Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  412
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. povrat plaćenog njemačkog PDV-a ovisi o njemačkom poreznom propisu.
 2. Odlukom Ustavnog suda ne postoji institut prebivališta. Dakle i prebivalište i uobičajeno boravište smatra se boravištem. S tim povezano,prema odredbi članka 38. stavak 2. Općeg poreznog zakona, za poreznog obveznika samca boravište se određuje prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. U ovom slučaju, kod određivanja razdoblja pretežnog zadržavanja poreznog obveznika samca, mišljenja sam da samo sud relevatna institucija koja će utvrditi temeljem iskaza svjedoka i dokaza u kojem se mjestu samac pretežito zadržava
 3. Ne. Kupac osobnog automobila, fizička osoba, nije dužan platiti poseban porez na promet rabljenih automobila 5%, jer će platiti porez na promet PDV 23%. Prema odredbi članka 1. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, promet upotrebljavanih osobnih automobila oporezuje se po Zakonu, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost prema posebnim propisima.
 4. Nažalost, a prema odredbi članak 18. stavak 4. Zakona o boravišnoj pristojbi,vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Iz toga proizlazi da je vlasnik kuće za odmor dužan sam uplatiti paušalni iznos boravišne pristojbe. Dakle, turistička zajednica nije dužna izdati rješenje i/ili obavijest.
 5. ustanova čiji osnivači nisu država, županija, grad ili općina po "sili" zakona je obveznik poreza na dobit. Porezni obveznik sukladno odredbama članka 62. OPZ-a i posebnog propisa (u ovom slučaju Zakona o porezu na dobit) dužan je sam voditi brigu o obračunu poreza i dostave obračuna (porezne prijave). Dakle, u ovom slučaju PU nije dužna izdati rješenje kojim se nalaže da ste dužni dostaviti prijavu. Iznimno, PU rješenjem utvrđuje obvezu plaćanja poreza na dobit. (čl. 2. st. 7. Zakona) Nažalost, ne mogu s složiti s vama jer za potrebe oporezivanja jedino su bitni porezni propisi, a ne akt
 6. članak 5. stavak 4. točka 2. Zakona o PDV-u - ako je prijevoz u inozemstvu nema hrvatskog PDV-a - ako je prijevoz iz inozemstva u Hrvatsku,isto nema hrvatskog PDV-a u cijelosti, ako je usluga prijevoza dio porezne (carinske) osnovice (čl. 12. točka 32. Zakona o PDV-u) - ako je prijevoz kroz Hrvatsku (provoz) nema hrvatskog PDV-a (članak 12. točka 34. Zakona o PDV-u)
 7. uz prepostavku da ste koristili financiji najam od strane leasing društva, a banka je osnovi osiguranja bankovnog kredita zaplijenila automobil koji je u vlasništvu leasing društva tada u trenutku kada je banka preuzela automobil (predmet najma), trebalo je sastaviti zapisnik o primopredaji, a vi ste bili dužni izdati račun bančinom kupcu uz suglasnost leasing društva. Da ste izdali račun u kojem je iskazan iznos PDV-a koji dugujete (po preračunatoj stopi), iskazali biste obvezu za PDV u svojim poslovnim knjigama.
 8. Da. Pod uvjetom da je prodavatelj fizička osoba, a predmet prodaje - stan nije unesen u poslovne knjige prodavatelja (prodavatelj je poduzetnik - obrtnik, slobodno zanimanje i druge djetanosti), tada se može cijeli iznos ugovorene cijene isplatiti u gotovini. (vidi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) U suprotnom, ako je stan dio poslovne imovine prodavatelja, dužni se uplatu izvršiti na njegov žiro-račun. Ako je prodavatelj pravna osoba tada možete isplatiti do 105.000 kuna u gotovini, a preostali iznos na račun za redovno poslovanje.
 9. Nažalost, privatne ustanove obveznici su poreza na dobit. (čl. 2. st. 1. Zakona o porezu na dobit) Javne ustanove, čiji su osnivači RH, županije, gradovi i općine nisu obveznici poreza na dobit. (čl. 2. st.6. Zakona o porezu na dobit.)
 10. d.. posluje neovisno tko je član društva. Financijska godina je jednaka kalendarskoj godini. To znači da financijske izvještaje sastavljate na 31.12. U vašem slučaju, moguće je na 31.07. sastaviti probnu bilancu kako bi novi kupac mogao ocijeniti vrijednost neto imovine. Neto imovina je imovina - obveze. Primjereno je neto imovinu procijeniti po fer vrijednosti.
 11. pretpostavljam da je posrijedi riječ o podružnici inozemnog poduteznika u Hrvatskoj. Podružnica nema pravnu osobnost, ali je obveznik poreza na dobit i PDV-a u Hrvatskoj. U vašem slučaju, podružnica je u biti su samo dislocirana funkcija inozemnkog poduzetnika u Hrvatskoj. Kako je podružnica obveznik poreza na dobit u Hrvatskoj,potrebno je voditi poslovne knjige u skladu s Zakonom o računovodstvu za taj izdvojeni dislocirani segment,iako u cjelini gledano to je jedinstveni izvještajni subjekt. Naknada za rad zaposlenika podružice koji pružaju uslugu "matici" treba biti zaračuna "matici". U
 12. Prema Općem poreznom zakonu i Zakonu o PDV-u dužni ste izdavati račune. Ako niste obveznik PDV-a, na računima trebate navesti tekst: "PDV nije zaračunan sukladno odredbi članka 22. stavak 1. Zakona o PDV-u" PDV je uvijek dio naknade tj. prodajne cijene koju kupac plaća, i u pravu ste - iz vaših 200 kuna preračunanom stopom se izbija PDV koji se plaća nakon prijeboja s pretporezom po načelu blagajne u državni proračun. Možete biti obveznik poreza na dohodak ili na dobit. Ako ste obveznik poreza na dohodak, tada plaćate porez na dohodak (razlika između primitaka i izdataka po načelu blag
 13. Pretpostavljam da je posrijedi zaključen ugovor o djelu. Isplatom honorara ostvarujete oporezivi primitak iz inozemstva. Taj primitak je osnova za obračun poreza na dohodak na drugi dohdak. Posebnost vašeg slučaja je da morate sami u roku od 8 dana od dana primitka obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak, možebitni prirez, doprinos iz primitka (mirovinsko). Nemate obvezu obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje. Također, dužni se nadležnoj ispostavi PU dostaviti obrazac IDD, obrazac R-Sm u Regos u istom roku (8 dana) od svake uplate. Do kraja siječnja za prethosnu godinu trebate P
 14. zaključeni ugovor sa samim sobom protivan je odredbama Zakona o obveznim odnosima. Međutim, ako je nekretnina u vlasništvu više osoba, tada ostali suvlasnici zaključuju ugovor o zakupu poslovnog prostora s obrtniku u razmjernom dijelu njihovog suvlasništva. Nelogično je pravno i ekonomski pa i u konačnosti i porezno da osoba obrtnik ostvaruje primitak od zakupa nekretnina i izdatak po osnovi samostalne djelatnosti.
 15. da. možete. sve ovisi je li vam automobil potreban za obavljanje djelatnosti vašeg obrta. možete max. 40% godišnje. vidi čl. 12 Zakona o porezu na dobit.
 16. trebate pri isplati obračunati u uplatiti predujam poreza na dohodatk i prirez u ime i za račun autora. ovisno o iznosu trebate obračunati, obustaviti platiti poseban porez. u PU trebate dostaviti ID-1 obrazac i na kraju godine IDD. Autoru trebate do veljače dati potvrdu plaćenom predujmu poreza. Bruto iznos autorske naknade je izdatak.
 17. Prema odredbama članka 36. OPZ-a, jedino je tržišna cijena relevatna za određivanje porezne osnovice. Uputno je, dakle, kontaktirati Centar za vozila Hrvatske (www.cvh.hr) i zatražiti, uz naknadu, koja je trenutna tržišna vrijednost rabljenog automobila. To je najispravniji način, jer Porezna uprava upravo koristi njihove podatke kod utvrđivanja poreza. Budite oprezni, je u poreznom nadzoru ponajviše se kontroliraju transakcije prema fizičkim osobama zbog možebitnog utvrđivanja poreza na dohodak i doprinosa. knjiženje računa/otpremnice: osnovno sredstvo potražuje IV am
 18. Nažalost, fizička osoba ne može sama sa sobom zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora jer za ugovorni odnos trebaju postojati dvije ugovorne strane. Obrt je samo vaša gospodarska djelatnost - poduzeće. Možete poslovni prostor unijeti u gospodarsku djelatnost (obrt) zapisnikom u unosu i evidentiranju u knjigu DI. Imate pravo na priznavanje nastalih izdataka povezanih s tim prostorom pri izračunu dohotka odnosno obračunu poreza na dohodak.
 19. U vašem slučaju primjereno je zaključiti ugovor o darovanju automobila. U ugovoru treba navesti trošak nabave + PDV (na procjenjenu tržišnu vrijednost u trenutku darovanja) = ukupan iznos dara, broj šasije automobila, godinu proizvodnje, naziv proizvođača i marku serije automobila. Darovatelj, obveznik PDV-a je dužan zaračunati PDV na isporuku. Prema tomu darovatelj neće izdati račun već je obdarenik temeljem ugovora o darovanju prijaviti prijenos vlasništva u Poreznoj upravi. Kako je iskazan PDV u ugovoru, neće se platiti porez 5% na promet rabljenih automobila. Ugovor o darovanju i
 20. vidi zakon o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove www.porezna-uprava.hr ako kupujete automobil od obveznika pdv-a (auto-kuća, leasing društvo, ili drugi)plaćate pdv koji je dio cijene. ako kupujete rabljeni automobil plaćate poseban porez 5%. kupoprodajni ugovor trebate prijaviti u PU. PU izdaje rješenje za plaćanje porezne obveze. porezna osnovica je tržišna cijena rabljenog automobila u trenutku kupnje. PU procjenuje cijenu navedenu u ugovoru temeljem podataka od centra za vozila Hrvatske (www.cvh.hr)
 21. da. bruto primitak po osnovi autorske naknade je osnovica za obračun PDV-a. prema tomu, trebate uzeti u obzir i autorske naknade oko izračuna hoćete li uči u sustav PDV-a naredne godine "po sili zakona".
 22. Nema ograničenja da pored oporezivih primitaka od samostalne obrtne djelatnosti ostvarujete oporezive primitke po odnovu koji se utvrđuje drugi dohodak. Isplatitelj je dužan obračunati i platiti porez po odbitku pri isplati (porez na dohodak, prirez, poseban porez)i neto iznos uplatiti na žiro-račun. Ako se ujedno i obveznik PDV-a, tada trebate izdati račun s PDV-om i u tom slučaju isplatitelj vam na žiro-račun uplaćuje neto iznos i iznos PDV-a. Na kraju godine, kako se obrtnik, u godišnjoj poreznoj prijaviti dužni se prijaviti ukupan dohodak (zbroj dohotka od samostalne djelatnosti i drugog d
 23. Ako imate stan ili kuću u posjedu (čitaj: najmu) ili vlasništvu u Hrvatskoj tada se prema tuzemnim poreznim propisima smatrate hrvatski poreznim rezidentom. vidi čl. 38. Općeg poreznog zakona. Irska kao članica EU, i Hrvatska u svoj porezni propis o općem porezu na promet dobara i usluga (Zakon o PDV-u) implementirale su zahtjeve VI. smjernice (Direktive EU) o mjestu oporezivanja obavljanja usluga. U praksi, sva Europa i Hrvatska jednako definiraju mjesto oporezivanja obvaljanja usluga. Ako bi vaš d.. izdao račun za naknadu za obavljenu uslugu poslovnog savjetovanja irskoj pravnoj osobi, o
 24. 1. vaš suprug može priznavati izdatke temeljem putnih naloga u svojim poslovnim knjigama, iako je zaposlen u očevom obrtu (ostvaruje primitak od nesamostalnog rada). To obavljanje obrtne djelatnosti uz radni odnos. vidi čl 10. tč. 10. Zakona o porezu na dohodak i čl 25. st 1. tč. 8. Pravilnika o porezu na dohodak. on nije zaposlenik u svom obrtu, niti je vaš punac zaposlenik u svom obrtu. Obrtnici nemaju ograničenje što se tiće radnog vremena sukladno Zakonu o radu. Vaš suprug može biti zaposlen na svih 8 sati kod svog oca. 2. pitanje je tko je vlasnik nekretnine, otac, sin ili netko t
 25. u slučaju bavljenjem obrtne djelatnosti uz radni odnos, obrtnik može priznavati izdatke za korištenje automobila za locco vožnju i službena putovanja. Također, može priznati izdatak za dnevnice i trošak smještaja na službenom putu. vidi članak 10. točka 10. Zakona o porezu na dohodak i članak 25. stavak 1. točka 8. Pravilnika o porezu na dohoak. Osobe koje ostvaruju drugi dohodak, a plaćaju porez na dohodak temeljem vođenja poslovnih knjiga kao za samostalne djelatnosti (čl. 47. Pravilnika o porezu na dohodak), ne mogu priznavati prethodno navedene izdatke u svojim poslovnim knjigama.
×
×
 • Napravi novi...