Jump to content

Osoba ovlaštena za zastupanje u upravnom sporu


ACMILAN

Preporučene objave

Tko može zastupati osobu u predmetu na Upravnom sudu? Rijec je o tuzbi koju je podnijela fizicka osoba, pozvana je na rociste i pise da moze pristupiti i osoba ovlastena za zastupanje? Mora li to nuzno biti odvjetnik?

Zanima me i da li je nakon podnosenja tuzbe, a prije dostavljanja poziva na rociste, tuzenik trebao dati odgovor na tuzbu i ako jest, da li je trebala biti dostavljena tuzitelju (temeljem kojeg cl. kojeg zakona)? 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 47 minuta, ACMILAN je napisao:

Tko može zastupati osobu u predmetu na Upravnom sudu? Rijec je o tuzbi koju je podnijela fizicka osoba, pozvana je na rociste i pise da moze pristupiti i osoba ovlastena za zastupanje? Mora li to nuzno biti odvjetnik?

Zanima me i da li je nakon podnosenja tuzbe, a prije dostavljanja poziva na rociste, tuzenik trebao dati odgovor na tuzbu i ako jest, da li je trebala biti dostavljena tuzitelju (temeljem kojeg cl. kojeg zakona)? 

Ako fizička osoba, kao tužitelj (čl.17. ZUP-a), na Upravnom sudu tužbom pokrene upravni spor, može se zastupati sama, a može ga zastupati i odvjetnik temeljem punomoći, no rasprava se može održati i bez njegove prisustva (čl.39.st.2.), ako bez opravdanog razloga ne dođe na ročište....

Nadalje:

Članak 32. Zakona o upravnim sporovima

(1) Sud tužbu sa svim prilozima dostavlja na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama.

(2) Sud određuje rok za odgovor na tužbu prema okolnostima slučaja koji ne može biti kraći od osam niti dulji od 30 dana.

(3) U odgovoru na tužbu tuženik se treba izjasniti o zahtjevima i navodima tužbe te predložiti dokaze kojima potkrepljuje svoje navode. Uz odgovor na tužbu tuženik je dužan priložiti sve dokaze kojima raspolaže.

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 1 sat, Željac047 je napisao:

Članak 32. Zakona o upravnom postupku (ZUP)

Željac, sorry, ali nešto si ti tu malo pobrkao. Postoji Zakon o općem upravnom postupku u kojem citirani čl.17 nije takav, a nije ni citirani čl.32 koji je u stvari dio Zakona o upravnim sporovima, promijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (NN 152/14).

https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-općem-upravnom-postupku

https://www.zakon.hr/z/101/Zakon-o-upravnim-sporovima

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 1 sat, ACMILAN je napisao:

Tko može zastupati osobu u predmetu na Upravnom sudu?

Zakon o upravnim sporovima

Čl.21

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje tužitelja i zainteresirane osobe u sporu je zakonski zastupnik, zajednički predstavnik i opunomoćenik. Osoba ovlaštena za zastupanje dužna je pri prvoj radnji u sporu podnijeti dokaz o ovlasti za zastupanje stranke.

(2) Na pitanja valjanosti zastupanja koja nisu uređena ovim Zakonom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe kojima je uređeno zastupanje u parničnom postupku.

prije 1 sat, ACMILAN je napisao:

Zanima me i da li je nakon podnosenja tuzbe, a prije dostavljanja poziva na rociste, tuzenik trebao dati odgovor na tuzbu i ako jest, da li je trebala biti dostavljena tuzitelju (temeljem kojeg cl. kojeg zakona)? 

čl.32

(1) Sud tužbu sa svim prilozima dostavlja na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama.

(2) Sud određuje rok za odgovor na tužbu prema okolnostima slučaja koji ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana.

(3) U odgovoru na tužbu tuženik se treba izjasniti o zahtjevima i navodima tužbe te predložiti dokaze kojima potkrepljuje svoje navode. Uz odgovor na tužbu tuženik je dužan priložiti sve dokaze kojima raspolaže.

(4) Odgovor na tužbu predaje se prema pravilima o predaji podnesaka. Uz odgovor na tužbu tuženik je dužan sudu dostaviti sve spise koji se odnose na predmet spora. Ako tuženik ne dostavi sve spise predmeta ili izjavi da ih ne može dostaviti, sud može riješiti spor i bez spisa predmeta.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dakle, osoba se može zastupati sama ili je može zastupati

-zakonski zastupnik - ako nema poslovnu (procesnu) sposobnost,

-zajednički predstavnik - kada dvije stranke ili više njih u istom predmetu nastupaju zajednički, dužne su naznačiti koja će od njih nastupati kao zajednički predstavnik,

-punomoćnik - odvjetnik

                        - te prema ZPP, stranku može kao punomoćnik zastupati osoba koja je s njome u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna, kao i

                         - stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug – ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • Spitfire je promijenio naziv u Osoba ovlaštena za zastupanje u upravnom sporu

Hvala puno na odgovorima. Zakljucujem da dakle ne moze zastupati xy poznanik. 

Jedino jos ne razumijem da li postoji obaveza doatavljanja odgovora na tuzbu tuzitelju prije pocetka rocista? 

Pretpostavljam da je tuzenik napisao i predao taj odgovor, ali da li je sud duzan isti proslijediti tuzitelju?

Ukoliko nije, a postoji, da li je moguce zatraziti da se odgovor dostavi tuzitelju prije rocista? 

uređeno: od ACMILAN
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Meni negdje u memoriji "zvoni" da sam zapamtio kako je upravni spor različit u odnosu na sve ostale postupke upravo po tom "liberalnom" odnosu prema punomoćniku, tj. da u upravnom sporu zastupati može i neodvjetnik, uz uvjet da se ne bavi nadripisarstvom, tj. da zastupa besplatno.

Ne sumnjam da su moderatori bolje upućeni, ali odakle meni ta informacija? Možda je tako bilo, pa se u međuvremenu promijenilo..? Ili se to možda odnosi na upravni postupak, a ne i upravni spor, pa sam pobrkao...(?)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne bi trebao biti. Naime, u smislu čl.2 st.2 tijela državne uprave i drugo državno tijelo su ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama. Tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su predstavnička (općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština) i izvršna (načelnik, gradonačelnik i župan). Pravne osobe koja ima javnu ovlast su zavodi (HZZO, HZMO...), instituti, agencije, državni arhivi, muzeji, knjižnice, HNK itd.), dok su pravne osobe koje obavljaju javnu službu (pružatelji javnih usluga) distributeri električne i toplinske energije te plina, pružatelji javne vodoopskrbe i odvodnje, pružatelji elektroničkih i komunikacijskih usluga, poštanskih, prijevoza putnika u javnom prometu i pružatelji usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.  

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 4 sati , Spitfire je napisao:

Ne bi trebao biti.

Mda, kako u RH ima stotinjak zakona samo dok dođete od a do e (Zakon o edukacijsko...) nije ni čudo da se od šume katkad ne vidi drvo. A stoji mi pred nosom Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, pa se moram korigirati, u smislu čl.2 st.3 Zakona o upravnim sporovima i dijela

 

prije 4 sati , Spitfire je napisao:

pravne osobe koje obavljaju javnu službu (pružatelji javnih usluga)

Pa u svezi toga sam Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u čl.1 st.3 kaže, Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

Tako prema odredbama čl.20 st.3 za zastupanje se ne bi mogli koristiti uslugama odvjetnika. I to u slučaju kada protiv odluke prvostupanjskog javnopravnog tijela (u ovom slučaju DV) nije dopuštena žalba. Tako da u večini slučajeva kao tuženik nastupa drugostupanjsko tijelo, no dođe na isto, nema se pravo na zastupanje punomoćnika-odvjetnika, te su u praksi zabilježeni slučajevi u kojima je upravni sud odvjetniku uskratio zastupanje tuženika jer ta mogučnost nije propisana Zakonom o upravnim sporovima. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

"Dana 27. studenoga 2012. Sud je primio podnesak Odvjetničkog društva
V., kojem prileži punomoć tuženika izdana Društvu za zastupanje u ovome upravnom sporu.
Odredbama čl. 20/3. Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10) propisano je da radnje u sporu za tuženika može poduzimati službena osoba
javnopravnog tijela koja je donijela ili propustila donijeti odluku, postupila
ili propustila postupiti te druga osoba određena propisima o unutarnjem
ustrojstvu javnopravnog tijela. Za poduzimanje radnji u sporu čelnik tu-
ženika može ovlastiti drugu službenu osobu javnopravnog tijela. Tijela dr-
žavne uprave i druga državna tijela po punomoći čelnika može zastupati
državno odvjetništvo.
Prema odredbi čl. 1. Zakona o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09,
75/09 i 18/11), odvjetništvo je neovisna i samostalna služba, koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju
i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa. Međutim, predmet upravnog
spora nije zaštita prava ni pravnih interesa tuženika (javnopravnog tijela),
koji, primjenjujući javne ovlasti, ne ostvaruje svoja prava ni pravne interese, već povjerenu mu javnu funkciju.

Ratio specijalne regulacije zastupanja tuženika u upravnom sporu, prema
ocjeni ovog suda, jest poticanje veće odgovornosti službenih osoba koje
rješavaju upravne stvari te izbjegavanje trošenja javnih sredstava na eksterno zastupanje.
Sud je rješenjem od 28. studenoga 2012. uskratio zastupanje tuženika po
odvjetnicima iz Odvjetničkog društva V."

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sto ako Upravni sud na ovaj nacin uskrati da DV bude zastupano po odvjetnickom drustvu? 

A predali su odgovor na tuzbu putem odvjetnickog drustva Upravnom sudu?

Nakon te predaje odgovora na tuzbu, sud je odlucio sazvati raspravu.

Koji je sljedeci korak? 

Da li je sud trebao donijeti ovakvu odluku odmah po zaprimanju odgovora na tuzbu od strane odvjetnickog drustva ili na to mora upozoriti tuzitelj na raspravi? 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 mjeseci kasnije...

Ja sam imao urednu ponomoć, za zastupanje u postupku pred poreznom upravom,,tijekom nadzora,prigovora na zapisnik, žalbe na prvostupanjsko rješenje, i tužbe na US,..(zašto sada US ne dozvoljava moje zastuapnje, "apsolutna ne logičnost"),,dali se mogu pojaviti kao zainteresirana strana,.budući je predmet spora, radnje koje sam za tužitellja vršio a to su usluge knjigovodstva.

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, kira je napisao:

zašto sada US ne dozvoljava moje zastuapnje, "apsolutna ne logičnost"),,

Zato što vas ni ja ne vidim u navedenim odredbama koje ću ponoviti,

, Spitfire je napisao:

Zakon o upravnim sporovima

Čl.21

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje tužitelja i zainteresirane osobe u sporu je zakonski zastupnik, zajednički predstavnik i opunomoćenik. Osoba ovlaštena za zastupanje dužna je pri prvoj radnji u sporu podnijeti dokaz o ovlasti za zastupanje stranke.

(2) Na pitanja valjanosti zastupanja koja nisu uređena ovim Zakonom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe kojima je uređeno zastupanje u parničnom postupku.

 

, Spitfire je napisao:

Dakle, osoba se može zastupati sama ili je može zastupati

-zakonski zastupnik - ako nema poslovnu (procesnu) sposobnost,

-zajednički predstavnik - kada dvije stranke ili više njih u istom predmetu nastupaju zajednički, dužne su naznačiti koja će od njih nastupati kao zajednički predstavnik,

-punomoćnik - odvjetnik

                        - te prema ZPP, stranku može kao punomoćnik zastupati osoba koja je s njome u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna, kao i

                         - stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug – ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom.

Nadalje, što se tiće

, kira je napisao:

dali se mogu pojaviti kao zainteresirana strana,.

ovisi da li bi vas US vidio kao takovu prema odredbama da je zainteresirana osoba svaka osoba kojoj bi poništavanje ili donošenje pojedinačne odluke, postupanje ili propuštanje postupanja javnopravnog tijela, odnosno sklapanje, raskid ili izvršavanje upravnog ugovora povrijedilo njezino pravo ili pravni interes.


 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, Ruby_Danderfluff je napisao:

Pratim temu jer mi je ova praksa zanimljiva, znam više slučajeva u kojima su odvjetnici zastupali JLS, ali se nikad nije pojavio ovakav prigovor.

Zanimljivo poradi jasnih odredbi Zakona o upravnim sporovima i Zakona o odvjetnišvu. Jedino objašnjenje je da se baš na to katkad i ne pazi po službenoj dužnosti. Poznati su mi još neki primjeri, no nažalost bez mogučnosti linka na sudski epilog.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija