Jump to content

Upis u ZK nakon 30 godina valjanosti se nastoji osporiti


dari10
 Dijeli

Preporučene objave

Upis u ZK je od pocetka uskladjen sa katastarskim stanjem, ali unatoc tome susjed pokusava sada nakon 30 godina mirnog stanja promjeniti povrsinu i oblik moje nekretnine. Poziva se na nekakve katastarske skice izmjere od prije 30 godina koje nikada nisu koristene niti prilozene ni kod upisa cestice niti kod upisa objekta u ZK.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U ZK se ne upisuje oblik nekretnine niti se prilažu katastarke skice, pa je logično da nikada i nisu korištene niti priložene kod upisa u ZK. U čemu je tu problem?

 

Ispravak površine nije ništa posebno, moguće su različite greške, a moguće je i da novija, u pravilu točnija, izmjera dovodi do drugačijeg rezultata od upisanog. Ako pak nema novijih izmjera, na što bi se trebao pozivati nego na zadnje valjane katastarske podatke?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

uz upis moje cestice i objekta u ZK je prilozena skica uz upisni list. tako barem stoji u ocitovanju katastra koja je skica/nacrt plana prilozen kod upisa u ZK.

 

On zeli promjeniti povrsinu tako da ista uopce ne bi odgovarala rjesenju ondasnje skupstine opcine o dodjeli gradjevinske cestice, tako da bi ista izgubila i oblik i funktionalitet.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kad sam napisao da se ne prilažu katastarske skice, mislio sam na upis vlasništva na pojedinoj k.č.

 

Naravno da se podaci o samoj čestici temelje na katastarskim podacima.

 

Dakle, vaš susjed tvrdi jedno, u knjigama je drugo. Njegovo je pravo da postavlja zahtjeve kakvi mu god padnu na pamet, da pokrene odgovarajući postupak i da u tome uspije ili ne uspije. Ne postoji način da ga u tome spriječite. Nadležno tijelo će odlučiti je li njegov zahtjev utemeljen ili nije.

 

Na temelju ovoga što ste napisali ne može se nagađati hoće li susjed uspjeti u svojoj nakani ili ne.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Postovani,ovdje su vam odredbe Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima,koje se odnose na zastitu vlasnistva,pa procitajte.Glava 7. Zaštita vlasništvaVlasnički zahtjev za povrat stvariČlanak 161.(1) Vlasnik ima pravo zahtijevati od osobe koja posjeduje njegovu stvar da mu ona preda svoj posjed te stvari.(2) Vlasnikovo pravo iz stavka 1. ovoga članka ne zastarijeva, ako zakonom nije što drugo određeno.(3) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ne pripada osobi koja je otuđila stvar u svoje ime, dok ta stvar još nije bila njezina, a poslijeju je stekla u vlasništvo.Prava vlasnička tužbaČlanak 162.(1) Da bi u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom ostvario svoje pravo da od osobekoja posjeduje njegovu stvar zahtijeva da mu ona preda svoj posjed te stvari, vlasnik mora dokazati da je stvar koju zahtijeva njegovo vlasništvo i da se nalazi u tuženikovu posjedu.(2) Vlasnik mora stvar koju zahtijeva opisati po njezinim osobinama koje je razlikuju od istovrsnih stvari, pa ne može zahtijevati stvari kao što su gotov novac pomiješan s drugim gotovim novcem, vrijednosne papire na donositelja pomiješane sistovrsnima, ako ne postoje okolnosti iz kojih tužitelj ipak može dokazati svoje pravo vlasništva i iz kojih je tuženik morao znati da tu stvar ne smije prisvojiti.(3) Tuženik koji taji pred sudom da posjeduje stvar, a dokaže se da je posjeduje, mora već samo zbog toga predati tu stvar tužitelju u posjed, ali zadržava pravo da stvar natrag zahtijeva vlasničkom tužbom; a tko tvrdi daposjeduje neku stvar a ne posjeduje je, pa time vara tužitelja, odgovara za svu štetu koja iz toga proizlazi.(4) Tuženik koji je stvar posjedovao pa je posjed napustio pošto mu je dostavljena tužba, treba je o svome trošku predati tužitelju koji se ne bi htio držati pravoga posjednika, odnosno treba mu nadoknaditi punu vrijednost stvari.Posjednikovi prigovoriČlanak 163.(1) Posjednik ima pravo odbiti predaju stvari njezinom vlasniku ako ima pravo koje ovlašćuje na posjedovanje te stvari (pravo na posjed).(2) Posjednik ima pravo odbiti predaju stvari njezinom vlasniku ako izvodi svoje pravo na posjed od posrednoga posjednika, koji ima pravo na posjed te stvari, osim ako je posjed dobio posjednikod posrednog posjednika koji nije bio ovlašten da mu ga dade.(3) Ako posjednik stvari koja je bila otuđena ustupom, zahtijeva da je posjednik preda njezinu vlasniku, može novom vlasniku suprotstaviti i prigovore svoga prava na posjed koje bi imao prema ustupitelju.(4) Ako je tuženik nesamostalni posjednik, on se od zahtjeva da preda posjed stvari može braniti imenovanjem posrednoga samostalnog posjednika čiju višu vlast priznaje i iz čijega posjeda izvodi svoj posjed.Pravni položaj poštenoga posjednikaČlanak 164.(1) Pošteni posjednik tuđe stvari koju nema pravo posjedovati mora je predati vlasniku ili osobi koju taj odredi, ali nije dužan dati naknadu za to što ju je upotrebljavao i od nje imao koristiprimjerene onom pravu na posjed za koje je vjerovao da mu pripada, a ne treba ni naknaditi ono što je pritom oštećeno ili uništeno.(2) Zahtijeva li vlasnik da posjednik preda stvar, pošteni posjednik može tražiti naknadu zanužne i korisne troškove koje je imao, te stvar zadržati dok mu oni ne budu naknađeni.(3) Nije koristan trošak onaj kojimje pošteni posjednik promijenio namjenu stvari, ako to vlasniku nije korisno.(4) Za troškove koji nisu ni nužni ni korisni ne može ni pošteni posjednik zahtijevati naknadu, ali ako mu ona ne bude ponuđena, može prije nego što vrati stvar odvojiti i sebi uzeti ono što joj je tim troškovima dodao, ako se to može učiniti bez oštećenja same stvari.(5) Vrijednost plodova i drugih koristi koje je imao od stvari odbit će se od troškova koje posjednik osnovano traži.(6) Troškovi, kao i vrijednost plodova, obračunavaju se prema cijenama kad ih se naknađuje.(7) Pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova zastarijeva u roku od tri godine od dana predaje stvari.Pravni položaj nepoštenoga posjednikaČlanak 165.(1) Nepošteni posjednik tuđe stvari mora je predati vlasniku ili osobi koju taj odredi te naknaditi sve štete koje su na njoj nastale isve koristi koje je imao za vrijemesvojega posjedovanja, pa i one koje bi stvar dala da ih nije zanemario.(2) Vlasnikovo traženje naknade izstavka 1. ovoga članka zastarijeva u roku od tri godine od dana kad mu je stvar predana.(3) Nepošteni posjednik ima pravona naknadu troškova ako bi oni bili nužni i vlasniku; to mu pravo zastarijeva u roku od tri godine od dana predaje stvari.(4) Nepošteni posjednik nije ovlašten zadržati stvar dok mu ne budu naknađeni troškovi za koje traži naknadu, nego mora stvar predati bez odgode.(5) Ono što je posjednik dodao, učinivši troškove koji mu se ne naknađuju, ovlašten je odvojiti i sebi uzeti, ali jedino ako to može učiniti bez oštećenja same stvari.(6) Od časa kad je pošteni posjednik postao nepošten, njegova se prava i obveze ravnaju prema pravilima postavljenim za nepoštenoga posjednika; isto se tako ravnaju i u pogledu onoga što je pošteni posjednik činio sa stvarju neprimjereno onom pravu na posjed za koje je vjerovao da mu pripada.Vlasnička tužba predmnijevanoga vlasnikaČlanak 166.(1) Onoga tko u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom dokaže pravni temelj i istinit načinsvoga stjecanja stvari smatrat ćese vlasnikom te stvari (predmnijevani vlasnik) prema osobi koja stvar posjeduje bez pravnoga temelja ili na slabijem pravnom temelju.(2) Predmnijevanom će vlasniku nanjegov zahtjev predati posjed stvari posjednik koji nema pravni temelj posjedovanja ili je slabiji time što mu je posjed nepošten ili nezakonit, ili što ne može označiti svojega prednika ili može samo sumnjivoga, ili što je stekao posjed stvari besplatno a onaj koji zahtijeva posjed bio ga je stekao naplatno; no neće mu trebati predati posjed stvari posjednik koji ima jednako jak pravni temelj kao on.(3) Predmnjeva vlasništva ne djeluje u korist osobe koja nije bila pošteni posjednik stvari.(4) Predmnijevani vlasnik treba, umjesto da dokazuje vlasništvo, dokazati činjenice na temelju kojihse predmnjeva njegovo vlasništvoi činjenice od kojih zavisi utemeljenost njegova zahtjeva prema posjedniku stvari iz stavka1. i 2. ovoga članka; inače se na vlasničku tužbu predmnjevanoga vlasnika, na prigovore posjednika,kao i na pravni položaj koji ima pošteni odnosno nepošteni posjednik kad je dužan predati stvar vlasniku, na odgovarajući način primjenjuje ono što i za pravu vlasničku tužbu, ako nije drugo određeno zakonom niti je usuprotnosti s pravnom naravi tužbe predmnjevanoga vlasnika.Zaštita od uznemiravanjaČlanak 167.(1) Ako treća osoba bespravno uznemirava vlasnika na drugi način, a ne oduzimanjem stvari, vlasnik može i putem suda zahtijevati da to uznemiravanje prestane.(2) Da bi u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom vlasnik ostvario svoje pravo iz stavka 1. ovoga članka, vlasnik mora dokazati da je stvar njegovo vlasništvo i da ga druga osoba uznemirava u izvršavanju njegovihovlasti u pogledu te stvari; ako taosoba tvrdi da ima pravo poduzimati ono što uznemirava vlasnika stvari, na njoj je da to dokaže.(3) Kad je uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga članka prouzročena šteta, vlasnik ima pravo zahtijevati naknadu štete po općim pravilima o naknadi štete.(4) Pravo na zaštitu, poput onogakoji je dokazao da je stvar njegovo vlasništvo, ima i onaj tko u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom dokaže pravni temelj i istiniti način svoga stjecanja posjeda stvari (predmnjevani vlasnik), no nema pravo na zaštitu vlasništva od uznemiravanja onaj koji nije bio pošteni posjednik stvari. Na pravona zaštitu predmnjevanoga vlasnika na odgovarajući se način primjenjuju pravila o vlasničkoj tužbi predmnjevanoga vlasnika.Zaštita od povrede upisom uzemljišnoj knjiziČlanak 168.Ako netko povrijedi vlasnikovo pravo vlasništva nevaljanim upisom u zemljišne knjige, vlasnik se ima pravo štititi od toga sredstvima koja za zaštitu knjižnihprava daju pravila zemljišnoknjižnoga prava..

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

vlasništvo je teško osporiti (gotovo nemogučće) ako si u vlasničkom listu upisan kao vlasnik.

vlasništvo može prestati samo pravnim poslom (prodaja, darovanje, odluka suda...)

 

ako se ne pojaviš u sudnici po zakazanoj raspravi i ne osporavaš potraživanje po tužbi (ili opunomoćeni odvjetnik) spor možeš izgubiti zbog ogluhe.

ili ako ne daš odgovor na tužbu i osporiš tužbeni zahtjev.

tada sudskom odlukom možeš izgubiti vlasništvo.

 

možda tužitelj i računa na tu mogućnost (ogluha )

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ja ali ovdje se radi samo o dijelu cestice. ako procitate odgovore korisnika KronicnaStranka moguce je da Vam se u bilo koje vrijeme moze osporiti vlasnistvo pa makar ga uzivali i trideset godina. I ja sam malo zbunjen, ali najbolje ce nam to KronicnaStranka objasniti.

 

Kod mene je i ZK i katastarsko i stanje na terenu uskladjeno, ali ispade uvijek Vam se moze pojaviti neko sa bilo kakvom skicom, nesto promutiti i vec ste izgubili vlasnistvo na nekom djelu i protjerati Vas. Veoma sam zbunjen.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hipotetski: ako ste prije 30 godina nešto prodali, nema razloga da kupac ili njegov nasljednik ne zatraže upis i nakon 30 godina. U praksi postoje vrlo različite situacije, a budući da vi niste ništa napisali o argumentima i pravnom temelju na koje se vaš susjed poziva, nemoguće je reći ima li njegovo traženje kakvu šansu za uspjeh ili ne. Možemo samo nagađati u beskonačnost. Vrlo je mala vjerojatnost da ima, ali nije nemoguće.

 

Točno je da se u svako doba može pojaviti bilo tko i tvrditi sa ili bez argumenata da je nešto vaše zapravo njegovo, pa započeti spor. To ne možete spriječiti. Ali je netočno da tako gubite vlasništvo automatski, samo zato što se takav pojavio.

 

Vlasništvo nije samo pravo nego i obaveza, a to znači i briga. Jedini način da se riješite takvih briga je da ništa nemate.

 

Čak i ako se uzme u obzir "nesavršenost" našeg pravosuđa (zbog koje se događalo da su pojedinci nezakonito ostajali bez imovine), vjerojatnost da ostanete bez svoga vlasništva je mala ako o njemu vodite brigu. A to uključuje i odazivanje na sudske pozive itd.

 

Onaj tko pokrene besmislenu parnicu pa je izgubi plaća troškove. Dakle, ne može se samo tako igrati (osim ako je Zagorec koji je dobio na lotu).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Upravo sam pročitao privatnu poruku od Dari10 koju - budući da se radi o privatnoj poruci - ne mogu citirati bez njegove privole, ali iz koje ja shvaćam da se uopće ne radi o vlasništvu nego nečem drugom.

 

Zato vas molim Dari10 da objavite što ste meni napisali, jer ovako nas sve vučete za nos, a naši su vam odgovorni beskorisni jer se odnose na nešto drugo od onoga što je zapravo vaš problem.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pitanje je bilo nadam se veoma decidno. nekretnina je upisana zakonito vec 30 godina, ZK, katastar i stanje na terenu su uskladjeni. Pojavljuje se sada susjed koji tvrdi da je prilikom prvog upisa cestice u ZK, dakle prije 30 god, po njegovom misljenju trebalo primjeniti neku drugu katastarsku skicu, a ne onu po kojoj je izvrsen upis. Svo to vrijeme sve je bilo mirno.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Imate pravo, osobno se ispricavam. Nije bilo dovoljno interesa u forumu, a trebao sam zurno tumacenja, pa sam pokusao privatnim porukama. Ispricavam se ostalim korisnicima, cini mi se da sam dobio potrebna tumacenja u cemu se osobito zahvaljujem korisniku KronicnaStranka i Matrix76.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gospodine Dari10, uz svo poštovanje, vidio sam prethodnu objavu nakon što sam vam poslao svoju zadnju privatnu poruku. Vaše obrazloženje da nema interesa je neprihvatljivo jer ste u kratkom roku dobili argumentirane odgovore od dva člana foruma.

 

Poslali ste privatne poruke da bi izbjegli da jedan sugovornik vidi što misli onaj prvi, pa da uspoređivanjem možete vidjeti što bi od toga moglo biti točno. Dakle, naprosto iskorištavate dobru volju drugih da vam pomognu da bi se igrali njima.

 

Pri tome ih ostavljate da nagađaju o čemu se zapravo radi. Niti na jedno konkretno pitanje niste odgovorili: kakve je prirode zahtjev vašeg susjeda (osobni ili je podnio tužbu ili ...), što navodi za argumente (sigurno ne samo skice), kakav je odnos katastarskih skica ....

 

Više mi se ne obraćajte jer ću vas ignorirati.

 

Što se mene tiče - rasprava završena.

uređeno: od Mrljavac
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Posjetitelj
This topic is now closed to further replies.
 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija