Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  22596
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  227

Sve što je G-man objavio

 1. Tako je. Znači, državno odvjetništvo u optužnici u dijelu koji se odnosi na vrstu i visinu kaznenopravne sankcije predlaže izricanje kazne zatvora u trajanju od 1 godine, ali se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako u roku od 3 godine ne počiniš novo kazneno djelo (dakle uvjetna osuda). Ovaj rok od tri godine počinje ti teći od pravomoćnosti presude, i u njemu ne smiješ počiniti neko novo kazneno djelo, jer bi se izrečena uvjetna osuda mogla (a u nekim slučajevima će se sasvim sigurno) opozvati. Ovako, ova sankcija koju predlaže državno odvjetništvo je prilično povoljna, pa pretpostavl
 2. Ak se bojiš, pošalji anonimnu kaznenu prijavu, u kojoj što je moguće detaljnije opiši sve te radnje i osobe koje su u igri, njihove uloge i međusobne odnose, te u čemu vidiš da bi se tu moglo raditi o kaznenom djelu. Mislim da bi ti bilo čak bolje da je adresiraš direkt na državno odvjetništvo, jer će je ono nakon toga odmah proslijediti policijskoj postaji sa određenim uputama i okvirnim rokom u kojem bi se trebalo nešto napraviti po toj prijavi. Ovo ti je bolja varijanta, jer policija drugačije "tretira" anonimnu prijavu koja je podnesena njima direktno, od one koja je "spuštena" od državnog
 3. To ti zakonodavca ne brine nimalo, jer kako se kaže često u tim situacijama - "ljudski je griješiti"...
 4. Nije ništa napravljeno, jer očito nije bio poznat identitet počinitelja. Sada imate identitet mogućeg počinitelja, i kako je sivko napisao - obavijestite o tome policijsku postaju kojoj ste prijavili krađu. Inače, samo da napomenem - sami ste rekli da bicikl nije novi, tako da teško da njegova vrijednost prelazi 2.000,00 kuna, a u tom slučaju radit će se o krađi stvari male vrijednosti, tzv. privilegiranoj krađi, a to se kazneno djelo progoni po privatnoj tužbi, tako da bi vi trebali podnijeti privatnu tužbu u kaznenom postupku, i to u roku od tri mjeseca od kada ste saznali za djelo i počinit
 5. Da zaključimo ovu temu - realno i sukladno praksi, ak ćeš biti osuđen za svih 12 situacija koje ti ulaze u koncept produljenog djela, onda ti ne gine zatvor (do cca 1 godine). Ak bi bile samo 2, opet otegotno ti je kaj si već osuđen za istovrsno djelo, i onda su ti šanse doslovce 50/50 (zatvor ili uvjetna osuda). Svakako da ti je u interesu da se ne bahatiš i praviš Majkom Terezom na sudu, iskaži poniznost, priznaj, ispričaj se, pokaži kajanje, naglasi sve olakotne okolnosti koje imaš - dijete, drugo na putu, loše imovinsko stanje koje je glavni razlog za ovo kaj si napravio, možda i prob
 6. Naravno, to je veoma bitna stavka kod odlučivanja o uvjetnom otpustu, da se vidi da li se ostvaruju ciljevi specijalne prevencije, dakle da li se osuđenik, da tak velim, "popravlja". Nemaš brige, panker. Glede ovog tvog predmeta, trebaš razlikovati Kazneni zakon (materijalni zakon), koji regulira institut uvjetnog otpusta i Zakon o izvršavanju kazne zatvora (postupovni zakon), koji regulira postupak odlučivanja kod uvjetnog otpusta. Neke velike razlike u pogledu KZ-a, kaj se tiče mogućnosti da se traži uvjetni otpust i nema - polovica izdržane kazne (i stari i novi KZ). Al kužim kaj o
 7. Dobro pitanje panker, jer ovaj članak iz prijelaznih i završnih odredaba nije najbolje formuliran i može se različito tumačiti. Moje mišljenje je da je zakonodavac htio sljedeće: - za sve kazne zatvora koje se već izvršavaju, a izrečene su po starom KZ-u, ili su izrečene po starom KZ-u i to do stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju kazne zatvora (do zaključno 17.05.2013.), ali se još ne izvršavaju (tu bi bio i ovaj tvoj slučaj) - vrijedit će stari Zakon o izvršavanju kazne zatvora, - a za sve kazne zatvora koje će tek biti izrečene po starom KZ-u, počevši od da
 8. U Narodnim novinama br. 56 od 10.05.2013. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Stupa na snagu s danom 18. svibnja 2013. Međutim, valja naglasiti kako je u prijelaznim i završnim odredbama istaknuto kako se "na kazne koje su izrečene ili se izvršavaju sukladno odredbama ranijeg Kaznenog zakona (1997.) primjenjuju odredbe o uvjetnom otpustu iz ranijeg Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. i 125/11.)."
 9. G-man

  nemoguće

  Onda predsjedniku neposredno višeg suda - u vašem slučaju očito predsjedniku Županijskog suda.
 10. Onda ti tu osobu lagano prijaviš za poticanje na kazneno djelo iz čl. 285. ili 286. KZ-a, pa će ti pravit društvo na optuženičkoj klupi. Al nemoj brinut - kod nas toga baš i nema, znam za jedan slučaj, di je lik oslobođen jer sud nije mogao sa sigurnošću utvrditi tko je konkretno skinuo sadržaj. Naime, radilo se o kompu u kući, u kojoj žive taj lik, sestra, brat, roditelji i baka, i lik se branio da on to nije napravio, a tko je da ne zna. Uglavnom, najjače je bilo kad je rekao da je možda i baka! Koja ima, uzgred rečeno 87 godina! I naravno da je oslobođen - ne možeš kolektivno optužiti cijel
 11. Pustite "pouzdane" izvore. Najbolje je izvršiti uvid u državnoodvjetnički spis, što je vaše pravo čim je provedena dokazna radnja vašeg ispitivanja. Tamo ćete sve vidjeti. Imate već osudu za krađu, e to je problem - znači da ste specijalni recidivist, i zato sad traže bezuvjetnu kaznu, jer očito onom prvom osudom niste ništa "naučili", bez uvrede. Nezahvalno je prognozirati na temelju samo ovih vaših podataka, moguće su dvije opcije - ili visoka uvjetna osuda s rokom provjeravanja 4-5 godina, ili bezuvjetni zatvor, po meni u trajanju od maksimalno 1 godine, što bi bilo i u skladu s već
 12. Pod uvjetom da vam je ovo prvo kazneno djelo i da vi i vaš kompa niste prilikom činjenja ovih krađi imali oružje ili neko opasno oruđe, ovo je malo "brutalna" kazna koju predlaže državno odvjetništvo. Smatram da je sud neće prihvatiti, jasno pod ovim uvjetima koje sam prije naveo. Za vas je svakako povoljniji stariji KZ (1997.), jer je tamo predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Također, upravo iz navedenog raspona kazne vama se može izreći i uvjetna osuda (opet po ranijem KZ-u). Rad za opće dobro, mislim da bi teško išao (teoretski da, ali praktično ne). Znači, dve su vas
 13. Morate malo bolje precizirati. Za koje kazneno djelo vas se goni? S obzirom na predloženu kaznu, i to unatoč priznanju, pretpostavljam da se radi o razbojništvu, što je ozbiljno kazneno djelo. Manja je vjerojatnost, na osnovu ovog što ste napisali da bi bila teška krađa. Također, jeste li dosada već kazneno kažnjavani, dakle imate li dosje? To je bitno kod odmjeravanja vrste i visine kaznenopravne sankcije. Inače, kaznu koju državno odvjetništvo predlaže, sud ne mora prihvatiti. Što se tiče vašeg upita vezano uz uvjetnu osudu i rad za opće dobro - morate malo više podata
 14. Za sada je tek prihvaćen Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Kada će se glasati o zakonu, to tek treba vidjeti, ali zasigurno će biti prije ljetne stanke Sabora. Kada zakon bude izglasan i objavljen, tada ćemo vidjeti kada stupa na snagu - dal će to biti u roku od 8 dana od objave u NN ili će biti nešto duži rok vakacije. Najbitnija stvar vezana uz ove izmjene jeste da će konačno Zakon o izvršavanju kazne zatvora biti usklađen sa novim KZ-om, i svakako činjenica da o uvjetnom otpustu više neće odlučivati peteročlano Povjerenstvo, već će to bi
 15. Eventualno čl. 142. KZ-a - povreda tajnosti pisama i drugih pošiljaka. Postupak se pokreće po prijedlogu ovlaštene osobe (vas odnosno vaše grupe), u roku od 3 mjeseca od kada ste saznali za kazneno djelo i počinitelja.
 16. Krivo vam je rekla odvjetnica. Točno je ovo kaj vam je napisao Sivko - tri godine od isteka roka provjeravanja. Mislite na inspekciju rada? Ili? Ja bi se više na vašem mjestu zabrinuo da je došla policija. Ako je riječ o inspekciji rada, to nije ništa neuobičajeno, s obzirom da bi po novim standardima, trebali barem jednom godišnje doći u svaki poslovni subjekt i obaviti nadzor. Standardna procedura, ništa posebno. Rekli ste da taj dokument koji ste potpisali nema veze s financijama, na što se onda odnosi? Dal je napravljeno nešto po osnovi tog dokumenta, neki promet - narudžba, ugovo
 17. Kazneni zakon (Narodne novine 125/11, 144/12), stupio na snagu 01.01.2013. Stari KZ (1997.) bio je blaži i po pitanju kazne i po pitanju nastupa zastare. Kad ste točno počinili djelo, to sami znate, tako da o tome ovisi koji će se KZ primijeniti, s time da to glede zastare neće imati efekta, ukoliko ona nije već nastupila po starom KZ-u do 31.12.2012.
 18. G-man

  krađa

  U svrhu edukacije - kad tražiš savjet, budi što je moguće preciznija. Nisi navela visinu novčanog iznosa niti kada si bila na obradi na policiji. Činjenica da od podnošenja kaznene prijave do danas nije ništa napravljeno, ne mora značiti apsolutno ništa, jer državna su odvjetništva zatrpana kaznenim prijavama, a ova tvoja ne spada u prioritetne. Ovaj tvoj predmet ima dvije moguće varijante, iz razloga jer je praksa državnog odvjetništva po tom pitanju različita. Naime, neka državna odvjetništva ovakav slučaj optužuju kao krađu, a neka kao računalnu prijevaru. Ak bi bila krađa, onda je
 19. Gleda se osam mjeseci u globalu (jer to je izrečena kazna). Znači, ta je osoba izdržala već mjesec dana, treba još tri i tada ima uvjete da traži uvjetni otpust.
 20. G-man

  pomilovanje

  Ako pomilovanje bude određeno u smislu potpunog oprosta od izvršenja kazne zatvora, onda u toj odluci obično stoji da se osuđenik ima odmah otpustiti sa izdržavanja kazne ili se eventualno precizira datum s kojim se on ima otpustiti. Objava u Narodnim novinama predstavlja obvezu, s obzirom da se radi o odluci koje donosi državno tijelo (Predsjednik), ali je isključivo deklaratorne naravi, dakle da se drugima daje do znanja osnova vašeg otpuštanja, i nije od utjecaja na sam trenutak otpuštanja.
 21. Mogućnost svakako postoji, i čim dođeš do 2 godine, podnesi zahtjev. E sad, treba vidjeti koje će tijelo odlučivati o tome, da li Povjerenstvo ili sud, što ovisi o ovim izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje se pripremaju. Odluka će se temeljiti na procjeni tvoje ličnosti, ranijeg života, eventualne osuđivanosti, odnosa prema počinjenom kaznenom djelu, ponašanju tijekom izdržavanja kazne zatvora te posebno napretku koji je ostvaren u tvom ponašanju, sve s ciljem da se vidi je li ostvarena, u punoj mjeri, svrha kažnjavanja.
 22. Sve ovo što ste naveli, bio bi i najbolji izbor. Apsolutno. Ali sve ovisi o drugoj strani, da li će on na to pristati, u kakvim ste odnosima trenutno i kakav je on čovjek. To su stvari izvan vašeg dosega, ali svakako mu ponudite tu varijantu, to će pokazati dobru volju s vaše strane.
 23. Gle, svakako moraš izdržati najmanje polovicu kazne (dakle sad ne računam onu iznimku iz starog KZ-a), i tek tada kada si je izdržao imaš uvjete da podneseš zahtjev za uvjetni otpust. Znači na papiru bi mogao van nakon 2 godine (ak je kazna 4), ali jasno je da će procedura odlučivanja po tvom zahtjevu trajati neko vrijeme, na to ne možeš utjecati, pa i ne mora biti da ćeš baš odmah izaći van nakon 2 godine. Možda bude to nakon 2 godine i 2 mjeseca ili 2 godine i 3 mjeseca.
 24. Tako je, kamate idu samo ukoliko ih oštećenik zatraži (s time da ako on angažira odvjetnika, to će svakako i učiniti). Znači teška krađa, to je ipak malo ozbiljnije djelo, onda se moram malo ispraviti - tada njegovo potraživanje zastarijeva u roku 20 godina računajući od počinjenja djela. Velim, teško da ćete to izbjeći.
 25. Jasno, da bi vi morali naknaditi štetu oštećeniku, on se sada mora aktivirati, a kao što sam napomenuo, već na temelju ove kaznene presude može direktno u ovrhu. Kamate bi svakako išle, ako ih zatraži.
×
×
 • Napravi novi...