni udjeli: ugovorom kod j.b. i solemniziranom privatnom ispravom.

Što biva s organima društva kod stečaja: nadležnost se prenosi na stečajnog upravitelja

U kojem trenutku nastupaju posljedice stečaja: stavljanjem rješenja na oglasnu ploču suda

Što ulazi u stečajnu masu?

Bitni sastojci mjenice

 

Miljević – kazneno

Pita sve po presudu, sve institute koje ste imali – to naučite, ali mene je pitao – jel Vaš bio u pritvoru, ja kažem – nije, a on me pita pritvor – koji su razlozi.

Voli terminologiju iz zakona, ali ako baš i niste uvijek pogodili termin, al znate bit, sve je o.k. Ali ono što je jako bitno kad vas pita nabrajalice: Odbijajuća presuda, osnove za žalbu itd, onda je nužno navesti zakonskim redom i zakonskom terminologijom, a ne odokativno.

 

Krivnja – vrste – namjera – nehaj

Isključenje protupravnosti (beznačajno, nužna obrana, krajnja nužda) – sve o tome

Blanketna norma (norma koja je prazna ako se ne popuni drugim opisom – ovdje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama)

 

Optužni prijedlog (vrste optužnog akta, razlike optužnice i optužnog prijedloga, za koja djela ide jedno, za koja drugo, imaju li obrazloženje – optužnica da, prijedlog ne, razlike u sadržaju, koji sadrži prijedlog vrste i mjere kaznene sankcije – ima kod prijedloga, nema kod optužnice, postoji li pravni lijek protiv optužnog prijedloga – ne, protiv optužnice prigovor, koji je rok – 8 dana, iz kojih razloga se podnosi prigovor; kako se vodi postupak po optužnici, kako po prijedlogu)

Što je očevid (procesna radnja kojom sud neposrednim opažanjem utvrđuje odlučne ili važne činjenice)

Što je vještak? Na koji način ga sud imenuje – pisanim nalogom. Kojim aktima sud može odlučivati – presudom, rješenjem, nalogom. Što je nalaz (popisuje i opisuje činjenice), mišljenje.

Svjedoci? Vrste svjedoka? Tko ne smije svjedočiti, tko ima pravo ne svjedočiti, tko još može odbiti svjedočiti – tko bi sebe ili bliskog srodnika izložio kaznenom progonu, teškoj sramoti.. Dijelovi presude

Vrste presude – oslobađajuća, osuđujuća, odbijajuća. Kada se koja donosi?

Nabrojati vrste IPL.

 

Gagro – pravosuđe

Pitanja su sva već tu na Legalisu i ta treba naučiti i to je to. Tako ugodan ispitivač za poželjeti.

 

Jesenković – GPP – obiteljsko

Pitanja su također sva već tu na Legalisu i ta treba naučiti.

Za Jesenkovića predlažem reči samo i isključivo ono što stoji u zakonu, ništa ne filozofirati, odredbu i idemo dalje.

 

 

Rok travanj 2009. i studeni ili prosinac 2008.

 

Kos

Uvjet da se ide u kazneni progon – koji je

Koji je uvjet da se ispita žena kao svjedok – mora se odreći blagodati svjedočenja, može li se iskaz pročitati (ne ako se nije odrekla)

Smisao presude – otpravka – je obrazloženje

Stranke u KP

Kada je obvazan branitelj - maloljetnik – tko odlučuje

Mjere pritvora – uvjeti – fakultativni – obligatorni – ograničenja fakultativnog pritvora (u trajanju) – o čemu ovisi (o težini zapriječene kazne) – do kada 1. ograničenje (do pravomoć. presude) – koliko najduže traje pritvor

Pretraga stana – uvjeti za zakonitost (svjedoci, kada može bez svjedoka, bez naloga, bez predaje naloga)

Vrste presuda

IPL – ZZZ

Odbijajuća presuda

RPL – osnove za žalbu na presudu – na rješenje

U kojim granicama sud ispituje žalbu

Izvanredno ispitivanje pravomoćne presude

 

Mjesto, vrijeme KD

Elementi krivnje

Isključenje protupravnosti

Kažnjivost – stadiji – dovršeni nedovršeni pokušaj

Dragovoljni odustanak

Sudionici KD

Stjecaj KD – kažnjavanje kod stjecaja

Vrste kazni

Zamjena novčane kazne

Uvjetna osuda

 

 

Buljan – GPP i obiteljsko

Tužba – što treba sadržavati – zašto VPS

Kakve tužbe mogu biti - utvrđenje – ne mogu činjenice – osim isprave – kada bi tražili utvrđenje činjenica – što bi – odbacili rješenjem

Vrste presuda (međupresuda, dopunska, priznanje, odricanje, ogluha...)

Presuda zbog ogluhe – odgovor – upozoriti ga na posljedice

Presuda zbog izostanka

Presuda na temelju priznanja – kada na ročištu – izvan ročišta (pismeno priznanje)

Što presuda mora sadržavati

Revizija – kada je dopuštena

Izvanredna revizija

Preinaka – smanjenje – ne smatra se preinaka

Povreda postupka – relativna, apsolutna

Razlozi za žalbu

Kako sud utvrđuje činjenično stanje – dokazima – koji je najvjerodostojniji – isprave

Mirovanje postupka

Kakve postupke imamo (izvanparnični, zk, upis u sud. registar, ostavinski, ovršni...)

Ovršne isprave

Presuda zbog izostanka – do kada

Presuda što sadrži

Žalba protiv rješenja – protiv kojih nije dopuštena

Kad presuda postaje pravomoćna

 

Kada prestaje brak

Pretpostavke valjanosti

Imovina bračnih drugova – bračna stečevina – koja je zajednička – autorsko djelo – tantijemi zajednički djelo posebno

Utvrđivanje očinstva – tko može do kada

Osporavanje majčinstva

Ko ima pravo na uzdržavanje – iznos – pod kojim uvjetima

Tko može biti posvojitelj

 

 

Ćule – kazneno

Pitao je malo presudu i neke institute iz nje, a potom osnove osnova, a kandidati ni to nisu znali kako treba, a ipak prošli.

Uvjetna osuda

Oduzimanje imovinske koristi

Produljeno KD

Uračunavanje pritvora

Oslobođenje od kazne – kada – kad može – kada mora

Zastara kaz. progona – najmanje- najviše, ne treba sve nabrojati

Izuzeće – kad stranke mogu tražiti do kada

Koliko traje pritvor u istrazi

Ukidanje I – st. presude – razlozi – ovlaštenja

Ko odlučuje o pritvoru

 

Lovrić – GP i trgovačko

Tu sam razne dojmove pročitala i čula o ovoj ispitivačici. Moram priznati da dok sam je ja slušala ne može se reči da je pitala neke nepoznate stvari, pita dosta detalja, ali većinu toga pitaju i svi ostali, no problem je ako počneš krivu temu, pa se spetljaš, ne vraća te na pravi put (što većina ipak radi) nego te pusti, a ti se koprcaš i zakopavaš sve dublje. Oba kandidata nažalost su pala kod nje. mislim da je zato najjednostavnije naučiti definiciju, pa kad pita samo to reči, bez objašnjavanja i čekati potpitanje. Naravno, to je moj subjektivni dojam.

 

Objektivna odgovornost – kamate od kada

Popravak materijalne štete

Kako se obračunava šteta

Vlasništvo – ograničenja

Što se upisuje u list A, u C

Kako se pokreće postupak za upis u ZK

Reivindikacija – glavni, sporedni zahtjev, - prigovori – može li tuženik zahtjeve postaviti (za naknadu troškova, nužni, korisni, luksuzni)

Ostavitelj – tko

Nasljednik

Nužni dio oporuke

Način prestanka obveze

Ispunjenje

Obnova

 

Koja TD uređuje ZTD

Tko odgovara za obveze – iznimke kada odgovaraju (kad zloupotrebljavaju ovlast da ne odgovaraju za obveze)

Komanditno – kako odgovaraju članovi - ko zastupa

Tijela d.O.o. – što radi uprava – koliko članova – da li zajedno ili pojedinačno

Kako se prenose dionice – prava iz dionica

Nad kime st. postupak – nad kime ne može – ko daje odobrenje

Pravne posljedice st. postupka- kada – što sadrži rješenje

Glavni mjenični dužnik

Nužni dio mjenice

Tko je protesno tijelo

Što je regres.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

Moj skromni doprinos ovom forumu nakon položenog ispita.

 

Ispit 2.6.2009.

 

Đurović- organizacija praovosuđa i ustav

nadležnost vrhovnog suda

uvjeti za upis u odvjetničku komoru+ pravni lijek

proširena sjednica vrhovnog suda- što odlučuje i sastav

sudovi u rh

ustavna tužba

nadležnost ustavnog suda

načelo razmjernosti

pravo na suđenje u razumnom roku- što je i od kada se računa taj razumni rok (napomena; RH potpisala Konvenciju 1997, ako je stranka podnosila uzahtjev rok se računa od dana podizanja žalbe, ne zahtjeva, u svakom slučaju od 1997. godine)

razrješenje suca

državno sudbeno vijeće- sastav, nadležnost

 

 

Buljan- GPP i obiteljsko

 

stranke u postupku

međupresuda

djelomična presuda

revizija; razlozi, vrste, tko odlčuje

revizija na rješenje

odricanje od tužbenog zahtjeva

povlačenje tužbe

žalba- razlozi

postupak suda kad primi žalbu

ovršni postupak; razlika kad sud a kad javni bilježnik vodi postupak, ovršne i vjerodostojne isprave

pravni lijekovi u ovršnom postupku

pretpostavke za sklapanje braka

poništaj braka

razvod crkvenog braka

bračna stečevina (razlika u odnosu na vlastitu imovinu)

posvojenje i posljedice posvojenja

tko ne može posvojiti

dobne grance za posvojenje

kad stranac može posvojiti

tko ima pravo na uzdržavanje i što sud uzima u obzir kod određivanja uzdržavanja

što je brak

 

Eraković

posjed i zaštita posjeda, rokovi, što sud utvrđuje povodom posjedovne tužbe, petit u tužbi

što je nekretnina, jedinstvo nekretnine i iznimke: pravo građenja i koncesija

suvlasništvo i zajedničko vlasništvo

upravljanje u suvlasničkoj zajednici

poslovodstvo bez naloga

pravo suvlasnika u pogledu njegovog alikvotnog dijela

kako nastaje suvlasništvo

kako prestaje

razvrgnuće suvlasništva

sudsko razvrgnuće- kada i kako

što je ponuda, što je prihvat, da li je slanje kataloga ponuda?

kako stranke mogu izjaviti volju, kako konkludentnim radnjama, kada se šutnja smatra prihvat

forma ugovora, primjer kada je forma bitna za valjanost, kada takvi ugovori mogu konvalidirati

što je konvalidacija

ugovor u zajmu, što je

koncesija i upis u zemljišne knjige

založno pravo, kako nastaje, kako se i gdje upisuje u zem. knjige, koja je to vrsta upisa

vrste upisa u zemljišne knjige

vrste oporuke

usmena oporuka

legat- nasljednik, koja je razlika

što oporuka može sadržati

pobojnost oporuke zbog mana volje, koje su mane volje, rokovi za pobijanje

nužni nasljednici

stečaj: stečajna masa, stečajni razlozi

trgovačko: trgovac, unos stvari u društvo- kako može

prenošenje poslovnih udjela

kako se prenose dionice- po novom- klirinška agencija, ne sda...

organi društva dd- po novom

izvršni direktori

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ROK 27.05.2009. – srijeda

KP, KPP – Marko Rašo 15:55-16:19

 

1. Presuda – teška krađa, oblik krivnje – namjera, kvalificirana i obična krađa – razlika

2. Pritvor, opći i posebni uvjeti

3. Ovlaštenici prava na žalbu

4. Žalbene osnove

5. Ublažavanje kazne

6. Zakonsko i sudsko odmjeravanje kazne

7. Presuda – krivotvorenje javne isprave

8. Na temelju čega se pokreće kazneni postupak?

9. Vremenski rokovi u KP-u za poduzimanje žalbe? Računanje?

10. Kaznenopravne sankcije

11. Bitna razlika između opomene i uvjetne osude

12. Namjera

13. Razlika između namjere i nehaja

14. Pomilovanje

15. Načelo «in dubio pro reo»

 

GP, Trgovačko – Damjanović 16:22-16:56

 

1. Stjecanje vlasništva temeljem zakona

2. Zaštita prava vlasništva

3. Imisije

4. Posjed, kad u njega može ući vlasnik susjedne parcele?

5. Pobude za sklapanje ugovora

6. Polog dugovane stvari, tko plaća troškove pologa?

7. Raskid ugovora radi neispunjenja

8. Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

9. Novčane obveze

10. Klizna skala

11. Valutna klauzula

12. Ugovor o posudbi

13. Ugovor o nalogu

14. Ustup ili raspodjela imovine za života

15. Odgovaraju li nasljednici za obveze ostavitelja?

16. Ustup i odricanje od nasljedstva?

17. Opoziv prokure, od kada važi?

18. Komanditno društvo

19. Tajno društvo

20. Preddruštvo

21. Zabrana konkurencije uprave d.d.-a

22. Izbor članova Nadzornog odbora d.d-a

23. Otuđenje i povlačenje vlastitih dionica

24. Ovisno društvo

 

Organizacija pravosuđa – Hrvoj-Šipek 17:04-17:34

 

1. Upravni sud – djelatnost

2. Tko imenuje suce?

3. Proširena sjednica DSV-a

4. Sudačko vijeće, funkcija, djelatnosti

5. Prestanak sudačke dužnosti

6. Državno odvjetništvo, što je, djelatnost

7. Odvjetništvo

8. Kada odvjetnik može uskratiti pružanje pravne pomoći?

9. Javno bilježništvo

10. Tko imenuje županijske i općinske DO?

 

GPP, Obiteljsko – Buljan 17:38-18:15

 

1. Građenje na tuđem zemljištu

2. Kad je presuda ovršna

3. Sredstva ovrhe

4. Predmet ovrhe

5. Stranke u parničnom postupku

6. Zastupnici stranaka

7. Pokretanje tužbe protiv RH, što prvo napraviti? (zahtjev DO za mirnim rješenjem spora)

8. Međupresuda

9. Redovni pravni lijekovi – žalba

10. Protiv kojih rješenja se može izjaviti?

11. Do kada stranka može povući tužbu?

12. Razlika između povlačenja tužbe i odricanja od tužbenog zahtjeva?

13. Presuda zbog izostanka

14. Tko može tražiti izuzeće sudaca?

15. Delegacija nadležnosti

16. Pretpostavke za posvojitelja

17. Utjecaj posvojitelja na posvojenje

18. Odnos roditelja i posvojenika

19. Tko ima pravo na uzdržavanje?

20. Kriteriji suda za iznos uzdržavanja?

21. Prestanak braka

22. Razvod braka

23. Sporazumni prijedlog za razvod braka, zajedničko maloljetno dijete, zbog čega ograničenje? (potreban postupak posredovanja)

24. Poništaj braka

25. Imovina bračnih drugova

26. Imovina maloljetne djece

27. Može li se zatražiti da i djeca materijalno doprinose? (Da)

28. Raspolaganje roditelja imovinom djece, ovlaštenja CZSS

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

GP SUČEVIĆ 30.5.

 

Ovo je bilo vezano za presudu - duševne boli zbog povrede časti i ugleda

1.tko zastupa stranku u postupku? (punomoćnik)

Može li stranku zastupati odvjetničko društvo? (ne, samo odvjetnik iz odvjetničkog društva)

Druga presuda – isplata u stranoj valuti

1. zašto je odbila zahtjev? (jer je bilo u eurima). Sučević: Ne, trebali ste obvezati za kune, a odbiti za devize, ali nema veze

2. što je načelo monetarnog nominalizma?

3. što je klizna skala?

4. povreda prava osobnosti? Koja prava osobnosti ima FO, a koja PO? Jesu li taksativno navedena u ZOO? (ne)

5. ugovorne kamate, što su, jel mogu biti niže od zateznih?

6. zatezne kamate?

7. kamata na kamatu? Jel to dozvoljeno? (ne)! Kakva je onda takva odredba? (ništetna)

8. što je ništetnost, ništetni ugovori

Tužbeni zahtjev kod ništetnosti? (utvrđuje se da je ugovor ništetan...)

10. tko je aktivno legitimiran na pobijanje radnji dužnika na štetu vjerovnika? (vjerovnik čija tražbina dospjela)

11. rokovi? 1 g i 3 g

12. tko sve može ispuniti obvezu? (dužnik i treća osoba)

13. kome se može ispuniti obveza? (vjerovniku, osobi koju ovlasti, osoba koja zakonom/odlukom određena – npr. nasljednik)

14. zelenaški ugovor, što je?

Ne radi se o prijevari, već netko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću, ugovori za sebe neku korist

15. pobojni ugovori, kakvi su?

16. vrste kupoprodaje?

17. pravo prvokupa, za koga se ugovara? (prodavatelja)

Rokovi? Jel može rok biti 10 god? (ne, biti će 5)

19. ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – koji upisi se mogu tražiti? (zabilježba, predbilježba)

20. uknjižba i predbilježba?

21. oblik ugovora o doživotnom uzdržavanju? Ako nije u tom obliku? (ništetan)

22. tužbe za zaštitu vlasništva, nabrojati samo

23. tko je legitimiran za rei vindicatio? Koje prigovore može staviti?

24. izreka u parnicama za smetanje posjeda? Kakav je onda tužbeni zahtjev? (isti, jer mora sadržavati što i izreka)

25. aktivno legitimiran na brisovnu tužbu je tko?

26. rokovi za brisovnu? Koji kriterij? (gleda se jel rješenje dostavljeno ili ne)

27. amortizacija hipoteke? (ako traje duže od 30 g, briše se)

28. kako stranci stječu nekretnine?

29. pravni poslovi prije izmjene ZV što se stranaca tiče? (konvalidirati će ako ispunjavaju uvjete za valjanost ugovora, to je izuzetak za konvalidaciju, inače bi bili ništetni)

30. pravo stanovanja, što je? (osobna služnost)

31. plomba? (oznaka kad je sud dobio prijedlog za upis)

32. međuvlasnički ugovor?

33. gdje se nalazi definicija nekretnina? (ZV)

34. definicija izvanbračne zajednice (po ZN, naravno!)

35. kad bračni drug nema pravo na nasljeđivanje? Kad izvanbračni? (kad zajednica prestane)

36. razlozi za isključenje nužnih nasljednika? Gdje se navode? (samo u oporuci)

37. kad je nasljednik nedostojan za nasljeđivanje?

38. u kojoj formi mora biti ugovor o ustupu u raspodjeli za života? Stranke ugovora? (potomci, a može i bračni drug). Što ako nije bračni drug?( ima pravo na nužni dio)

39. vrste trgovačkih društava? (osoba i kapitala)

40. koja su društva osoba?

41. na temelju kojeg akta se osniva doo? (društvenog ugovora/izjave osnivača)

42. izjava o osnivanju? Što sadrži?

43. temeljni kapital – koliko doo?

44. nabrojati načela zaštite tvrtke

45. prokura?

46. povezana društva – dati primjere

47. može li se d.O.o. preoblikovati u j.t.d.? (može)

Što se primjenjuje, tj. koji zakon na to preoblikovanje?(ZTD)

49. gio? Jel ima pravnu osobnost? (da)! Što je bitno, kakav im je to zajednički cilj i što ih npr. razlikuje od zločinačke organizacije (to je rekao u šali zbog kandidatkinje iz ODO) - zajednički gospodarski interes!

50. u kojem obliku ugovor za gio? (jb akt)

51. uvjeti za stečaj? (prezaduženost i insolv.)

 

za ovo zadnje nisam sigurna što je uopće pitao, znat će little sue:-D

52. reklamacija ili prigovor - izvansudska odšteta (valjda sam dobro zapisala?) - uglavnom nešto iz Zakona o željezničkom prometu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija