Jump to content

korist
 Dijeli

Preporučene objave

Imam šupu u potkrovlju zgrade koju samostalno koristim kao istiniti, jedini i pošteni posjednik, jedino ja imam ključ i u koju sam o vlastitom trošku ugradio krovni prozor. 

Susjedi kažu da na to nisam imao pravo jer nisam tražio njihovu suglasnost. Smatraju da je riječ o poboljšici krova u smislu čl 87. ZOV-a za koju mora postojati suglasnost svih suvlasnika zgrade. Ja sam mišljenja da je riječ o poboljšici moje šupe u koju imam pravo ugraditi prozor. Također smatram da nisam trebao suglasnost suvlasnika jer sam vlastitim sredstvima ugradio prozor. Prozor ne ugrožava vlasnička prava ostalih suvlasnika, niti ikome na bilo koji način smeta. Moja šupa se nalazi neposredno uz moj stan i omeđena je s dva zida mog stana. 

Prozor je ugrađen u skladu s Projektom renovacije krova i Rješenjem  gradskog zavoda za zaštitu spomenika tijekom izvođenja renovacije. 

Da li se ovdje radi o smetnji mog posjeda i trebam li reagirati i na koji način?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Govorite o toj šupi na način iz kojeg se može iščitati da se ne radi o vlasništvu posebnog dijela nekretnine i njenom pripadku. Sve i da se radi, teza o vlastitim sredstvima bi držala vodu da ste večinski suvlasnik, pa bi trebali natpolovičnu večinu. Nadalje, spominjanjem projekta renovacije radilo i se o izvanrednom poslu iz čl.41 spomenutog zakona.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne mislim da se radilo o izvanrednom poslu iz čl.41 ZOV jer GSKG nije tražilo 100% potpisa niti smo 100% potpisa skupili. Krov nam je bio star 100 godina i dodatno je stradao u potresu. Za izmjenu krova smo imali 51% suglasnosti.

Sve šupe u zgradi su u posjedu određenog suvlasnika stana, ni jedna nije u vlasništvu i dobro se zna koje je čija šupa i nitko naravno nema pravo ući ili na drugi način oštetiti tuđu šupu. 

Mislim da se u slučaju mojih prozora može primijeniti čl.42 ZOV jer su suvlasnici podijelili tavanski prostor za šupe jer se doslovno već 100 godina zna koje je čija šupa i što koji vlasnik u svojoj šupi smije činiti. Moj susjed je svoju šupu isto ugradio prozore, adaptirao u stambeni prostor i pripojio svom stanu bez pitanja ostalih suvlasnika i za taj dio plaća  pričuvu.  Drugi susjed je u šupu uveo struju i ugradio police. Treći susjed je daskama ogradio svoju šupu od ostalih. Četvrti susjed je u podrumu također uveo struju, opločao i ugradio prozore. Ja smatram da je sve to sasvim u redu jer smatram da su moji susjedi i ja u smislu čl.42 ZOV ovlašteni u svojoj šupi izvršavati sve ili neke vlasničke ovlasti, što sigurno uključuje ugradnju prozora vlastitim sredstvima, ali i pripajanje šupe stambenom prostoru, jer te radnje ne štete ni jednom suvlasniku niti ograničavaju ičija vlasnička prava. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Mislim da je čl.41 nebitan za moje pitanje, već je  Za moje bitan čl.42 ZOV:

(1) Svim suvlasnicima pripada pravo na suposjed stvari, ali oni mogu odlučiti da će međusobno podijeliti posjed stvari i/ili izvršavanje svih ili nekih vlasničkih ovlasti glede nje.

S obzirom da su šupe rezultat podjele posjeda, iz ovog članka proizlazi da posjednik šupe ima pravo izvršavati ovlasti vlasnika što sigurno uključuje pravo na uređenje, ugradnju prozora, pripajanje stanu, uvođenje grijanja, stavljanje izolacije itd jer time ne smeta druge suvlasnike u njihovom vlasništvu. Da li se slažete?

Ako ne, što bi onda značio čl 42 ZOV-a?   

Za čl 41.t.1 i za čl.42 je donesena Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 90/2010).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 2 sati , korist je napisao:

S obzirom da su šupe rezultat podjele posjeda, iz ovog članka proizlazi da posjednik šupe ima pravo izvršavati ovlasti vlasnika što sigurno uključuje pravo na uređenje, ugradnju prozora, pripajanje stanu, uvođenje grijanja, stavljanje izolacije itd jer time ne smeta druge suvlasnike u njihovom vlasništvu. Da li se slažete?

Ne. 

Nitko vama ne brani da imate mišljenje i tumačite propise na svoj način. Međutim, tada treba uzeti u obzir sve odredbe zakona, posebno one koje se vežu jedna na drugu. Izvršavanje svih ili nekih vlasničkih ovlasti vezano je čl.30 zakona koji ga uvjetuje "ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima". Prema tome vi kao suvlasnici možete odrediti da ćete tavanske prostorije podjeliti na nekakov način ali ne pojedinačno na svoju ruku nego dogovorno uz nekakov pisani trag za što vam može biti dovoljna natpolovična večina. No, taj posjed vam ne daje pravo da s istim činite što vam je volja a posebno ne nekakovo uređenje, ugradnju prozora, pripajanje stanu ili ostaloga što ste naveli, posebno stoga što je posjed samo pravna činjenica a ne stvarno pravo. 

Da bi mogli izvršavati vlasničke ovlasti koje ste zamislili na tome posjedu isti mora biti ili vlasništvo posebnog dijela nekretnine, ili biti pripadak istome, jasno određen i kao takav upisan u ZK. I za to je potrebna suglasnost svih suvlasnika. Sve i da se iole možete pronaći u čl.42 sa svojim tumačenjem ovlasti, zakon određuje da vlasništvo posebnog dijela ne može postojati na dijelovima nekretnine koji služe kao zajednički ili im se namjena isključivo protivi  uporabi samo određenoga, posebnoga dijela nekretnine a to je među ostalime zasigurno krovište.

Što se tiče 

prije 2 sati , korist je napisao:

Za čl 41.t.1 i za čl.42 je donesena Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 90/2010).

je, i to iz razloga što za iste nije potrebno dodatno tumačenje jer su dovoljno jasni. 

Pa uzevši sve u obzir, da nad krovištem ili dijelu njega ne može biti uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela te niti mogu vršiti neke ili sve vlasničke ovlasti, da se radilo o većem popravku i tu je članak 41 sasvim jasan. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Članak 67. 

(3) Uz stan odnosno drugu samostalnu prostoriju, vlasništvo posebnoga dijela nekretnine može se protezati i na sporedne dijelove kao što su otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi, mjesta za ostavljanje najviše do dva motorna vozila po pojedinom stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji.

(4) Da bi se vlasništvo posebnoga dijela nekretnine moglo protegnuti i na neki dio kao tome sporedan, on treba biti jasno razgraničen od ostalih dijelova nekretnine, te dostupan s međe nekretnine ili iz njezinih zajedničkih dijelova ili iz onoga stana, odnosno samostalne prostorije čiji bi bio sporedni dio.

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

I što s time? Nekako mi se čini da ste iste odredbe citirali jer ste mišljenja da vam idu u korist ali ne idu. Naprotiv, to je ono što vam pokušah objasniti u postu prije. Kada se svi vi kao suvlasnici dogovorite da ćete uspostaviti vlasništvo posebnog dijela nekretnine (etažirate zgradu), ovlaštena osoba vam napravi elaborat s kojim ćete sve to provesti u ZK te u istima bude pisalo E-x, STAN X- Nalazi se u... a sastoji od soba, soba,... ukupne korisne posvršine xy m2 i sporednog dijela u tavanskim prostorijama (ili podrumskim, svejedno) koji se sastoji od spremišta površine xy m2..., onda tek možete razmišljati o vlasničkim ovlastima koje ste naveli pa eventualno i o radovima o svom trošku bez suglasnosti svih.

No i dalje vam ostaje problem zajedničkog dijela na koji se ne može protegnuti vlasništvo posebnog dijela nekretnine, krovišta. I opet ponavljam, tu je čl.41 jasan. Iznimno bi bila dovoljna natpolovična večina da su radovi izmjene krovišta rađeni prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti, odnosno da su korišteni fondovi za energetsku učinkovitost.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne mislim ništa, pitam. Moj susjed je temeljem tumačenja gornjih članaka ZOV-a sebi pripojio šupu u stan i naravno ugradio krovne prozore. Znači da to nije smio, da li vas dobro razumijem? Što se sada može učiniti, mora li on taj prostor vratiti u prvobitno stanje ako ostali stanari to zatraže? Ja sam samo u svojoj šupi ugradio prozor. Hoću li ga morati maknuti iako je prozor i u projektu krova i u rješenju za popravak krova? Naravno da ni moj prozor ni susjedova soba u šupi nikome ne smetaju niti ugrožavaju ičija vlasnička prava. Zgrada je stara 100 godina i bila je građena za rentanje i svaki stan je dobio na korištenje po dvije šupe. 1945 je zgrada nacionalizirana i šupe su ostale kao pripadak stana. 1991 su stanovi otkupljeni i šupe su ostale svakom stanu u posjedu. Nitko ne pravi pitanje oko toga koji stan koristi koju šupu jer se to zna i tako je određeno prilikom gradnje zgrade. O tome se može napraviti pismeni sporazum, ali i ne mora, čl 42 ne spominje pismeni sporazum.

Nisam vas pitao za vlasništvo; znam da mi šupa ne može prijeći u vlasništvo samo tako, ali znam da može postati vlasništvo etažiranjem.

Vlasništvo krova niti tražim niti mi treba. Kao posjednik tog određenog dijela nekretnine imam pravo provesti sebi svjetlo i zrak, jer mi to čl 82 daje za pravo. Da li se slažete?

 

Promjene stanja

Članak 82.

(1) Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine ovlašten je, ne tražeći za to odobrenje od ostalih suvlasnika, u skladu s građevinskim propisima o svome trošku izvršiti prepravke u stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji, uključujući i promjenu namjene, ako se pridržava sljedećih pravila:

- promjena ne smije prouzročiti oštećenje zgrade i drugih dijelova nekretnine, a ni povredu onih interesa ostalih suvlasnika koji zaslužuju zaštitu; osobito ne smije prouzročiti povredu vanjskoga izgleda zgrade, ni opasnost za sigurnost osoba, zgrade ili drugih stvari,

- ako bi za promjenu bilo potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine, to je dopušteno samo ako je takva promjena uobičajena ili služi važnom interesu vlasnika posebnoga dijela, inače je svaki suvlasnik može zabraniti; ali ne može zabraniti postavljanje vodova za svjetlo, plin, energiju, vodu i telefon i sličnih uređaja, a ni postavljanje radijskih ili televizijskih antena, potrebnih prema stanju tehnike, ako nije moguć ili nije odobren priključak na postojeću antenu,

- radi promjena na svome dijelu nije dopušteno zadrijeti u one dijelove nekretnine koji su kao posebni dio u vlasništvu drugoga suvlasnika bez njegova odobrenja; ali taj će ipak morati trpjeti ono u vezi s tuđim prepravkom čime se bitno i trajno ne povređuje njegovo pravo na posebnom dijelu, a i ono što je umjesno kad se pravedno odvagnu svi interesi,

- vlasnik posebnoga dijela koji provodi promjene na svome dijelu dužan je dati primjerenu naknadu drugomu čija je prava time povrijedio i kad je taj bio dužan trpjeti tu povredu.

(2) Ako je za promjenu namjene iz stavka 1. ovoga članka potrebna dozvola vlasti, drugi suvlasnici koji tu promjenu moraju trpjeti nisu ovlašteni uskratiti svoj pristanak kad je on potreban te odgovaraju za štetu koju bi prouzročili svojom uskratom.

(3) Što je u stavku 1. ovoga članka određeno za stanove i druge samostalne prostorije jednako vrijedi i za sve sporedne dijelove koji su njihovi pripadci, a ove se odredbe primjenjuju i u slučaju prijenosa sporednih dijelova koji služe jednom stanu, odnosno prostoriji na drugi stan, odnosno prostoriju.

(4) Za svu štetu koju drugi suvlasnici pretrpe u svezi s promjenama koje je izvršio suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine, ako je nisu bili dužni trpjeti, odgovara im taj suvlasnik; više suvlasnika odgovaraju za tu štetu solidarno.

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 5 sati , korist je napisao:

Moj susjed je temeljem tumačenja gornjih članaka ZOV-a sebi pripojio šupu u stan i naravno ugradio krovne prozore. Znači da to nije smio, da li vas dobro razumijem?

Naravno da nije.

 

prije 5 sati , korist je napisao:

Što se sada može učiniti, mora li on taj prostor vratiti u prvobitno stanje ako ostali stanari to zatraže? Ja sam samo u svojoj šupi ugradio prozor. Hoću li ga morati maknuti iako je prozor i u projektu krova i u rješenju za popravak krova?

Ako se zainate pa takav zahtjev postave pred sudom (jer budimo realni, nitko se baš ne želi odreći nečega "njegovoga" ako baš ne mora pa mu takovi zahtjevi na jedno uho uđu a na drugo izađu) te isti ustvrdi da nije bilo potrebne suglasnosti, da. Čak bi u slučaju susjeda bilo dovoljno rješenje građ. inspekcije. Kod vas ne, jer inspektora neće zanimati suglasnot, samo je li to rađeno prema nekakovom aktu.

prije 5 sati , korist je napisao:

O tome se može napraviti pismeni sporazum, ali i ne mora, čl 42 ne spominje pismeni sporazum.

Da ali s pismenim sporazumom je nešto točno određeno, jasnije. 

Gledajte, već poodavno ovdje koristim jednu latinsku izreku koja se koristi još od rimskog prava čisto da dočaram suvlasnicima koji su problemi mogući u suvlasništvu jer je u RH etažiranje još uvijek pomalo strano iako je uvedeno još za vrijeme bivše države te sami upiti korisnika potvrđuju te probleme. Communio est mater rixsarium, ili suvlasništvo je majka svih svađa. Danas-sutra netko od vas proda svoj stan nekome zadrtom koji će vam napraviti problema više nego što mislite da može. Kao suvlasnik sa idealnim dijelom zatraži nekakav drugi prostor tih šupa na korištenje a vi kažete tako je određeno prije 100 godina ili mi smo se tako dogovorili. Tko je to odredio prije 100 godina, tko to mi i gdje to piše? Ako me razumijete. Idealno bi bilo da su svi suvlasnici normalni, napravi se etažni elaborat, uspostavi vlasništvo posebnog dijela nekretnine s pripadcima i sve je čisto te sa svojim vlasništvom posebnog dijela i pripadcima radite što vas je volja u okviru zakona. 

prije 5 sati , korist je napisao:

jer mi to čl 82 daje za pravo. Da li se slažete?

Ne, iz dva razloga. Opet koristite odredbe koje se odnose na uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine dok ste vi i dalje u "običnom" suvlasništvu i od svega što ste boldali je tu prvenstveno bitno,

(1) Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine ovlašten je, ne tražeći za to odobrenje od ostalih suvlasnika, u skladu s građevinskim propisima o svome trošku izvršiti prepravke u stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji, uključujući i promjenu namjene, ako se pridržava sljedećih pravila:

a kod vas vlasništvo posebnog dijela nekretnine uspostavljeno nije, niti imate pripadke na koje bi se odnosilo isto.

Da je, postavljanje vodova (žica, cijevi i sl.) u tome slučaju bi se odnosilo samo na zajedničke dijelove, hodnike, stubišta, zidove i sl.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Napisali ste: Ako se zainate pa takav zahtjev postave pred sudom (jer budimo realni, nitko se baš ne želi odreći nečega "njegovoga" ako baš ne mora pa mu takovi zahtjevi na jedno uho uđu a na drugo izađu) te isti ustvrdi da nije bilo potrebne suglasnosti, da. Čak bi u slučaju susjeda bilo dovoljno rješenje građ. inspekcije. Kod vas ne, jer inspektora neće zanimati suglasnot, samo je li to rađeno prema nekakovom aktu.

Hvala, znači ipak je moj prozor "siguran" jer imamo Rješenje za sanaciju krova izdano od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode prema projektnoj dokumentaciji na kojoj je prozor ucrtan. Da li sam Vas dobro shvatio ili postoje dodatne skrivene opasnosti?

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kako je bilo moguće bez 'kvalificirane suglasnosti' izdati Rješenje i napraviti Projektnu dokumentaciju? nije mi to jasno. ili možda mislite na suglasnost za renoviranje krova? Za što točno je potrebna 'kvalificirana suglasnost' i da li pod time podrazumijevate 100% suglasnost? 100% suglasnost za popravak krova nismo imali. Ako me netko tuži, može li tražiti ponavljanje postupka i izradu nove dokumentacije i donošenje novog Rješenja? Da smo čekali 100% suglasnost, krov bi se raspao i došlo bi do propasti dijelova zgrade, a to ipak ZOV ne bi dozvolio.  

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Bih li ja mogla tu ubaciti jedno pitanjce?!
Čak i kad bi zgrada bila etažirana i znalo se točno što je čije, da li itko može imati vlasništvo nad krovom iznad svog stana, šupe ili čega već, ili vlasništvo vanjskog zida (fasade zgrade) svog stana?
(Čini mi se nezamislivim da netko probije fasadu zgrade kako bi si napravio prozor. Ali možda se to samo meni tako čini.)

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 8 sati , korist je napisao:

Kako je bilo moguće bez 'kvalificirane suglasnosti' izdati Rješenje i napraviti Projektnu dokumentaciju? nije mi to jasno. ili možda mislite na suglasnost za renoviranje krova? Za što točno je potrebna 'kvalificirana suglasnost' i da li pod time podrazumijevate 100% suglasnost? 100% suglasnost za popravak krova nismo imali.

Za rješenje konzervatora baš i nije bitno imate li kvalificiranu suglasnost. Njih zanima da se radovi odrade onako kako su naveli u rješenju. E sad, zašto je upravitelj i onaj koji je izrađivao projektnu dokumentaciju smatrao da je dovoljna suglasnost večine iskreno ne znam. Da ne bih upotrijebio neku goru riječ. Upravitelj ima pravnu službu koja bi trebala paziti na to što se može i na koji način. Jasno mi je da je možda teško popratiti svako malo mijenjanje i dopunjavanje propisa, ali ako to nije problem "nekom liku na tamo nekom portalu" onda ne bi trebao biti ni njima. Posebno stoga što im je to dio posla. Sam projektant je trebao biti upoznat sa Pravilnikom izvedenim iz Zakona o gradnji koji određuje (i precizno naznačuje) da se "bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu izvoditi radovi redovitog održavanja, održavanja, hitnih ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade..." što bi u vašem slučaju značilo da bi mogli popraviti dio krovišta koji propušta ili nešto slično. 

Na izmjenu cijelog krovišta u vašem slučaju se odnose odredbe koje kažu da se "bez građevinske dozvole ali u skladu s glavnim projektom mogu izvoditi radovi na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te izvanredno održavanje građevine, a kojima se ne mijena usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena..."

..."Izvanrednog održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara;

Dakle i sam Pravilnik je odredio redovno i izvanredno održavanje i radove.

Prema tome kvalificirana suglasnost bi se odnosila na već toliko spomenuti čl.41 ZoV-a, jedino nisam baš smatrao da ga toliko moram pojašnjavati. 

prije 8 sati , korist je napisao:

Ako me netko tuži, može li tražiti ponavljanje postupka i izradu nove dokumentacije i donošenje novog Rješenja? 

U biti baš i ne jer vjerujem da bi u samom rješenju ili projektu bilo nešto sporno, samo suglasnost.

prije 8 sati , korist je napisao:

Da smo čekali 100% suglasnost, krov bi se raspao i došlo bi do propasti dijelova zgrade, a to ipak ZOV ne bi dozvolio.  

Naravno, kako propisuje obveze tako propisuje neka prava koja bi se mogla iskoristiti ako je baš tako kako opisujete a sadržana su u odredbama čl.39. st.2 Zov-a i čl.1121 pa nadalje ZOO no onda bi to ne trpljenje odgađanja i predstojeću štetu trebalo dokazati. Bi li se u ta opća pravila poslovodstva bez naloga mogao "ugurati" i vaš prozor, opet dvojim.

prije 7 sati , akacija je napisao:

Čak i kad bi zgrada bila etažirana i znalo se točno što je čije, da li itko može imati vlasništvo nad krovom iznad svog stana, šupe ili čega već, ili vlasništvo vanjskog zida (fasade zgrade) svog stana?

U biti ne, osim iznimke u nekim slučajevima, npr. da ima iz svoga stana izlaz na terasu koja je ravni krov etaže ispod. U tome slučaju bi se kao pripadak mogla pridodati vlasništvu posebnog dijela.

Vanjskog zida ne. No to ne znaći da

prije 7 sati , akacija je napisao:

(Čini mi se nezamislivim da netko probije fasadu zgrade kako bi si napravio prozor. Ali možda se to samo meni tako čini.)

to ne bi mogao napraviti uz suglasnost svih suvlasnika, projekt iz Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, dozvole konzervatora ako je potrebna, pa čak moguće i dozvolu arhitekta čije bi to autorsko djelo bilo.  

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani Spitfire, puno Vam hvala na strpljenju i pomoći,

međutim mislim da treba razgraničiti postupak obnove krova (o tome govori čl 41 i tu se zahtijeva 100% suglasnost koju btw nismo imali ali je obnova bila nužna zbog prijetnje propasti i moguće velike štete)

od prava na izvođenje izvanrednih poslova sukladno čl 87 st 2 (po kojemu nije potreban 100% pristanak radova koji nisu financirani iz pričuve).

Uz to, oprostite mi na upornosti, smatram da i čl 42 ide u moju korist i daje mi za pravo ugraditi prozor na šupi koja je nedvojbeno i nesporno u mom posjedu, jer ugradnja prozora ne ometa ni jednog suvlasnika ni u čemu, a ni Ured za zaštitu nema primjedbi. 

da li ovo što sam napisao ima smisla?

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 10 mjeseci kasnije...

i mene ovo zanima-imam šupu iznad svog stana koju samo ja koristim, ali nije dio stana u papirima. u kojem slučaju se može ugraditi krovni prozor ?

Da li je potrebna suglasnost svih suvlasnika ili samo natpolovične većine. Većinski suvlasnik zgrade je grad Pula.

Zgrada je velika tako da bi etažiranje skupo koštalo,  suvlasnički omjeri izraženi su u razlomku.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija